Opravil

Hledám varianty 'opravil' [ opravit (1) opravím (1) opravili (3) opravil (8) opraví (2) opravě (3) ]. Nalezeno 17 veršù.
1. Královská 18:30...ke mně." Když k němu všichni přistoupili, Eliáš opravil zbořený Hospodinův oltář. Vzal dvanáct kamenů podle...
2. Královská 12:6...kněz vezme stříbro od jednoho z pokladníkůopraví za něj jakoukoli škodu, která se na chrámu najde."...
2. Královská 12:13...chrámu a za všechny ostatní výdaje při opravě chrámu. Stříbro přinesené do Hospodinova chrámu se...
2. Královská 22:5...chrámu, aby je vypláceli dělníkům pracujícím na opravě škod v Hospodinově chrámu. je dávají tesařům,...
2. Letopisů 29:3...své vlády otevřel dveře Hospodinova chrámuopravil je. Přivedl kněze a levity, shromáždil je na...
2. Letopisů 32:5...tolik vody?" Ezechiáš pak se vší rozhodností opravil všechna pobořená místa v městské hradbě, postavil...
2. Letopisů 33:16...hoře v Jeruzalémě, vyházel na skládku za městemOpravil Hospodinův oltář a obětoval na něm pokojné a...
2. Letopisů 34:8...a kancléřem Joachem, synem Joachazovým, aby opravili Hospodinův chrám. Ti přišli za veleknězem...
2. Letopisů 34:10...chrámu, aby je vypláceli dělníkům pracujícím na opravě a obnově Hospodinova chrámu. Dávali je tesařům a...
Ezdráš 4:12...město znovu vystavět. Začali budovat hradby a  opravili základy. Oznamujeme králi, že pokud to město bude...
Nehemiáš 3:13...ji vystavěli, osadili vrata, zámky a závoryopravili také na tisíc loktů hradby k Hnojné bráně....
Nehemiáš 3:14...loktů hradby k Hnojné bráně. Hnojnou bránu opravil Malkiáš, syn Rechabův, správce okresu Bet-kerem....
Nehemiáš 3:15...a zastřešil, osadil vrata, zámky a závoryOpravil také hradbu u rybníka Šelach poblíž Královské...
Izaiáš 61:4...oslavil. Zbudují dávné sutiny, trosky minulosti opraví, zbořená města obnoví, jež po věky byla troskami....
Jeremiáš 19:11...Jako když se rozbije hliněná nádoba a se nedá opravit, tak rozbiji tento lid i toto město. A v Tofetu se...
Ezechiel 22:30...a bezpráví. Hledal jsem mezi nimi někoho, kdo by opravil hradbu a postavil se přede do trhliny za tu zem,...
Amos 9:11...Toho dne obnovím zbořený stan DavidůvOpravím jeho trhliny a jeho trosky obnovím - vztyčím jej...

Slova obsahující opravil: dopravil (2) dopravili (3) neopravili (2) nepopravil (2) opravil (8) opravili (3) popravil (9) popravili (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |