Ortelem

Hledám varianty 'ortelem' [ ortelem (2) ortel (24) ]. Nalezeny 23 verše.
2. Královská 9:25...jeho otcem Achabem, když nad ním Hospodin vynesl ortel: ‚Za krev Nábota a jeho synů, kterou jsem tu včera...
Izaiáš 13:1...- veliký je Svatý izraelský uprostřed tebe!"  Ortel nad Babylonem, jak jej viděl Izaiáš, syn Amosův:...
Izaiáš 14:28...V roce, kdy zemřel král Achaz, zazněl tento ortel: Neradujte se, vy všichni Filištíni, že je zlomena...
Izaiáš 15:1...založil - tam jeho ubohý lid najde záštitu.  Ortel nad Moábem: V jediné noci vypleněn, Ar Moábský je...
Izaiáš 17:1...dav se zmenší na nepatrný a ubohý pozůstatek."  Ortel nad Damaškem: Hle, Damašek přestane být městem, bude...
Izaiáš 19:1... na místo, kde přebývá jméno Hospodina zástupů.  Ortel nad Egyptem: Hle - Hospodin žene se na rychlém oblaku...
Izaiáš 21:1...od asyrského krále! Jak potom unikneme my?'"  Ortel nad Pustinou u moře: Jako se na jihu prohání vichřice...
Izaiáš 21:11...uslyšel od Hospodina zástupů, od Boha IzraeleOrtel nad Dumou: Ze Seíru slyším volání: "Strážný, jak...
Izaiáš 21:13...se ptát, ptejte se, vraťte se a přijďte sem!" Ortel nad Arábií: Vy karavany dedanské, jež nocujete v...
Izaiáš 22:1..." Tak promluvil Hospodin, Bůh Izraele.  Ortel nad Údolím vidění: Co je ti, že jsi celé vystoupilo...
Izaiáš 23:1...visící se roztříští. Tak promluvil Hospodin.  Ortel nad Týrem: Zámořské lodi, kvílejte - váš domov zničen...
Izaiáš 30:6...vám prospěch ani výhodu, ale jen hanbu a pohanuOrtel o zvířatech v Negevu: Zemí nebezpečí a soužení, kde...
Jeremiáš 11:17...zástupů, který sázel, vyslovil nad tebou zlý ortel, protože dům Izraele i dům Judy páchal zlé věci:...
Jeremiáš 23:33...z lidu nebo z proroků či z kněží zeptá: ‚Jaký je ortel od Hospodina?' - odpovíš: ‚Jaký ortel? Odvrhnu vás!...
Jeremiáš 23:34...' Kdokoli z proroků, kněží či lidu se oháníortelem od Hospodina', s takovým i s jeho domem zúčtuji....
Jeremiáš 23:36...Co Hospodin říkal?' ale nemáte ani zmiňovatortel od Hospodina', protože za ortel od Hospodina vydává...
Jeremiáš 23:38...Co Hospodin říkal?' Protože se však oháníteortelem od Hospodina', nuže toto praví Hospodin: Používáte...
Ezechiel 12:10...Řekni jim: Tak praví Panovník Hospodin - Tento ortel se týká vládce v Jeruzalémě a celého domu Izraele,...
Abakuk 1:1... Vždyť koho se nedotklo tvé ustavičné zlo?  Ortel, který ve vidění přijal prorok Abakuk. Jak dlouho mám...
Zachariáš 9:1...s vámi. Slyšeli jsme, že s vámi je Bůh!'"  Ortel: Slovo Hospodinovo jde proti zemi Chadraku a spočine...
Zachariáš 12:1...paže úplně ochrne, mu to pravé oko oslepne!"  Ortel slova Hospodinova nad Izraelem. Hospodin, který...
Malachiáš 1:1...nebude v chrámu Hospodina zástupů nikdo kupčit!  Ortel slova Hospodinova nad Izraelem skrze Malachiáše....
Zjevení 18:10...běda, město veliké, Babylone, město mocné - tvůj ortel přišel v jedné hodině!" I kupci země nad budou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |