Opustil

Hledám varianty 'opustil' [ opuštěny (1) opuštěno (2) opuštěni (3) opuštěna (6) opuštěn (4) opusťte (4) opusťme (1) opustíte (4) opustit (9) opustíš (2) opustíme (1) opustím (3) opustily (4) opustilo (3) opustili (61) opustila (20) opustil (50) opustí (27) opusť (2) ]. Nalezeny 202 verše.
Genesis 31:20...svému otci ukradla jeho domácí bůžky.) Jákob opustil Aramejce Lábana pokradmu, vůbec mu neoznámil, že...
Genesis 44:22...oči.' Odpověděli jsme: ‚Pane, ten chlapec nemůže opustit svého otce. Když ho opustí, otec zemře!' Ty jsi...
Genesis 46:5...vlastní rukou Josef." Tehdy se Jákob odvážil opustit Beer-šebu. Izraelovi synové posadili svého otce...
Exodus 6:1... co s faraonem provedu. Donutím ho, aby je propustil; sám je donutí, aby opustili jeho zem!" Bůh...
Exodus 8:7...Hospodin, náš Bůh, stane se, jak říkáš! Žáby opustí tebe i tvé domy, dvořany i lid. Zůstanou jen v Nilu...
Exodus 8:25...hned, jak od tebe odejdu. To mračno much opustí faraona, jeho dvořany i jeho lid zítra. se nás...
Leviticus 26:43...a připomenu si jejich zem. Země zatím bude opuštěna, a když bez nich zpustne, bude užívat svých sobot,...
Numeri 14:9...je jako sousto chleba! Jejich záštita je opustila, ale s námi je Hospodin; nebojte se jich!" Celá...
Deuteronomium 28:20...zlému jednání rychle zahyneš, protože jsi ho opustil. Hospodin postihne morem, dokud s tebou...
Deuteronomium 29:24...výbuch hněvu?" A dostanou odpověď: "Protože opustili smlouvu Hospodina, Boha svých otců, kterou s nimi...
Deuteronomium 31:16... mezi nimiž se ocitne v zemi, do níž přicházíOpustí mne a zruší smlouvu, kterou jsem s nimi uzavřel. V...
Deuteronomium 31:17...uzavřel. V ten den proti nim vzplane můj hněvopustím je a skryji před nimi svou tvář. Tehdy je potkají...
Deuteronomium 32:15... zbujněl. Ztučněl jsi, ztloustl, spravil sesOpustil Boha, jenž učinil jej, Skálu své spásy potupil....
Deuteronomium 32:36...svými služebníky se slituje, uvidí, že je opustily síly, s pánem i kmánem že konec je. Zeptá se: "Kde...
Jozue 2:7...nimi směrem k Jordánu, kde jsou brody. Jakmile opustili město, brána se ihned zavřela. Zvědové ještě ani...
Jozue 3:3... vašeho Boha, a levitské kněze, jak ji nesouopustíte svá místa a půjdete za . Mezi vámi a ale...
Jozue 24:16...budeme sloužit Hospodinu." Lid mu odpověděl: "Opustit Hospodina a sloužit cizím bohům? Nikdy! Hospodin je...
Jozue 24:20...vaše provinění a hříchy. Jestliže Hospodina opustíte a budete sloužit cizím bohům, obrátí se a naloží s...
Soudců 2:12...v Hospodinových očích zle a sloužili baalůmOpustili Hospodina, Boha svých otců, který je vyvedl z...
Soudců 2:13... Klaněli se jim, a popouzeli tak HospodinaOpustili Hospodina, aby sloužili Baalovi a Aštartě....
Soudců 5:7...kdo na cesty vydával se, stezkami klikatými šelOpuštěni byli sedláci v Izraeli, opuštěni, než jsi, Deboro,...
Soudců 6:13...přece vyvedl z Egypta' - jenže teď nás Hospodin opustil a nechal nás v hrsti Midiánců!" Tu se k němu...
Soudců 10:6... amonským i bohům filištínským. Hospodina opustili a nesloužili mu. Proto Hospodin vzplanul proti...
Soudců 10:10...k Hospodinu: "Zhřešili jsme proti tobě. Anoopustili jsme svého Boha a sloužili baalům!" Hospodin synům...
Soudců 10:13...vás z jejich ruky nevysvobodil? Vy jste ale opustili a sloužili jste cizím bohům! Proto vás ...
Soudců 16:17...Bohu jako nazír. Kdyby oholili, síla by  opustila a byl bych slabý jako každý jiný." Dalila poznala,...
Soudců 16:19...copů. Tak ho ovládla a podmanila; jeho síla ho opustila. Vtom zavolala: "Samsone, Filištíni jdou na tebe!"...
Růt 1:16...." Rút ale odpověděla: "Nenuť , abych  opustila a odvrátila se od tebe. Kam půjdeš, půjdu, kde...
Růt 2:11...svého muže udělala pro svou tchyni a že jsi opustila svého otce, matku i rodnou zem a odešla k lidu,...
1. Samuel 4:21...Ichabod, Nesláva, neboť řekla: "Sláva opustila Izrael." To kvůli zajetí Boží truhly a kvůli svému...
1. Samuel 4:22...a kvůli svému tchánu a manželovi řekla: "Sláva opustila Izrael, Boží truhla je pryč!" Boží truhly se...
1. Samuel 10:13...Saul patří k prorokům? Když ho prorocké vytržení opustilo, odešel domů. "Kde jste chodili?" ptal se Saulův...
1. Samuel 12:10... Tehdy volali k Hospodinu: ‚Zhřešili jsmeOpustili jsme Hospodina a sloužili jsme baalům i aštartám....
1. Samuel 15:6...zatím vzkázal: "Odejděte, odstěhujte seopusťte Amalekovce, abych vás nesmetl s nimi. Vy jste se...
1. Samuel 16:14...vstal a odešel do Rámy. Duch Hospodinův tehdy opustil Saula a začal ho děsit zlý duch od Hospodina....
1. Samuel 23:13... A tak David se svými asi šesti sty muži opustil Keilu a přesunovali se z místa na místo. Když...
1. Samuel 28:20...k zemi. Samuelova slova ho tak vyděsila, že ho opustil zbytek sil. Celý den a noc totiž nic nejedl. Když...
1. Samuel 31:7...vojsko uteklo a že Saul se svými syny zahynulopustili svá města a uprchli. Pak přišli Filištíni a...
2. Samuel 11:8..."Zajdi domů a dej si koupel." Jakmile Uriáš opustil palác, král za ním poslal svůj dar. Uriáš ale nešel...
2. Samuel 15:19...u nového krále. Jsi přece cizinec, který  opustil svou vlast. Jako bys přišel teprve včera, a dnes...
1. Královská 9:9...chrámu provedl?' A dostanou odpověď: ‚Protože opustili Hospodina, svého Boha, který vyvedl jejich otce z...
1. Královská 11:33...vyvolil ze všech kmenů Izraele. To proto, že  opustil a klaněl se sidonské bohyni Aštartě, moábskému bohu...
1. Královská 19:10...pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky...
1. Královská 19:14...pro Hospodina, Boha zástupů, ale synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky...
2. Královská 7:12...Aramejci uchystali. Vědí, že hladovíme, a tak opustili tábor a skryli se v poli. Říkají si: ‚ vyjdou z...
2. Královská 17:16...okolí, ačkoli jim Hospodin řekl: "To nesmíte!" Opustili všechna přikázání Hospodina, svého Boha, a odlili...
2. Královská 19:8...se nejvyšší komoří doslechl, že asyrský král opustil Lachiš. Stáhl se tedy za ním a zastihl ho při...
2. Královská 21:14...se překlopí. Co zbylo z mého dědictví, to opustím a vydám je do rukou jejich nepřátel. Stanou se...
2. Královská 21:22... kterým sloužil jeho otec, a klaněl se jimOpustil Hospodina, Boha svých otců, a nedržel se...
2. Královská 22:17... knihy, kterou judský král četl. Protože  opustili, pálili kadidlo cizím bohům a popouzeli ...
1. Letopisů 10:7...vojsko uteklo a že Saul se svými syny zahynulopustili svá města a uprchli. Pak přišli Filištíni a...
1. Letopisů 28:9...rozpozná. Budeš-li ho hledat, se ti naléztOpustíš-li ho, navždy odvrhne. Pohleď - Hospodin ...
2. Letopisů 7:19...vlády tvého potomka.' Pokud se však odvrátíteopustíte ustanovení a přikázání, jež jsem vám svěřil, a...
2. Letopisů 7:22...tím chrámem?' A dostanou odpověď: ‚To proto, že opustili Hospodina, Boha svých předků, který je vyvedl z...
2. Letopisů 11:14...levité ze všech krajů se přidali k němu. Levité opustili své pastviny a majetky a vydali se do Judska a do...
2. Letopisů 12:1...pevně uchopil královskou moc a stal se silnýmopustil Hospodinův zákon a celý Izrael ho následoval....
2. Letopisů 13:11...zachováváme Hospodinovu službu, ale vy jste ho opustili. Bůh je s námi! Stojí nám v čele! Jeho kněží...
2. Letopisů 15:2... Když ho budete hledat, se vám najít. Když ho opustíte, opustí vás. Izrael byl dlouho bez pravého Boha...
2. Letopisů 21:10... V téže době se vzbouřila i Libna. Jehoram totiž opustil Hospodina, Boha svých otců, a nadělal na judských...
2. Letopisů 24:18...se králi. A král jim začal naslouchat. Tehdy opustili dům Hospodina, Boha svých otců, a začali sloužit...
2. Letopisů 24:20...přestupujete Hospodinova přikázání? NeuspějeteOpustili jste Hospodina, a on opustí vás!" Oni se ale proti...
2. Letopisů 24:24...vydal do rukou vojsko mnohem větší, protože Juda opustil Hospodina, Boha svých otců. Když Joaše jaksepatří...
2. Letopisů 26:18... synové Áronovi, jsou posvěceni k jeho páleníOpusť svatyni, neboť ses dopustil přestoupení. Takto slávu...
2. Letopisů 28:6...mužů, samých udatných bojovníků, protože opustili Hospodina, Boha svých otců. Efraimský bojovník...
2. Letopisů 29:6... našeho Boha, a páchali, co je v jeho očích zléOpustili ho, odvrátili svou tvář od Hospodinova příbytku a...
2. Letopisů 34:25... kterou judský král slyšel číst. Protože  opustili, pálili kadidlo cizím bohům a popouzeli ...
Ezdráš 9:10... Teď ale, Bože náš, co máme říci po tom všemOpustili jsme tvá přikázání, jež jsi nám vydal skrze své...
Nehemiáš 6:3... Proč bych měl to dílo zpozdit, když bych ho opustil a sešel k vám?" Podobné vzkazy mi posílali...
Job 6:13...Copak si mohu nějak pomoci? Teď, když úspěch opustil? Kdo není oddaný svému příteli, úctu k Všemohoucímu...
Job 24:21... obcují s neplodnou, která nerodí, vdovu  opustí bez jmění! Bůh svojí mocí i silné zachvátí; i při...
Žalmy 22:2... Žalm Davidův. Bože můj, Bože můj, proč jsi  opustil? Proč jsi tak daleko od záchrany, daleko od slov...
Žalmy 27:10... Bože záchrany! Můj otec i matka sice opustili, Hospodin ale k sobě přivine. Ukaž mi,...
Žalmy 37:25... jsem starý, nikdy jsem ale nezažil, že by byl opuštěn spravedlivý a jeho potomci že by žebrali. Stále ...
Žalmy 71:11... kdo špehují, spolu radí se. Říkají: "Bůh ho opustil! Hoňte a chyťte ho - kdo by ho zachránil?!" Bože,...
Žalmy 78:60...a ve svém hněvu Izrael tehdy zcela zavrhl. Tehdy opustil svůj příbytek v Šílu, stan, v němž mezi lidmi...
Žalmy 89:31...trůn obstojí. Jeho synové když však můj Zákon opustí a nebudou se řídit mými pravidly, ustanovení...
Žalmy 109:17... tak ho raní, nestál o požehnání, tak ho opustí! Jak oděv oblékal si proklínání, jak voda se mu...
Přísloví 2:17...vábivými slovy svůdkyně, jež druha svého mládí opustila, na smlouvu se svým Bohem nedbajíc. Její dům se...
Přísloví 9:6...na mých hodech, popijte víno, jež jsem nalilaOpusťte hloupost a konečně žijte, cestou rozumnosti se...
Přísloví 19:4...zlost. Boháč přátel habaděj, chuďas je opuštěn bez přátel. Křivopřísežník trestu neujde, neunikne,...
Kazatel 8:10...Viděl jsem, jak se strojí pohřby zlosynům, kteří opustili svatyni; na ty, kdo konali dobro, si ale ve městě...
Píseň 5:6...otevřela, můj milý však zmizel, odešel - duše  opustila spolu s ním! Hledala jsem ho, ale nenašla, volala...
Izaiáš 1:4... plemeno zločinců, synové zkažení - Hospodina opustili, Svatého izraelského zavrhli, odvrátili se jako...
Izaiáš 1:8...očima - je z pustina, cizáky zcela zničenáOpuštěna zůstala Dcera sionská jako chýše vprostřed vinice,...
Izaiáš 2:6...pojďme, choďme v Hospodinově světle! Ty jsi však opustil svůj lid, dům Jákobův, neboť je plný kouzel z...
Izaiáš 6:12...nevyžene lidi pryč, takže tu zemi všichni opustí. Kdyby v zůstala i jen desetina, musí být znovu...
Izaiáš 17:2...pouhá hromada trosek! Jeho města budou navěky opuštěna, stanou se útočištěm pro stáda a nebude, kdo by je...
Izaiáš 17:9...sám vyrobil. V ten den budou jejich mocná města opuštěna, jako když Hivejci a Emorejci utekli před syny...
Izaiáš 32:14...veselí, nad tímto městem hýření! Palác zůstane opuštěn, hluk města utichne, z pevnosti a věže bude pustina...
Izaiáš 35:10...je přemůže radost a veselí; zármutek a úpění je opustí. Čtrnáctého roku krále Ezechiáše vytáhl asyrský...
Izaiáš 37:8...se nejvyšší komoří doslechl, že asyrský král opustil Lachiš. Stáhl se tedy za ním a zastihl ho při...
Izaiáš 49:14...ke svým ubohým! Sion však říká: "Hospodin  opustil, zapomněl na Panovník." Zapomene snad žena na...
Izaiáš 51:11...je přemůže radost a veselí; zármutek a úpění je opustí. jsem váš Utěšitel, sám. Co jsi zač, že se...
Izaiáš 54:7...mládí provdána a potom zavržena, říká tvůj BůhOpustil jsem na kratičkou chvilku, v nesmírném slitování...
Izaiáš 55:7...k němu, dokud blízko je. Ničema svou cestu opustí a hříšný člověk své smýšlení. se vrátí k...
Izaiáš 65:11...v achorském údolí. Ale vás, kdo jste Hospodina opustili, vás, kdo jste zapomněli na horu svatosti, vás,...
Jeremiáš 1:16... Odsoudím je za všechno jejich zlo, za to, že  opustili, za to, že cizím bohům pálili kadidlo a dílu svých...
Jeremiáš 2:13...praví Hospodin. Můj lid totiž spáchal dvojí zloOpustili mne, pramen živých vod, a vykopali si své...
Jeremiáš 2:19... Poznáš a uvidíš, jak zle a trpce chutná, žes opustila Hospodina, svého Boha, a bázeň přede mnou jsi...
Jeremiáš 5:7...dost! "Jak ti to mohu odpustit? Tví synové  opustili a přísahají skrze nebohy. Jen co jsem je nasytil,...
Jeremiáš 5:19... náš Bůh, udělal?' odpovíš jim: ‚Protože jste  opustili a sloužili jste ve své zemi cizím bohům, proto...
Jeremiáš 7:29...návrších zpívej žalozpěv. Hospodin zavrhlopustil pokolení, které vzbudilo jeho hněv." "Lid Judy před...
Jeremiáš 9:1...poušti místo, kam se poutník uchýlí, abych mohl opustit svůj lid a odejít od nich pryč; vždyť jsou to samí...
Jeremiáš 9:12...poušť, přes kterou se nedá cestovat? "Protože opustili můj Zákon, který jsem jim předložil, praví...
Jeremiáš 9:18...zkáza nás to potkala, jak hrozná ostuda! Musíme opustit vlastní zemi, naše příbytky jsou zbořeny! Proto...
Jeremiáš 10:20...stan zničen, zpřetrhány všechny provazy. Děti  opustily a jsou pryč, není, kdo by můj stan vztyčil, kdo...
Jeremiáš 12:7...s tebou pěkně mluvili." "Svůj dům nechám býtopustím své dědictví, svůj milovaný lid vydám nepřátelům do...
Jeremiáš 15:6...ustrne? Kdo se zastaví zeptat se, jak ti jeOpustil jsi , praví Hospodin, odešel jsi pryč. Vztáhnu na...
Jeremiáš 16:11...nějaký hřích?' Odpověz jim: ‚ vaši otcové  opustili, praví Hospodin. Následovali cizí bohy, sloužili...
Jeremiáš 17:11... tak je ten, kdo si hromadí nepoctivý ziskOpustí je totiž v půlce života a na konci bude za hlupáka....
Jeremiáš 17:13... budou zapsáni v prachu země, protože Hospodina opustili, ten pramen vody živé. Uzdrav , Hospodine, a...
Jeremiáš 19:4...uslyší, nepřestane znít v uších. To proto, že  opustili a toto místo mi odcizili. Pálili zde kadidlo cizím...
Jeremiáš 22:9...městu provedl?' A dostanou odpověď: ‚Protože opustili smlouvu Hospodina, svého Boha, klaněli se cizím...
Jeremiáš 29:2...velmoži a také tesaři a kováři museli opustit Jeruzalém.) Svěřil ten dopis Eleasovi, synu...
Jeremiáš 39:4...Cidkiáš zahlédl, dal se se všemi vojáky na útěkOpustili město v noci přes královskou zahradu, brankou mezi...
Jeremiáš 48:28...se otřásáš opovržením, kdykoli se o něm zmíníšOpusťte města, usaďte se na skále, Moábci! Buďte jako...
Jeremiáš 49:25... jak rodička je sevřen v bolestech. Ach, jak je opuštěno město slavné pověsti, to město radosti! Ano! Jeho...
Jeremiáš 50:8... naději svých otců.' Utečte z BabylonuOpusťte zemi Chaldejců! Vyrazte jako berani před ovcemi!...
Jeremiáš 50:13...kvůli Hospodinovu hněvu, všichni ji zcela opustí. Každý, kdo půjde kolem Babylonu, zhrozí se a užasne...
Jeremiáš 50:43... o nich babylonský král uslyší, jeho ruce síla opustí. Přemožen bude úzkostí, jako když na rodičku přijdou...
Jeremiáš 51:9..."Léčili jsme Babylon, ale neuzdravil seOpusťme jej, pojďme každý do své země! Soud nad ním bude...
Jeremiáš 51:30...dobojovali, zůstali ve svých opevněních. Síly je opustily, jsou jako ženy. Jejich domovy zapáleny, závory...
Pláč 1:1...svého života, dokud nezemřel. Ach, jak zůstalo opuštěno to město plné lidí! Jako by bylo ovdovělo to...
Pláč 1:6...šly i děti - nepřítel si je vzal! Dceru sionskou opustila veškerá nádhera. Její velmoži jako jeleni pastvu...
Pláč 1:16... kdo by mi život navrátil. děti zůstaly opuštěny - nepřítel zvítězil. Sion své ruce vztahuje, chybí...
Pláč 5:20...časy. Proč na nás nikdy nepomyslíš? To nás opustíš navždy? Navrať nás k sobě, Hospodine, se...
Ezechiel 8:12...si totiž: ‚Hospodin nás nevidí; Hospodin zemi opustil.' Uvidíš ale ještě horší ohavnosti, které páchají...
Ezechiel 9:9...samá zvrácenost. Říkají si totiž: ‚Hospodin zemi opustil. Hospodin to nevidí.' Proto se neslituji a nebudu...
Ezechiel 27:29...námořníci spustí křik. Všichni veslaři své lodě opustí, lodníci i všichni kormidelníci stanou na zemi....
Ezechiel 31:12...ve všech roklích na zemi. Všechny národy země opustily jeho stín a nechaly ho být. Na jeho padlém kmeni...
Daniel 4:13...pastvu se dělí se zvěří. Lidský rozum jej opustí a dostane rozum zvířecí, dokud mu neuplyne sedm...
Daniel 9:26... dvaašedesát týdnů uplyne, Mesiáš bude zabitopuštěn. To město i svatyni uvrhne do zkázy lid vůdce,...
Daniel 10:8...jsem to veliké vidění spatřil, všechna síla  opustila, zbledl jsem jako mrtvý a nemohl jsem se vzchopit....
Daniel 10:17... jako jsem , tvůj služebník? Všechna síla  opustila a nemohu se ani nadechnout." Ten kdosi podobný...
Daniel 11:30...při svém návratu odmění ty, kteří svatou smlouvu opustili. Jeho vojska obsadí a znesvětí chrámovou pevnost,...
Ozeáš 1:2...budeš s mít děti ze smilstva. Tato země totiž opustila Hospodina jako smilná nevěstka." A tak šel a...
Ozeáš 4:10...se, budou smilnit, ale nerozmnoží se, protože opustili Hospodina a pustili se do smilstva. Kvůli vínu,...
Ozeáš 4:12...dali se obloudit duchem smilstva, smilně opustili svého Boha. Obětují na horských vrcholech, na...
Ozeáš 8:3..."Bože náš, Izrael zná!" Izrael ale dobro opustil, a tak jej bude stíhat protivník. Dosazují si krále...
Ozeáš 9:1... nejásej jako jiné národy! Smilně jsi svého Boha opustil a zamiloval sis mzdu nevěstky všude tam, kde se...
Ozeáš 10:5... jeho kněží budou naříkat, že je ta jeho sláva opustila. I samo tele odnesou do Asýrie jako dar pro jejich...
Ozeáš 13:13...je však dítě nemoudré - jakmile přijde jeho časopustit lůno se nechystá. Vyplatím je z moci záhrobí,...
Amos 5:2...Panna izraelská padne a víckrát nevstaneOpuštěna bude v zemi své, nikdo ji nezvedne. Toto praví...
Amos 9:14...zpět ze zajetí. Vystavějí města, jež museli opustit, a budou v nich znovu žít. Budou sázet vinice a...
Micheáš 7:15...jako za dávných dnů! "Jako tehdy, když jste opustili Egypt, ukážu vám své zázraky." se národy...
Sofoniáš 2:4...- snad se skryjete v den Hospodinova hněvu. Gaza opuštěna bude, Aškelon zpustne, Ašdod bude vyhnán v poledne...
Matouš 4:11...a jemu jedinému sloužit.'" Tenkrát ho ďábel opustil a hle, přistoupili andělé a sloužili mu. Když Ježíš...
Matouš 4:13... že Jan byl uvězněn, vrátil se do GalilejeOpustil Nazaret a přišel bydlet do pobřežního města...
Matouš 4:20...za mnou a udělám z vás rybáře lidí!" Oni hned opustili sítě a šli za ním. Poodešel dál a uviděl jiné dva...
Matouš 4:22...Zebedeem spravují sítě. Zavolal je a oni hned opustili loď i svého otce a šli za ním. Ježíš pak procházel...
Matouš 8:15...leží s horečkou. Dotkl se její ruky, horečka ji opustila a ona vstala a začala ho obsluhovat. Večer k němu...
Matouš 8:34...naproti, a jakmile ho uviděli, žádali ho,  opustí jejich kraj. Nastoupil tedy na loď, přeplavil se a...
Matouš 19:5...‚učinil jako muže a ženu' a řekl: ‚Proto muž opustí otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva budou...
Matouš 19:27..." "Podívej se," ozval se Petr, "my jsme všechno opustili a šli za tebou. Co bude s námi?" Ježíš odpověděl:...
Matouš 19:29...pokolení Izraele. A každý, kdo pro jméno opustil domy nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku...
Matouš 21:17...a kojenců sis připravil chválu'?" Potom je opustil a odešel z města do Betanie, kde přenocoval. Za...
Matouš 26:56...prorocká Písma." Tehdy ho všichni učedníci opustili a utekli. Ti, kdo Ježíše zatkli, ho pak odvedli k...
Matouš 27:46...to je: "Bože můj, Bože můj, proč jsi  opustil?" Když to uslyšeli někteří z kolemstojících,...
Marek 1:18...za mnou a udělám z vás rybáře lidí!" Ihned opustili sítě a šli za ním. Poodešel dál a uviděl Jakuba...
Marek 1:31... vzal ji za ruku a zvedl ji. Horečka ji opustila a ona je začala obsluhovat. Večer po západu slunce...
Marek 1:42..." to chci. Buď čistý!" Malomocenství ho hned opustilo a byl čistý. Ježíš ho pak ihned poslal pryč s...
Marek 4:36...dne jim řekl: "Přeplavme se na druhou stranu." Opustili tedy zástup a vzali ho, jak byl, na loďku. Byly s...
Marek 5:17...posedlým a s těmi prasaty, začali ho prosit,  opustí jejich kraj. Když pak nastupoval na loď, žádal ho...
Marek 7:8...ale uctívají, když učí lidské nauky a příkazy.' Opustili jste Boží přikázání, ale lidské tradice dodržujete...
Marek 8:13...vám, že toto pokolení žádné znamení nedostane!" Opustil je, nastoupil zase do lodi a odplul na druhou...
Marek 10:7...ale Bůhučinil jako muže a ženu'. ‚Proto člověk opustí svého otce i matku, přilne ke své manželce a ti dva...
Marek 10:12...si jinou, cizoloží proti . Také žena, která opustí svého muže a vdá se za jiného, cizoloží." Tehdy k...
Marek 10:28..." "Podívej se," ozval se Petr, "my jsme všechno opustili a šli jsme za tebou." Ježíš odpověděl: "Amen,...
Marek 10:29..."Amen, říkám vám, že není nikdo, kdo by opustil dům nebo bratry nebo sestry nebo otce nebo matku...
Marek 13:34...přijde. Je to, jako když člověk odešel na cestuopustil svůj dům a svěřil správu svým služebníkům. Každému...
Marek 14:50.... se však naplní Písma!" Tehdy ho všichni opustili a utekli. Jeden mladík ho ale následoval oblečen...
Marek 15:34...znamená: "Bože můj, Bože můj, proč jsi  opustil?" Když to uslyšeli někteří z kolemstojících,...
Lukáš 4:13...Boha.'" Když ďábel dokončil všechno to pokušeníopustil jej a čekal na další příležitost. Ježíš se v moci...
Lukáš 4:39... Postavil se nad ni, pohrozil horečce a ta ji opustila. Ona pak hned vstala a začala je obsluhovat....
Lukáš 5:11..." Jakmile s loděmi přirazili ke břehu, všechno opustili a šli za ním. Jednou byl v jednom městě a hle, byl...
Lukáš 5:13..." to chci. Buď čistý!" a malomocenství ho hned opustilo. Potom mu nařídil: "Nikomu to neříkej, ale na...
Lukáš 5:28...Levi, řekl mu: "Pojď za mnou." A on všechno opustil, vstal a šel za ním. Levi mu pak ve svém domě...
Lukáš 18:28... "Pohleď," ozval se tehdy Petr, "my jsme všechno opustili a šli jsme za tebou." "Amen, říkám vám," odpověděl...
Lukáš 18:29..." odpověděl jim Ježíš, "že není nikdo, kdo by opustil dům nebo ženu nebo bratry nebo rodiče nebo děti...
Jan 4:3...Ježíš sám nekřtil, ale jeho učedníci), opustil Judsko a vrátil se do Galileje. Musel však projít...
Jan 4:52...se mu udělalo lépe. Odpověděli: "Horečka ho opustila včera hodinu po poledni." Otec poznal, že to bylo...
Jan 8:59...a chtěli ho ukamenovat. Ježíš se ale skrylopustil chrám. Když procházel kolem, všiml si člověka...
Skutky 12:10... Vyšli ven, přešli jednu ulici a vtom jej anděl opustil. Když Petr přišel k sobě, řekl si: "Teď vidím, že...
Skutky 13:13...Páfu a dorazili do Perge v Pamfylii. Jan je však opustil a vrátil se do Jeruzaléma. Pokračovali tedy z Perge...
Skutky 15:38...ale Pavlovi se to nezdálo, protože je v Pamfylii opustil a nešel s nimi do díla. Vznikl z toho tak ostrý...
Skutky 16:39...za odpuštění. Vyvedli je ven a prosili je,  opustí město. Pavel a Silas tedy vyšli z vězení, přišli k...
Skutky 17:33...si to od tebe někdy jindy." Tehdy je Pavel opustil. Někteří se ale k němu připojili a uvěřili; mimo...
Skutky 18:2...Klaudius totiž nařídil, že všichni Židé musí opustit Řím). Pavel se k nim přidal, protože jeho řemeslem,...
Skutky 22:18...a viděl jsem Pána. Řekl mi: ‚Pospěš si! Rychle opusť Jeruzalém, neboť tvé svědectví o mně tu nepřijmou.'...
Římanům 1:27...za to, které je proti přírodě. Stejně tak muži opustili přirozené obcování se ženou a vzpláli touhou k...
2. Korintským 4:9... ale ne zoufalí; býváme pronásledováni, ale ne opuštěni; býváme sráženi, ale nejsme zničeni. Stále na...
2. Korintským 5:8...ne viděním. S touto smělou důvěrou rádi své tělo opustíme, abychom byli doma u Pána. tedy zůstáváme...
Efeským 4:31...hořkost, hněv, zuřivost, křik i urážky vás opustí spolu s veškerou záští. Buďte k sobě navzájem...
1. Timoteus 4:1...říká jasně, že v posledních časech někteří lidé opustí víru, aby následovali bludné duchy a démonické nauky...
2. Timoteus 2:19...patří," a "Každý, kdo vyznává Pánovo jméno,  opustí nepravost." Ve velikém domě nejsou jen zlaté a...
2. Timoteus 4:10...mně brzy přišel. Démas si zamiloval tento světopustil ; odešel do Tesaloniky, Krescens do Galacie,...
2. Timoteus 4:16...obhajobě se za mne nikdo nepostavil. Všichni  opustili - kéž jim to není počítáno! Pán ale stál při mně a...
Židům 11:15...touží po vlasti. Kdyby měli na mysli tu, kterou opustili, měli přece dost času k návratu. Oni však toužili...
Židům 11:27...poklady, neboť se díval k odplatě. Vírou opustil Egypt a nedal se zastrašit královým hněvem. Vytrval...
2. Petr 2:15...v chamtivosti lákají nestálé duše. ProklatciOpustili přímou cestu a zabloudili. Vydali se cestou...
Juda 1:6... kteří nezůstali ve svém původním stavu, ale opustili své určené místo. Bůh je uvěznil ve věčných...
Zjevení 18:14...i duše lidí. "Sklizeň, po níž jsi prahla,  opustila, všechen lesk a nádheru jsi ztratila, vše...

Slova obsahující opustil: dopustil (34) dopustila (1) dopustili (1) dopustilo (1) nedopustil (5) nedopustili (1) neopustil (6) neopustili (4) nepropustil (6) opustil (50) opustila (20) opustilas (1) opustili (61) opustilo (3) opustily (4) propustil (43) propustili (13)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |