Ospravedlnit

Hledám varianty 'ospravedlnit' [ ospravedlnit (4) ospravedlnil (4) ospravedlní (4) ospravedlněni (6) ospravedlněna (2) ospravedlněn (10) ]. Nalezeno 27 veršù.
Genesis 20:16...přede všemi, kdo jsou s tebou. Tím vším budeš ospravedlněna." Abraham se pak modlil k Bohu a Bůh uzdravil...
Genesis 44:16..."Co máme říci, pane můj? Není se jak omluvit ani ospravedlnit. Sám Bůh odhalil vinu tvých služebníků. Hle,...
1. Královská 8:32...a odplatil mu jeho skutky, a spravedlivého abys ospravedlnil a odplatil mu jeho spravedlnost. Kdyby tvůj...
2. Letopisů 6:23... co zaslouží za své skutky, a spravedlivého abys ospravedlnil a odplatil mu za jeho spravedlnost. Kdyby tvůj...
Izaiáš 5:23... zdatným v nalévání nápojů, kteří za úplatek ospravedlní darebáka a spravedlivým právo odepřou! Proto...
Izaiáš 43:26... se spolu soudíme, pověz, čím bys mohl být ospravedlněn. tvůj prapředek se prohřešil, tvoji mluvčí...
Izaiáš 53:11...a bude nasycen. Můj spravedlivý služebník mnohé ospravedlní; jejich viny vezme na sebe. A proto mu dávám...
Matouš 12:37...účty v soudný den. Svými vlastními slovy budeš ospravedlněn, svými vlastními slovy budeš odsouzen." Tehdy...
Lukáš 10:29... "Dělej to a budeš žít." On se ale chtěl nějak ospravedlnit, a tak se Ježíše zeptal: "A kdo je můj...
Lukáš 18:14...vám, že tento muž, nikoli tamten, odešel domů ospravedlněn. Každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo...
Skutky 13:39...odpuštění hříchů. Skrze něj je každý věřící ospravedlněn od všeho, od čeho vás Mojžíšův zákon...
Římanům 3:4... Jak je psáno: "Ve svých výrocích budeš ospravedlněn, ve svém soudu budeš vítězem." Když ale naše...
Římanům 3:20...soudu. Na základě skutků Zákona před ním nebude ospravedlněn nikdo; Zákon totiž přináší jen poznání hříchu....
Římanům 3:30...Jistěže i pohanů! Je přece jediný Bůh; ten ospravedlní obřezané díky víře a neobřezané skrze víru....
Římanům 5:1...pro naše ospravedlnění. Nyní, když jsme ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána,...
Římanům 5:9...jsme ještě byli hříšníci. Jsme-li teď jeho krví ospravedlněni, čím spíše jím budeme zachráněni před Božím...
Římanům 8:30... ty také povolal, a které povolal, ty také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil. Co na...
Římanům 10:4...Boží. Kristus je totiž završením Zákona, aby byl ospravedlněn každý, kdo věří. O spravedlnosti ze Zákona...
1. Korintským 4:4... svědomí je čisté, ale tím ještě nejsem ospravedlněn; mým soudcem je přece Pán. Nevynášejte tedy...
1. Korintským 6:11...byli, ale jste omyti, jste posvěceni a jste ospravedlněni jménem Pána Ježíše Krista a Duchem našeho...
Galatským 2:16... žádní hříšní pohané, víme, že člověka nemohou ospravedlnit skutky Zákona, ale jen víra v Ježíše Krista....
Galatským 3:8...jsou lidé víry. Písmo předvídalo, že Bůh ospravedlní pohany na základě víry, a tak předpovědělo...
Galatským 3:24...pěstoun vychovával ke Kristu, abychom mohli být ospravedlněni vírou. Po příchodu víry ale nejsme pod...
1. Timoteus 3:16...je bezesporu veliké: On byl zjeven v těleospravedlněn v Duchu, ukázán andělům, zvěstován pohanům,...
Titus 3:7...Spasitele Ježíše Krista. Jeho milostí jsme takto ospravedlněni, abychom se stali dědici věčného života,...
Jakub 2:21...skutků je jalová? Nebyl snad náš otec Abraham ospravedlněn na základě skutků, když přinesl svého syna...
Jakub 2:25...jen díky víře. Nebyla podobně na základě skutků ospravedlněna také nevěstka Rachab, když přijala ony špehy...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |