Osad

Hledám varianty 'osad' [ osady (15) osadě (1) osadami (24) osadách (5) osad (3) ]. Nalezeno 47 veršù.
Genesis 25:16...a tato jsou jejich jména v jejich sídlištíchosadách - dvanáctero knížat jednotlivých kmenů. Izmael se...
Leviticus 25:31... Nebude vydán ani v létě milosti. Domyosadách, jež nejsou obehnány hradbou, se však budou počítat...
Numeri 31:10...jejich města, v nichž sídlili, i všechny jejich osady vypálili. Zmocnili se veškeré kořisti včetně lidí a...
Deuteronomium 2:23...místě, kde jsou dodnes. Avijce, bydlícíosadách v okolí Gazy, zase vyhladili Kaftorští. Ti přišli z...
Deuteronomium 3:5... Navíc jsme dobyli veliké množství venkovských osad. Vyhladili jsme je jako proklaté, jako jsme to učinili...
Jozue 13:23...synů pro jejich rody - tato města a přilehlé osady. Toto dal Mojžíš pokolení Gád, synům Gádovým pro...
Jozue 13:28...synů pro jejich rody - tato města a přilehlé osady. Toto dal Mojžíš polovině Manasesova kmene, totiž...
Jozue 15:32...Ajin a Rimon - celkem dvacet devět měst s jejich osadami. V podhůří: Eštaol, Corea, Ašna...
Jozue 15:36... Gedera a Gederotaim - celkem čtrnáct městosadami. Dále: Cenan, Chadaša, Migdal-gád...
Jozue 15:41... Naama a Makeda - celkem šestnáct městosadami. Dále: Libna, Eter, Ašan...
Jozue 15:44... Keila, Achzíb a Mareša - celkem devět městosadami. Dále Ekron, jeho vesnice a osady...
Jozue 15:45...devět měst s osadami. Dále Ekron, jeho vesniceosady, na západ od Ekronu celé okolí Ašdodu i s osadami...
Jozue 15:46...osady, na západ od Ekronu celé okolí Ašdodu i s osadami, také Ašdod s jeho vesnicemi a osadami a Gaza s...
Jozue 15:47...i s osadami, také Ašdod s jeho vesnicemiosadami a Gaza s jejími vesnicemi a osadami k Egyptskému...
Jozue 15:51... Gošen, Cholon a Gilo - celkem jedenáct městosadami. Dále: Arab, Duma, Ešean...
Jozue 15:54...(což je Hebron) a Cior - celkem devět městosadami. Dále: Maon, Karmel, Zif, Juta...
Jozue 15:57... Kajin, Gibea a Timna - celkem deset městosadami. Dále: Chalchul, Bet-cur, Gedor...
Jozue 15:59... Maarat, Bet-anot a Eltekon - celkem šest městosadami. Dále: Kiriat-baal (což je Kiriat-jearim) a Raba -...
Jozue 15:60...(což je Kiriat-jearim) a Raba - dvě městaosadami. Na poušti: Bet-arava, Midin, Sekaka...
Jozue 15:62...Nibšan, Ir-melach a En-gedi - celkem šest městosadami. Synové Judovi ale nedokázali vyhnat Jebusejce...
Jozue 16:9...synů Manasesových; všechna ta města byla i s osadami. Nevyhnali ale Kananejce bydlící v Gezeru. Proto...
Jozue 18:24... Kfar-amona, Ofni a Geba - celkem dvanáct městosadami. Dále Gibeon, Ráma, Beerot...
Jozue 18:28... Gibeat a Kiriat - celkem čtrnáct městosadami. To je dědictví Benjamínových synů pro jejich rody....
Jozue 19:6... Bet-lebaot a Šaruchen - třináct měst i s osadami. Dále Ajin, Rimon, Eter a Ašan - čtyři města s...
Jozue 19:7... Dále Ajin, Rimon, Eter a Ašan - čtyři městaosadami, a také všechny osady okolo těchto měst po...
Jozue 19:8...a Ašan - čtyři města s osadami, a také všechny osady okolo těchto měst po Baalat-beer a Ramat-negev. To...
Jozue 19:15... Jidala a Bet-lechem - celkem dvanáct městosadami. To je dědictví Zabulonových synů pro jejich rody -...
Jozue 19:16...synů pro jejich rody - tato města i jejich osady. Čtvrtý los připadl na syny Isacharovy pro jejich...
Jozue 19:22...dosáhne Jordánu. Je to celkem šestnáct městosadami. To je dědictví pokolení Isachar pro jejich rody -...
Jozue 19:23...Isachar pro jejich rody - tato města a jejich osady. Pátý los připadl na pokolení Ašer pro jejich rody...
Jozue 19:30...Uma, Afek a Rechob - celkem dvacet dva městosadami. To je dědictví pokolení Ašerových synů pro jejich...
Jozue 19:31...synů pro jejich rody - tato města a jejich osady. Šestý los připadl na syny Neftalímovy pro jejich...
Jozue 19:38... Bet-anat a Bet-šemeš - celkem devatenáct městosadami. To je dědictví pokolení Neftalímových synů pro...
Jozue 19:39...synů pro jejich rody - tato města a jejich osady. Sedmý los připadl na pokolení Dan pro jejich rody...
Jozue 19:48...Dan pro jejich rody - tato města a jejich osady. Když synové Izraele skončili s rozdělováním země...
Jozue 21:12...pastvinami (Arba byl otcem Anaka). Poleosady patřící k tomu městu ale dostal do vlastnictví Káleb,...
1. Letopisů 6:39...Sádok a jeho syn Achimaac. Toto jsou sídlištěosady na jejich územích: Synům Áronovým z rodu Kehatovců...
1. Letopisů 6:41...pastviny v okolí. Pole u města s přilehlými osadami dostal Káleb, syn Jefunův. Synové Áronovi dostali...
1. Letopisů 9:16...Asy, syna Elkanova, který bydlel v netofských osadách. Strážci bran byli: Šalum, Akub, Talmon, Achiman a...
1. Letopisů 9:22...byli zapsáni podle svých rodokmenů ve svých osadách. David a vidoucí Samuel je kdysi pověřil touto...
1. Letopisů 9:25...i na jihu. Jejich bratři přicházeli ze svých osad a v pravidelných týdenních směnách se k nim...
Žalmy 97:8...sklánějí! Sion se veselí, když to slyší, judské osady se radují, Hospodine, díky soudům tvým! Vždyť ty,...
Izaiáš 42:11...obyvatelé! poušť i její města zvolají i s osadami Kedarských, obyvatelé Sely jásají, z vrcholků...
Ezechiel 3:15...spočívala. Přišel jsem k vyhnancům usazenýmosadě Tel-aviv u průplavu Kebar a sedm dní jsem tam zůstal...
Ezechiel 26:6...Hospodin. Stane se kořistí pro národy a jeho osady na pevnině budou vyvražděny mečem. Tehdy poznají, že...
Ezechiel 26:8... s koni, vozy, jezdci a s nesčetnými vojsky. Tvé osady na pevnině vyvraždí mečem, postaví proti tobě...
Ezechiel 34:13...na izraelských horách, při potocích a u všech osad v jejich zemi. Budu je pást na dobrých pastvinách. Na...

Slova obsahující osad: dosadí (1) dosadil (3) dosadím (1) dosadit (1) nedosadíme (1) neosadil (1) neprosadí (2) osad (3) osadách (5) osadami (24) osadě (1) osadí (2) osadil (5) osadili (4) osadím (1) osady (15) posadí (6) posadil (40) posadila (4) posadili (19) posadím (1) posadit (3) prosadí (1) prosadit (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |