Ostudou

Hledám varianty 'ostudou' [ ostudy (5) ostudu (7) ostudou (7) ostudě (5) ostuda (9) ]. Nalezeny 33 verše.
Genesis 38:23...odpověděl: " si to tedy nechá, abychom neměli ostudu. To kůzle jsem přece poslal, ale tys ji nemohl...
1. Samuel 17:26...ten, kdo toho Filištína zabije a zbaví Izrael  ostudy? Kdo je tenhle filištínský neobřezanec, že uráží...
1. Samuel 20:30...synem spřáhnul?! Že ti není hanba! Jsi hanbaostuda své matky! Dokud bude Jišajův syn na světě, nebudeš...
2. Letopisů 32:21...asyrského krále. Ten pak odtáhl do své zeměostudou. Když vešel do chrámu svého boha, jeho vlastní...
Job 8:22...na tvé rty. Tví nepřátelé však budou mít plášťostudy, ze stanu ničemů nezbude vůbec nic." Job na to...
Žalmy 22:7...zklamáni. však jsem červ, ani ne člověkostuda lidstva, hanba národa. Každý se posmívá při pohledu...
Žalmy 44:16...lidé třásli hlavami. Denně je přede mnou moje ostuda, moji tvář hanba pokrývá, když slyším urážky a...
Žalmy 89:46...jeho mládí jsi ukrátil, zahalil jsi ho pláštěm ostudy! séla Jak dlouho se, Hospodine, budeš ukrývat?...
Žalmy 109:29...oblečou do hanby, jsou zahaleni pláštěm ostudy! Hospodina svými ústy velmi velebím, oslavuji jej...
Přísloví 6:33...ale cizoloží, kdo činí to, je sebevrah! Bitíostuda na něj čeká, pohanu svou nikdy nesmaže. Žárlivost...
Přísloví 10:5...sklízí, je syn zdárný, kdo prospí žně, je synostudě. Na poctivého se snáší požehnání, v ústech darebáků...
Přísloví 11:2... poctivé závaží jej potěší. Pýchu následuje ostuda, moudrost je tam, kde pokora. Poctivé vodí jejich...
Přísloví 14:34... Spravedlnost povznáší národ, hřích je národůmostudě. Rozumného služebníka zahrne král přízní,...
Přísloví 14:35...král přízní, prchlivostí však toho, jenž dělá ostudu. Vlídná odpověď odvrací zlobu, příkrá řeč ale budí...
Přísloví 18:13... než vyslechne, hloupost projevuje k vlastní ostudě. Lidský duch dovede unést nemoc, ztrápený duch se...
Přísloví 28:7...pečlivě plní Zákon, přítel hodovníků je otciostudě. Kdo bohatne lichvou a ceny nadsazuje, hromadí pro...
Přísloví 29:15...metla a domluva, rozpustilé dítě je pro matku ostuda. Když přibývá darebáků, hříchu přibývá, spravedliví...
Izaiáš 22:18...chloubou svých vozů - domu svého pána jsi dělal ostudu! Z tvého postavení vyženu, budeš zbaven svého...
Izaiáš 44:11...vyrábí boha a modlu odlévá, vůbec nic nezískáOstuda čeká všechny jeho stoupence - vždyť i umělec je jen...
Izaiáš 45:16... Bůh Izraele, Spasitel!" Výrobci model odejdouostudou, všichni společně, s hanbou a potupou. Izraele však...
Jeremiáš 7:19...Hospodin. Neurážejí spíš sami sebe k vlastní ostudě?" Nuže, tak praví Panovník Hospodin: "Hle, na toto...
Jeremiáš 9:18...bědování: Jaká zkáza nás to potkala, jak hrozná ostuda! Musíme opustit vlastní zemi, naše příbytky jsou...
Jeremiáš 42:18...Egypta. Stanete se kletbou a hrozbou, nadávkouostudou a toto místo nikdy nespatříte. Hospodin vám,...
Jeremiáš 44:8...To chcete být vyhlazeni? Chcete být nadávkouostudou mezi všemi národy na zemi? To jste zapomněli na...
Jeremiáš 44:12...hladem. Stanou se kletbou a hrozbou, nadávkouostudou. Zúčtuji s těmi, kdo se usadili v Egyptě, jako jsem...
Abdiáš 1:10...na Jákobovi, tvém bratrovi, budeš zahalen do ostudy, vyhlazen budeš navěky! V ten den ses stranou...
Nahum 3:5...ukážu národům tvou nahotu a královstvím tvou ostudu. Nakydám na tebe ohavnosti a veřejně potupím,...
Lukáš 14:9...váš hostitel a řekl ti: ‚Uvolni mu místo.' S ostudou by sis pak sedl úplně vzadu. Když jsi pozván,...
1. Korintským 4:10...slabí, vy však silní; vy máte slávu, my však ostudu. Do této chvíle trpíme hladem a žízní, chodíme v...
1. Korintským 11:4...se modlí nebo prorokuje s pokrytou hlavou, dělá ostudu Tomu, který je mu hlavou. Stejně tak každá žena,...
1. Korintským 11:5...modlí nebo prorokuje s nezahalenou hlavou, dělá ostudu tomu, který je hlavou; je to úplně stejné, jako...
1. Korintským 11:14...sama přirozenost, že pro muže jsou dlouhé vlasy ostudou? Pro ženu jsou však dlouhé vlasy slávou; jsou ...
1. Korintským 14:35... se ptají doma svých manželů. Je to přece ostuda, když žena při shromáždění povídá.) Vyšlo snad Boží...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |