Osadami

Hledám varianty 'osadami' [ osady (15) osadě (1) osadami (24) osadách (5) osad (3) ]. Nalezeno 47 veršù.
Genesis 25:16...a tato jsou jejich jména v jejich sídlištíchosadách - dvanáctero knížat jednotlivých kmenů. Izmael se...
Leviticus 25:31... Nebude vydán ani v létě milosti. Domyosadách, jež nejsou obehnány hradbou, se však budou počítat...
Numeri 31:10...jejich města, v nichž sídlili, i všechny jejich osady vypálili. Zmocnili se veškeré kořisti včetně lidí a...
Deuteronomium 2:23...místě, kde jsou dodnes. Avijce, bydlícíosadách v okolí Gazy, zase vyhladili Kaftorští. Ti přišli z...
Deuteronomium 3:5... Navíc jsme dobyli veliké množství venkovských osad. Vyhladili jsme je jako proklaté, jako jsme to učinili...
Jozue 13:23...synů pro jejich rody - tato města a přilehlé osady. Toto dal Mojžíš pokolení Gád, synům Gádovým pro...
Jozue 13:28...synů pro jejich rody - tato města a přilehlé osady. Toto dal Mojžíš polovině Manasesova kmene, totiž...
Jozue 15:32...Ajin a Rimon - celkem dvacet devět měst s jejich osadami. V podhůří: Eštaol, Corea, Ašna...
Jozue 15:36... Gedera a Gederotaim - celkem čtrnáct městosadami. Dále: Cenan, Chadaša, Migdal-gád...
Jozue 15:41... Naama a Makeda - celkem šestnáct městosadami. Dále: Libna, Eter, Ašan...
Jozue 15:44... Keila, Achzíb a Mareša - celkem devět městosadami. Dále Ekron, jeho vesnice a osady...
Jozue 15:45...devět měst s osadami. Dále Ekron, jeho vesniceosady, na západ od Ekronu celé okolí Ašdodu i s osadami...
Jozue 15:46...osady, na západ od Ekronu celé okolí Ašdodu i s osadami, také Ašdod s jeho vesnicemi a osadami a Gaza s...
Jozue 15:47...i s osadami, také Ašdod s jeho vesnicemiosadami a Gaza s jejími vesnicemi a osadami k Egyptskému...
Jozue 15:51... Gošen, Cholon a Gilo - celkem jedenáct městosadami. Dále: Arab, Duma, Ešean...
Jozue 15:54...(což je Hebron) a Cior - celkem devět městosadami. Dále: Maon, Karmel, Zif, Juta...
Jozue 15:57... Kajin, Gibea a Timna - celkem deset městosadami. Dále: Chalchul, Bet-cur, Gedor...
Jozue 15:59... Maarat, Bet-anot a Eltekon - celkem šest městosadami. Dále: Kiriat-baal (což je Kiriat-jearim) a Raba -...
Jozue 15:60...(což je Kiriat-jearim) a Raba - dvě městaosadami. Na poušti: Bet-arava, Midin, Sekaka...
Jozue 15:62...Nibšan, Ir-melach a En-gedi - celkem šest městosadami. Synové Judovi ale nedokázali vyhnat Jebusejce...
Jozue 16:9...synů Manasesových; všechna ta města byla i s osadami. Nevyhnali ale Kananejce bydlící v Gezeru. Proto...
Jozue 18:24... Kfar-amona, Ofni a Geba - celkem dvanáct městosadami. Dále Gibeon, Ráma, Beerot...
Jozue 18:28... Gibeat a Kiriat - celkem čtrnáct městosadami. To je dědictví Benjamínových synů pro jejich rody....
Jozue 19:6... Bet-lebaot a Šaruchen - třináct měst i s osadami. Dále Ajin, Rimon, Eter a Ašan - čtyři města s...
Jozue 19:7... Dále Ajin, Rimon, Eter a Ašan - čtyři městaosadami, a také všechny osady okolo těchto měst po...
Jozue 19:8...a Ašan - čtyři města s osadami, a také všechny osady okolo těchto měst po Baalat-beer a Ramat-negev. To...
Jozue 19:15... Jidala a Bet-lechem - celkem dvanáct městosadami. To je dědictví Zabulonových synů pro jejich rody -...
Jozue 19:16...synů pro jejich rody - tato města i jejich osady. Čtvrtý los připadl na syny Isacharovy pro jejich...
Jozue 19:22...dosáhne Jordánu. Je to celkem šestnáct městosadami. To je dědictví pokolení Isachar pro jejich rody -...
Jozue 19:23...Isachar pro jejich rody - tato města a jejich osady. Pátý los připadl na pokolení Ašer pro jejich rody...
Jozue 19:30...Uma, Afek a Rechob - celkem dvacet dva městosadami. To je dědictví pokolení Ašerových synů pro jejich...
Jozue 19:31...synů pro jejich rody - tato města a jejich osady. Šestý los připadl na syny Neftalímovy pro jejich...
Jozue 19:38... Bet-anat a Bet-šemeš - celkem devatenáct městosadami. To je dědictví pokolení Neftalímových synů pro...
Jozue 19:39...synů pro jejich rody - tato města a jejich osady. Sedmý los připadl na pokolení Dan pro jejich rody...
Jozue 19:48...Dan pro jejich rody - tato města a jejich osady. Když synové Izraele skončili s rozdělováním země...
Jozue 21:12...pastvinami (Arba byl otcem Anaka). Poleosady patřící k tomu městu ale dostal do vlastnictví Káleb,...
1. Letopisů 6:39...Sádok a jeho syn Achimaac. Toto jsou sídlištěosady na jejich územích: Synům Áronovým z rodu Kehatovců...
1. Letopisů 6:41...pastviny v okolí. Pole u města s přilehlými osadami dostal Káleb, syn Jefunův. Synové Áronovi dostali...
1. Letopisů 9:16...Asy, syna Elkanova, který bydlel v netofských osadách. Strážci bran byli: Šalum, Akub, Talmon, Achiman a...
1. Letopisů 9:22...byli zapsáni podle svých rodokmenů ve svých osadách. David a vidoucí Samuel je kdysi pověřil touto...
1. Letopisů 9:25...i na jihu. Jejich bratři přicházeli ze svých osad a v pravidelných týdenních směnách se k nim...
Žalmy 97:8...sklánějí! Sion se veselí, když to slyší, judské osady se radují, Hospodine, díky soudům tvým! Vždyť ty,...
Izaiáš 42:11...obyvatelé! poušť i její města zvolají i s osadami Kedarských, obyvatelé Sely jásají, z vrcholků...
Ezechiel 3:15...spočívala. Přišel jsem k vyhnancům usazenýmosadě Tel-aviv u průplavu Kebar a sedm dní jsem tam zůstal...
Ezechiel 26:6...Hospodin. Stane se kořistí pro národy a jeho osady na pevnině budou vyvražděny mečem. Tehdy poznají, že...
Ezechiel 26:8... s koni, vozy, jezdci a s nesčetnými vojsky. Tvé osady na pevnině vyvraždí mečem, postaví proti tobě...
Ezechiel 34:13...na izraelských horách, při potocích a u všech osad v jejich zemi. Budu je pást na dobrých pastvinách. Na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |