Ostatní

Hledám varianty 'ostatní' [ ostatnímu (1) ostatními (19) ostatním (28) ostatních (27) ostatní (162) ]. Nalezeno 235 veršù.
Genesis 14:10...a gomorský král do nich při útěku zapadliostatní utekli do hor. Vítězové pobrali všechen majetek...
Genesis 23:10...pohřebiště." Efron Chetejský ovšem seděl mezi ostatními Chetejci. Odpověděl Abrahamovi přede všemi...
Genesis 23:16...a odvážil mu množství stříbra, které zmínil před ostatními Chetejci: 400 šekelů stříbra běžných mezi...
Genesis 32:20... sám jde za námi.'" Také druhému, třetímu i všem ostatním, kteří hnali ta stáda, přikázal: "Takovým způsobem...
Genesis 37:3... Izrael miloval Josefa víc než všechny své ostatní syny, neboť ho zplodil ve svém stáří. Dokonce mu...
Genesis 42:19... zůstane v tomto vězení jen jeden z vás. Vy ostatní jděte a přineste svým rodinám zrní k zahnání hladu....
Genesis 43:34...porce byla pětkrát větší než porce všech ostatních. A tak hodovali a hojně se s ním napili. Josef...
Genesis 44:10...otrokem ale bude jen ten, u koho se to najde. Vy ostatní budete volní." Všichni tedy rychle složili své vaky...
Genesis 44:17...bude muž, u kterého se našel ten pohár. Vy ostatní se v pokoji vraťte ke svému otci!" Nato k němu Juda...
Exodus 14:7...svůj lid: vzal šest set vybraných vozů a všechny ostatní vozy Egypta a na každém tři jezdce. Hospodin...
Exodus 29:17...na díly. Vnitřnosti a nohy omyješ a přiložíšostatním dílům a hlavě. Celého berana pak necháš dýmat na...
Leviticus 7:19...se čehokoli nečistého; musí být spálenoOstatní maso smí jíst každý, kdo je čistý. Kdyby však někdo...
Leviticus 11:23...kobylek, sarančat, cvrčků a koníků. Všechen ostatní křídlatý čtvernohý hmyz pro vás bude ohavností....
Leviticus 14:9...veškeré ochlupení: vlasy, vousy, obočí i všechno ostatní ochlupení. Vypere si oděv, omyje si tělo vodou a...
Numeri 2:33...mužů. Podle Hospodinova příkazu Mojžíšovi všakostatními Izraelity nebyli sečteni levité. Synové Izraele...
Numeri 25:6...mužů ty, kdo se spřáhli s Baal-peorem!" Zatímco ostatní plakali u vchodu do Stanu setkávání, jeden ze synů...
Numeri 25:7... syn Eleazara, syna kněze Árona, vzdálil se od ostatních a vzal do ruky kopí. Vešel za tím Izraelcem do...
Numeri 31:30...jako příspěvek Hospodinu. Z poloviny patřící ostatním synům Izraele vyber po jednom ukořistěném z...
Deuteronomium 4:6...obsadit. Řiďte se jimi, dodržujte jeostatní národy uvidí vaši moudrost a rozumnost. uslyší o...
Deuteronomium 12:27...i krev - na oltář Hospodina, svého Boha. U tvých ostatních obětí bude krev vylita na oltář Hospodina, tvého...
Deuteronomium 18:7...ve jménu Hospodina, svého Boha, tak jako jeho ostatní bratři levité, kteří tam stojí před Hospodinem....
Deuteronomium 19:20... Odstraň ze svého středu zlo! o tom uslyší ostatní, přijde na bázeň a tato špatnost se ve tvém...
Deuteronomium 32:8...na zemi, dle počtu synů Izraele hranice ostatním lidem vymezil. Hospodinův lid je jeho dědictví,...
Jozue 10:19...jeskyně velké balvany a postavte tam stráže. Vy ostatní ale nepřestávejte pronásledovat nepřátele. Vpadněte...
Jozue 17:2... Šechemovy, Cheferovy a Šemidovy. To jsou ostatní mužští potomci Manasese, syna Josefova, podle svých...
Jozue 21:5...měst od pokolení Juda, Šimeon a BenjamínOstatní Kehatovi synové získali losem deset měst od...
Jozue 21:20... tedy připadlo celkem třináct měst s pastvinamiOstatním levitským rodům ze synů Kehatových los určil tato...
Jozue 21:26...Taanach a Gat-rimon - celkem dvě městaOstatním Kehatovým rodům tedy připadlo celkem deset měst s...
Soudců 4:11...s ním i Debora. Cheber Kenijský se oddělil od ostatních Kenijců, potomků Mojžíšova švagra Chobaba, a...
Soudců 7:6..." Tři sta mužů chlemtalo vodu z ruky a všichni ostatní si k pití klekli. Hospodin řekl Gedeonovi: "S těmi...
Soudců 20:45...Benjamínců, samých udatných mužů, tam padloOstatní se dali na útěk do pouště k Rimonské skále, ale...
1. Samuel 9:2...nebylo pěknějšího. O hlavu převyšoval všechny ostatní. Saulovu otci Kíšovi se jednou zatoulaly oslice....
1. Samuel 9:24...pro tebe to bylo určeno, ještě než jsem pozval ostatní." A tak Saul toho dne pojedl se Samuelem. Když...
1. Samuel 10:23...doprostřed lidu, o hlavu převyšoval všechny ostatní. "Vidíte, koho vám Hospodin vybral?" řekl jim...
1. Samuel 15:15... aby je obětovali Hospodinu, tvému Bohu. Všechno ostatní jsme ale vyhladili jako proklaté." "Přestaň,"...
1. Samuel 26:7...kopí měl zaražené do země hned u hlavy. Abnerostatní spali okolo. "Dnes ti Bůh vydal tvého nepřítele do...
2. Samuel 3:18...svůj lid Izrael z rukou Filištínů i všech ostatních nepřátel.'" Abner si také promluvil s Benjamínci....
2. Samuel 8:11...Hospodinu stejně jako stříbro a zlato ze všech ostatních národů, které si podmanil: Edomců, Moábců, Amonců...
2. Samuel 19:9... celé vojsko před králem vykonalo přehlídkuOstatní z Izraele se rozutekli, každý odkud přišel. V celém...
2. Samuel 19:42...izraelského vojska. Vtom ke králi dorazili také ostatní Izraelci. "Jak to, že si ukradli naši judští...
1. Královská 11:41...a zůstal v Egyptě, dokud Šalomoun nezemřelOstatní Šalomounovy skutky - co všechno vykonal a jakou měl...
1. Královská 12:23...judskému, i celému domu Judovu a Benjamínovuostatnímu lidu: Tak praví Hospodin - Nebojujte proti svým...
1. Královská 14:19...skrze svého služebníka, proroka AchiášeOstatní Jeroboámovy skutky - jak válčil a kraloval - o tom...
1. Královská 14:29...vynášely a pak opět vracely do strážní komoryOstatní Rechoboámovy skutky - co všechno vykonal - o tom se...
1. Královská 15:7...a Jeroboámem po celou tu dobu trvala válkaOstatní Abiášovy skutky - co všechno vykonal - o tom se,...
1. Královská 15:23...toho vystavěl Gebu Benjamínovu a Micpu. Všechny ostatní Asovy skutky - jak byl udatný, co všechno vykonal a...
1. Královská 15:31...Izrael, čímž popudil Hospodina, Boha IzraeleOstatní Nádabovy skutky - co všechno vykonal - o tom se,...
1. Královská 16:5...mu zemře venku na cestě, toho ptáci rozklovou!" Ostatní Baašovy skutky - co všechno vykonal a jak byl...
1. Královská 16:14...marnostmi popouzeli Hospodina, Boha IzraeleOstatní Elovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak...
1. Královská 16:20... a za svůj další hřích, že svedl celý IzraelOstatní Zimriho skutky - včetně spiknutí, které zosnoval -...
1. Královská 16:27...marnostmi popouzeli Hospodina, Boha IzraeleOstatní skutky Omriho - co všechno vykonal a jak byl udatný...
1. Královská 20:8...ho!" radili mu stařešinové i všichni ostatní. "Nepodvoluj se!" A tak Ben-hadadovým poslům...
1. Královská 22:39...chlemtali psi, přesně tak, jak řekl HospodinOstatní Achabovy skutky - co všechno vykonal, jaký postavil...
1. Královská 22:46...uzavřel mír s izraelským králemOstatní Jošafatovy skutky - jak byl udatný a jak bojoval -...
2. Královská 1:18...Jehorama, syna Jošafatova, kralovat Joram. O ostatních Achaziášových skutcích, které vykonal, se, jak...
2. Královská 8:23... dodnes. V téže době se vzbouřila i LibnaOstatní Jehoramovy skutky - co všechno vykonal - o tom se,...
2. Královská 10:34...Aroeru na potoce Arnon přes Gileád k BášanuOstatní Jehuovy skutky - co všechno vykonal, a jak byl...
2. Královská 12:8... Král Joaš si proto zavolal kněze Jojaduostatní kněze a otázal se: "Proč neopravujete škody na...
2. Královská 12:13...kámen na opravu Hospodinova chrámu a za všechny ostatní výdaje při opravě chrámu. Stříbro přinesené do...
2. Královská 12:20...králi Chazaelovi. Ten pak od Jeruzaléma odtáhlOstatní Joašovy skutky - o všem, co vykonal - se, jak známo...
2. Královská 13:8...je aramejský král zničil. Rozdrtil je na prachOstatní Joachazovy skutky - co všechno vykonal a jak byl...
2. Královská 13:12... který svedl celý Izrael, ale pokračoval v nichOstatní Jehoašovy skutky - co všechno vykonal a jak udatně...
2. Královská 14:15...paláce. Potom se s rukojmími vrátil do SamaříOstatní Jehoašovy skutky - co všechno vykonal a jak udatně...
2. Královská 14:18...Jehoaše, syna Joachazova, ještě patnáct letOstatní Amaciášovy skutky jsou, jak známo, sepsány v...
2. Královská 14:28... zachránil je skrze Jeroboáma, syna JehoašovaOstatní Jeroboámovy skutky - co všechno vykonal a jak...
2. Královská 15:6...spravoval jeho syn Jotam, který také vládl liduOstatní Azariášovy skutky - co všechno vykonal - o tom se,...
2. Královská 15:11...Poté, co ho zavraždil, se stal králem místo nějOstatní Zachariášovy skutky jsou, jak známo, sepsány v...
2. Královská 15:15...Poté, co ho zavraždil, se stal králem místo nějOstatní Šalumovy skutky - včetně spiknutí, které zosnoval -...
2. Královská 15:21...se pak ale obrátil zpět a v zemi se nezdrželOstatní Menachemovy skutky - co všechno vykonal - o tom se,...
2. Královská 15:26...Poté, co ho zavraždil, se stal králem místo nějOstatní Pekachiášovy skutky - co všechno vykonal - o tom se...
2. Královská 15:31...Jotama, syna Uziášova, stal králem místo nějOstatní Pekachovy skutky - co všechno vykonal - o tom se...
2. Královská 15:36... To on vystavěl Horní bránu Hospodinova chrámuOstatní Jotamovy skutky - co všechno vykonal - o tom se,...
2. Královská 16:19...vnější královský vchod do Hospodinova chrámuOstatní Achazovy skutky - co všechno vykonal - o tom se,...
2. Královská 20:20...totiž: "Za mých dnů přece bude pokoj a bezpečí." Ostatní Ezechiášovy skutky - všechny jeho udatné činy i to,...
2. Královská 21:17... aby páchali, co je v Hospodinových očích zléOstatní Menašemovy skutky - co všechno vykonal a jaký hřích...
2. Královská 21:25...místě prohlásili za krále jeho syna JošiášeOstatní Amonovy skutky - co všechno vykonal - o tom se, jak...
2. Královská 23:28...němž jsem řekl, že tam bude zůstávat jméno." Ostatní Jošiášovy skutky - co všechno vykonal - o tom se,...
2. Královská 24:5... krve plný. Hospodin to nehodlal promíjetOstatní Joakimovy skutky - co všechno vykonal - o tom se,...
2. Královská 25:11...ty, kteří přeběhli k babylonskému králi, a jako ostatní obyvatelstvo. Jen ty nejchudší z lidu tam velitel...
2. Královská 25:28...a udělil mu čestné křeslo, vyšší než měli ostatní králové, kteří byli u něj v Babylonu. Směl odložit...
1. Letopisů 6:46... Celkem tedy jejich rodům připadlo třináct městOstatním synům Kehatovým připadlo losem deset měst z...
1. Letopisů 6:55...a Gat-rimon s jejich pastvinamiOstatním rodům ze synů Kehatových přidělili na území...
1. Letopisů 7:5...měli mnoho žen a synů. Také jejich bratřiostatních Isacharových rodů byli udatní bojovníci. Celkem...
1. Letopisů 12:39...učinili králem celého Izraele. Také všichni ostatní Izraelci byli v srdci zajedno, že Davida učiní...
1. Letopisů 13:2...a chce-li to Hospodin, náš Bůh, vzkažme našim ostatním bratrům po celé izraelské zemi včetně kněží a...
1. Letopisů 16:41...Izraeli. S nimi ponechal Hemana, Jedutunaostatní jmenovitě vybrané, aby chválili Hospodina písní:...
1. Letopisů 18:11...jako stříbro a zlato, které ukořistil všem ostatním národům: Edomcům, Moábcům, Amoncům, Filištínům a...
1. Letopisů 24:20...Árona, jak mu je vydal Hospodin, Bůh Izraele. K ostatním Leviho synům patřili: Ze synů Amramových: Šubael....
1. Letopisů 26:20...strážných ze synů Korachových a synů MerarihoOstatním levitům, jejich bratrům, připadla starost o...
1. Letopisů 26:26...otcovských rodů, velitelé tisíců a stovekostatní velitelé vojska. Šlo o dary z bojové kořisti, které...
1. Letopisů 28:12...pro slitovnici jakož i předlohy pro všechno ostatní, co měl na mysli: pro nádvoří Hospodinova domu i...
2. Letopisů 7:1... z nebe sestoupil oheň a pohltil zápalnou oběťostatní oběti. Chrám naplnila sláva Hospodinova, takže...
2. Letopisů 9:28...si Šalomoun nechal dovážet z Egypta i ze všech ostatních zemí. Ostatní Šalomounovy skutky jsou, jak známo,...
2. Letopisů 9:29...dovážet z Egypta i ze všech ostatních zemíOstatní Šalomounovy skutky jsou, jak známo, od počátku ...
2. Letopisů 11:21... Rechoboám miloval Maaku více než všechny ostatní manželky a konkubíny (manželek měl osmnáct,...
2. Letopisů 11:23...bratry přední, a tak ho mohl prohlásit králemOstatní své syny chytře rozmístil po všech judských a...
2. Letopisů 13:22...a zplodil dvaadvacet synů a šestnáct dcerOstatní Abiášovy skutky - jeho slova i činy - jsou sepsány...
2. Letopisů 20:34...neodhodlal odevzdat své srdce Bohu svých otcůOstatní Jošafatovy skutky jsou od počátku do konce...
2. Letopisů 23:5...paláce a další u Brány základů. Všichni ostatní zatím budou na nádvořích Hospodinova chrámu. do...
2. Letopisů 25:26...krále Jehoaše, syna Joachazova, o patnáct letOstatní Amaciášovy skutky jsou od počátku do konce...
2. Letopisů 26:20...vyrazilo malomocenství. Nejvyšší kněz Azariášostatními kněžími se na něj podíval a hle - na čele měl...
2. Letopisů 26:22...spravoval jeho syn Jotam, který také vládl liduOstatní Uziášovy skutky od počátku do konce sepsal...
2. Letopisů 27:7... neboť žil důsledně před Hospodinem, svým BohemOstatní Jotamovy skutky i všechny jeho války a cesty jsou...
2. Letopisů 28:26...bohům. Tak popouzel Hospodina, Boha svých otcůOstatní jeho skutky i všechny jeho způsoby jsou od počátku...
2. Letopisů 32:22...asyrského krále Senacheriba i z rukou všech ostatních a dopřál jim odpočinutí ze všech stran. Mnozí...
2. Letopisů 32:32...nechal, aby se poznalo, co všechno v srdciOstatní Ezechiášovy skutky i jeho oddanost jsou popsány ve...
2. Letopisů 33:18...na výšinách, i když pouze Hospodinu, svému BohuOstatní Menašeho skutky, jeho modlitba k Bohu i slova...
2. Letopisů 34:9...strážci prahu vybrali od Manasese, Efraima a od ostatních Izraelců, kteří je přinášeli do Božího chrámu...
2. Letopisů 35:26...stalo zvykem. Jsou zahrnuty v Knize žalozpěvůOstatní Jošiášovy skutky, jeho oddanost tomu, co je psáno v...
2. Letopisů 36:8...chrámu a uložil je ve svém babylonském chrámuOstatní Joakimovy skutky i to, jaké ohavnosti páchal a čím...
Ezdráš 1:10...mísy zlaté 30 mísy stříbrné dvojité 410 nádoby ostatní 1 000. Celkem to bylo 5 400 zlatých a stříbrných...
Ezdráš 2:1... Vrátili se domů do Jeruzaléma a do ostatních měst v Judsku pod vedením Zerubábela, Jošuy,...
Ezdráš 2:70...a chrámoví sluhové se usadili ve svých městechostatní z Izraele zase ve svých městech. S příchodem...
Ezdráš 4:3...asyrský král Esar-chadon." Zerubábel, Jošuaostatní představitelé izraelských otcovských rodů jim ale...
Ezdráš 4:7...Artaxerxe napsal Bišlam s Mitredatem, Tabelemostatními svými společníky dopis perskému králi Artaxerxovi...
Ezdráš 4:10... súských (to jest elamských) i všech ostatních národů, které veliký a vznešený Ašurbanipal...
Ezdráš 6:6... hejtmanu zaeufratského kraje, Štar-boznajoviostatním úředníkům za Eufratem: Nevměšujte se! Nerušte...
Ezdráš 6:13...zaeufratského kraje Tatenaj, Štar-boznajostatní úředníci se tedy bezodkladně zařídili podle dopisu...
Ezdráš 6:16...krále Dareia. Synové Izraele, kněží, levitéostatní navrátilci pak Boží chrám šťastně zasvětili. K...
Ezdráš 7:24... zpěváků, strážných, chrámových sluhů a všech ostatních služebníků Božího domu nejste oprávněni vybírat...
Ezdráš 10:16...Tikvy, za podpory levitů Mešulama a ŠabatajeOstatní navrátilci však byli pro. Kněz Ezdráš vybral za...
Ezdráš 10:25...Eliašib. Chrámová stráž: Šalum, Telem, UriOstatní Izrael: Ze synů Parošových: Ramiáš, Jiziáš, Malkiáš...
Nehemiáš 4:8...a luky. Po obhlídce jsem knížatům, hodnostářůmostatním z lidu řekl: "Nebojte se jich! Pamatujte na Pána...
Nehemiáš 4:13...roh. Řekl jsem totiž knížatům, hodnostářůmostatním z lidu: "Dílo je veliké a rozsáhlé a my jsme na...
Nehemiáš 6:1...vykonal. Když se Sanbalat, Tobiáš, Arab Gešemostatní naši nepřátelé dozvěděli, že jsme dostavěli hradby...
Nehemiáš 7:6... Vrátili se domů do Jeruzaléma a do ostatních měst v Judsku pod vedením Zerubábela, Jošuy,...
Nehemiáš 7:71...drachem zlata, 50 mis a 530 kněžských suknicOstatní vůdcové otcovských rodů darovali do pokladnice díla...
Nehemiáš 8:12...se." A tak šli všichni jíst a pít a dělit seostatními. Nesmírně se radovali, protože porozuměli slovům,...
Nehemiáš 10:29... Charim a Baana. Také ostatní z lidu, kněží, levité, strážní, zpěváci, chrámoví...
Nehemiáš 11:1..." Vůdcové lidu se usadili v JeruzaléměOstatní lid losoval: každého desátého vybrali, aby bydlel...
Nehemiáš 11:20...Akub, Talmon a 172 jejich bratrů, strážců branOstatní Izraelci, kněží a levité bydleli každý na svém...
Nehemiáš 13:24...židovsky mluvily napůl ašdodsky anebo jazyky ostatních národů. Vytýkal jsem jim to, zlořečil jim,...
Ester 3:1... Povýšil jej a jeho křeslo vyzvedl nade všechny ostatní velmože. Všichni dvořané v královském paláci před...
Ester 8:17...u Židů veselí a jásot, hody a svátky. Mnozíostatních národů se tehdy požidovštili, protože na padl...
Ester 9:12...mužů a deset Hamanových synů. Co asi udělaliostatních provinciích říše? Tak jaké máš přání? Bude ti...
Ester 9:16...tři sta mužů, kořisti se však ani nedotkli. Také ostatní Židé v říšských provinciích se shromáždili, aby...
Izaiáš 14:20...kamení v jámě hozená. Nebudeš mít pohřeb jako ostatní, neboť jsi svou zemi pustošil a vraždil jsi svůj...
Jeremiáš 22:15...' Copak dělá králem, že máš víc cedru než ostatní? Copak tvůj otec neměl co jíst a pít? Jednal však...
Jeremiáš 27:19...o sloupech, o bronzovém moři, o stojanechostatních cennostech, které v tomto městě ještě zůstaly...
Jeremiáš 29:25...a knězi Cefaniášovi, synu Maasejášovu, i ostatním kněžím poslal dopis, ve kterém píšeš: ‚Hospodin ...
Jeremiáš 36:12... syn Šafanův, Cidkiáš, syn Chananiášův a všichni ostatní velmoži. Michajáš jim oznámil všechno, co slyšel,...
Jeremiáš 39:3...Sar-sechim, rab-mág Nergal-šarecer i všichni ostatní velmoži babylonského krále. Jakmile je judský král...
Jeremiáš 39:8...a odvlekl ho do Babylonu. Královský palácostatní domy Babyloňané vypálili a hradby Jeruzaléma...
Jeremiáš 39:13...Nebušazban, rab-mág Nergal-šarecer i všichni ostatní velmoži babylonského krále tedy poslali pro...
Jeremiáš 40:11...judští utečenci v Moábu, Amonu, Edomu i ve všech ostatních zemích uslyšeli, že babylonský král nechal v zemi...
Jeremiáš 40:13...vína a ovoce. Jochanan, syn Kareachův, a také ostatní polní velitelé přišli za Gedaliášem do Micpy a...
Jeremiáš 41:8... oleje a medu." A tak je nechal a nepobil jeostatními. Těla všech zavražděných Išmael naházel za...
Jeremiáš 41:10...ji naplnil mrtvolami. Potom Išmael zajal všechny ostatní, kdo byli v Micpě - královské dcery i všechny...
Jeremiáš 43:2...Hošajášův, Jochanan, syn Kareachův, a všichni ti ostatní nadutci na to Jeremiášovi odpověděli: "Lžeš!...
Jeremiáš 43:5...v judské zemi. Jochanan, syn Kareachův, pakostatními veliteli odvedl všechny pozůstatky Judy - ty,...
Jeremiáš 48:24... Bet-gamut i Bet-meon, na Keriot, Bosruostatní moábská města, blízká i vzdálená. Moábův roh byl...
Jeremiáš 52:32...a udělil mu čestné křeslo, vyšší, než měli ostatní králové, kteří byli u něj v Babylonu. Směl odložit...
Ezechiel 9:5...ve městě páchají." Potom jsem ho slyšel říci těm ostatním: "Projděte městem za ním a bijte! Nemějte...
Ezechiel 23:48... Tak skoncuji se zvrhlostí v zemi. Všechny ostatní ženy se tím poučí, aby nebyly zvrhlé jako vy. Za...
Ezechiel 29:15...královstvím. Bude bezvýznamnější než ostatní království a nebude se vyvyšovat nad jiné národy...
Ezechiel 31:4...pramenům proudícím kolem jeho kořenů dálostatním stromům v okolí. Takto se tyčil do výšky nad...
Ezechiel 31:14...k oblakům a ve své pýše se nestavěly nad ostatní stromy napájené vodami. Jeden jak druhý přece musí...
Ezechiel 32:19...k těm, kdo klesli do jámy: ‚Jsi snad lepší než ostatní? Dolů! K neobřezaným ulehni!' Padnou uprostřed...
Ezechiel 37:23...modlami, svými nechutnými obrazy a všemi ostatními hříchy. Zachráním je odevšad, kde žili a hřešili,...
Ezechiel 39:14...tomu určení budou stále procházet zemí a spoluostatními budou pohřbívat ostatky ležící na zemi, aby ji...
Ezechiel 48:8...loktů široký a na délku se potáhne stejně jako ostatní od východu na západ. Uprostřed něj bude svatyně....
Daniel 2:18... aby Daniel a jeho přátelé nebyli popraveniostatními babylonskými mudrci. V noci pak Danielovi bylo to...
Daniel 2:30...zjeveno proto, že bych byl moudřejší než všichni ostatní, ale proto, aby se král dozvěděl, co to znamená, a...
Daniel 2:44...lid. To království rozdrtí a ukončí všechna ostatní království, samo pak potrvá navěky. To je smysl...
Daniel 7:12...zabita a její tělo vydáno zkáze v plamenechOstatní šelmy směly ještě určitou dobu zůstat naživu, byly...
Daniel 7:19...ta čtvrtá šelma, která se lišila od všech ostatních: Byla strašná a děsivá, se železnými zuby a...
Daniel 7:20...vedla pyšné řeči, a proč vypadal mohutněji než ostatní. Díval jsem se tedy dál a viděl jsem, jak ten roh...
Daniel 7:23...království na zemi, jež bude odlišné ode všech ostatních: Pohltí celou zem, podupe ji a rozdrtí. Těch...
Daniel 11:2...čtvrtý, který bude mnohem bohatší než všichni ostatní. Pomocí svého bohatství podnítí všechny proti řecké...
Ageus 1:11...zemi i na hory, na obilí, víno, olej i na vše ostatní, co roste ze země, a také na lidi, na dobytek a na...
Zachariáš 12:14...domu Šimei zvlášť a jejich ženy zvlášť i všechny ostatní rody každý zvlášť a jejich ženy zvlášť. V onen den...
Matouš 20:24...které to připravil můj Otec." A když to uslyšelo ostatních deset, rozhořčili se na ty dva bratry. Ježíš je...
Matouš 22:6...jeden na svůj statek a jiný za svým obchodemOstatní se pak chopili jeho služebníků, ztýrali je a zabili...
Matouš 26:35... nikdy nezapřu!" A podobně mluvili i všichni ostatní učedníci. Když Ježíš s učedníky dorazil na místo...
Matouš 26:71...Zamířil k bráně, ale tam ho uviděla jiná a řekla ostatním: "Tenhle byl také s tím Ježíšem z Nazaretu." Petr...
Matouš 27:49...ji octem, nabodl na prut a dával mu napítOstatní říkali: "Nech ho, uvidíme, jestli mu přijde na...
Marek 1:36...na opuštěné místo a tam se modlil. Šimonostatní se ale pustili za ním. Když ho našli, řekli mu:...
Marek 4:13...to podobenství nechápete? A jak porozumíte všem ostatním podobenstvím? Rozsévač rozsévá Slovo...
Marek 10:41...těm, pro něž je připraveno." A když to uslyšelo ostatních deset, rozhořčili se na Jakuba a Jana. Ježíš je...
Marek 14:31... nikdy nezapřu!" A podobně mluvili i všichni ostatní. Když pak přišli na místo zvané Getsemane, řekl...
Marek 16:13... když šli na venkov. Šli tedy a oznámili to ostatním. Ani těm neuvěřili. Nakonec se ukázal jedenácti,...
Lukáš 5:9...Pane!" zvolal. "Jsem jen hříšný člověk!" Spoluostatními byl totiž přemožen úžasem nad tím úlovkem ryb;...
Lukáš 7:49... řekl: "Tvé hříchy jsou odpuštěny." Ostatní hosté si mezi sebou začali říkat: "Kdo to vůbec je,...
Lukáš 8:10..."Vám je dáno znát tajemství Božího království, k ostatním ale mluvím v podobenstvích, abyhleděli, ale...
Lukáš 12:26...nezmůžete ani to nejmenší, proč se staráte o to ostatní? Podívejte se na lilie, jak rostou. Nepracují ani...
Lukáš 12:41...Petr, "říkáš to podobenství jen nám, nebo i všem ostatním?" Pán odpověděl: "Kdo je ten věrný a moudrý...
Lukáš 13:2...stalo, protože byli větší hříšníci než všichni ostatní Galilejci? Říkám vám, že nikoli. Nebudete-li činit...
Lukáš 13:4...Siloe a zabila je, byli větší viníci než všichni ostatní obyvatelé Jeruzaléma? Říkám vám, že nikoli....
Lukáš 18:9... kdo spoléhali na svou vlastní spravedlnostostatními pohrdali, vyprávěl podobenství: "Dva lidé se šli...
Lukáš 18:11...sebe modlil: ‚Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vydřiduchové, nespravedliví, cizoložníci,...
Lukáš 21:29...řekl podobenství: "Podívejte se na fíkovníkostatní stromy. Když vidíte, jak pučí, sami víte, že se...
Lukáš 24:9... vyprávěly to všechno jedenácti učedníkům i všem ostatním. Byly to Marie Magdaléna, Johana, Marie Jakubova a...
Lukáš 24:10...to Marie Magdaléna, Johana, Marie Jakubovaostatní, které byly s nimi. Řekly to apoštolům, ale oni ta...
Lukáš 24:33... Tam našli oněch jedenáct shromážděnýchostatními, jak říkají: "Pán opravdu vstal z mrtvých. Ukázal...
Jan 11:16... Ale pojďme k němu." Tomáš zvaný Dvojče tehdy ostatním učedníkům řekl: "Pojďme také, zemřeme s ním."...
Jan 18:8...," odpověděl Ježíš. "Když hledáte , nechte ostatní odejít." (To řekl, aby splnil své slovo: "Z těch,...
Jan 20:25...jeden z Dvanácti, Tomáš zvaný Dvojče, tam nebylOstatní učedníci mu říkali: "Viděli jsme Pána!" "Dokud...
Jan 21:8...plášť (protože byl svlečený) a vrhl se do vodyOstatní učedníci pak připluli s lodí (nebyli totiž daleko...
Skutky 2:14..."Opili se novým vínem!" Tehdy vstal Petrostatními jedenácti a hlasitě k nim promluvil: "Židé a...
Skutky 2:37...Ta slova je zasáhla do srdce. Začali se Petraostatních apoštolů ptát: "Co máme dělat, bratři?" "Čiňte...
Skutky 4:6... velekněz Annáš a také Kaifáš, Jan, Alexandrostatní z velekněžského rodu. Postavili Petra s Janem...
Skutky 11:1...s nimi pobyl ještě několik dní. Apoštolovéostatní bratři v Judsku se doslechli, že i pohané přijali...
Skutky 15:17...Davidův. Jeho trosky obnovím a vztyčím jej, aby ostatní lidé hledali Hospodina - všichni pohané jméno...
Skutky 17:5...množství bohabojných Řeků i nemálo předních ženOstatních Židů se ale zmocnila žárlivost. Sehnali nějaké...
Skutky 17:9...dav i městské radní vylekala. Když ale Jásonostatní složili záruku, propustili je. Bratři pak hned v...
Skutky 19:38...rouhání proti vaší bohyni. Chce-li Demetriosostatní řemeslníci někoho žalovat, od toho jsou tu veřejné...
Skutky 20:13...pak přivedli živého a byli nesmírně potěšeni. My ostatní jsme vyrazili napřed. Vypluli jsme na lodi k Assu,...
Skutky 26:30...král vstal a s ním i prokurátor a Berenikéostatní přísedící. Cestou odtud si povídali: "Ten člověk...
Skutky 27:44...plavat, vyskočili první a dostali se ke břehuOstatní je měli následovat na prknech nebo jiných troskách...
Skutky 28:9...a uzdravil ho. Po události začali přicházetostatní nemocní z toho ostrova a byli uzdravováni. Zahrnuli...
Římanům 1:13... abych přinesl užitek i mezi vámi tak jako mezi ostatními národy. Jsem dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných...
Římanům 1:32...věcí, nejenže je sami dělají, ale ještě to ostatním schvalují. Chceš-li však někoho soudit, člověče,...
Římanům 8:32...jak by nám s ním tedy nedaroval i všechno ostatní? Kdo obviní Boží vyvolené? Vždyť Bůh...
Římanům 11:7...nenašel to, co hledá. Vyvolení toho dosáhli, ale ostatní byli zatvrzeni. Jak je psáno: "Bůh otupil jejich...
Římanům 13:9... nezabíjej, nekraď, nezáviď" a všechna ostatní jsou shrnuta ve větě: "Miluj svého bližního jako...
1. Korintským 7:12...manželem. Stejně tak muž neopouští manželkuOstatním říkám , nikoli Pán: Má-li některý bratr nevěřící...
1. Korintským 9:5...snad právo mít s sebou věřící manželku jako ostatní apoštolové a Pánovi bratři i Petr? Nebo snad jen ...
1. Korintským 11:34...se nají doma, abyste se nescházeli k odsouzeníOstatní pokyny vám dám, přijdu. Pokud jde o duchovní...
1. Korintským 14:29...sebe a pro Boha. Proroci mluví dva nebo třiostatní to rozsuzují. Dostane-li zjevení někdo jiný z...
Galatským 2:13...se bál obřezanců. Stejné divadlo začali hrátostatní Židé, se tím jejich pokrytectvím nechal strhnout...
Efeským 2:3...byli odsouzeni k Božímu hněvu stejně jako ostatní. Ale Bůh je tak nesmírně milosrdný! Zamiloval si...
Filipským 1:13...k prospěchu evangelia. Celý palác i všichni ostatní tu vědí, že jsem vězněn pro Krista. okovy dodaly...
1. Tesalonickým 5:6...dne. Nepatříme noci ani tmě! Nespěme tedy jako ostatní, ale bděme a buďme střízliví. Spáči spí v noci, v...
1. Timoteus 1:10...s lidmi, na lháře, křivopřísežníky a na všechno ostatní, co je v rozporu se zdravým učením podle slavného...
1. Timoteus 5:20... Ty, kteří hřeší, kárej přede všemi, abyostatní měli bázeň. Zapřísahám před Bohem, před Kristem...
1. Timoteus 5:25...tak i dobré skutky; některé jsou zjevné a ty ostatní nezůstanou skryty. Všichni, kdo nosí otrocké jho,...
1. Timoteus 6:18...v dobrých skutcích, jsou štědří a dělí seostatními. Tak si nastřádají dobrý základ pro budoucnost a...
2. Timoteus 2:22...spravedlnost, víru, lásku a pokoj spoluostatními, kdo vzývají Pána z čistého srdce. Hloupé a...
2. Petr 3:16...lidé k vlastní záhubě překrucují stejně jako ostatní Písma.) Vy, milovaní, to víte předem, a tak se...
Zjevení 2:24...z vás odplatím podle vašich skutků. Ale vám ostatním Thyatirským, vám, kteří nemáte toto učení a...
Zjevení 9:20...jsou jako hadi s hlavami, a těmi šíří zkázuOstatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili...
Zjevení 11:13... Sedm tisíc lidí v tom zemětřesení zahynuloostatní dostali strach a vzdali slávu nebeskému Bohu. Druhé...
Zjevení 12:17...se drak na ženu rozhněval a odešel svést bojostatními z jejího semene, kteří zachovávají Boží přikázání...
Zjevení 19:21...uvrženi do ohnivého jezera hořícího sírouostatní pobil meč vycházející z úst Toho, který seděl na...
Zjevení 20:5...ruce. Ti ožili a kralovali s Kristem tisíc letOstatní mrtví však neožili, dokud se nenaplnilo těch tisíc...

Slova obsahující ostatní: ostatní (162) ostatních (27) ostatním (28) ostatními (19) ostatnímu (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |