Opatřit

Hledám varianty 'opatřit' [ opatřit (1) opatříme (2) opatřím (1) opatřil (6) opatří (5) opatři (3) ]. Nalezeno 16 veršù.
Genesis 2:18...Bůh také řekl: "Není dobré, aby člověk byl sámopatřím mu rovnocennou oporu." (Hospodin Bůh totiž...
Genesis 6:21...po páru, abys je zachoval naživu. Proto si opatři veškerou potravu, která se , a připrav zásoby...
Genesis 22:8... "Kde je ale beránek k zápalné oběti?" "Bůh si opatří beránka k zápalné oběti, můj synu," odpověděl...
Genesis 22:14...syna. To místo pak Abraham nazval "Hospodin opatří," takže se dodnes říká: "Na Hospodinově hoře se...
Genesis 27:37...a všechny jeho bratry jsem mu dal za služebníkyOpatřil jsem ho obilím i vínem. Co bych mohl udělat pro...
Numeri 27:16..."Ó Hospodine, Bože duchů veškerého tvorstvaOpatři této obci někoho, kdo by před nimi vycházel i...
Soudců 21:7...kmen! Co si počneme s těmi, kdo zbyli? Jak jim opatříme ženy? Vždyť jsme přísahali při Hospodinu, že jim...
Soudců 21:16..."Co si počneme s těmi, kdo zbyli? Jak jim opatříme ženy? Benjamínské ženy byly přece vyhlazeny."...
2. Samuel 15:1... Král pak Abšaloma políbil. Abšalom si později opatřil vůz, koně a padesát mužů, kteří před ním běhali. Od...
1. Královská 1:5...syn Adoniáš. "Kralovat budu ," prohlašovalOpatřil si vozy a jízdu a běhalo před ním padesát mužů....
1. Královská 20:22...tehdy přistoupil ten prorok a řekl mu: "Jdiopatři si posily a dobře rozvaž, co máš dělat. Aramejský...
1. Letopisů 22:3...pro přípravu kamenů ke stavbě Božího chrámuOpatřil také spoustu železa na hřeby a vzpěry do křídel...
Žalmy 78:20...ale dát jistě neumí, může snad svému lidu maso opatřit?" Hospodin slyšel to a hněval se, proti Jákobovi...
Kazatel 2:8...hromady, poklady králů, poklady mnoha krajinOpatřil jsem si zpěváky a také zpěvačky, lidských rozkoší...
2. Korintským 9:10... který dává zrno k rozsévání i chléb k jídluopatří a rozmnoží vaši setbu a dozrát plodům vaší...
Židům 13:21...Pána Ježíše, toho velikého Pastýře ovcí, kéž vás opatří vším dobrým, abyste konali jeho vůli, a působí v nás...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |