Opakoval

Hledám varianty 'opakoval' [ opakuji (5) opakuje (2) opakovat (1) opakovalo (2) opakovali (2) opakovala (1) opakoval (10) ]. Nalezeny 23 verše.
Genesis 44:6...to provedli za špatnost?!'" Dostihl je tedyopakoval jim ta slova. Odpověděli: "O čem to můj pán mluví?...
Exodus 19:24...slovy: ‚Ohranič horu a posvěť ji.'" "Jdi dolů!" opakoval Hospodin. "Potom se vrátíš nahoru spolu s Áronem....
Soudců 5:29...její nejmoudřejší kněžny to, co si sama opakuje dokola: Jistě jdou po kořisti, jistě se dělí, jedna...
Růt 1:11...k tvému lidu," říkaly. "Vraťte se, dcery," opakovala Noemi. "Proč byste chodily se mnou? Copak ještě...
1. Samuel 15:30...to přece člověk, aby litoval." "Zhřešil jsem," opakoval Saul. "Teď mi ale prosím prokaž poctu před...
2. Samuel 18:23...zprávy," odpověděl Joáb. "Přesto chci běžet," opakoval. "Tak tedy běž," odpověděl Joáb. Achimaac běžel...
2. Královská 4:43... "Tohle mám nabídnout stovce mužů?" On ale opakoval: "Dej to lidem, se najedí. Neboť tak praví...
Žalmy 119:13... Hospodine, svým zákonům prosím nauč ! Stále opakuji svými rty vše, co jsi nařídil. Raduji se z cesty...
Přísloví 26:11...Jako se pes vrací k vlastním zvratkům, tak tupec opakuje vlastní pitomost. Viděl jsi člověka, co si moudrý...
Matouš 28:10... objímaly mu nohy a klaněly se mu. "Nebojte se," opakoval jim Ježíš. "Jděte vyřídit mým bratrům, jdou do...
Marek 10:32...Tehdy vzal těch Dvanáct znovu k sobě a začal jim opakovat, co se mu stát: "Hle, blížíme se k Jeruzalému....
Lukáš 8:46... davy se na tebe mačkají a tlačí..." Ježíš ale opakoval: "Někdo se musel dotknout. Cítil jsem, jak ze...
Lukáš 13:20...ptáci." "K čemu přirovnám Boží království?" opakoval. "Je podobné kvasu, který žena vzala a zadělala do...
Lukáš 22:58..."Ty jsi také jeden z nich." "Nejsem, člověče!" opakoval Petr. Když uplynula asi hodina, začal někdo jiný...
Jan 18:7...zeptal se jich znovu. "Ježíše Nazaretského!" opakovali. " jsem vám řekl, že to jsem ," odpověděl...
Jan 20:21...byli šťastní, že vidí Pána. "Pokoj vám," opakoval Ježíš. "Jako poslal Otec, i posílám vás." Po...
Skutky 10:16...znovu: "Co Bůh očistil, neměj za nečisté!" Opakovalo se to třikrát, než byla plachta vytažena zpátky...
Skutky 11:10...Bůh očistil, neměj za nečisté!' Třikrát se to opakovalo, než to bylo všechno vytaženo zpátky do nebe....
2. Korintským 11:16... Nakonec ale dopadnou, jak si zasloužíOpakuji, nikdo nemá za blázna. A i kdyby, přijměte ...
2. Korintským 13:2...jsem řekl, když jsem byl u vás podruhé, to teď opakuji, když jsem pryč: se k vám vrátím, nebudu brát...
Galatským 1:9...to, které jsme vám kázali, je proklet! Znovu opakuji, co jsme řekli: Pokud vám někdo káže jiné...
Filipským 3:18...jsem vám o nich říkal a nyní vám to s pláčem opakuji. Jejich konec je záhuba, jejich bůh břicho a jejich...
Zjevení 19:3...svých služebníků, kterou měla na rukou!" A znovu opakovali: "Haleluja! Její dým stoupá na věky věků." Těch...

Slova obsahující opakoval: opakoval (10) opakovala (1) opakovali (2) opakovalo (2) zopakoval (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |