Oslaven

Hledám varianty 'oslaven' [ oslavit (2) oslavíš (1) oslavíme (2) oslavím (18) oslavily (1) oslavil (11) oslaví (13) oslaveno (1) oslaven (11) oslavě (6) oslav (4) ]. Nalezeno 65 veršù.
Exodus 14:4... Tehdy se na faraonovi a celém jeho vojsku oslavím a Egypťané poznají, že jsem Hospodin." A tak se...
Exodus 14:17...Egypťanů, takže vejdou do moře za vámi. Tehdy se oslavím na faraonovi a celém jeho vojsku, na jeho vozech i...
Exodus 14:18...Egypťané poznají, že jsem Hospodin - se oslavím na faraonovi i na jeho vozech a jezdcích." Vtom se...
Leviticus 19:24...roku je všechno jeho ovoce posvěcenooslavě Hospodina, aby vám rozmnožil jeho úrodu. Teprve pátý...
Numeri 10:10... Na trubky budete troubit také ve dnech svých oslav, při slavnostech, při začátcích měsíců, při zápalných...
Deuteronomium 16:15...tvé úrodě a ve vší tvé práci, a tak to náležitě oslav! Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe mužského...
2. Samuel 22:50...chválit mezi národy, tvé jméno, Hospodine, písní oslavím! Svému králi dává mocná vítězství, svému pomazanému...
1. Letopisů 16:35...nás a z národů posbírej! Tvé svaté jméno  oslavíme, tvou chválou se chlubíme!" je požehnán...
1. Letopisů 25:3... který za zvuku citery prorokoval ke chváleoslavě Hospodina. Z Hemanových synů: Bukiáš, Mataniáš,...
2. Letopisů 7:6...naproti nim levité s hudebními nástroji, kteréoslavě Hospodina zhotovil král David, a oslavovali...
2. Letopisů 30:2...a s celou jeruzalémskou obcí dohodl, že oslaví Hod beránka v druhém měsíci, protože ho nemohli...
Žalmy 9:15...chvály, v branách Dcery sionské abych tvou spásu oslavil! Do jámy, kterou vykopali, pohané padli, v síti,...
Žalmy 18:50...chválit mezi národy, tvé jméno, Hospodine, písní oslavím! Svému králi dává mocná vítězství, svému pomazanému...
Žalmy 35:18... pak budu chválit, před početným lidem  oslavím. nade mnou nejásají zrádní protivníci, ti,...
Žalmy 50:15... v den svého soužení, vysvobodím a ty  oslavíš!" Darebáka však Bůh takto osloví: "K čemu odříkáváš...
Žalmy 69:31...však, Bože, mi bezpečí! Boží jméno pak písní oslavím, vyvyšovat je budu s vděčností. Ta oběť Hospodina...
Žalmy 71:22... abys utěšil. pak, Bože můj, při lyře oslavím, zazpívám o tvé věrnosti, na citeře ti žalmy...
Žalmy 76:2...V Judsku se Bůh stal známým, v Izraeli své jméno oslavil. Sálem si za příbytek zvolil, na Sionu své...
Žalmy 86:9... přijdou se tobě poklonit, tvé jméno, Paneoslaví! Vždyť ty jsi veliký, činíš zázraky, jediný Bůh jsi...
Žalmy 88:11...konat divy pro mrtvé? Zvednou se stíny ke tvé oslavě? séla Bude se o tvé lásce mluvit ve hrobě a o tvé...
Žalmy 91:15... v dobách soužení budu s ním, vysvobodím jejoslavím. Dlouhým životem ho nasytím - ukážu mu své...
Žalmy 95:2...vstupme s vděčností, hlasitými žalmy ho pojďme oslavit! Veliký Bůh je Hospodin přece, veliký Král nad...
Žalmy 106:47... a z národů nás posbírej! Tvé svaté jméno  oslavíme, tvou chválou se chlubíme! je požehnán...
Žalmy 107:32...ve shromáždění lidu, v radě starců jej oslaví! Mohutné řeky obrací v pouště, vodní prameny v...
Žalmy 119:175...Zákon je mi rozkoší! Kéž mohu žít, abych  oslavil, kéž jsou mi pomocí tvé pokyny. Jak ovce ztracená...
Žalmy 122:4...Do něho stoupají rodiny, rodiny Hospodinovy, aby oslavily jméno Hospodin, jak je v Izraeli svědectvím. Zde...
Žalmy 140:14...právo ubohých. Jistěže spravedliví tvé jméno oslaví, před tvojí tváří budou žít poctiví! Žalm Davidův....
Žalmy 142:8...Vyveď mou duši z vězení, abych tvé jméno mohl oslavit! Tehdy spravedliví obklopí, mi své dobrodiní...
Izaiáš 8:23...ponížil zemi Zabulon a zemi Neftalí, tak nakonec oslaví při cestě k moři, za Jordánem, Galileu pohanů: Lid,...
Izaiáš 24:14...vykřiknou radostí, západ zajásá, Hospodin se oslaví. Proto i na východě chvalte Hospodina, jméno...
Izaiáš 26:15...jsi národ, Hospodine, rozmnožil jsi národoslavil ses, rozšířil jsi všechny naše hranice! Hospodine,...
Izaiáš 44:23... neboť Hospodin Jákoba vykoupil a v Izraeli se oslaví! Toto praví Hospodin, který vykoupil, který v...
Izaiáš 49:3... Řekl mi: "Jsi můj služebník, Izraeli, v tobě se oslavím." Odpověděl jsem: "Nadarmo jsem se dřel, vyčerpal...
Izaiáš 55:5... tvému Bohu, kvůli Svatému izraelskému, jenž  oslaví. Hledejte Hospodina, dokud je k nalezení, volejte k...
Izaiáš 60:7...za oběť na mém oltáři, a tak dům své slávy oslavím. Kdo se to slétají jako oblaky, jako holubi k svému...
Izaiáš 60:9... tvého Boha, Svatého Izraelova, jenž  oslaví. Cizinci zbudují tvoje zdi a jejich králové ti...
Izaiáš 60:13...ozdobily moji svatyni, podnož svých nohou abych oslavil. Poníženě k tobě přistoupí synové těch, kdo ...
Izaiáš 60:21... jenž jsem zasadil, dílo mých rukou, v němž se oslavím. Z toho nejmenšího bude kmen, nepatrný bude mocným...
Izaiáš 61:3... stromy, jež Hospodin zasadil, aby se na nich oslavil. Zbudují dávné sutiny, trosky minulosti opraví,...
Izaiáš 66:5...pro jméno zavrhli, říkají: " se Hospodin oslaví, vidíme to vaše veselí!" - Takoví se však hanby...
Jeremiáš 30:19...hlas veselí. Rozmnožím je, aby jich neubývalooslavím je, a nebude jich málo. Budou mít dětí tak jako...
Ezechiel 28:22...Sidone, jsem proti tobě a na tobě se oslavím! Poznají, že jsem Hospodin, v něm vykonám své...
Ezechiel 39:13...pohřbívat a získají si tím pověst v den, kdy se oslavím, praví Panovník Hospodin. Muži k tomu určení budou...
Ageus 1:8...chrám. pak v něm najdu zalíbení, a tak se oslavím, praví Hospodin. Očekáváte mnoho, a je z toho málo....
Matouš 14:6...ho měli za proroka. Dcera Herodiady pak na oslavě Herodových narozenin tančila uprostřed hodovníků a...
Jan 7:39...Duch ještě nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven.) Jakmile to uslyšeli, mnozí v zástupu říkali: "Je...
Jan 11:4...není k smrti, ale k Boží slávě, aby skrze ni byl oslaven Boží Syn." Ježíš miloval Martu i její sestru i...
Jan 12:16...tomu nejdříve nerozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tehdy si vzpomněli, že to o něm bylo psáno a že se...
Jan 12:23..."Přišla chvíle, kdy být Syn člověka oslaven. Amen, amen, říkám vám: Pokud zrno pšenice nepadne...
Jan 12:28...Ale proto jsem přišel, pro tuto chvíli. Otčeoslav své jméno!" Tehdy z nebe zazněl hlas: "Oslavil jsem a...
Jan 13:31... Po jeho odchodu Ježíš řekl: "Syn člověka je teď oslaven a Bůh je oslaven v něm. A protože je Bůh oslaven v...
Jan 13:32...oslaven a Bůh je oslaven v něm. A protože je Bůh oslaven v něm, Bůh ho také oslaví sám v sobě, a to hned....
Jan 14:13...poprosíte v mém jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu. Když budete o něco prosit v mém jménu,...
Jan 15:8...se vám to. Když ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj Otec a budete moji učedníci. Jako Otec miloval...
Jan 16:14... co uslyší - oznámí vám i věci budoucí. On  oslaví, neboť vám oznámí, co přijme ode . Všechno, co ...
Jan 17:1...oči k nebi a řekl: "Otče, přišla ta chvíleoslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Dal jsi mu právo na...
Jan 21:19...nechceš." (To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha.) Po těch slovech mu řekl: "Následuj ." Petr...
Skutky 3:13...Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba, Bůh našich otcůoslavil svého služebníka Ježíše, jehož jste sami vydali a...
Římanům 8:30...také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil. Co na to řekneme? Když je Bůh s námi, kdo proti...
Římanům 15:9..."Budu vyznávat mezi národy, tvé jméno písní oslavím." A jinde Písmo říká: "Jásejte, národy, tak jako...
2. Korintským 8:19...na cestách s touto sbírkou, kterou pořádámeoslavě Pána a jako projev naší ochoty pomáhat. Chráníme se...
Filipským 1:20...že nyní, tak jako vždy, bude na mém těle veřejně oslaven Kristus, skrze život anebo smrt. Žít - to je...
2. Tesalonickým 1:10...jeho úžasné moci. V ten den Pán přijde, aby byl oslaven svými svatými a obdivován všemi věřícími - vždyť i...
2. Tesalonickým 1:12...skutek víry. Tak bude jméno našeho Pána Ježíše oslaveno ve vás a vy v něm díky milosti našeho Boha a Pána...
1. Petr 1:21...věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvýchoslavil jej, aby tak vaše víra a naděje směřovala k Bohu....

Slova obsahující oslaven: blahoslavení (1) oslaven (11) oslaveno (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |