Opět

Hledám varianty 'opět' [ opět ]. Nalezeno 16 veršù.
Exodus 19:9...a aby i tobě věřil navěky." Mojžíš pak Hospodinu opět vyřídil slova lidu. Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k...
Numeri 9:21...oblak zůstal jen od večera do rána a ráno se opět vznesl, hned táhli dál. se oblak vznesl ve dne nebo...
Soudců 5:11... o vítězstvích izraelských sedláků. Tehdy opět lid Hospodinův k branám sestoupil. Vzhůru, vzhůru,...
1. Samuel 19:8...k Saulovi, aby byl s ním tak jako předtímOpět došlo k válce. David vytáhl, bojoval s Filištíny a...
2. Samuel 6:1...Filištíny od Gibeonu po Gezer. David pak opět shromáždil všechny vybrané muže z Izraele - celkem...
2. Samuel 19:23...Izraeli někdo zemřít? Copak nevím, že jsem dnes opět králem Izraele?" Poté se král obrátil k Šimeimu:...
1. Královská 14:28...do Hospodinova chrámu, stráže je vynášely a pak opět vracely do strážní komory. Ostatní Rechoboámovy skutky...
2. Královská 4:35... Potom se zvedl a přecházel po domě sem a tamOpět k němu přistoupil a položil se na něj. Tu chlapec...
2. Letopisů 12:11... šly s ním stráže, vynášely ty štíty a pak je opět vracely do strážní komory. Protože se však pokořil,...
Ezdráš 5:2... syn Šealtielův, a Jošua, syn Jocadakův, pak opět začali stavět Boží chrám v Jeruzalémě a Boží proroci...
Marek 2:1...se k němu scházeli odevšad. Po několika dnech opět přišel do Kafarnaum. Když se proslechlo, že je doma,...
Marek 10:1...znovu sešly zástupy a on je podle svého zvyku opět učil. Tehdy k němu přišli farizeové a pokoušeli ho...
Jan 8:8...je bez hříchu, po první hodí kamenem." A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, začali se...
Jan 10:39... že Otec je ve mně a v něm." Chtěli ho tedy opět zatknout, ale unikl jim z rukou. Vrátil se zpátky za...
2. Korintským 1:6...a spásu, a když jsme potěšováni, je to opět pro vaše povzbuzení (které se projevuje, když snášíte...
2. Korintským 3:1...pohnutek, z Božího pověření. Začínáme se opět chválit? Myslíte, že potřebujeme doporučující listy k...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |