Opil

Hledám varianty 'opil' [ opily (2) opili (2) opil (2) opijte (3) opijme (2) opijí (1) opiji (3) opiješ (2) opijeme (1) ]. Nalezeno 18 veršù.
Genesis 9:21...byl první, kdo vysadil vinici. Napil se vínaopil se a ležel obnažen ve svém stanu. Cham, otec Kanaána,...
Genesis 19:32...bychom mohly otěhotnět běžným způsobem. Pojďmeopijme svého otce vínem a spěme s ním, abychom zachovaly...
Genesis 19:33...zachovaly símě našeho otce." A tak noci opily svého otce vínem. Prvorozená šla spát se svým otcem,...
Genesis 19:34..."Hle, včera v noci jsem spala se svým otcemOpijme ho vínem také dnešní noc. Potom jdi a spi s ním,...
Genesis 19:35...zachovaly símě svého otce." I noci tedy opily svého otce vínem. Ta mladší s ním šla spát, on však...
Deuteronomium 32:42... těm, kdo nenávidí, odplatím. Své šípy opiji jejich krví, můj meč se jejich masem nasytí, krví...
Přísloví 7:18...provoněla, aloe je tam, skořice nechybí. Pojďopijeme se milováním, do rána kochejme se laskáním! Mužský...
Píseň 5:1... Jen jezte, přátelé, a pijte, milováním se opijte! Spím, ale srdce bdí. Slyšte - klepe můj milý!...
Izaiáš 49:26...masem nakrmím, svou vlastní krví se jako vínem opijí. A tehdy všichni lidé poznají, že Hospodin jsem...
Jeremiáš 25:27...‚Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Pijteopijte se, pozvracejte se a padněte, že nevstanete,...
Jeremiáš 48:26...odťat, jeho paže byla zlomena, praví HospodinOpijte ho za to, že se vzpínal proti Hospodinu. se Moáb...
Jeremiáš 51:39... se hlady rozdivočí, připravím jim hostinuopiji je, že se budou hlučně veselit. Pak ale tvrdě usnou...
Jeremiáš 51:57...je Bůh odplaty - vrchovatě jim odplatí! "Opiji jejich velmože i mudrce, jejich hejtmany, správce i...
Pláč 4:21...bydlíš v zemi Úc. I ty se však dočkáš kalichaopiješ se a svlékneš donaha! Tvůj trest vyprší, Dcero...
Ezechiel 23:33... Je plný výsměchu a opovržení, plný k okrajiOpiješ se k zoufalství kalichem hrůzy a zděšení,...
Skutky 2:13...druhého. Někteří se ale posmívali a říkali: "Opili se novým vínem!" Tehdy vstal Petr s ostatními...
1. Korintským 11:21...vlastní večeři, a pak někdo hladoví a jiný se opil. Copak nemůžete jíst a pít doma? To pohrdáte Boží...
Zjevení 17:2...kterou smilnili králové země a obyvatelé země se opili vínem jejího smilstva." A odnesl v Duchu na poušť....

Slova obsahující opil: dopil (1) dopili (1) chopil (4) chopili (15) kropil (1) kropili (5) neopil (1) nepochopili (10) nevzchopili (1) obklopil (7) obklopila (1) obklopili (7) obklopilo (3) obklopily (6) opil (2) opilá (3) opilce (2) opilci (6) opilců (2) opilec (8) opili (2) opilí (6) opilosti (1) opilou (1) opilství (4) opilstvím (1) opily (2) opilý (2) osopili (1) pochopil (9) pochopili (9) pochopils (1) pokropil (8) popil (2) popili (1) skropil (1) topil (1) tropili (1) uchopil (8) uchopila (1) utopili (1) vzchopil (2) vzchopili (1) vzchopilo (1) zaklopil (1) zatopil (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |