Ostřím

Hledám varianty 'ostřím' [ ostřím (28) ostří (3) ostřete (1) ]. Nalezen 31 verš.
Genesis 34:26...pohlaví. Také Chamora a jeho syna Šechema zabili ostřím meče. Vzali Dínu z Šechemova domu a odešli. Jákobovi...
Numeri 21:24...do Jahcy, napadl Izrael. Ten jej však porazil ostřím meče a obsadil jeho zem od Arnonu po Jabok, k...
Deuteronomium 20:13...Hospodin, tvůj Bůh, vydá do tvých rukou, pobij ostřím meče všechny, kdo tam budou mužského pohlaví. Avšak...
Jozue 8:24... dokud všichni do posledního nepadli ostřím meče, vrátil se celý Izrael do Aje a také tam je...
Jozue 10:28... Makedu Jozue dobyl ještě téhož dne. Vyhubil ji ostřím meče i s jejím králem; všechno živé v vyhladil...
Jozue 10:30...vydal Hospodin Izraeli do rukou. Ten ji vyhubil ostřím meče se vším živým, co bylo ve městě. Nikoho tam...
Jozue 10:32...do rukou i Lachiš. Dobyl jej druhého dneostřím meče v něm vyhubil všechno živé stejně, jako to...
Jozue 10:35...na něj. Téhož dne jej dobyli a vyhubili ostřím meče; všechno živé v něm toho dne vyhladil jako...
Jozue 10:37...Eglonu k Hebronu a zaútočili na něj. Dobyli hoostřím meče vyhubili i s jeho králem, se všemi vesnicemi i...
Jozue 10:39...vesnicemi a jeho krále zajali. Město vyhubili ostřím meče a všechno živé v něm vyhladili jako proklaté....
Jozue 11:11...těch království.) Všechno živé v něm pobili ostřím meče; vyhladili je jako proklaté, takže nezůstala...
Jozue 11:12...královských měst i jejich králů a pobil je ostřím meče. Vyhladil je jako proklaté, jak přikázal...
Jozue 11:14...i dobytek z těch měst. Všechny lidi ale pobili ostřím meče, úplně je vyhubili. Neušetřili ani živou duši....
Jozue 19:47...na Lešem. Když se města zmocnili, vybili je ostřím meče, obsadili je a usadili se v něm. Na počest...
Soudců 1:8...také na Jeruzalém a dobyli ho. Vybili město ostřím meče a vypálili. Potom sestoupili, aby bojovali...
Soudců 1:25...jim tedy, kudy do města, a oni to město vybili ostřím meče. Toho muže ale i s celou rodinou propustili....
Soudců 4:15...celou Siserovu jízdu a celé jeho vojsko ostřím meče. Sisera seskočil z vozu a prchal pěšky, zatímco...
Soudců 4:16...k Charošet-hagojimu. Celé Siserovo vojsko padlo ostřím meče; nezůstal ani jediný. Sisera zatím pěšky prchal...
Soudců 18:27... na ten klidný a bezstarostný lid. Pobili je ostřím meče a město vypálili. Nikdo je nezachránil; město...
Soudců 20:37...do Gibeje, rozvinuli se a pobili celé město ostřím meče. Izraelci měli se zálohou domluveno: " začne...
Soudců 20:48...pak vrátili a vybíjeli všechna benjamínská města ostřím meče, včetně dobytka a všeho, nač narazili. Všechna...
Soudců 21:10..."Jděte a pobijte obyvatele Jábeš-gileádu ostřím meče, včetně žen a dětí. Toto je úkol, který...
1. Samuel 22:19...plátěný efod. Také kněžské město Nob pobil ostřím meče - muže i ženy, děti i nemluvňata, dobytek, osly...
2. Královská 10:25...a bijte je. Nikdo neunikne!" Pobili je tedy ostřím meče a nechali je tam ležet. Strážci a pobočníci...
Žalmy 63:11...propadnou hluboko do země. Každý z nich zahyne ostřím meče, pokrmem šakalů stanou se! Král se však v Bohu...
Žalmy 89:44...nepřátel, rozveselil jsi všechny jeho soupeřeOstří jeho meče jsi otupil, nechtěls ho v boji podepřít....
Kazatel 10:10...ten si tím ublíží. Když nikdo nenabrousí otupené ostří, je třeba přidat více sil, moudrost však zmůže mnohem...
Jeremiáš 21:7... kteří pasou po jejich životě. Ten je pobije ostřím meče, bez milosti, bez lítosti, bez slitování....
Jeremiáš 51:11...na Sionu, co vykonal Hospodin, náš Bůh!" Ostřete šípy, uchopte štíty! Hospodin probouzí ducha...
Lukáš 21:24...strádání a hněv proti tomuto lidu. Budou padat ostřím meče a budou odvedeni do zajetí mezi všechny národy....
Židům 11:34...zavírali tlamy lvům, přemáhali žár ohně, unikali ostří meče, bývali posilněni v slabosti, stávali se silnými...

Slova obsahující ostřím: ostřím (28) zostřím (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |