Opuštěný

Hledám varianty 'opuštěný' [ opuštěným (2) opuštěných (3) opuštěný (2) opuštěnou (1) opuštěné (11) opuštěná (9) ]. Nalezeno 28 veršù.
2. Samuel 13:20...tvůj bratr. Neber si to tak." Támar pak zůstala opuštěná v domě svého bratra Abšaloma. Když se o tom všem...
Job 38:27...zemi i poušť, kde nikdo nebydlí, aby zavlažil opuštěné trosky a novou trávu nechal vyrašit? snad déšť...
Žalmy 35:12...viní . Za dobrotu mi zlobou odplácejí, jsem opuštěný jako sirotek! přece, když oni churavěli,...
Žalmy 107:4... ze severu i zámoří! Bloudili pouští po cestách opuštěných, nemohli najít město k bydlení. Hladoví byli a...
Izaiáš 10:14...pobrala, jako se hnízdo vybírá; jako se sbírají opuštěná vajíčka, tak jsem celou zemi vysbíral a nikdo...
Izaiáš 27:10...ani kadidlové oltáře. Opevněné město zůstalo opuštěné, jak pustá poušť jsou prázdné příbytky. Popásá se,...
Izaiáš 33:8... hořce pláčou, kdo jednali o mír. Cesty jsou opuštěné, zmizeli poutníci, smlouva porušena, svědci v...
Izaiáš 49:21...vyhnaná - kdo všechny tyhle vychoval? Byla jsem opuštěná v samotě - kde všichni tihle vzali se?" Toto praví...
Izaiáš 53:3...nic, proč bychom po něm toužili. Opovrženýopuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolestí, jako ten, před...
Izaiáš 54:1...a křič samou radostí, která jsi nikdy nerodilaOpuštěná totiž bude mít děti - víc dětí nežli provdaná,...
Izaiáš 54:6...se nazývá. Hospodin totiž zpátky zavolá jako opuštěnou, ztrápenou manželku, ženu, jež byla v mládí...
Izaiáš 60:15... Sion Svatého izraelského. Místo abys byla opuštěná a neoblíbená, takže skrze tebe nikdo nechodil,...
Izaiáš 62:4...královskou čelenkou. nikdy ti nebudou říkat Opuštěná, tvoji zem nebudou nazývat Pustinou. Budou ti...
Izaiáš 62:12... a tebe nazvou: Vyhledávané, Město, jež není opuštěné. Kdo to přichází z Edomu, z Bosry v rouchu rudě...
Jeremiáš 4:29...houští lezli, na skály šplhali, každé město je opuštěné, nezůstal ani človíček. Co si však, nebožačko,...
Jeremiáš 12:11...ve zpustošenou poušť. Stane se pouhou pustinouopuštěná bude plakat přede mnou. Zpustošena bude celá zem,...
Jeremiáš 33:10... v judských městech a v ulicích Jeruzaléma, nyní opuštěných, vylidněných, bez obyvatel i dobytka, se jednou...
Jeremiáš 44:2...judská města. Hle, dnes z nich zbývají jen opuštěné trosky kvůli zlu, které páchali. Uráželi , když...
Ezechiel 6:6...Kdekoli teď bydlíte, zůstanou zpustošená městaopuštěné výšiny. Z vašich oltářů zbudou ostudné sutiny,...
Ezechiel 26:19...tak praví Panovník Hospodin: učiním městem opuštěným, jako jsou města, kde se nebydlí, se nad tebou...
Ezechiel 36:4... stržím a roklinám, zpustošeným troskámopuštěným městům, která se stala kořistí zbytku národů a...
Ezechiel 36:35...zahrada Eden! A ta rozbořená města, jež ležela opuštěná v troskách, jsou teď opevněná a obydlená.' Tak...
Marek 1:35...dlouho před rozedněním a šel ven. Odešel na opuštěné místo a tam se modlil. Šimon a ostatní se ale...
Marek 1:45...veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. A lidé se k němu scházeli odevšad. Po...
Marek 6:31... Tehdy jim řekl: "Pojďte jen vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočiňte." Těch, kdo k nim...
Lukáš 4:42...Mesiáš. Když se rozednilo, Ježíš odtud odešel na opuštěné místo. Zástupy ho hledaly, a když přišly k němu,...
Galatským 4:27...nerodíš, jásej a křič, jež nemáš bolesti! Dětí opuštěné je totiž mnoho, více než , jež muže ." Vy,...
1. Timoteus 5:5...péči svým rodičům. Tak se to Bohu líbí. Skutečně opuštěná vdova spoléhá na Boha a dnem i nocí setrvává v...

Slova obsahující opuštěný: opuštěný (2) opuštěných (3) opuštěným (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |