Osmnáctém

Hledám varianty 'osmnáctém' [ osmnáctý (3) osmnáctém (4) osmnáctého (4) ]. Nalezeno 11 veršù.
1. Královská 15:1... Na jeho místě začal kralovat jeho syn Abiáš.  Osmnáctého roku vlády Jeroboáma, syna Nebatova, začal nad...
2. Královská 3:1...na horu Karmel a odtud se vrátil do Samaří.  Osmnáctého roku judského krále Jošafata se izraelským...
2. Královská 22:3...otce Davida a neuchýlil se napravo ani nalevo. V osmnáctém roce své vlády poslal Jošiáš písaře Šafana, syna...
2. Královská 23:23... ani za celou dobu izraelských a judských králůOsmnáctého roku krále Jošiáše se ale v Jeruzalémě slavil...
1. Letopisů 24:15...Bilga, šestnáctý: Imer, sedmnáctý: Chezirosmnáctý: Hapicec, devatenáctý: Petachiáš, dvacátý:...
1. Letopisů 25:25...Jošbekaša a jeho bratři a synové 12 osmnáctý: Chanani a jeho bratři a synové 12 devatenáctý:...
2. Letopisů 13:1... Na jeho místě začal kralovat jeho syn Abiáš.  Osmnáctého roku Jeroboámovy vlády se stal judským králem...
2. Letopisů 34:8...izraelské zemi. Potom se vrátil do Jeruzaléma. V osmnáctém roce své vlády, poté co očistil zemi i Boží chrám...
2. Letopisů 35:19...Judy i z Izraele. Tento Hod beránka se slavilosmnáctém roce Jošiášova kralování. Po tom, když Jošiáš...
Jeremiáš 32:1...roce vlády judského krále Cidkiáše (což byl osmnáctý rok Nabukadnezarův). Vojsko babylonského krále...
Jeremiáš 52:29...V sedmém roce své vlády 3 023 Židů. V osmnáctém roce své vlády 832 obyvatel Jeruzaléma. Ve...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |