Osloví

Hledám varianty 'osloví' [ oslovím (2) oslovili (2) oslovil (19) osloví (3) ]. Nalezeno 26 veršù.
Genesis 22:7...v ruce oheň a nůž. A tak šli oba spolu. "Otče," oslovil Izák svého otce Abrahama. "Ano, můj synu?"...
Genesis 31:11... skvrnití a strakatí. Tehdy v tom snu oslovil Boží anděl: ‚Jákobe!' A když jsem odpověděl: ‚Zde...
Genesis 41:39... v kom by byl Boží Duch jako v něm?" Farao tedy oslovil Josefa: "Jelikož ti Bůh dal poznat toto vše, nikdo...
Jozue 5:13...s vytaseným mečem v ruce! Jozue šel k němuoslovil ho: "Patříš k nám, nebo k našim nepřátelům?"...
Růt 2:8... jen na chvilku si odpočala." Boáz tedy Rút oslovil: "Poslyš, dcero, nechoď paběrkovat na jiné pole....
2. Samuel 3:17..."Vrať se zpátky," a tak se vrátil. Mezitím Abner oslovil izraelské stařešiny: " dávno jste toužili, aby...
2. Samuel 9:6... padl na tvář a poklonil se. "Mefibošete," oslovil ho David. "Jsem tvůj služebník!" odpověděl. "Neboj...
2. Samuel 20:9...vykročil, meč se vysunul. "Jak se daří, bratře?" oslovil Joáb Amasu a pravou rukou ho uchopil za vousy, aby...
1. Královská 21:20...i tvou.'" "Tak jsi našel, můj nepříteli?" oslovil Achab Eliáše. "Ano," odpověděl, "protože ses...
2. Letopisů 19:2...mu ale vstříc vidoucí Jehu, syn Chananiho, a oslovil ho: "Měl jsi pomáhat ničemovi? Měl ses přátelit s...
Job 10:2...duše promluvím. Neodsuzuj předem - tak Boha oslovím - z čeho obviňuješ, prozraď mi. Dělá ti dobře,...
Žalmy 50:16... a ty oslavíš!" Darebáka však Bůh takto osloví: "K čemu odříkáváš moje zákony, mou smlouvu do úst...
Žalmy 89:27...spočine jeho pravice. ‚Ty jsi můj Otec' - tak  osloví - ‚ty jsi můj Bůh, skála záchrany!' A tak jej...
Izaiáš 14:10...krále národů. Ti všichni hlasem jediným takto osloví: "Tak i ty jsi pozbyl sil - jsi na tom stejně...
Jeremiáš 38:8...bráně. Ebed-melech tedy vyšel z paláceoslovil krále: "Můj pane a králi! Ti muži se k proroku...
Jeremiáš 42:2...lid, od nejmenších po největší, pak přišlioslovili proroka Jeremiáše: "Vyslyš prosím naši pokornou...
Jeremiáš 49:10...budou zničeni, nezbude mu soused, jenž by ho oslovil: ‚Nech tu své sirotky, je nechám žít, tvé vdovy...
Daniel 2:15... Daniel s ním promluvil moudře a uvážlivěOslovil králova zmocněnce Ariocha takto: "Čím to, že král...
Daniel 10:11...se zvedl na kolena a dlaně. "Danieli drahý," oslovil , "pečlivě poslouchej, co ti budu říkat, a postav...
Ozeáš 2:25...zaseji a nad Lo-ruchamou se smiluji. Lo-amiho oslovím: "Jsi můj lid," a on mi odpoví: "Můj Bůh jsi ty!" ...
Lukáš 7:40... Copak neví, jaká je to hříšnice?!" "Šimone," oslovil ho Ježíš, "chci ti něco říci." "Jen mluv, mistře,"...
Lukáš 9:33... Když se od něj začali vzdalovat, Petr Ježíše oslovil: "Mistře, dobře, že jsme tu! Uděláme tu tři stánky...
Skutky 9:10...jeden učedník jménem Ananiáš. Pán ho ve vidění oslovil: "Ananiáši!" Odpověděl: "Zde jsem, Pane." Pán mu...
Skutky 11:20...z Kypru a Kyrény, však po příchodu do Antiochie oslovili evangeliem o Pánu Ježíši také Řeky. Hospodinova...
Skutky 21:37...ním!" Když měl být Pavel zaveden do pevnostioslovil velitele: "Mohu s tebou mluvit?" "Ty umíš řecky?"...
Skutky 22:25...křičeli. Poté, co ho připoutali řemeny, Pavel oslovil velícího setníka: "Vy smíte bičovat římského občana...

Slova obsahující osloví: osloví (3) oslovím (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |