Osm

Hledám varianty 'osm' [ osmi (4) osm (31) ]. Nalezeno 35 veršù.
Genesis 17:12... bude ve vašich pokoleních obřezán, když mu bude osm dní. Musí být obřezán, je narozen ve tvém domě nebo...
Genesis 21:4...ze Sáry jméno Izák, Smíšek. Když bylo Izákovi osm dní, Abraham svého syna obřezal, jak mu Bůh přikázal....
Genesis 22:23...a Betuela." (A Betuel zplodil Rebeku.) Těchto osm synů porodila Abrahamovu bratru Náchorovi Milka. Také...
Exodus 26:2...způsobem vytkat cheruby. Jeden pruh bude dvacet osm loket dlouhý a čtyři lokte široký. Všechny pruhy budou...
Exodus 26:25...oběma; budou stát v obou rozích. Bude tam tedy osm rámů a jejich šestnáct stříbrných patek; dvě patky pod...
Exodus 36:9...s umně vetkanými cheruby. Jeden pruh byl dvacet osm loket dlouhý a čtyři lokte široký. Všechny pruhy měly...
Exodus 36:30...s oběma rámy v obou rozích. Bylo tam tedy osm rámů a jejich šestnáct stříbrných patek; dvě patky pod...
Numeri 7:8...vedením Itamara, syna kněze Árona, čtyři vozyosm býků. Kehatovým synům ale nedal žádné, neboť jim náleží...
Numeri 35:7...další čtyřicet dvě města - celkem čtyřicet osm měst s přilehlými pastvinami. Ta města jim z...
Deuteronomium 2:14...po překročení potoku Zered trvalo třicet osm let. Celé to pokolení bojovníků mezitím v táboře do...
Jozue 21:41... Tak bylo na izraelském území celkem čtyřicet osm levitských měst s pastvinami. Ke každému z těch měst...
Soudců 3:8...Aramu. Izraelci pak sloužili Kušanu Rišatajimovi osm let. Když potom synové Izraele volali k Hospodinu,...
Soudců 12:14...jezdili na sedmdesáti oslech. Soudil Izrael osm let. Když Abdon, syn Hilela Piratonského, zemřel, byl...
1. Samuel 4:15... aby mu to oznámil. (Elímu bylo devadesát osm let a oči mu nesloužily, takže neviděl.) "Právě jdu...
1. Samuel 17:12...z judského Betléma jménem Jišaj, který měl osm synů. Ten byl v Saulově době příliš starý, ale jeho...
2. Samuel 23:8... Uměl to s kopím tak, že jich jednou pobil na osm set. Další z trojice hrdinů byl Eleazar, syn Doda,...
2. Královská 8:17...ve dvaatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě osm let. Řídil se ale způsoby izraelských králů, tak jako...
2. Královská 10:36...kraloval v Samaří nad Izraelem celkem dvacet osm let. Když Achaziášova matka Atalia viděla, že její syn...
2. Královská 22:1...jeho syn Jošiáš. Jošiáš se stal králemosmi letech a kraloval v Jeruzalémě třicet jedna let. Jeho...
1. Letopisů 24:4...do šestnácti oddílů a syny Itamarovy do osmi. Rozdělili je losem, jednoho jako druhého, protože...
2. Letopisů 21:5...ve dvaatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě osm let. Řídil se ale způsoby izraelských králů, jako to...
2. Letopisů 21:20...ve dvaatřiceti letech a kraloval v Jeruzalémě osm let. Když odešel, nikdo ho nelitoval. Pochovali ho ve...
2. Letopisů 29:17...začali hned prvního dne prvního měsíceOsmého dne téhož měsíce postoupili do předsíně Hospodinova...
2. Letopisů 34:1...jeho syna Jošiáše. Jošiáš se stal králemosmi letech a kraloval v Jeruzalémě třicet jedna let. Dělal...
Kazatel 11:2...čase znovu najdeš jej. Rozděl vše na sedm neboosm dílů, vždyť nevíš, co zlého může potkat zem. Když se...
Jeremiáš 41:15... Išmael, syn Netaniášův, ale Jochananoviosmi svými muži utekl a dostal se k Amoncům. Jochanan, syn...
Ezechiel 40:31... Měla pilíře s palmovými ornamenty a vedlo k  osm schodů. Pak vnitřním nádvořím vedl na východ. Zde...
Ezechiel 40:34...straně pilíře s palmovými ornamenty a vedlo k  osm schodů. Poté přivedl k severní bráně. Změřil ji a...
Ezechiel 40:37...straně pilíře s palmovými ornamenty a vedlo k  osm schodů. Ze síně brány vedl vchod do postranní místnosti...
Ezechiel 40:41...straně vždy dva stoly. Celkem tam tedy stálo osm stolů na porážení - čtyři z jedné a čtyři z druhé...
Micheáš 5:4...palácích, sedm pastýřů proti nim postavímeosm vojevůdců rozených, aby Asýrii pásli mečem, Nimrodovu...
Jan 5:5... Byl mezi nimi jeden člověk, nemocný třicet osm let. Ježíš viděl, jak tam leží, a poznal, že je ...
Skutky 9:33...člověka jménem Eneáš, který byl ochrnutý a  osm let byl upoután na lůžko. Petr mu řekl: "Eneáši, Ježíš...
Skutky 25:6...zlého, ho žalují." Poté, co mezi nimi strávil osm nebo deset dní, vrátil se do Cesareje. Druhého dne...
1. Petr 3:20...níž se skrze vodu zachránilo jen několik (totiž osm) duší. Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám...

Slova obsahující osm: kosmetikou (1) naposmíval (1) naposmívali (2) neosmělí (1) osm (31) osmadvacet (1) osmašedesáti (1) osmatřicátého (2) osmdesát (16) osmdesátého (1) osmdesáti (1) osmého (21) osmělil (3) osmělíš (1) osmělte (1) osmém (3) osmi (4) osmnáct (10) osmnáctého (4) osmnáctém (4) osmnácti (2) osmnáctý (3) osmý (10) osmým (2) posměch (12) posměchem (3) posměchu (9) posměšcích (1) posměšek (4) posměškem (2) posměšků (1) posměšky (6) posměšná (1) posměšně (1) posměšnou (1) posměšný (1) posměvač (1) posměvače (1) posměvači (3) posměvačů (1) posmívá (3) posmívali (9) posmíván (1) posmívat (6) posmíváte (1) prosmilněné (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |