Oslav

Hledám varianty 'oslav' [ oslavy (1) oslavu (2) oslavit (2) oslavíš (1) oslavíme (2) oslavím (18) oslavily (1) oslavil (11) oslaví (13) oslaveno (1) oslaven (11) oslavě (6) oslava (1) oslav (4) ]. Nalezeno 69 veršù.
Exodus 14:4... Tehdy se na faraonovi a celém jeho vojsku oslavím a Egypťané poznají, že jsem Hospodin." A tak se...
Exodus 14:17...Egypťanů, takže vejdou do moře za vámi. Tehdy se oslavím na faraonovi a celém jeho vojsku, na jeho vozech i...
Exodus 14:18...Egypťané poznají, že jsem Hospodin - se oslavím na faraonovi i na jeho vozech a jezdcích." Vtom se...
Leviticus 19:24...roku je všechno jeho ovoce posvěcenooslavě Hospodina, aby vám rozmnožil jeho úrodu. Teprve pátý...
Numeri 10:10... Na trubky budete troubit také ve dnech svých oslav, při slavnostech, při začátcích měsíců, při zápalných...
Deuteronomium 16:15...tvé úrodě a ve vší tvé práci, a tak to náležitě oslav! Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe mužského...
1. Samuel 11:15...a Saul tam se všemi Izraelci pořádal velikou oslavu. Samuel tehdy promluvil ke všemu Izraeli: "Hleďte,...
2. Samuel 22:50...chválit mezi národy, tvé jméno, Hospodine, písní oslavím! Svému králi dává mocná vítězství, svému pomazanému...
1. Letopisů 16:35...nás a z národů posbírej! Tvé svaté jméno  oslavíme, tvou chválou se chlubíme!" je požehnán...
1. Letopisů 25:3... který za zvuku citery prorokoval ke chváleoslavě Hospodina. Z Hemanových synů: Bukiáš, Mataniáš,...
2. Letopisů 7:6...naproti nim levité s hudebními nástroji, kteréoslavě Hospodina zhotovil král David, a oslavovali...
2. Letopisů 30:2...a s celou jeruzalémskou obcí dohodl, že oslaví Hod beránka v druhém měsíci, protože ho nemohli...
Ester 9:19...v hrazených městech, pořádají veselice, hodyoslavy čtrnáctého dne měsíce adaru a navzájem si posílají...
Žalmy 9:15...chvály, v branách Dcery sionské abych tvou spásu oslavil! Do jámy, kterou vykopali, pohané padli, v síti,...
Žalmy 18:50...chválit mezi národy, tvé jméno, Hospodine, písní oslavím! Svému králi dává mocná vítězství, svému pomazanému...
Žalmy 35:18... pak budu chválit, před početným lidem  oslavím. nade mnou nejásají zrádní protivníci, ti,...
Žalmy 50:15... v den svého soužení, vysvobodím a ty  oslavíš!" Darebáka však Bůh takto osloví: "K čemu odříkáváš...
Žalmy 69:31...však, Bože, mi bezpečí! Boží jméno pak písní oslavím, vyvyšovat je budu s vděčností. Ta oběť Hospodina...
Žalmy 71:22... abys utěšil. pak, Bože můj, při lyře oslavím, zazpívám o tvé věrnosti, na citeře ti žalmy...
Žalmy 76:2...V Judsku se Bůh stal známým, v Izraeli své jméno oslavil. Sálem si za příbytek zvolil, na Sionu své...
Žalmy 86:9... přijdou se tobě poklonit, tvé jméno, Paneoslaví! Vždyť ty jsi veliký, činíš zázraky, jediný Bůh jsi...
Žalmy 88:11...konat divy pro mrtvé? Zvednou se stíny ke tvé oslavě? séla Bude se o tvé lásce mluvit ve hrobě a o tvé...
Žalmy 91:15... v dobách soužení budu s ním, vysvobodím jejoslavím. Dlouhým životem ho nasytím - ukážu mu své...
Žalmy 95:2...vstupme s vděčností, hlasitými žalmy ho pojďme oslavit! Veliký Bůh je Hospodin přece, veliký Král nad...
Žalmy 106:47... a z národů nás posbírej! Tvé svaté jméno  oslavíme, tvou chválou se chlubíme! je požehnán...
Žalmy 107:32...ve shromáždění lidu, v radě starců jej oslaví! Mohutné řeky obrací v pouště, vodní prameny v...
Žalmy 119:175...Zákon je mi rozkoší! Kéž mohu žít, abych  oslavil, kéž jsou mi pomocí tvé pokyny. Jak ovce ztracená...
Žalmy 122:4...Do něho stoupají rodiny, rodiny Hospodinovy, aby oslavily jméno Hospodin, jak je v Izraeli svědectvím. Zde...
Žalmy 140:14...právo ubohých. Jistěže spravedliví tvé jméno oslaví, před tvojí tváří budou žít poctiví! Žalm Davidův....
Žalmy 142:8...Vyveď mou duši z vězení, abych tvé jméno mohl oslavit! Tehdy spravedliví obklopí, mi své dobrodiní...
Přísloví 11:10...ve městě je radost, když hynou darebáci, koná se oslava. Požehnáním poctivých se pozvedá město, ústy...
Izaiáš 8:23...ponížil zemi Zabulon a zemi Neftalí, tak nakonec oslaví při cestě k moři, za Jordánem, Galileu pohanů: Lid,...
Izaiáš 24:14...vykřiknou radostí, západ zajásá, Hospodin se oslaví. Proto i na východě chvalte Hospodina, jméno...
Izaiáš 26:15...jsi národ, Hospodine, rozmnožil jsi národoslavil ses, rozšířil jsi všechny naše hranice! Hospodine,...
Izaiáš 44:23... neboť Hospodin Jákoba vykoupil a v Izraeli se oslaví! Toto praví Hospodin, který vykoupil, který v...
Izaiáš 49:3... Řekl mi: "Jsi můj služebník, Izraeli, v tobě se oslavím." Odpověděl jsem: "Nadarmo jsem se dřel, vyčerpal...
Izaiáš 55:5... tvému Bohu, kvůli Svatému izraelskému, jenž  oslaví. Hledejte Hospodina, dokud je k nalezení, volejte k...
Izaiáš 60:7...za oběť na mém oltáři, a tak dům své slávy oslavím. Kdo se to slétají jako oblaky, jako holubi k svému...
Izaiáš 60:9... tvého Boha, Svatého Izraelova, jenž  oslaví. Cizinci zbudují tvoje zdi a jejich králové ti...
Izaiáš 60:13...ozdobily moji svatyni, podnož svých nohou abych oslavil. Poníženě k tobě přistoupí synové těch, kdo ...
Izaiáš 60:21... jenž jsem zasadil, dílo mých rukou, v němž se oslavím. Z toho nejmenšího bude kmen, nepatrný bude mocným...
Izaiáš 61:3... stromy, jež Hospodin zasadil, aby se na nich oslavil. Zbudují dávné sutiny, trosky minulosti opraví,...
Izaiáš 66:5...pro jméno zavrhli, říkají: " se Hospodin oslaví, vidíme to vaše veselí!" - Takoví se však hanby...
Jeremiáš 30:19...hlas veselí. Rozmnožím je, aby jich neubývalooslavím je, a nebude jich málo. Budou mít dětí tak jako...
Ezechiel 28:22...Sidone, jsem proti tobě a na tobě se oslavím! Poznají, že jsem Hospodin, v něm vykonám své...
Ezechiel 39:13...pohřbívat a získají si tím pověst v den, kdy se oslavím, praví Panovník Hospodin. Muži k tomu určení budou...
Ageus 1:8...chrám. pak v něm najdu zalíbení, a tak se oslavím, praví Hospodin. Očekáváte mnoho, a je z toho málo....
Matouš 14:6...ho měli za proroka. Dcera Herodiady pak na oslavě Herodových narozenin tančila uprostřed hodovníků a...
Marek 6:21... Příhodný den však přišel, když Herodes na oslavu svých narozenin uspořádal hostinu pro své velmože a...
Jan 7:39...Duch ještě nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven.) Jakmile to uslyšeli, mnozí v zástupu říkali: "Je...
Jan 11:4...není k smrti, ale k Boží slávě, aby skrze ni byl oslaven Boží Syn." Ježíš miloval Martu i její sestru i...
Jan 12:16...tomu nejdříve nerozuměli, ale když byl Ježíš oslaven, tehdy si vzpomněli, že to o něm bylo psáno a že se...
Jan 12:23..."Přišla chvíle, kdy být Syn člověka oslaven. Amen, amen, říkám vám: Pokud zrno pšenice nepadne...
Jan 12:28...Ale proto jsem přišel, pro tuto chvíli. Otčeoslav své jméno!" Tehdy z nebe zazněl hlas: "Oslavil jsem a...
Jan 13:31... Po jeho odchodu Ježíš řekl: "Syn člověka je teď oslaven a Bůh je oslaven v něm. A protože je Bůh oslaven v...
Jan 13:32...oslaven a Bůh je oslaven v něm. A protože je Bůh oslaven v něm, Bůh ho také oslaví sám v sobě, a to hned....
Jan 14:13...poprosíte v mém jménu, to udělám, aby byl Otec oslaven v Synu. Když budete o něco prosit v mém jménu,...
Jan 15:8...se vám to. Když ponesete hojné ovoce, bude tím oslaven můj Otec a budete moji učedníci. Jako Otec miloval...
Jan 16:14... co uslyší - oznámí vám i věci budoucí. On  oslaví, neboť vám oznámí, co přijme ode . Všechno, co ...
Jan 17:1...oči k nebi a řekl: "Otče, přišla ta chvíleoslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe. Dal jsi mu právo na...
Jan 21:19...nechceš." (To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha.) Po těch slovech mu řekl: "Následuj ." Petr...
Skutky 3:13...Bůh Abrahama, Izáka a Jákoba, Bůh našich otcůoslavil svého služebníka Ježíše, jehož jste sami vydali a...
Římanům 8:30...také ospravedlnil, a které ospravedlnil, ty také oslavil. Co na to řekneme? Když je Bůh s námi, kdo proti...
Římanům 15:9..."Budu vyznávat mezi národy, tvé jméno písní oslavím." A jinde Písmo říká: "Jásejte, národy, tak jako...
2. Korintským 8:19...na cestách s touto sbírkou, kterou pořádámeoslavě Pána a jako projev naší ochoty pomáhat. Chráníme se...
Filipským 1:20...že nyní, tak jako vždy, bude na mém těle veřejně oslaven Kristus, skrze život anebo smrt. Žít - to je...
2. Tesalonickým 1:10...jeho úžasné moci. V ten den Pán přijde, aby byl oslaven svými svatými a obdivován všemi věřícími - vždyť i...
2. Tesalonickým 1:12...skutek víry. Tak bude jméno našeho Pána Ježíše oslaveno ve vás a vy v něm díky milosti našeho Boha a Pána...
1. Petr 1:21...věříte v Boha, který ho vzkřísil z mrtvýchoslavil jej, aby tak vaše víra a naděje směřovala k Bohu....

Slova obsahující oslav: blahoslavení (1) blahoslaví (1) neoslavovali (1) neoslavuji (1) neproslavíš (1) oslav (4) oslava (1) oslavě (6) oslaven (11) oslaveno (1) oslaví (13) oslavil (11) oslavily (1) oslavím (18) oslavíme (2) oslavíš (1) oslavit (2) oslavoval (2) oslavovala (1) oslavovali (16) oslavován (1) oslavovat (11) oslavu (2) oslavuj (1) oslavuje (1) oslavujeme (2) oslavuji (3) oslavují (7) oslavujme (1) oslavujte (16) oslavy (1) proslaví (2) proslavil (2) proslavím (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |