Osli

Hledám varianty 'osli' [ osly (25) oslům (3) oslů (15) oslu (3) osli (7) oslem (3) oslech (4) osla (40) osel (9) ]. Nalezeno 106 veršù.
Genesis 12:16...se díky vedlo velmi dobře - měl brav, skotosly, otroky, otrokyně, oslice a velbloudy. Hospodin však...
Genesis 22:3...Druhý den brzy ráno Abraham vstal, osedlal svého osla, vzal s sebou dva služebníky a svého syna Izáka....
Genesis 22:5... Tehdy řekl svým služebníkům: "Zůstaňte tuoslem. a chlapec půjdeme tam, pokloníme se Bohu a...
Genesis 24:35...stříbro a zlato, otroky a otrokyně i velbloudyosly. Sára, manželka mého pána, pak ve svém stáří porodila...
Genesis 30:43...měl množství stád, otrokyň, otroků, velbloudůoslů. Jednou Jákob zaslechl, jak Lábanovi synové říkají:...
Genesis 32:6...Lábana; tam jsem se dosud zdržoval. Mám volyosly, brav, otroky i otrokyně a vypravil jsem posly, abych...
Genesis 32:16...velbloudic s mláďaty, 40 krav a 10 býků, 20 oslic a 10 oslů. Svěřil je svým služebníkům, každé stádo...
Genesis 34:28...jejich sestra. Vzali jejich brav, skotosly, cokoli bylo ve městě i na poli - všechno jejich...
Genesis 36:24... který našel na poušti horké prameny, když pásl osly svého otce Cibeona). Děti Anovy: Dišon a Oholíbama,...
Genesis 42:26... Tak se k nim zachoval. Naložili tedy zrní na osly a odešli. Když měli cestou nocovat, jeden z nich...
Genesis 42:27... jeden z nich otevřel svůj pytel, aby dal svému oslu obrok, a vtom uviděl své stříbro: leželo navrchu v...
Genesis 43:18... napadne nás a vezme nás do otroctví i s našimi osly!" Ještě na nádvoří tedy přistoupili ke správci...
Genesis 43:24...paláce, dal jim vodu na umytí nohou a jejich oslům dal obrok. Slyšeli, že tam mají obědvat, a tak...
Genesis 44:3...Josef řekl. Ráno za úsvitu byli muži i se svými osly propuštěni. Sotva vyšli kousek za město, Josef řekl...
Genesis 44:13...roztrhli své pláště, každý naložil svého osla a vrátili se do města. Josef byl dosud v paláci, když...
Genesis 45:23...stříbra a pět svátečních plášťů. Svému otci pak poslal tyto věci: deset oslů nesoucích nejlepší věci Egypta...
Genesis 47:17...a Josef jim dával chléb za koně, brav, skot i za osly. Za všechen jejich dobytek je krmil chlebem po celý...
Genesis 49:14... k dalekému Sidonu se přivine. Isachar je osel houževnatý, mezi ohradami ležící. uvidí odpočinek,...
Exodus 4:20...Mojžíš tedy vzal manželku a syny, posadil je na osla a vydal se zpátky do Egypta. Mojžíš s sebou vzal také...
Exodus 9:3...na tvá stáda. Vše, co máš na pastvinách, koněosly, velbloudy, skot i brav, zasáhne prudký mor! Hospodin...
Exodus 13:13...vrhu tvého dobytka patří Hospodinu. Každého osla otvírajícího lůno však vyplatíš jehnětem; kdybys ho...
Exodus 20:17... jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla - nezáviď svému bližnímu vůbec nic." Když všechen lid...
Exodus 21:33...ji vykope a nepřikryje a spadne do býk nebo osel, vyrovná se majitel jámy s jeho majitelem: mu...
Exodus 22:3...se u něj to, co ukradl, najde živé - býkosel nebo beránek - nahradí to dvojnásobně. Když někdo...
Exodus 22:8... V každé majetkové při, půjde-li o býkaosla nebo beránka, o plášť nebo o jakoukoli ztracenou věc,...
Exodus 22:9... Když někdo svěří svému bližnímu do opatrování osla, býka, beránka nebo jakékoli zvíře a ono beze svědků...
Exodus 23:4...narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho osla, který zabloudil, poctivě mu jej přiveď zpátky. Když...
Exodus 23:5... poctivě mu jej přiveď zpátky. Když uvidíš osla někoho, kdo nenávidí, jak leží pod svým břemenem,...
Exodus 23:12... ale sedmého dne přestaň, aby si tvůj býkosel odpočinul a tvůj otrok i námezdník nabrali dech....
Exodus 34:20...ze tvého stáda, to bude býk či beranOsla otvírajícího lůno však vyplatíš jehnětem; kdybys ho...
Numeri 16:15..."Nevšímej si jejich obětí! Ani jediného osla jsem si od nich nevzal, ani jedinému z nich jsem...
Numeri 31:28...každých pěti set, a to jak z lidí, tak ze skotuoslů i bravu. Tento podíl z jejich poloviny odevzdej knězi...
Numeri 31:30...a to jak z lidí, tak ze všeho dobytka (ze skotuoslů i bravu). Ty odevzdej levitům pečujícím o Hospodinův...
Numeri 31:34...000 kusů skotu, 61 000 oslů, 32 000 žen, které ještě nepoznaly muže...
Numeri 31:39...z nich bylo Hospodinu odvedeno 72. 30 500 oslů; z nich bylo Hospodinu odvedeno 61. 16 000 osob; z...
Numeri 31:45...000 kusů skotu, 30 500 oslů, 16 000 osob...
Deuteronomium 5:14... tvůj otrok ani tvá děvečka, tvůj býk ani tvůj osel, žádné z tvých dobytčat. Také přistěhovalec ve tvých...
Deuteronomium 5:21...jeho dům, jeho pole, otroka, děvečku, býka ani osla - nezáviď svému bližnímu vůbec nic." Tato slova...
Deuteronomium 22:3...ptát. Tehdy mu je vrátíš. Totéž uděláš s jeho oslem, s jeho pláštěm a s čímkoli, co se tvému bratru...
Deuteronomium 22:4...to najdeš, nesmíš být lhostejný. Když uvidíš osla nebo býka svého bratra, jak leží na cestě, nebuď...
Deuteronomium 22:10...toho semene, tak plody vinice. Neorej volemoslem zapřaženými spolu. Neoblékej si látku z dvojího...
Deuteronomium 28:31...porazí před očima, a nebudeš z něj jíst; tvého osla ti vezmou před nosem a nikdy se ti nevrátí; tvé ovce...
Jozue 6:21...muže i ženy, mladé i staré, skot, ovceosly. Těm dvěma mužům, kteří byli v zemi na výzvědách, ale...
Jozue 7:24...cihlu a také jeho syny a dcery i jeho skotosly, ovce a kozy i jeho stan a všechno, co k němu patřilo,...
Jozue 9:4...proto lest: Vypravili se na cestu jako poselstvo; na osly si naložili staré pytle a opotřebované,...
Jozue 15:18...ho, jejího otce žádá o pole. Když sesedlaosla, Káleb se zeptal: "Co bys ráda?" "Dej mi, prosím,...
Soudců 1:14...ho, jejího otce žádá o pole. Když sesedlaosla, Káleb se zeptal: "Co bys ráda?" "Dej mi, prosím,...
Soudců 6:4...žádné živobytí - jedinou ovci, dobytče ani osla. Přitáhli vždy se svými stády a stany, přicházelo jich...
Soudců 10:4...let. Měl třicet synů, kteří jezdili na třiceti oslech a patřilo jim třicet měst v Gileádu. dodnes se...
Soudců 12:14...synů a třicet vnuků, kteří jezdili na sedmdesáti oslech. Soudil Izrael osm let. Když Abdon, syn Hilela...
Soudců 15:16...s tisíc mužů. Samson tehdy řekl: "Čelistí osla oslům jsem čelil, čelistí osla tisíc jich skolil!"...
Soudců 19:3...ji zpět. Měl s sebou svého mládence a pár oslů. Ta dívka ho pozvala dál, a když ho její otec uviděl,...
Soudců 19:10...další noc, a tak se zvedl a se svým párem oslů v postrojích a se svou družkou vyrazil k Jebusu (což...
Soudců 19:19...ale k sobě nepozval. Máme slámu i obrok pro své osly, mám i chléb a víno pro sebe, zde pro tvou služebnici...
Soudců 19:21...tady venku." Vzal je k sobě domů, nasypal oslům, umyli si nohy a pak jedli a pili. A jak si tak...
Soudců 19:28..., "jdeme." Žádná odpověď. Naložil ji tedy na osla, sebral se a šel domů. Když dorazil domů, vzal nůž a...
1. Samuel 8:16...i vaše děvečky, váš nejlepší dobytek i vaše osly, aby pracovali pro něj. Vaše ovce a kozy zdaní...
1. Samuel 12:3...Vzal jsem někomu býka? Vzal jsem někomu osla? Ukřivdil jsem někomu? Ublížil jsem někomu? Vzal jsem...
1. Samuel 15:3... děti i nemluvňata, skot i brav, velbloudyosly!" Saul tedy svolal vojsko a nechal je nastoupit v...
1. Samuel 16:20...svého syna Davida, který pase ovce." Jišaj vzal osla, chléb, měch vína a jedno kůzle a po svém synu...
1. Samuel 22:19...meče - muže i ženy, děti i nemluvňata, dobytekosly i ovce, vše pobil mečem. Jeden ze synů Achimelecha,...
1. Samuel 25:18...hroznů a dvě stě hrud fíků a naložila to na osly. Potom řekla svým mládencům: "Jděte napřed, jdu za...
1. Samuel 25:20..." Svému muži Nábalovi ale nic neřekla. Vsedla na osla a sjížděla do horské rokle, když tu proti přichází...
1. Samuel 25:23...Jakmile Abigail uviděla Davida, rychle sesedlaosla, padla před Davidem na tvář a poklonila se k zemi....
1. Samuel 25:42...svého pána." Poté Abigail rychle nasedla na osla a provázena svými pěti děvečkami odešla s Davidovými...
1. Samuel 27:9...naživu muže ani ženy, zabíral brav i skotosly, velbloudy i oděvy. Potom se vracel k Achišovi. Když...
2. Samuel 16:1...jde Cíba, Mefibošetův sluha, se dvěma osedlanými osly a na nich dvě stě chlebů, sto sušených hroznů, sto...
2. Samuel 16:2...a měch vína. "Na co to máš?" zeptal se ho král. "Osli jsou k jízdě pro královský dům," odpověděl Cíba,...
2. Samuel 17:23... že se nestalo podle jeho rady, a tak osedlal osla a vydal se domů do svého města. Pořídil závěť o svém...
2. Samuel 19:27... můj sluha oklamal! Řekl jsem mu: ‚Osedlej mi osla, nasednu na něj a pojedu s králem!' Víš přece, že tvůj...
1. Královská 2:40...že tví otroci jsou v Gatu?" A tak vstal, osedlal osla a vydal se do Gatu k Achišovi hledat své otroky. Když...
1. Královská 13:13...muž, příchozí z Judska, odešel. "Osedlejte mi osla," řekl nato svým synům. Když mu ho osedlali, nasedl na...
1. Královská 13:23... osedlal mu ten prorok, který ho přivedl, svého osla a on odjel. Na cestě ho ale potkal lev a zabil ho....
1. Královská 13:24...a zabil ho. Jeho tělo pak leželo přes cestuosel stál u něj. Také lev stál u mrtvoly. Vtom šli okolo...
1. Královská 13:27...ten starý prorok řekl svým synům: "Osedlejte mi osla." Jakmile ho osedlali, vyrazil na cestu, kde našel...
1. Královská 13:28...osedlali, vyrazil na cestu, kde našel mrtvoluosla se lvem, jak stojí u . Lev ji nesežral ani...
1. Královská 13:29... Prorok zvedl tělo Božího muže, naložil ho na osla a vezl zpět. Dovezl ho do svého města, aby ho oplakal...
2. Královská 7:7...se dali na úprk. Nechali tam své stany, koněosly i tábor tak, jak byl, a utíkali o život. Potom...
2. Královská 7:10... Na místě zůstali kromě stanů jen uvázaní koněosli." Strážní tu zprávu předali dál, se dostala do...
1. Letopisů 5:21...50 000 velbloudů, 250 000 koz a ovcí, 2 000 oslů a 100 000 zajatců. Mnoho dalších padlo zabitých, neboť...
1. Letopisů 12:41... Zabulona a Neftalíma přiváželi jídlo na oslech, velbloudech, mezcích a volech: zásoby mouky, hroudy...
2. Letopisů 28:15... ošetřili je, všechny vyčerpané naložili na osly a přivedli je k jejich bratrům do Palmového města...
Ezdráš 2:67...736 koní, 245 mezků, 435 velbloudů a 6 720 oslů. Když dorazili k Hospodinovu domu v Jeruzalémě,...
Nehemiáš 7:69...736 koní, 245 mezků, 435 velbloudů a 6 720 oslů. Někteří vůdcové otcovských rodů přispěli na dílo....
Nehemiáš 13:15...lis, jak snášejí obilí na hromady, nakládají na osly a převážejí do Jeruzaléma víno, hrozny, fíky a...
Job 6:5...hrůzy obkličují ze všech stran. Hýká snad osel, když dost trávy? Bučí snad vůl, když krmení?...
Job 24:3...a pasou stáda, která ukradli. Sirotkům odvádějí osla pryč a vdově berou býka do zástavy. Ubožáky z cesty...
Job 24:5...skrývají všude po kraji. Jiní jsou jak divocí osli na poušti, vycházejí za prací, jako by kořist hledali;...
Job 30:7... v děrách do země a v jeskyních. Hýkají jako osli ve křoví, spolu se choulí pod kopřivy - hlupáci, kteří...
Job 39:5... jednou odběhnou a se nevrátí. Kdo divokého osla pustil na svobodu? Kdo jen to zvíře zbavil postrojů?...
Žalmy 104:11...horami, všechnu polní zvěř aby napájely, divocí osli aby u nich žízeň zahnali, na jejich březích aby...
Přísloví 26:3...kletba k cíli nedojde. Na koně je bič, na osla uzda, na hřbety tupců ale hůl. Neodpovídej tupci na...
Izaiáš 1:3... oni ale zradili. I býk zná svého hospodářeosel zná jesle, kde ho krmí pán - Izrael ale nechce znát,...
Izaiáš 21:7...jezdce, jak po dvou blíží se, jezdce na oslech, jezdce na velbloudech - je sleduje pozorně,...
Izaiáš 30:6...a řvoucí lvi, zmije a jedovatí hadi, na hřbetech oslů vezou bohatství, na hrbech velbloudů nesou poklady...
Izaiáš 30:24...bude v ten den pást na širých pastvinách. Býciosli, kteří obdělávají zemi, se budou krmit pící šťavnatou,...
Izaiáš 32:14... z pevnosti a věže bude pustina, potěšení oslů, pastvina dobytka. se však na nás vylije shůry Duch...
Izaiáš 32:20...vám, kdo sejete při každém potoku, kdo býkaosla vypouštíte na pastvu! Běda tobě, zhoubce, který jsi...
Jeremiáš 14:6...v kraji mláďata, protože zeleň zmizela. Divocí osli stojí na holých návrších a větří jako šakali; napínají...
Jeremiáš 22:19...‚Ach pane, ach veličenstvo!' Pohřbí ho tak jako osla - vyvlečou ho ven a pohodí někam za brány Jeruzaléma."...
Daniel 5:21...lidí a dostal rozum zvířecí. Žil mezi divokými osly, jedl trávu jako býk a tělo měl mokré od rosy, než...
Ozeáš 8:9... Chodili totiž do Asýrie jako divoký osamělý osel - Efraim kupoval si milence! Prodávali se mezi pohany,...
Zachariáš 9:9... spravedlivý a vítězný; pokorný, sedící na oslu, na oslíku, osličím hříbátku. Odstraní vozy z Efraima...
Zachariáš 14:15...) Stejná rána postihne i koně, mezky, velbloudyosly i všechen dobytek v jejich táborech. Všichni, kdo...
Matouš 21:5...Hle, tvůj král přichází k tobě, mírný, sedící na oslu, na oslíku, osličím hříbátku." Učedníci šli a udělali,...
Lukáš 13:15...snad každý z vás v sobotu svého vola nebo osla od žlabu a nevodí ho napájet? A tato dcera Abrahamova,...

Slova obsahující osli: osli (7) oslic (4) oslice (20) oslici (11) oslicích (1) osličím (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |