Opravoval

Hledám varianty 'opravoval' [ opravují (1) opravovat (1) opravovali (13) opravoval (26) ]. Nalezeny 33 verše.
2. Královská 12:9... od lidí nebudou vybírat stříbro a že nebudou opravovat chrám sami. Kněz Jojada pak vzal jednu truhlici,...
2. Královská 12:15...Používalo se totiž na platy dělníků, kteří za  opravovali Hospodinův chrám. Mistři, kterým se vydávalo...
2. Letopisů 24:12... tesaře spolu s kováři železa i bronzu, aby opravovali Hospodinův chrám. Mistři byli pilní, takže jim...
Nehemiáš 3:4...a osadili vrata, zámky a závory. Vedle nich opravoval Meremot, syn Uriáše, syna Kocova. Vedle nich...
Nehemiáš 3:5...nich opravoval Sádok, syn Baanův. Vedle nich opravovali muži z Tekoje, urození mezi nimi ale nesklonili...
Nehemiáš 3:6...šíji k práci pro svého Pána. Ješanskou bránu opravovali Jojada, syn Paseachův, a Mešulam, syn Besodiášův...
Nehemiáš 3:7...a osadili vrata, zámky a závory. Vedle nich opravoval Melatiáš Gibeonský a Jadon Meronotský, muži z...
Nehemiáš 3:8...sídlo zaeufratského místodržitele. Vedle něj opravoval zlatník Uziel, syn Charhajášův, a vedle něj...
Nehemiáš 3:9...Jeruzalém k Široké hradbě. Vedle nich opravoval Refajáš, syn Churův, správce poloviny...
Nehemiáš 3:10...poloviny jeruzalémského okresu. Vedle nich opravoval Jedajáš, syn Charumafův, naproti svému domu....
Nehemiáš 3:11... syn Chašabnejášův. Další část včetně Pecné věže opravoval Malkiáš, syn Charimův, a Chašub, syn...
Nehemiáš 3:12... a Chašub, syn Pachat-moábův. Vedle nich opravoval se svými dcerami Šalum, syn Lochešův, správce...
Nehemiáš 3:13...poloviny jeruzalémského okresu. Údolní bránu opravoval Chanun a obyvatelé Zanoachu. Když ji vystavěli,...
Nehemiáš 3:15... osadil vrata, zámky a závory. Studniční bránu opravoval Šalun, syn Kol-chozeho, správce okresu Micpa....
Nehemiáš 3:16... ke schodům dolů z Města Davidova. Za ním opravoval Nehemiáš, syn Azbukův, správce poloviny okresu...
Nehemiáš 3:17...hřbitovu u vodní nádrže a Domu hrdinů. Za ním opravovali levité: Rechum, syn Baniho; vedle něj opravoval...
Nehemiáš 3:18... správce poloviny okresu Keíla; za nimi opravovali jejich bratři vedení Binuim, synem Chenadadovým,...
Nehemiáš 3:19... Vedle něj Ezer, syn Ješuúv, správce Micpyopravoval další část od stupňů ke zbrojnici do rohu...
Nehemiáš 3:20...rohu hradby. Za ním Baruch, syn Zabajův, horlivě opravoval další část od rohu hradby ke vchodu do domu...
Nehemiáš 3:21... Za ním Meremot, syn Uriáše, syna Kocovaopravoval další část od vchodu do Eliašibova domu po...
Nehemiáš 3:22...domu po místo, kde dům končil. Za ním opravovali kněží z blízkého okolí. Za nimi opravovali...
Nehemiáš 3:23...ním opravovali kněží z blízkého okolí. Za nimi opravovali naproti svým domům Benjamín a Chašub. Za nimi...
Nehemiáš 3:24...Azariáš, syn Maasejáše, syna Ananiášova. Za ním opravoval další část Binui, syn Chenadadův, od Azariášova...
Nehemiáš 3:25... k baště v rohu hradby. Palal, syn Uzajůvopravoval naproti rohové baště a horní věži vysunuté před...
Nehemiáš 3:26... syn Parošův. Chrámoví sluhové bydlící na Ofelu opravovali na východě naproti Vodní bráně a předsunuté věži...
Nehemiáš 3:27...Vodní bráně a předsunuté věži. Další část za ním opravovali Tekojští naproti velké předsunuté věži ke zdi...
Nehemiáš 3:28...věži ke zdi Ofelu. Od Koňské brány vzhůru opravovali zeď kněží, každý naproti svému domu. Za nimi...
Nehemiáš 3:29...zeď kněží, každý naproti svému domu. Za nimi opravoval naproti svému domu Sádok, syn Imerův. Za ním...
Nehemiáš 3:30... strážce východní brány. Další část za ním opravoval Chananiáš, syn Šelemiášův, a Chanun, šestý syn...
Nehemiáš 3:31...ním opravoval Mešulam, syn Berechiášův. Za ním opravoval naproti své komoře zlatník Malkiáš k budově...
Nehemiáš 3:32...k rohové terase. Od rohové terasy k Ovčí bráně opravovali zlatníci a kupci. Jakmile se Sanbalat doslechl,...
Ezechiel 27:9... Z Byblosu máš zkušené řemeslníky, aby opravovali tvé trhliny. Všechny mořské lodi a jejich...
Ezechiel 27:27...i zásoby, tví lodníci i kormidelníci, ti, kdo opravují tvé trhliny, všichni tví obchodníci a vojáci,...

Slova obsahující opravoval: opravoval (26) opravovali (13)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |