Opouštějí

Hledám varianty 'opouštějí' [ opouštíte (1) opouštím (1) opouští (18) opouštět (1) opouštěly (1) opouštěli (1) opouštěl (4) opouštějí (6) ]. Nalezeny 33 verše.
Genesis 2:24... neboť je vzata z manžela!" To proto muž opouští otce i matku - aby přilnul ke své manželce a stali...
Genesis 35:18...se, i tentokrát budeš mít syna!" A když ji opouštěl život (neboť umírala), dala dítěti jméno Ben-oní,...
1. Samuel 8:8...kdy jsem je vyvedl z Egypta, dodnes - když  opouštěli a sloužili cizím bohům - tak se zachovali i k...
1. Samuel 16:23...ulevilo a cítil se lépe, neboť ho ten zlý duch opouštěl. Filištíni tehdy spojili svá vojska a vytáhli do...
2. Samuel 19:20...služebník provinil onoho dne, kdy můj pán a král opouštěl Jeruzalém; kéž to král nechová v srdci. Zhřešil...
1. Královská 18:18...mu Eliáš. "To děláš ty a dům tvého otce, protože opouštíte Hospodinovy příkazy a ty následuješ baaly. Svolej...
2. Letopisů 35:15... Také strážní u každé jednotlivé brány nesměli opouštět službu, a tak jejich bratři levité připravovali...
Ezdráš 8:22... ale jeho síla a hněv je proti všem, kdo ho opouštějí." Postili jsme se tedy a prosili za to svého Boha...
Job 6:14...není oddaný svému příteli, úctu k Všemohoucímu opouští. bratři jsou však zrádní jako bystřiny, jak...
Job 17:1... odcházím na cestu, z níž se nevrátím. Dech  opouští, dny skončily, jen hřbitov zbývá mi. Jsou se...
Job 30:16...rozplynulo se bezpečí. Teď ale duše opouští, zmocňují se dny soužení. Bůh ve mně v noci drtí...
Žalmy 38:11...mi buší, síla se ztrácí i moje oči světlo opouští. Přátelé a drazí se mých ran štítí, moji příbuzní...
Žalmy 42:5... když mi říkají: "Tvůj Bůh? Kde je?!" Duše  opouští, když na to vzpomínám, jak jsem se zástupy chodíval...
Žalmy 73:27... můj podíl navěky! Hle, jistě zahynou ti, kdo  opouštějí, skoncuješ se všemi, kdo jsou ti nevěrní. Mně je...
Žalmy 119:118...abych stále hledět směl. Odmítáš všechny, kdo opouštějí tvé zákony, vždyť jejich bludy jsou pouhé lži! ...
Přísloví 15:10...spravedlnosti miluje. Tvrdý trest tomu, kdo opouští stezku; kdo nesnese domluvy, ten umírá. Hospodin...
Přísloví 28:4...chudáky, je jako průtrž, co zničí obilí! Ti, kdo opouštějí Zákon, velebí darebáka, kdo Zákon dodržují, se...
Přísloví 28:13...své viny, úspěchu nedosáhne, kdo vyznáváopouští je, dojde milosti. Blaze tomu, kdo je vždy opatrný,...
Izaiáš 1:28...na vzpurné a hříšné, zahyne každý, kdo Hospodina opouští. Hanba vám bude za posvátné háje, které se vám tak...
Izaiáš 26:21...chviličku, než přejde jeho hněv. Hle - Hospodin opouští svůj příbytek, aby ztrestal viny obyvatel země....
Izaiáš 59:20...Ten, jenž je vykoupí - k těm, kdo v Jákobovi opouštějí hřích, praví Hospodin. A toto bude smlouva s...
Jeremiáš 4:31...sionské, jež vzpíná ruce: "Běda mi! Život  opouští před vrahy!" "Projděte jeruzalémské ulice, dívejte...
Jeremiáš 14:5...zklamáním skrývají hlavu v dlaních. I ta laň opouští v kraji mláďata, protože zeleň zmizela. Divocí osli...
Jeremiáš 17:13... Naděje Izraele, Hospodine, všichni, kdo  opouštějí, propadnou hanbě. Ti, kdo se od tebe odvracejí,...
Jonáš 2:8...vyzvedl, Hospodine, Bože můj! Když život opouštěl, na Hospodina jsem se rozpomněl. modlitba k...
Micheáš 1:3... Panovník z chrámu své svatosti. Hle - Hospodin opouští svůj příbytek, sestupuje, šlape po výšinách...
Zachariáš 11:17...i s kopýtky. Běda mému ničemnému pastýři, který opouští stádo! Meč na jeho paži, na jeho pravé oko! mu...
Lukáš 9:39... Zmítá jím, pěnu u úst. Sotva ho kdy opouští a hrozně ho trápí. Prosil jsem tvé učedníky, aby ho...
Jan 10:12...a ovce mu nepatří; když vidí přicházet vlkaopouští ovce a utíká. Když se pak vlk vrhá na ovce a...
Jan 16:28...jsem od Otce a přišel jsem na svět. Teď zase opouštím svět a jdu k Otci." Jeho učedníci mu řekli: "Hle,...
Skutky 19:12...a zástěry z jeho těla na nemocné; nemoci je opouštěly a zlí duchové vycházeli. Nějací potulní židovští...
Efeským 5:31...přece údy jeho těla. "Proto muž opouští otce i matku - aby přilnul ke své manželce, aby se...
2. Jan 1:9... Každý, kdo nezůstává v Kristově učení, ale opouští je, ztrácí Boha. Kdo zůstává v jeho učení, ten ...

Slova obsahující opouštějí: dopouštějí (3) nedopouštějí (1) opouštějí (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |