Ony

Hledám pøesnì 'ony'. Nalezeno 17 veršù. Další varianty: ony (18) onu (9) onou (5) onomu (7) onom (4) onoho (50) ono (16) oním (6) oni (240) onen (80) oněmi (2) oněm (5) oněch (22) oné (24) ona (66) nimi (462) nim (247) nich (523) (312) jimi (41) jim (1499) jich (208) je (6538)
Numeri 17:2...promluvil k Mojžíšovi: "Řekni Eleazarovi, synu kze Árona, ze spáleniště posbírá ony kadidelnice, neboť...
Numeri 31:16...jste nechali všechny ty ženy naživu? Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly syny Izraele od Hospodina k...
Deuteronomium 31:3...Bůh, půjde před vámi. On sám před vámi vyhladí ony národy, abyste obsadili jejich zem. Jak Hospodin řekl,...
Jozue 23:13... že Hospodin, váš Bůh, tehdy před vámi přestane ony národy vyhánět. Stanou se vám léčkou a pastí, bičem na...
Soudců 2:23...jejich otcové, anebo ne." Hospodin tam tedy ony národy nechal: nespěchal s jejich vyhnáním, když je...
Soudců 8:26... které si vyžádal, vážily 1 700 šekelů, nepočítaje ony půlměsíce a přívěsky a purpurová roucha midiánských...
Růt 1:9...Hospodin nový domov a manžela." Políbila je na rozloučenou, ale ony se hlasitě rozplakaly. "Raději...
1. Samuel 6:15...Truhlu Hospodinovu a s i mošnu, ve které byly ony zlaté předměty, a položili je u toho velikého kamene....
Přísloví 3:22...z očí, jak vzácný poklad je, synu, opatruj. To ony darují tvé duši život, právě ony tvé hrdlo okrášlí....
Izaiáš 49:15...na Panovník." Zapomene snad žena na své nemluv? Nemá snad soucit s vlastním dítětem? I kdyby však ony...
Izaiáš 57:6...Mezi balvany v roklích najdeš svůj úděl, právě ony budou tvým osudem. Vždyť právě jim vyléváš úlitby, jim...
Ezechiel 10:22...a pod křídly cosi podobného lidským rukám. Také jejich tváře vypadaly stejně jako ony tváře, které jsem...
Ezechiel 16:47...Sodoma se svými dcerami. Copak ses neřídila jejich způsoby? Nepáchala jsi jejich ohavnosti? Jako by to...
Ezechiel 16:52...sestrám poskytla omluvu! Hřešila jsi mnohem ohavji než ony, takže teď vypadají vedle tebe nevinně. Styď...
Ezechiel 31:17...ze skvělých stromů napájených v Libanonu. I ony totiž jako on sestoupily do podsvětí k mečem pobitým,...
Jakub 2:25...díky skutkům, a ne jen díky víře. Nebyla podob na základě skutků ospravedlněna také nevěstka Rachab,...
1. Petr 3:5...před Bohem velmi vzácný. Tuto krásu mívaly kdysi ony svaté ženy, které doufaly v Boha. Podřizovaly se svým...

Slova obsahující ony: abrony (1) calmony (1) démony (22) chašmony (1) lebony (1) miliony (2) ony (18) onychu (1) onyx (4) onyxem (2) onyxové (5) salmony (1) sardonyx (1) sklony (4) spony (5) úhony (8) zákony (82)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |