Oplakávali

Hledám varianty 'oplakávali' [ oplakávejte (1) oplakávat (10) oplakáváni (1) oplakávám (2) oplakávali (6) oplakávala (2) oplakával (8) oplakávají (2) oplakává (3) ]. Nalezeny 33 verše.
Genesis 23:2...zemi a Abraham přišel, aby nad truchliloplakával ji. Když vstal od své mrtvé, promluvil k místním...
Genesis 37:35...synem do hrobu v zármutku!" A tak ho jeho otec oplakával. Midiánci zatím Josefa v Egyptě prodali faraonovu...
Leviticus 10:6...celou obec! Vaši bratři, celý dům Izraele, budou oplakávat ty, jež Hospodin sežehl. Vy však neodcházejte od...
Numeri 20:29...obec viděla, že Áron zemřel, celý dům Izraele ho oplakával po třicet dní. Když aradský král, Kananejec...
Deuteronomium 21:13...zajata. Zůstane ve tvém domě celý měsíc a bude oplakávat svého otce a matku. Teprve poté se s spojíš a...
Deuteronomium 34:8...a jeho svěžest nevyprchala. Synové Izraele oplakávali Mojžíše na moábských pláních třicet dní, než...
Soudců 11:38...dva měsíce. Šla tedy se svými družkami do horoplakávala své panenství. Po dvou měsících se vrátila ke...
Soudců 11:40...že izraelské dívky chodí rok co rok na čtyři dny oplakávat dceru Jiftacha Gileádského. Efraimští muži se...
1. Samuel 25:1...pak zemřel. Všichni Izraelci se sešli, aby ho oplakávali a pohřbili ho v Rámě, kde bydlel. David se pak...
1. Samuel 28:3...strážcem." Samuel byl mrtev. Všichni Izraelci ho oplakávali a pohřbili ho v Rámě, ve městě, kde bydlel. Saul...
2. Samuel 1:24...než orli, silnější než lvi! Dcery izraelskéoplakávejte Saula - šatil vás vzácným šarlatem a krášlil...
2. Samuel 3:34...neměls okovy - ranou zlosynů jsi pad!" A lidé ho oplakávali o to víc. Potom všichni chodili za Davidem, aby...
2. Samuel 11:26...manželka dozvěděla, že její muž Uriáš je mrtevoplakávala ho. Jakmile doba truchlení skončila, David...
2. Samuel 13:37... synu Amihudovu. David pak svého syna dlouho oplakával. Abšalom nalezl útočiště v Gešuru, kde zůstal tři...
1. Královská 14:13...do města, dítě zemře. Celý Izrael ho bude oplakávat, ho budou pohřbívat. On bude z Jeroboámova...
1. Královská 14:18... chlapec zemřel. Pohřbili ho a celý Izrael ho oplakával, jak řekl Hospodin skrze svého služebníka,...
1. Letopisů 7:22...pobrat dobytek. Jejich otec Efraim je dlouho oplakával a jejich sourozenci ho přišli utěšovat. Potom se...
2. Letopisů 35:24...svých otců a všichni v Judsku a v Jeruzalémě ho oplakávali. Jeremiáš o něm složil žalozpěvy, jimiž ...
Job 14:22... Jediné, co cítí, je bolest v těle, v duši oplakává jenom sám sebe." Elifaz Temanský mu na to...
Job 27:15...se. Pozůstalé po něm pohřbí mor, nebudou oplakáváni od svých vdov. I kdyby stříbra jak prachu...
Žalmy 35:14...ve smutku jak nad přítelem či bratrem; jako bych oplakával matku obtížen zármutkem. Když jsem však upadl,...
Izaiáš 16:9...výhonky se množily, moře objaly. A proto oplakávám révu Sibmy, tak jako pláče celý Jaezer; svými...
Jeremiáš 8:23...hlava byla studnicí a oči slzí prameny, abych oplakával dnem i nocí ty, kdo v mém lidu zhynuli! Kéž bych...
Jeremiáš 14:2...sucha: "Juda truchlí, jeho města chátrajíOplakávají zemi, z Jeruzaléma stoupá křik. Velmoži své...
Jeremiáš 22:18...králi Joakimovi, synu Jošiášovu: "Nebudou ho oplakávat: ‚Ach bratře, ach sestro!' Nebudou ho oplakávat:...
Jeremiáš 34:5...před tebou, tak zažehnou oheň i tobě a budou  oplakávat: ‚Ach pane!' Takové slovo jsem promluvil, praví...
Jeremiáš 48:31...je však falešné - na nic se nezmůže! A proto oplakávám Moáb, pro celý Moáb naříkám, nad muži z...
Joel 1:8...větévky. Kvílej jako panna pytlem oděná, když oplakává svého ženicha! Z Hospodinova domu zmizela moučná...
Zachariáš 12:10...tehdy pohlédnou na , jehož probodli. Budou ho oplakávat, jako se oplakává jediný syn; budou nad ním hořce...
Zachariáš 12:12...pláč v Hadad-rimonu na pláni u Megida. Země bude oplakávat rod za rodem, každý rod zvlášť: rod domu Davidova...
Skutky 8:2... Zbožní muži pochovali Štěpána a velmi ho oplakávali. Saul zatím pustošil církev. Vcházel do domů,...
1. Korintským 7:30... tedy i ženatí jsou jako neženatí, ti, kdo oplakávají, jako by neoplakávali, ti, kdo oslavují, jako by...
Zjevení 18:9...země, kteří s smilnili a hýřili, ji budou oplakávat a budou nad kvílet, uvidí dým jejího pálení...

Slova obsahující oplakávali: neoplakávali (1) oplakávali (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |