Opravě

Hledám varianty 'opravě' [ opravy (1) opravu (4) opravou (1) opravit (1) opravím (1) opravili (3) opravil (8) opraví (2) opravě (3) ]. Nalezeny 22 verše.
1. Královská 18:30...ke mně." Když k němu všichni přistoupili, Eliáš opravil zbořený Hospodinův oltář. Vzal dvanáct kamenů podle...
2. Královská 12:6...kněz vezme stříbro od jednoho z pokladníkůopraví za něj jakoukoli škodu, která se na chrámu najde."...
2. Královská 12:8...Jojadu i ostatní kněze a otázal se: "Proč neopravujete škody na chrámu? Neberte od pokladníků žádné...
2. Královská 12:13... Platili také za dřevo a tesaný kámen na opravu Hospodinova chrámu a za všechny ostatní výdaje při...
2. Královská 22:5...chrámu, aby je vypláceli dělníkům pracujícím na opravě škod v Hospodinově chrámu. je dávají tesařům,...
2. Královská 22:6...a nakupují za dřevo a tesaný kámen na opravu chrámu. Za vyplacené stříbro od nich není třeba...
1. Letopisů 26:27... Šlo o dary z bojové kořisti, které zasvětili na opravu Hospodinova domu, a vše, co zasvětil vidoucí Samuel...
2. Letopisů 24:5...od celého Izraele každoroční obnos stříbra na opravu chrámu našeho Boha. Pospěšte si s tím." Levité ale...
2. Letopisů 29:3...své vlády otevřel dveře Hospodinova chrámuopravil je. Přivedl kněze a levity, shromáždil je na...
2. Letopisů 32:5...tolik vody?" Ezechiáš pak se vší rozhodností opravil všechna pobořená místa v městské hradbě, postavil...
2. Letopisů 33:16...hoře v Jeruzalémě, vyházel na skládku za městemOpravil Hospodinův oltář a obětoval na něm pokojné a...
2. Letopisů 34:8...a kancléřem Joachem, synem Joachazovým, aby opravili Hospodinův chrám. Ti přišli za veleknězem...
2. Letopisů 34:10...chrámu, aby je vypláceli dělníkům pracujícím na opravě a obnově Hospodinova chrámu. Dávali je tesařům a...
Ezdráš 4:12...město znovu vystavět. Začali budovat hradby a  opravili základy. Oznamujeme králi, že pokud to město bude...
Nehemiáš 3:13...ji vystavěli, osadili vrata, zámky a závoryopravili také na tisíc loktů hradby k Hnojné bráně....
Nehemiáš 3:14...loktů hradby k Hnojné bráně. Hnojnou bránu opravil Malkiáš, syn Rechabův, správce okresu Bet-kerem....
Nehemiáš 3:15...a zastřešil, osadil vrata, zámky a závoryOpravil také hradbu u rybníka Šelach poblíž Královské...
Nehemiáš 5:16...Bohu nic takového nedělal. Osobně jsem pomáhalopravou hradeb. Neskupovali jsme pozemky, naopak, všichni...
Izaiáš 61:4...oslavil. Zbudují dávné sutiny, trosky minulosti opraví, zbořená města obnoví, jež po věky byla troskami....
Jeremiáš 19:11...Jako když se rozbije hliněná nádoba a se nedá opravit, tak rozbiji tento lid i toto město. A v Tofetu se...
Ezechiel 22:30...a bezpráví. Hledal jsem mezi nimi někoho, kdo by opravil hradbu a postavil se přede do trhliny za tu zem,...
Amos 9:11...Toho dne obnovím zbořený stan DavidůvOpravím jeho trhliny a jeho trosky obnovím - vztyčím jej...

Slova obsahující opravě: opravě (3) popravě (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |