Opatruj

Hledám varianty 'opatruj' [ opatrují (1) opatruji (1) opatruje (5) opatruj (10) opatrována (1) opatroval (3) ]. Nalezen 21 verš.
Exodus 23:20...matky." "Hle, posílám před tebou anděla, aby  opatroval na cestě a přivedl na místo, které jsem...
Numeri 17:25..."Vrať Áronovu hůl před Truhlu svědectví, je opatrována jako znamení pro vzbouřence. Tak ukončíš jejich...
1. Samuel 2:9... založil na nich celý svět. Kroky svých věrných opatruje, darebáci však hynou v tmě. Svou vlastní silou se...
Žalmy 17:8...útočníky k tobě prchají! Jak zřítelnici oka  opatruj, ve stínu tvých křídel kéž úkryt naleznu před...
Žalmy 25:20...nepřátel, jak prudkou nenávistí nenávidí Opatruj mou duši, zachraň , k tobě se utíkám, kéž nejsem...
Žalmy 119:167... na tvé spasení a plním tvé příkazy. V duši opatruji tvá svědectví - jak velice je miluji! Tvých...
Přísloví 2:1...prosím slova, synu, moje příkazy jak poklad opatruj, své ucho k moudrosti nakloň, srdce otevři pro...
Přísloví 3:1... Nezapomeň, co jsem učil, synu, v srdci opatruj, co jsem ti přikázal; dlouhé dny, léta života ti to...
Přísloví 3:21...nesejdou ti z očí, jak vzácný poklad je, synuopatruj. To ony darují tvé duši život, právě ony tvé hrdlo...
Přísloví 4:13... nic nesrazí. Poučení se chop a nepovolujopatruj je, vždyť je tvým životem! Stezku darebáků se...
Přísloví 5:2...své ucho k mým úsudkům; tak, abys prozíravost opatroval, tvé rty aby byly strážci vědění: Rty svůdkyně...
Přísloví 6:20...klam šíří, a rozsévače svárů mezi bratřímiOpatruj, synu, otcova přikázání, od matčiných pokynů se...
Přísloví 7:1...na výroky, můj synu, příkazy jak poklad opatruj. Dbej na příkazy a najdeš život, učení jak...
Přísloví 13:3...nasytí násilí. Kdo hlídá svoje ústa, svou duši opatruje, na povídavé rty přijde záhuba. Dychtí, ale nic...
Přísloví 20:28...vše, co je skryté, prozkoumá. Láska a věrnost  opatrují krále, jeho trůn podpírá laskavost. Chloubou...
Ozeáš 13:5... není jiný Spasitel než ! Na poušti jsem  opatroval, v zemi, jež byla suchopár. Nakrmili se dosyta,...
Efeským 5:29...vlastní tělo v nenávisti, ale každý je živíopatruje, tak jako Kristus svou církev. Jsme přece údy jeho...
1. Timoteus 6:20...a chopí se opravdového života. Timotejiopatruj, co ti bylo svěřeno. Vyhýbej se světským tlachům a...
2. Timoteus 1:14...Ježíši. Skrze Ducha svatého, jenž v nás přebýváopatruj ten vzácný poklad, který ti byl svěřen. Jak víš,...
1. Petr 1:5...vás čeká v nebi, zatímco vás Boží moc skrze víru opatruje ke spáse, která se zjeví na konci času. Proto se...
1. Jan 5:18...narodil z Boha, nehřeší. Kdo se narodil z Bohaopatruje se, aby se ho ten Zlý nedotýkal. Víme, že my jsme...

Slova obsahující opatruj: opatruj (10) opatruje (5) opatruji (1) opatrují (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |