Ostrov

Hledám varianty 'ostrov' [ ostrovy (15) ostrovům (2) ostrovů (3) ostrovu (1) ostrovech (1) ostrově (2) ostrova (5) ostrov (4) ]. Nalezeny 33 verše.
Ester 10:1...povinným odvodům celé vnitrozemí i mořské ostrovy. Veškeré úspěchy jeho vládnutí i jeho moc jakož i...
Žalmy 72:10... jeho nepřátelé lížou prach! mu královéostrovů i moří složí pocty, králové Sáby i Šeby mu dary...
Žalmy 97:1... Hospodin kraluje, raduj se, země, množství ostrovů zajásá! Hustý mrak jej obklopuje, právo a...
Izaiáš 11:11...z Habeše, Elamu, Babylonie, Chamátu i z mořských ostrovů. Před národy zvedne korouhev, shromáždí rozehnaný...
Izaiáš 40:15...vědra, neváží víc než smítko na vahách, on zvedá ostrovy jako prach. Libanon by nevystačil ani na podpal, k...
Izaiáš 41:1... kráčí a nejsou znaveni. Zmlkněte přede mnouostrovy! národy zkusí nabrat sil! Jen se přiblíží a...
Izaiáš 41:5...Hospodin, ten první, budu tentýž i na konciOstrovy to vidí a bojí se, končiny země třesou se....
Izaiáš 42:4...se a nepoleví, dokud nenastolí právo na zemiostrovy spolehnou na jeho učení! Tak praví Bůh - Hospodin,...
Izaiáš 42:10...chvalte jej - námořníci, moře i všechno v němostrovy i jejich obyvatelé! poušť i její města zvolají i...
Izaiáš 42:12...Hospodinu vzdají čest, ho chválí na ostrovech. Hospodin vyrazí jako bojovník, jako hrdina se...
Izaiáš 42:15...na nich všechny rostliny, proměním řekyostrovy a jezera vysuším. Slepé povedu cestou, kterou...
Izaiáš 49:1...praví: Není pokoje pro ničemy! Poslouchejte ostrovy, daleké národy, slyšte : Hospodin povolal ...
Izaiáš 51:5... je na cestě, paže národům právo přineseOstrovy na čekají, mou paži vyhlížejí s nadějí. Jen...
Izaiáš 59:18... hněv pro protivníky, odplatu pro soky; i ostrovům odplatí, jak si zaslouží. Na západě budou...
Izaiáš 60:9...holubi k svému hnízdišti? Na zajisté čekají ostrovy a mořské lodi jsou mezi prvními, aby tvé syny z...
Izaiáš 66:19...lučištníkům, do Tubalu a Řecka, ke vzdáleným ostrovům, kde o mně ještě nikdy neslyšeli a moji slávu...
Jeremiáš 2:10...vnuky obviním. Jeďte se podívat na středomořské ostrovy, pošlete někoho k beduínům na poušti; dobře se...
Jeremiáš 47:4... Ano, Hospodin zničí Filištíny, ty pozůstatkyostrova Kréta. Gaza si pro smutek hlavu vyholí, Aškelon...
Ezechiel 26:18...celé pobřeží v den tvého zániku, děs jímá mořské ostrovy - nejsi tu! Nuže, tak praví Panovník Hospodin:...
Ezechiel 27:7... purpur a šarlat přikrývá z břehů elišského ostrova. Sidonci a Arvaďané jsou tví veslaři, mořští vlci z...
Ezechiel 27:15...s tebou obchodují, tvými zákazníky jsou mnohé ostrovy; platí ti ebenovým dřevem a sloními kly. Aram s...
Skutky 13:6...byl s nimi, aby jim pomáhal. Procestovali ten ostrov do Páfu, kde narazili na jednoho čaroděje,...
Skutky 20:15...dál a druhého dne jsme se přiblížiliostrovu Chios. Nazítří jsme připluli k Sámu a dalšího dne...
Skutky 21:1... zvedli jsme kotvy a vypluli přímým směrem na ostrov Kós. Druhý den jsme dorazili na Rhodos a odtud do...
Skutky 27:14... Zvedli kotvy a pluli těsně podél Kréty. Od ostrova ale znenadání udeřil orkán zvaný Euroklydon a opřel...
Skutky 27:26...jak mi bylo řečeno. Musíme ale narazit na nějaký ostrov." čtrnáctou noc jsme byli unášeni napříč...
Skutky 28:1...jsme se zachránili, zjistili jsme, že se ten ostrov jmenuje Malta. Domorodci se k nám zachovali...
Skutky 28:7...bůh. V těch místech měl pozemky přední muž toho ostrova jménem Publius. Ten nás přijal a po tři dny nás...
Skutky 28:9...začali přicházet i ostatní nemocní z toho ostrova a byli uzdravováni. Zahrnuli nás mnoha poctami, a...
Skutky 28:11...lodi se znakem Blíženců, která na tom ostrově zůstala přes zimu. Na tři dny jsme zastavili v...
Zjevení 1:9...Božímu slovu a kvůli svědectví o Ježíši ocitl na ostrově zvaném Patmos. V den Páně jsem byl ve vytržení...
Zjevení 6:14... jako když se zavírá kniha, a všechny horyostrovy se pohnuly ze svého místa. Králové země a velmoži,...
Zjevení 16:20...svého vášnivého hněvu. Tehdy zmizely všechny ostrovy a hory se nedaly najít. Z nebe padaly na lidi...

Slova obsahující ostrov: ostrov (4) ostrova (5) ostrově (2) ostrovech (1) ostrovu (1) ostrovů (3) ostrovům (2) ostrovy (15)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |