Oslavovali

Hledám varianty 'oslavovali' [ oslavujte (16) oslavujme (1) oslavují (7) oslavuji (3) oslavujeme (2) oslavuje (1) oslavuj (1) oslavovat (11) oslavován (1) oslavovali (16) oslavovala (1) oslavoval (2) ]. Nalezeno 60 veršù.
Soudců 16:23...přinesli velikou oběť svému bohu Dágonovi a aby oslavovali. Prohlašovali totiž: "Do rukou nám bůh náš dal...
1. Královská 1:45... Vraceli se odtamtud s veselím a celé město teď oslavuje. To byl ten hluk, který jste slyšeli. Šalomoun...
1. Letopisů 16:8...a jeho bratry, aby takto chválili HospodinaOslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy...
1. Letopisů 16:34...zvučí stromy v lese: "Přichází, aby soudil zem!" Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!...
1. Letopisů 23:5...úředníky a soudce, 4 000 bylo strážných a 4 000 oslavovali Hospodina na nástrojích, které k tomu nechal...
2. Letopisů 5:13...tenkrát jedním hlasem. Jedním hlasem chválilioslavovali Hospodina. Jakmile zazněly trubky, činely a...
2. Letopisů 7:6... které k oslavě Hospodina zhotovil král David, a oslavovali Hospodina Davidovou písní: "Jeho láska trvá na...
2. Letopisů 20:19...ze synů Kehatových a Korachových pak vstali, aby oslavovali Hospodina, Boha Izraele, hlasitým zpěvem. Brzy...
2. Letopisů 20:21...čela vojska Hospodinovy zpěváky, aby při pochodu oslavovali nádheru jeho svatosti: "Chvála Hospodinu! Jeho...
2. Letopisů 20:22...trvá na věky!" Ve chvíli, kdy začali zpívatoslavovat, Hospodin proti Amoncům, Moábcům a obyvatelům...
2. Letopisů 23:12...volat: " žije král!" Jak se všichni sbíhalioslavovali krále, Atalia zaslechla hluk. Přišla za nimi do...
2. Letopisů 29:30... Ezechiáš a jeho hodnostáři uložili levitům,  oslavují Hospodina písněmi Davida a vidoucího Asafa....
Nehemiáš 12:27... a byli přivedeni do Jeruzaléma, aby radostně oslavovali zasvěcení hradeb zpěvy díků a hraním na činely,...
Job 36:24...Pamatuj, že jeho dílo musíš velebit; lidé je oslavují svými písněmi. Všichni smrtelníci to dílo spatřují...
Žalmy 30:10...bude, když padnu do jámy? Bude snad prach tebe oslavovat? Bude snad vyprávět o tvé věrnosti? Slyš,...
Žalmy 33:2... v Hospodinu, upřímným sluší chvalozpěvOslavujte Hospodina na citeru, na desetistrunné loutně mu...
Žalmy 34:4...slyší ponížení a se radují! Se mnou Hospodina oslavujte, jeho jméno spolu vyvyšme! Hledal jsem Hospodina...
Žalmy 67:4...spása tvá! národy, Bože, slaví,  oslavují všechny národy! všechny národy zpívají štěstím,...
Žalmy 67:6...spravuješ! séla národy, Bože, slaví,  oslavují všechny národy! Úrodu svou kéž nám země dává - Bůh...
Žalmy 68:4...před Bohem! Jásat před Bohem však budou poctivíoslavovat budou a tančit radostí! Zpívejte Bohu, jeho jménu...
Žalmy 69:35...svým lidem v zajetí. Nebesa i země jej oslavují, též moře i všechna havěť v nich! Bůh totiž Sionu...
Žalmy 75:2...nápěv písně "Nevyhlazuj!" Zpívaný žalm AsafůvOslavujeme , Bože, oslavujeme - tvé divy ukazují, jak...
Žalmy 79:13...My pak, tvůj lid, ovce, jež paseš, navždy  oslavovat budeme. Na věky věků, stále dál tvé chvály chceme...
Žalmy 84:5...můj a Bože můj! Blaze těm, kdo ve tvém domě dlíoslavovat budou navěky! séla Blaze tomu, kdo v tobě sílu...
Žalmy 97:12... Radujte se v Hospodinu, kdo jste poctivíoslavujte památku jeho svatosti! Žalm. Zpívejte Hospodinu...
Žalmy 105:1...nebyli! Dobrořeč, duše , Hospodinu! Haleluja!  Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy...
Žalmy 106:1...a dodržovali jeho zákony. Haleluja! HalelujaOslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!...
Žalmy 107:1...navěky! všechen lid odpoví: Amen! Haleluja!  Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!...
Žalmy 109:30...ostudy! Hospodina svými ústy velmi velebímoslavuji jej mezi zástupy. Po pravici ubožáka se totiž...
Žalmy 118:1... Hospodinova věrnost věky přetrvá! Haleluja!  Oslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!...
Žalmy 118:29... tobě vzdám díky, tebe, můj Bože, budu velebitOslavujte Hospodina - je tak dobrý! Jeho láska trvá navěky!...
Žalmy 136:1...Jeruzalém je jeho domovem! Haleluja! HalelujaOslavujte Hospodina, je tak dobrý - jeho láska trvá navěky!...
Žalmy 136:2... je tak dobrý - jeho láska trvá navěkyOslavujte Boha bohů - jeho láska trvá navěky! Oslavujte...
Žalmy 136:3...Boha bohů - jeho láska trvá navěkyOslavujte Pána pánů - jeho láska trvá navěky! On jediný...
Žalmy 136:26...tvorstvo sytí pokrmem - jeho láska trvá navěkyOslavujte Boha nebe - jeho láska trvá navěky! Mezi...
Žalmy 147:12...ti, kdo jej ctí, ti, kdo v jeho lásku doufajíOslavuj Hospodina, Jeruzaléme, chval svého Boha, Sione! On...
Izaiáš 12:4...s radostí z pramenů spasení. V ten den řeknete: "Oslavujte Hospodina, jeho jméno vzývejte, jeho činy...
Jeremiáš 31:7... jásejte nad předním mezi národy, hlasitě oslavujte a říkejte: ‚Hospodin zachránil svůj lid,...
Daniel 2:23...v tmách, a světlo u něj přebývá. Chválím oslavuji, Bože otců mých - moudrost a sílu dal jsi mi!...
Daniel 4:34... , Nabukadnezar, teď proto chválím, velebímoslavuji Krále nebes. Všechny jeho skutky jsou správné a...
Daniel 5:4...a konkubínami z nich pil. Popíjeli vínooslavovali bohy ze zlata a stříbra, z bronzu a železa, ze...
Daniel 5:23...nich se svými velmoži, manželkami a konkubínamiOslavoval jsi bohy ze stříbra, zlata, bronzu, železa, dřeva...
Marek 2:12...své lehátko a odešel. Všichni byli ohromenioslavovali Boha: "Nic takového jsme nikdy neviděli!" Ježíš...
Lukáš 2:20...ve svém srdci. A ti pastýři při návratu oslavovali a chválili Boha, že slyšeli a viděli všechno tak...
Lukáš 5:26...Boha. Všichni začali v naprostém ohromení oslavovat Boha. Naplněni bázní říkali: "Dnes jsme viděli...
Lukáš 7:16...jeho matce. Všech se zmocnila bázeň a začali oslavovat Boha: "Povstal mezi námi veliký prorok! Bůh...
Lukáš 13:13.... Vložil na ni ruce, a ona se hned narovnalaoslavovala Boha. Představeného synagogy však rozhořčilo, že...
Lukáš 15:23...ho. Přiveďte vykrmené tele a porazte je. Jezmeoslavujme, neboť tento můj syn byl mrtev a ožil, byl...
Lukáš 15:24...a ožil, byl ztracen a je nalezen!' A tak začali oslavovat. Starší syn byl zatím na poli. Když se blížil...
Lukáš 15:32...jsi stále se mnou a všechno, co mám, je tvé. Ale oslavovat a radovat se bylo namístě, neboť tento tvůj bratr...
Lukáš 18:43..." A on ihned prohlédl. Potom šel za nímoslavoval Boha a všechen lid, který to viděl, vzdal chválu...
Lukáš 24:53...Jeruzaléma. Všechen čas trávili v chrámu, kde oslavovali Boha. Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u...
Skutky 4:21...a s ohledem na lid je propustili. Všichni totiž oslavovali Boha za to, co se stalo - člověk přes čtyřicet...
Skutky 13:48...'" Když to pohané uslyšeli, začali se radovatoslavovat Pánovo slovo a všichni, kdo byli předurčeni k...
Římanům 15:6...Kristem Ježíšem, tak abyste svorně a jednomyslně oslavovali Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista....
1. Korintským 7:30... kdo oplakávají, jako by neoplakávali, ti, kdo oslavují, jako by neoslavovali, ti, kdo kupují, jako by...
2. Korintským 9:13... Přesvědčeni upřímností této vaší pomoci budou oslavovat Boha za vaši jednomyslnou poddanost Kristovu...
Galatským 1:24...teď káže víru, kterou předtím potíral," a oslavovali kvůli mně Boha. Po čtrnácti letech jsem se pak...
1. Petr 2:12...aby vás pomlouvali jako zločince, raději oslavují Boha v den navštívení, protože viděli vaše dobré...
1. Petr 4:11...je to v síle, kterou dává Bůh, aby byl Bůh vždy oslavován skrze Ježíše Krista, jemuž patří sláva i moc na...

Slova obsahující oslavovali: neoslavovali (1) oslavovali (16)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |