Oslech

Hledám varianty 'oslech' [ osly (25) oslům (3) oslů (15) oslu (3) osli (7) oslem (3) oslech (4) osla (40) osel (9) ]. Nalezeno 106 veršù.
Genesis 12:16...se díky vedlo velmi dobře - měl brav, skotosly, otroky, otrokyně, oslice a velbloudy. Hospodin však...
Genesis 22:3...Druhý den brzy ráno Abraham vstal, osedlal svého osla, vzal s sebou dva služebníky a svého syna Izáka....
Genesis 22:5... Tehdy řekl svým služebníkům: "Zůstaňte tuoslem. a chlapec půjdeme tam, pokloníme se Bohu a...
Genesis 24:35...stříbro a zlato, otroky a otrokyně i velbloudyosly. Sára, manželka mého pána, pak ve svém stáří porodila...
Genesis 30:43...měl množství stád, otrokyň, otroků, velbloudůoslů. Jednou Jákob zaslechl, jak Lábanovi synové říkají:...
Genesis 32:6...Lábana; tam jsem se dosud zdržoval. Mám volyosly, brav, otroky i otrokyně a vypravil jsem posly, abych...
Genesis 32:16...velbloudic s mláďaty, 40 krav a 10 býků, 20 oslic a 10 oslů. Svěřil je svým služebníkům, každé stádo...
Genesis 34:28...jejich sestra. Vzali jejich brav, skotosly, cokoli bylo ve městě i na poli - všechno jejich...
Genesis 36:24... který našel na poušti horké prameny, když pásl osly svého otce Cibeona). Děti Anovy: Dišon a Oholíbama,...
Genesis 42:26... Tak se k nim zachoval. Naložili tedy zrní na osly a odešli. Když měli cestou nocovat, jeden z nich...
Genesis 42:27... jeden z nich otevřel svůj pytel, aby dal svému oslu obrok, a vtom uviděl své stříbro: leželo navrchu v...
Genesis 43:18... napadne nás a vezme nás do otroctví i s našimi osly!" Ještě na nádvoří tedy přistoupili ke správci...
Genesis 43:24...paláce, dal jim vodu na umytí nohou a jejich oslům dal obrok. Slyšeli, že tam mají obědvat, a tak...
Genesis 44:3...Josef řekl. Ráno za úsvitu byli muži i se svými osly propuštěni. Sotva vyšli kousek za město, Josef řekl...
Genesis 44:13...roztrhli své pláště, každý naložil svého osla a vrátili se do města. Josef byl dosud v paláci, když...
Genesis 45:23...stříbra a pět svátečních plášťů. Svému otci pak poslal tyto věci: deset oslů nesoucích nejlepší věci Egypta...
Genesis 47:17...a Josef jim dával chléb za koně, brav, skot i za osly. Za všechen jejich dobytek je krmil chlebem po celý...
Genesis 49:14... k dalekému Sidonu se přivine. Isachar je osel houževnatý, mezi ohradami ležící. uvidí odpočinek,...
Exodus 4:20...Mojžíš tedy vzal manželku a syny, posadil je na osla a vydal se zpátky do Egypta. Mojžíš s sebou vzal také...
Exodus 9:3...na tvá stáda. Vše, co máš na pastvinách, koněosly, velbloudy, skot i brav, zasáhne prudký mor! Hospodin...
Exodus 13:13...vrhu tvého dobytka patří Hospodinu. Každého osla otvírajícího lůno však vyplatíš jehnětem; kdybys ho...
Exodus 20:17... jeho otroka, jeho děvečku, jeho býka ani osla - nezáviď svému bližnímu vůbec nic." Když všechen lid...
Exodus 21:33...ji vykope a nepřikryje a spadne do býk nebo osel, vyrovná se majitel jámy s jeho majitelem: mu...
Exodus 22:3...se u něj to, co ukradl, najde živé - býkosel nebo beránek - nahradí to dvojnásobně. Když někdo...
Exodus 22:8... V každé majetkové při, půjde-li o býkaosla nebo beránka, o plášť nebo o jakoukoli ztracenou věc,...
Exodus 22:9... Když někdo svěří svému bližnímu do opatrování osla, býka, beránka nebo jakékoli zvíře a ono beze svědků...
Exodus 23:4...narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho osla, který zabloudil, poctivě mu jej přiveď zpátky. Když...
Exodus 23:5... poctivě mu jej přiveď zpátky. Když uvidíš osla někoho, kdo nenávidí, jak leží pod svým břemenem,...
Exodus 23:12... ale sedmého dne přestaň, aby si tvůj býkosel odpočinul a tvůj otrok i námezdník nabrali dech....
Exodus 34:20...ze tvého stáda, to bude býk či beranOsla otvírajícího lůno však vyplatíš jehnětem; kdybys ho...
Numeri 16:15..."Nevšímej si jejich obětí! Ani jediného osla jsem si od nich nevzal, ani jedinému z nich jsem...
Numeri 31:28...každých pěti set, a to jak z lidí, tak ze skotuoslů i bravu. Tento podíl z jejich poloviny odevzdej knězi...
Numeri 31:30...a to jak z lidí, tak ze všeho dobytka (ze skotuoslů i bravu). Ty odevzdej levitům pečujícím o Hospodinův...
Numeri 31:34...000 kusů skotu, 61 000 oslů, 32 000 žen, které ještě nepoznaly muže...
Numeri 31:39...z nich bylo Hospodinu odvedeno 72. 30 500 oslů; z nich bylo Hospodinu odvedeno 61. 16 000 osob; z...
Numeri 31:45...000 kusů skotu, 30 500 oslů, 16 000 osob...
Deuteronomium 5:14... tvůj otrok ani tvá děvečka, tvůj býk ani tvůj osel, žádné z tvých dobytčat. Také přistěhovalec ve tvých...
Deuteronomium 5:21...jeho dům, jeho pole, otroka, děvečku, býka ani osla - nezáviď svému bližnímu vůbec nic." Tato slova...
Deuteronomium 22:3...ptát. Tehdy mu je vrátíš. Totéž uděláš s jeho oslem, s jeho pláštěm a s čímkoli, co se tvému bratru...
Deuteronomium 22:4...to najdeš, nesmíš být lhostejný. Když uvidíš osla nebo býka svého bratra, jak leží na cestě, nebuď...
Deuteronomium 22:10...toho semene, tak plody vinice. Neorej volemoslem zapřaženými spolu. Neoblékej si látku z dvojího...
Deuteronomium 28:31...porazí před očima, a nebudeš z něj jíst; tvého osla ti vezmou před nosem a nikdy se ti nevrátí; tvé ovce...
Jozue 6:21...muže i ženy, mladé i staré, skot, ovceosly. Těm dvěma mužům, kteří byli v zemi na výzvědách, ale...
Jozue 7:24...cihlu a také jeho syny a dcery i jeho skotosly, ovce a kozy i jeho stan a všechno, co k němu patřilo,...
Jozue 9:4...proto lest: Vypravili se na cestu jako poselstvo; na osly si naložili staré pytle a opotřebované,...
Jozue 15:18...ho, jejího otce žádá o pole. Když sesedlaosla, Káleb se zeptal: "Co bys ráda?" "Dej mi, prosím,...
Soudců 1:14...ho, jejího otce žádá o pole. Když sesedlaosla, Káleb se zeptal: "Co bys ráda?" "Dej mi, prosím,...
Soudců 6:4...žádné živobytí - jedinou ovci, dobytče ani osla. Přitáhli vždy se svými stády a stany, přicházelo jich...
Soudců 10:4...let. Měl třicet synů, kteří jezdili na třiceti oslech a patřilo jim třicet měst v Gileádu. dodnes se...
Soudců 12:14...synů a třicet vnuků, kteří jezdili na sedmdesáti oslech. Soudil Izrael osm let. Když Abdon, syn Hilela...
Soudců 15:16...s tisíc mužů. Samson tehdy řekl: "Čelistí osla oslům jsem čelil, čelistí osla tisíc jich skolil!"...
Soudců 19:3...ji zpět. Měl s sebou svého mládence a pár oslů. Ta dívka ho pozvala dál, a když ho její otec uviděl,...
Soudců 19:10...další noc, a tak se zvedl a se svým párem oslů v postrojích a se svou družkou vyrazil k Jebusu (což...
Soudců 19:19...ale k sobě nepozval. Máme slámu i obrok pro své osly, mám i chléb a víno pro sebe, zde pro tvou služebnici...
Soudců 19:21...tady venku." Vzal je k sobě domů, nasypal oslům, umyli si nohy a pak jedli a pili. A jak si tak...
Soudců 19:28..., "jdeme." Žádná odpověď. Naložil ji tedy na osla, sebral se a šel domů. Když dorazil domů, vzal nůž a...
1. Samuel 8:16...i vaše děvečky, váš nejlepší dobytek i vaše osly, aby pracovali pro něj. Vaše ovce a kozy zdaní...
1. Samuel 12:3...Vzal jsem někomu býka? Vzal jsem někomu osla? Ukřivdil jsem někomu? Ublížil jsem někomu? Vzal jsem...
1. Samuel 15:3... děti i nemluvňata, skot i brav, velbloudyosly!" Saul tedy svolal vojsko a nechal je nastoupit v...
1. Samuel 16:20...svého syna Davida, který pase ovce." Jišaj vzal osla, chléb, měch vína a jedno kůzle a po svém synu...
1. Samuel 22:19...meče - muže i ženy, děti i nemluvňata, dobytekosly i ovce, vše pobil mečem. Jeden ze synů Achimelecha,...
1. Samuel 25:18...hroznů a dvě stě hrud fíků a naložila to na osly. Potom řekla svým mládencům: "Jděte napřed, jdu za...
1. Samuel 25:20..." Svému muži Nábalovi ale nic neřekla. Vsedla na osla a sjížděla do horské rokle, když tu proti přichází...
1. Samuel 25:23...Jakmile Abigail uviděla Davida, rychle sesedlaosla, padla před Davidem na tvář a poklonila se k zemi....
1. Samuel 25:42...svého pána." Poté Abigail rychle nasedla na osla a provázena svými pěti děvečkami odešla s Davidovými...
1. Samuel 27:9...naživu muže ani ženy, zabíral brav i skotosly, velbloudy i oděvy. Potom se vracel k Achišovi. Když...
2. Samuel 16:1...jde Cíba, Mefibošetův sluha, se dvěma osedlanými osly a na nich dvě stě chlebů, sto sušených hroznů, sto...
2. Samuel 16:2...a měch vína. "Na co to máš?" zeptal se ho král. "Osli jsou k jízdě pro královský dům," odpověděl Cíba,...
2. Samuel 17:23... že se nestalo podle jeho rady, a tak osedlal osla a vydal se domů do svého města. Pořídil závěť o svém...
2. Samuel 19:27... můj sluha oklamal! Řekl jsem mu: ‚Osedlej mi osla, nasednu na něj a pojedu s králem!' Víš přece, že tvůj...
1. Královská 2:40...že tví otroci jsou v Gatu?" A tak vstal, osedlal osla a vydal se do Gatu k Achišovi hledat své otroky. Když...
1. Královská 13:13...muž, příchozí z Judska, odešel. "Osedlejte mi osla," řekl nato svým synům. Když mu ho osedlali, nasedl na...
1. Královská 13:23... osedlal mu ten prorok, který ho přivedl, svého osla a on odjel. Na cestě ho ale potkal lev a zabil ho....
1. Královská 13:24...a zabil ho. Jeho tělo pak leželo přes cestuosel stál u něj. Také lev stál u mrtvoly. Vtom šli okolo...
1. Královská 13:27...ten starý prorok řekl svým synům: "Osedlejte mi osla." Jakmile ho osedlali, vyrazil na cestu, kde našel...
1. Královská 13:28...osedlali, vyrazil na cestu, kde našel mrtvoluosla se lvem, jak stojí u . Lev ji nesežral ani...
1. Královská 13:29... Prorok zvedl tělo Božího muže, naložil ho na osla a vezl zpět. Dovezl ho do svého města, aby ho oplakal...
2. Královská 7:7...se dali na úprk. Nechali tam své stany, koněosly i tábor tak, jak byl, a utíkali o život. Potom...
2. Královská 7:10... Na místě zůstali kromě stanů jen uvázaní koněosli." Strážní tu zprávu předali dál, se dostala do...
1. Letopisů 5:21...50 000 velbloudů, 250 000 koz a ovcí, 2 000 oslů a 100 000 zajatců. Mnoho dalších padlo zabitých, neboť...
1. Letopisů 12:41... Zabulona a Neftalíma přiváželi jídlo na oslech, velbloudech, mezcích a volech: zásoby mouky, hroudy...
2. Letopisů 28:15... ošetřili je, všechny vyčerpané naložili na osly a přivedli je k jejich bratrům do Palmového města...
Ezdráš 2:67...736 koní, 245 mezků, 435 velbloudů a 6 720 oslů. Když dorazili k Hospodinovu domu v Jeruzalémě,...
Nehemiáš 7:69...736 koní, 245 mezků, 435 velbloudů a 6 720 oslů. Někteří vůdcové otcovských rodů přispěli na dílo....
Nehemiáš 13:15...lis, jak snášejí obilí na hromady, nakládají na osly a převážejí do Jeruzaléma víno, hrozny, fíky a...
Job 6:5...hrůzy obkličují ze všech stran. Hýká snad osel, když dost trávy? Bučí snad vůl, když krmení?...
Job 24:3...a pasou stáda, která ukradli. Sirotkům odvádějí osla pryč a vdově berou býka do zástavy. Ubožáky z cesty...
Job 24:5...skrývají všude po kraji. Jiní jsou jak divocí osli na poušti, vycházejí za prací, jako by kořist hledali;...
Job 30:7... v děrách do země a v jeskyních. Hýkají jako osli ve křoví, spolu se choulí pod kopřivy - hlupáci, kteří...
Job 39:5... jednou odběhnou a se nevrátí. Kdo divokého osla pustil na svobodu? Kdo jen to zvíře zbavil postrojů?...
Žalmy 104:11...horami, všechnu polní zvěř aby napájely, divocí osli aby u nich žízeň zahnali, na jejich březích aby...
Přísloví 26:3...kletba k cíli nedojde. Na koně je bič, na osla uzda, na hřbety tupců ale hůl. Neodpovídej tupci na...
Izaiáš 1:3... oni ale zradili. I býk zná svého hospodářeosel zná jesle, kde ho krmí pán - Izrael ale nechce znát,...
Izaiáš 21:7...jezdce, jak po dvou blíží se, jezdce na oslech, jezdce na velbloudech - je sleduje pozorně,...
Izaiáš 30:6...a řvoucí lvi, zmije a jedovatí hadi, na hřbetech oslů vezou bohatství, na hrbech velbloudů nesou poklady...
Izaiáš 30:24...bude v ten den pást na širých pastvinách. Býciosli, kteří obdělávají zemi, se budou krmit pící šťavnatou,...
Izaiáš 32:14... z pevnosti a věže bude pustina, potěšení oslů, pastvina dobytka. se však na nás vylije shůry Duch...
Izaiáš 32:20...vám, kdo sejete při každém potoku, kdo býkaosla vypouštíte na pastvu! Běda tobě, zhoubce, který jsi...
Jeremiáš 14:6...v kraji mláďata, protože zeleň zmizela. Divocí osli stojí na holých návrších a větří jako šakali; napínají...
Jeremiáš 22:19...‚Ach pane, ach veličenstvo!' Pohřbí ho tak jako osla - vyvlečou ho ven a pohodí někam za brány Jeruzaléma."...
Daniel 5:21...lidí a dostal rozum zvířecí. Žil mezi divokými osly, jedl trávu jako býk a tělo měl mokré od rosy, než...
Ozeáš 8:9... Chodili totiž do Asýrie jako divoký osamělý osel - Efraim kupoval si milence! Prodávali se mezi pohany,...
Zachariáš 9:9... spravedlivý a vítězný; pokorný, sedící na oslu, na oslíku, osličím hříbátku. Odstraní vozy z Efraima...
Zachariáš 14:15...) Stejná rána postihne i koně, mezky, velbloudyosly i všechen dobytek v jejich táborech. Všichni, kdo...
Matouš 21:5...Hle, tvůj král přichází k tobě, mírný, sedící na oslu, na oslíku, osličím hříbátku." Učedníci šli a udělali,...
Lukáš 13:15...snad každý z vás v sobotu svého vola nebo osla od žlabu a nevodí ho napájet? A tato dcera Abrahamova,...

Slova obsahující oslech: doslechl (30) doslechla (4) doslechli (20) doslechly (1) doslechne (1) doslechneš (1) doslechnou (4) doslechnout (1) neposlechl (15) neposlechli (14) neposlechly (1) neposlechne (6) neposlechneš (1) neposlechnete (8) neposlechni (1) neposlechnou (6) neuposlechla (1) neuposlechnout (1) oslech (4) poslech (2) poslechl (19) poslechla (2) poslechli (9) poslechly (1) poslechne (1) poslechneme (5) poslechnete (1) poslechněte (7) poslechni (11) poslechnou (6) poslechnout (10) poslechnu (2) proslechlo (1) uposlechl (2) uposlechli (3) uposlechnou (1) uposlechnout (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |