Opevněného

Hledám varianty 'opevněného' [ opevněným (4) opevněných (8) opevněnou (2) opevnění (5) opevněnému (2) opevněném (1) opevněného (1) opevněné (2) opevněná (23) ]. Nalezeno 48 veršù.
Numeri 13:19...Jaká jsou města, v nichž sídlí? Otevřená, nebo opevněná? Jaká je to země? Úrodná, nebo chudá? Jsou v ...
Numeri 13:28...lid, který v zemi bydlí, je silný, města jsou opevněná a velmi veliká, a navíc jsme tam viděli syny...
Numeri 21:24... k území Amonců (hranice Amonců byla totiž opevněná). Tak Izrael zabral všechna emorejská města a...
Numeri 32:17...na jejich místo. Naše děti zatím zůstanouopevněných městech, chráněny před obyvateli země. My se ale...
Numeri 32:36... Jaezer, Jogbehuopevněná města Bet-nimra a Bet-haran a ohrady pro ovce a...
Deuteronomium 1:28...je silnější a vyšší než my, města jsou velikáopevněná k nebi, a navíc jsme tam viděli Anakovce!'"...
Deuteronomium 3:5...Ogovo království v Bášanu. Všechna ta města byla opevněná vysokými hradbami, branami a závorami. Navíc jsme...
Deuteronomium 9:1...větší a mocnější, než jsi ty: veliká města opevněná k nebi, mohutný a početný lid, Anakovce, o...
Deuteronomium 28:52...zemi, dokud se nezhroutí tvé vysoké hradbyopevnění, na něž jsi spoléhal. Sevře ve všech tvých...
Jozue 10:20...s nimi. Ti, kdo z nich přece přežili, utekli do opevněných měst. Všechen lid se pak v pořádku vrátil k...
Jozue 14:12...tenkrát slyšel, že tam jsou Anakovci a veliká opevněná města. Bude-li Hospodin se mnou, vyženu je, jak...
Jozue 19:29...Velkému Sidonu. Pak se hranice vrací k Rámě a k opevněnému městu Týr. Dále se vrací k Chose, dosáhne ke...
Jozue 19:35...Ašera, na východě pak Jordánu. Patří sem také opevněná města: Cidim, Cer, Chamát, Rakat, Kineret, Adama,...
1. Samuel 6:18...měst náležejících oněm pěti vladařům od opevněného města po venkovskou obec. Onen veliký kámen,...
2. Samuel 20:6...svého pána a pronásleduj ho, než si najde nějaká opevněná města a zmizí nám z očí." A tak za ním vytáhli...
1. Královská 16:18... Když Zimri viděl, že město je dobyto, vešel do opevnění královského paláce a zapálil ho nad sebou. Tak...
2. Královská 8:12...zla se dopustíš na synech Izraele. Jejich opevněná města vypálíš, chlapce pobiješ, nemluvňata utlučeš...
2. Královská 10:2...jim: "Máte syny svého pána, máte vozy a koněopevněné město a zbraně. Nuže, jakmile dostanete tento list...
2. Královská 18:13...asyrský král Senacherib proti všem judským opevněným městům a dobyl je. Judský král Ezechiáš vzkázal...
2. Královská 19:25...odedávna! Nyní jsem to tedy splnil: města dobře opevněná proměníš v hromady suti! Kdo v nich bydlí,...
2. Letopisů 8:5... Postavil také Horní a Dolní Bet-choron, města opevněná hradbami, branami a závorami; dále Baalat a...
2. Letopisů 11:5...sídlil v Jeruzalémě a po celém Judsku budoval opevněná města. Vystavěl Betlém, Etam, Tekou...
2. Letopisů 11:10... Azeku, Coreu, Ajalon a Hebron - všechna tato opevněná města v Judovi a Benjamínovi. Zesílil jejich...
2. Letopisů 11:11...města v Judovi a Benjamínovi. Zesílil jejich opevnění a dodal jim velitele, zásoby potravin, oleje a...
2. Letopisů 11:23...po všech judských a benjamínských krajích do opevněných měst, kde jim poskytl štědrou podporu a obstaral...
2. Letopisů 12:4...z Egypta: Libyjci, Sukité a Habešané. Dobyl opevněná města v Judsku a pronikl k Jeruzalému....
2. Letopisů 14:5...žila v míru, a tak mohl Asa v Judsku budovat opevněná města. Nikdo proti němu v těch letech neválčil,...
2. Letopisů 17:2... který posílil Judu proti Izraeli. Do všech opevněných judských měst umístil vojsko a po celé judské...
2. Letopisů 17:19... Ti sloužili králi a další král rozmístilopevněných městech po celém Judsku. Když Jošafat dosáhl...
2. Letopisů 19:5...jejich otců. Po celé zemi ustanovil v každém opevněném městě soudce. Těmto soudcům nařídil: "Dávejte...
2. Letopisů 21:3...stříbrem, zlatem a cennostmi. Svěřil jim judská opevněná města, ale království svěřil Jehoramovi, svému...
2. Letopisů 32:1...do Judska asyrský král Senacherib a oblehl opevněná města, která chtěl dobýt. Když Ezechiáš viděl, že...
2. Letopisů 33:14...a kolem Ofelu. Také ji o hodně zvýšil. Po všech opevněných městech v Judsku rozmístil vojenské velitele. Z...
Žalmy 31:3... pospěš mi na pomoc, buď mojí skálou mohutnouopevněnou tvrzí, mou záchranou! Jsi přece skála a ...
Žalmy 89:41...zahodil. Všechny jeho hradby jsi prolomil, jeho opevnění jsi rozbořil. Všichni kolemjdoucí jej drancují,...
Izaiáš 27:10...stát ani posvátné kůly ani kadidlové oltářeOpevněné město zůstalo opuštěné, jak pustá poušť jsou...
Izaiáš 36:1...asyrský král Senacherib proti všem judským opevněným městům a dobyl je. Asyrský král vyslal z Lachiše...
Izaiáš 37:26...odedávna! Nyní jsem to tedy splnil: města dobře opevněná proměníš v hromady suti! Kdo v nich bydlí,...
Jeremiáš 1:18... před nimi zděsím. Hle, dnes jsem učinil opevněným městem, železným sloupem a bronzovou hradbou...
Jeremiáš 4:5...sil a říkejte: ‚Shromážděte se! Prchněme do opevněných měst!' Na Sion namiřte korouhev: Rychle do...
Jeremiáš 5:17... pohltí tvou révu i tvé fíkoví. Mečem dobude tvá opevněná města, na která ses tak spoléhal. Ale ani v těch...
Jeremiáš 8:14...co tu ještě sedíme? Shromážděte se! Prchněme do opevněných měst, tam zemřeme! Ano, Hospodin, náš Bůh,...
Jeremiáš 34:7...města - na Lachiš a Azeku. To byla totiž jediná opevněná města, která v Judsku zbyla. Slovo, které Jeremiáš...
Pláč 2:2...Jákobovy příbytky. Ve své prchlivosti rozbořil opevnění Judské dcery. Porazil k zemi, zneuctil království...
Pláč 2:5...pohltil všechny jeho paláce, rozbořil jeho opevněnou zeď. Rozmnožil Dceři judské žal a zármutek....
Ezechiel 21:25...půjde meč: do Raby Amonců anebo do Judskaopevněným Jeruzalémem. Babylonský král se totiž zastaví na...
Ezechiel 36:35...města, jež ležela opuštěná v troskách, jsou teď opevněná a obydlená.' Tak poznají národy, které zbudou ve...
Daniel 11:15...vidění, ale padnou.) Severní král přitáhneopevněnému městu, navrší k němu násep a dobude je. Jižní...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |