Osmi

Hledám varianty 'osmi' [ osmi (4) osm (31) ]. Nalezeno 35 veršù.
Genesis 17:12... bude ve vašich pokoleních obřezán, když mu bude osm dní. Musí být obřezán, je narozen ve tvém domě nebo...
Genesis 21:4...ze Sáry jméno Izák, Smíšek. Když bylo Izákovi osm dní, Abraham svého syna obřezal, jak mu Bůh přikázal....
Genesis 22:23...a Betuela." (A Betuel zplodil Rebeku.) Těchto osm synů porodila Abrahamovu bratru Náchorovi Milka. Také...
Exodus 26:2...způsobem vytkat cheruby. Jeden pruh bude dvacet osm loket dlouhý a čtyři lokte široký. Všechny pruhy budou...
Exodus 26:25...oběma; budou stát v obou rozích. Bude tam tedy osm rámů a jejich šestnáct stříbrných patek; dvě patky pod...
Exodus 36:9...s umně vetkanými cheruby. Jeden pruh byl dvacet osm loket dlouhý a čtyři lokte široký. Všechny pruhy měly...
Exodus 36:30...s oběma rámy v obou rozích. Bylo tam tedy osm rámů a jejich šestnáct stříbrných patek; dvě patky pod...
Numeri 7:8...vedením Itamara, syna kněze Árona, čtyři vozyosm býků. Kehatovým synům ale nedal žádné, neboť jim náleží...
Numeri 35:7...další čtyřicet dvě města - celkem čtyřicet osm měst s přilehlými pastvinami. Ta města jim z...
Deuteronomium 2:14...po překročení potoku Zered trvalo třicet osm let. Celé to pokolení bojovníků mezitím v táboře do...
Jozue 21:41... Tak bylo na izraelském území celkem čtyřicet osm levitských měst s pastvinami. Ke každému z těch měst...
Soudců 3:8...Aramu. Izraelci pak sloužili Kušanu Rišatajimovi osm let. Když potom synové Izraele volali k Hospodinu,...
Soudců 12:14...jezdili na sedmdesáti oslech. Soudil Izrael osm let. Když Abdon, syn Hilela Piratonského, zemřel, byl...
1. Samuel 4:15... aby mu to oznámil. (Elímu bylo devadesát osm let a oči mu nesloužily, takže neviděl.) "Právě jdu...
1. Samuel 17:12...z judského Betléma jménem Jišaj, který měl osm synů. Ten byl v Saulově době příliš starý, ale jeho...
2. Samuel 23:8... Uměl to s kopím tak, že jich jednou pobil na osm set. Další z trojice hrdinů byl Eleazar, syn Doda,...
2. Královská 8:17...ve dvaatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě osm let. Řídil se ale způsoby izraelských králů, tak jako...
2. Královská 10:36...kraloval v Samaří nad Izraelem celkem dvacet osm let. Když Achaziášova matka Atalia viděla, že její syn...
2. Královská 22:1...jeho syn Jošiáš. Jošiáš se stal králemosmi letech a kraloval v Jeruzalémě třicet jedna let. Jeho...
1. Letopisů 24:4...do šestnácti oddílů a syny Itamarovy do osmi. Rozdělili je losem, jednoho jako druhého, protože...
2. Letopisů 21:5...ve dvaatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě osm let. Řídil se ale způsoby izraelských králů, jako to...
2. Letopisů 21:20...ve dvaatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě osm let. Když odešel, nikdo ho nelitoval. Pochovali ho ve...
2. Letopisů 29:17...začali hned prvního dne prvního měsíceOsmého dne téhož měsíce postoupili do předsíně Hospodinova...
2. Letopisů 34:1...jeho syna Jošiáše. Jošiáš se stal králemosmi letech a kraloval v Jeruzalémě třicet jedna let. Dělal...
Kazatel 11:2...čase znovu najdeš jej. Rozděl vše na sedm neboosm dílů, vždyť nevíš, co zlého může potkat zem. Když se...
Jeremiáš 41:15... Išmael, syn Netaniášův, ale Jochananoviosmi svými muži utekl a dostal se k Amoncům. Jochanan, syn...
Ezechiel 40:31... Měla pilíře s palmovými ornamenty a vedlo k  osm schodů. Pak vnitřním nádvořím vedl na východ. Zde...
Ezechiel 40:34...straně pilíře s palmovými ornamenty a vedlo k  osm schodů. Poté přivedl k severní bráně. Změřil ji a...
Ezechiel 40:37...straně pilíře s palmovými ornamenty a vedlo k  osm schodů. Ze síně brány vedl vchod do postranní místnosti...
Ezechiel 40:41...straně vždy dva stoly. Celkem tam tedy stálo osm stolů na porážení - čtyři z jedné a čtyři z druhé...
Micheáš 5:4...palácích, sedm pastýřů proti nim postavímeosm vojevůdců rozených, aby Asýrii pásli mečem, Nimrodovu...
Jan 5:5... Byl mezi nimi jeden člověk, nemocný třicet osm let. Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je ...
Skutky 9:33...člověka jménem Eneáš, který byl ochrnutý a  osm let byl upoután na lůžko. Petr mu řekl: "Eneáši, Ježíš...
Skutky 25:6...zlého, ho žalují." Poté, co mezi nimi strávil osm nebo deset dní, vrátil se do Cesareje. Druhého dne...
1. Petr 3:20...níž se skrze vodu zachránilo jen několik (totiž osm) duší. Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám...

Slova obsahující osmi: osmi (4) prosmilněné (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |