Osudem

Hledám varianty 'osudem' [ osudu (3) osudem (3) osud (23) ]. Nalezeno 29 veršù.
Exodus 28:30... bude je mít na srdci; tak bude Áron stále nosit osud synů Izraele na svém srdci před Hospodinem. K efodu...
Job 18:20...ani živáčka. Na západě se zhrozí nad jeho osudem i všechny na východě pojme děs: ‚Ach, takový je tedy...
Job 20:29...povodeň, proud ho zachvátí v soudný den. Takový osud dává Bůh ničemům, takové dědictví jim určil Bůh!" Job...
Job 27:13...- proč tedy mluvíte takové nesmysly: ‚Takový osud dává Bůh ničemům, dědictví, jež Všemohoucí svěřuje...
Žalmy 16:5...Můj úděl, můj kalich je Hospodin - ty přece můj osud z ruky nepustíš! Vyměřeny jsou mi blažené krajiny,...
Žalmy 31:16...v tebe, o tobě říkám: "Můj Bůh jsi ty!" Můj osud v ruce máš, vysvoboď z ruky nepřátel, kteří ...
Žalmy 73:17... když jsem vešel do Boží svatyně, jejich osudu jsem začal rozumět: Na kluzké cesty jsi je postavil,...
Žalmy 81:16... Odpůrci Hospodina by se museli krčit, jejich osud by se navěky zpečetil. Svůj lid bych krmil tou...
Přísloví 1:14...si naplníme kořistí. Na naši kartu vsaď svůj osud, společný měšec budem všichni mít!" Na cestu s nimi...
Kazatel 2:14...v tmách." Nyní ale sám poznávám, že stejný osud čeká oba dva! Čeká-li i hlupáka týž osud, říkám si,...
Kazatel 2:15...osud čeká oba dva! Čeká-li i hlupáka týž osud, říkám si, nač je mi vůbec tolik moudrosti? A tak jsem...
Kazatel 3:19... že jsou zvěř. Lidi i zvířata čeká stejný osud - jeden umírá tak jako druhý, všichni dýchají stejný...
Kazatel 9:2...dopadá stejně: Spravedlivé i zlosyny čeká týž osud - dobré i zlé, čisté i nečisté, ty, kteří obětují, i...
Kazatel 9:3... co se děje pod sluncem - že všechny čeká týž osud. Lidské srdce je navíc plné zloby a hloupost je...
Izaiáš 15:2...chrámu stoupají, jdou plakat na své výšiny. Nad osudem Nebó a Medeby Moábci kvílejí. Všechny hlavy oholeny,...
Izaiáš 17:14...pryč. Takový je úděl těch, kdo nás plení, takový osud těch, kdo nás drancují. Běda zemi, v níž bzučí hmyz,...
Izaiáš 57:6...v roklích najdeš svůj úděl, právě ony budou tvým osudem. Vždyť právě jim vyléváš úlitby, jim přinášíš své...
Izaiáš 65:11...kdo jste Štěstěně stůl prostírali, vás, kdo jste Osudu číše plnili - nuže, vás tedy odsoudím k meči, všichni...
Jeremiáš 32:44...podhůří i ve městech Negevu, neboť změním jejich osud, praví Hospodin." Jeremiáš byl stále ještě držen na...
Jeremiáš 33:7...vyléčím. Dám jim zakusit hojný pokoj a bezpečíOsud Judy a Izraele změním a vybuduji je tak jako kdysi....
Jeremiáš 33:11...je přece dobrý a jeho láska trvá navěky!" Osud této země totiž změním, a bude taková jako kdysi,...
Jeremiáš 33:26...Abrahama, Izáka a Jákoba. Ano, změním jejich osud a slituji se nad nimi!" Slovo, které Jeremiáš dostal...
Jeremiáš 48:47...do vyhnanství. V posledních dnech ale Moábův osud změním, praví Hospodin." Zde končí soud nad Moábem. ...
Jeremiáš 49:6... neshromáždí ty, kdo se rozprchli. Později ale osud Amonců změním, praví Hospodin." Toto praví Hospodin...
Jeremiáš 49:39...velmože, praví Hospodin. V posledních dnech ale osud Elamu změním, praví Hospodin." Slovo, které Hospodin...
Daniel 6:18...i prsteny svých velmožů, aby se na Danielově osudu nedalo nic změnit. Potom se král odebral do paláce...
Sofoniáš 2:7...v domech Aškelonu - Hospodin změní jejich osud! "Slyšel jsem Moábovy nadávky i urážky synů Amonových,...
Sofoniáš 3:20...a slávu mezi všemi národy na zemi, změním váš osud před vašimi zraky, praví Hospodin." Ve druhém roce...
Zachariáš 9:7...stanou se jedním z judských rodů; Ekron pak čeká osud Jebusejců. Utábořím se při svém domě jako stráž proti...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |