Osmnáct

Hledám varianty 'osmnáct' [ osmnácti (2) osmnáct (10) ]. Nalezeno 12 veršù.
Soudců 3:14... Izraelci pak sloužili moábskému králi Eglonovi osmnáct let. Když potom synové Izraele volali k Hospodinu,...
Soudců 10:8...a Amoncům, kteří je toho roku porobiliOsmnáct let pak sužovali všechny Izraelce na emorejském...
Soudců 20:44... na východ od Gibeje, kde je rozdrtiliOsmnáct tisíc Benjamínců, samých udatných mužů, tam padlo....
2. Královská 24:8... po řeku Eufrat. Joakin se stal králemosmnácti letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce. Jeho...
1. Letopisů 18:12...a Amalekovcům. Abišaj, syn Ceruji, porazil osmnáct tisíc Edomců v Solném údolí. Umístil v Edomu...
1. Letopisů 26:9... Mešelemiášových udatných synů a bratrů bylo osmnáct. Chosa ze synů Merariho měl tyto syny: vůdce...
2. Letopisů 11:21...ostatní manželky a konkubíny (manželek měl osmnáct, konkubín šedesát a zplodil osmadvacet synů a...
2. Letopisů 36:9...jeho syn Joakin. Joakin se stal králemosmnácti letech a kraloval v Jeruzalémě tři měsíce a deset...
Ezdráš 8:18...schopného muže; s jeho syny a bratry jich bylo osmnáct. Ze synů Merariho poslali Chašabiáše a Ješajáše; s...
Lukáš 13:4... zahynete podobně všichni. Myslíte si, že těch osmnáct, na které spadla věž v Siloe a zabila je, byli...
Lukáš 13:11...synagoze. A hle, byla tam žena postižená  osmnáct let duchem nemoci; byla sehnutá tak, že se vůbec...
Lukáš 13:16...dcera Abrahamova, kterou satan držel svázanou  osmnáct let, nesměla být v sobotu rozvázána ze svého...

Slova obsahující osmnáct: osmnáct (10) osmnáctého (4) osmnáctém (4) osmnácti (2) osmnáctý (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |