Opilci

Hledám varianty 'opilci' [ opilec (8) opilců (2) opilci (6) opilce (2) ]. Nalezeno 18 veršù.
Job 12:25...světla tápají v temnotě, nechá vrávorat je jako opilce. To vše jsem viděl očima, slyšel ušima a...
Žalmy 69:13...mně říkanky. Pomlouvali , kdo sedají v bráněopilci si o mně zpívali! se však budu modlit k tobě,...
Žalmy 107:27... hrůzou se rozplynula jejich odvaha. Jak vratký opilec potáceli se, veškerá zkušenost byla ta tam. Volali k...
Přísloví 26:9...kámen je tupci prokazovat čest. Jako trn v ruce opilce je přísloví v ústech pitomce. Jako lučištník, jenž...
Izaiáš 19:14...všech jeho skutcích sváděli, aby se potácel jak opilec ve zvratcích. Egypt se na nic nezmůže ani hlavou ani...
Izaiáš 24:20...se třese, třese se! Země se motá, motá se jako opilec, chvěje se jako chýše pod vichrem. Její provinění na...
Izaiáš 28:1...v Jeruzalémě. Běda koruně chlouby efraimských opilců, květu, který zvadne i přes svou nádheru, městu...
Izaiáš 28:3...město k zemi porazí! Koruna chlouby efraimských opilců bude zašlapána pod nohy. Květ, který zvadne i přes...
Jeremiáš 23:9...mám zlomené, kosti se ve mně chvějí, jsem jako opilec, jako muž vínem zmožený - to kvůli Hospodinu, kvůli...
Joel 1:5...zbylo po larvách, sežraly ponravy. Proberte seopilci, plakejte, kvílejte všichni, kdo víno pijete! O...
Nahum 3:11...velmoži dostali řetězy. Tak i ty budeš jako opilec, úplně bez sebe. I ty se budeš potácet a hledat...
Matouš 24:49...začal by bít své spoluslužebníky a jíst a pítopilci. Jeho pán ale přijde v den, kdy to nečeká, a v...
1. Korintským 5:11... ale je to smilník, lakomec, modlář, pomlouvačopilec nebo vydřiduch. S takovým ani nejezte. Proč bych měl...
1. Korintským 6:10... rozkošníci, zvrhlíci, zloději, lakomciopilci, pomlouvači ani vydřiduchové nebudou mít podíl na...
1. Tesalonickým 5:7...střízliví. Spáči spí v noci, v noci se opíjejí opilci. My ale patříme dni! Proto buďme střízliví a oblečme...
1. Timoteus 3:3...pořádný, pohostinný a schopný učit. Nesmí to být opilec ani hrubián, ale vlídný, snášenlivý a nezištný...
1. Timoteus 3:8... jsou právě tak ušlechtilí: žádní pokrytciopilci nebo prospěcháři, ale lidé, jejichž tajemství víry...
Titus 1:7...bezúhonný: nesmí být samolibý, vznětlivýopilec, hrubián ani prospěchář, ale pohostinný, milovník...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |