Osvobodil

Hledám varianty 'osvobodil' [ osvobozeni (2) osvobozen (1) osvobodíš (1) osvobodili (1) osvobodil (7) ]. Nalezeno 12 veršù.
1. Samuel 7:14...Izraeli vzali, byla znovu dobyta a Izrael osvobodil z jejich rukou i území v jejich okolí. Také mezi...
1. Samuel 17:25...mu svou dceru a jeho otcovský rod by v Izraeli osvobodil od daní." David se mužů kolem sebe zeptal: "Cože...
1. Samuel 23:2...mu Hospodin. "Filištíny porazíš a Keilu osvobodíš." Davidovi muži ale namítali: "Vždyť se bojíme ...
1. Samuel 23:5...a na hlavu je porazil. Odehnal jejich stádaosvobodil obyvatele Keily. Abiatar, syn Achimelechův, utekl...
1. Samuel 30:18...dobyl zpět všechno, co Amalekovci pobrali, a osvobodil i obě své ženy. Neztratili nikoho, mladé ani...
1. Letopisů 9:33...otcovských rodů. Bydleli v chrámových komůrkách osvobozeni od jiných povinností, neboť byli ve službě dnem...
Izaiáš 20:6...a k nimž jsme se obraceli o pomoc, aby nás osvobodili od asyrského krále! Jak potom unikneme my?'" ...
Římanům 6:18...učení, do něhož jste byli uvedeni. Tak jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky spravedlnosti. S...
Římanům 8:2... Zákon Ducha života v Kristu Ježíši totiž osvobodil od zákona hříchu a smrti. Co bylo pro Zákon kvůli...
1. Korintským 7:22... Koho Pán povolal jako otroka, ten je v Pánu osvobozen. Podobně koho Kristus povolal jako svobodného,...
Židům 2:15...moc toho, který měl moc smrti (to jest ďábla), a osvobodil ty, které strach ze smrti po celý život držel v...
Zjevení 1:5...země. Tomu, který si nás zamiloval, který nás osvobodil od našich hříchů svou vlastní krví a který nás...

Slova obsahující osvobodil: osvobodil (7) osvobodili (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |