Onoho

Hledám pøesnì 'onoho'. Nalezeno 50 veršù. Další varianty: ony (18) onu (9) onou (5) onomu (7) onom (4) onoho (50) ono (16) oním (6) oni (240) onen (80) oněmi (2) oněm (5) oněch (22) oné (24) ona (66)
Genesis 2:22...jedno z jeho žeber a zaplnil to místo tělem. Z onoho žebra, které vzal z Adama, pak Hospodin Bůh vytvořil...
Genesis 7:13...a Jáfet, Noemova žena a tři ženy jeho synů vešli onoho dne do archy. Oni i všemožné druhy zvěře, dobytka,...
Genesis 16:7...od Hagar utekla. U pramene vody v poušti, u onoho pramene při cestě do Šuru, ji našel Hospodinův anděl....
Genesis 24:61...pak vstaly, vsedly na velbloudy a následovaly onoho muže. Služebník vzal Rebeku a odjel. Izák právě...
Exodus 29:31...do Stanu setkávání, aby konal službu ve svatyniOnoho berana pověření vezmeš a jeho maso uvaříš na svatém...
Leviticus 16:18...Hospodinem, a očistí jej: vezme trochu krveonoho býka a kozla, potře rohy oltáře ze všech stran a...
Leviticus 23:32...vás sobota všech sobot. Od večera devátého dne onoho měsíce do následujícího večera se budete postit a...
Leviticus 24:23...Mojžíš takto promluvil k synům Izraele, vyvedli onoho rouhače ven z tábora a ukamenovali ho. Synové Izraele...
Numeri 6:19...a vloží do ohně pod pokojnou obětí. Kněz vezmeonoho berana vařené plece, z koše vezme jeden nekvašený...
Numeri 25:8... do vnitřní části stanu a oba je probodlonoho Izraelce i tu ženu k jejímu podbřišku. Tehdy se...
Deuteronomium 22:18...před stařešiny města. Stařešinové města pak onoho muže vezmou a potrestají ho. Za to, že pomlouval...
Deuteronomium 25:6... Prvorozený, jehož mu porodí, pak ponese jméno onoho zesnulého bratra, aby jeho jméno nevymizelo z Izraele...
Jozue 5:10...tedy tábořili v Gilgalu a navečer čtrnáctého dne onoho měsíce slavili na jerišských pláních Hod beránka....
Jozue 6:15...způsobem obešli město, ale sedmkrát. Pouze onoho dne obcházeli město sedmkrát. Když obcházeli posedmé...
Jozue 8:27...pro sebe nechal jen ukořistěný dobytek a zbožíonoho města, jak Hospodin určil Jozuovi. Tak Jozue vypálil...
Jozue 13:9...na břehu potoka Arnon, včetně města uprostřed onoho údolí, celou medebskou náhorní rovinu k Dibonu....
Jozue 13:16...na břehu potoka Arnon, včetně města uprostřed onoho údolí; dále celá náhorní rovina u Medeby, Chešbon i...
Jozue 14:9...ale jsem se cele vydal Hospodinu, svému BohuOnoho dne Mojžíš přísahal: ‚Země, kterou prošly tvé nohy,...
Jozue 14:12...teď, k boji i k životu. Dej mi ty hory, o nichž onoho dne mluvil Hospodin. Sám jsi tenkrát slyšel, že tam...
Soudců 5:1...víc a víc, ho nakonec úplně zničili.  Onoho dne zpívala Debora a Barák, syn Abinoamův, tuto...
Soudců 20:35... Hospodin tehdy Benjamína před Izraelem porazilOnoho dne synové Izraele pobili 25 100 benjamínských mužů,...
1. Samuel 17:11...Když Saul s celým Izraelem slyšeli slova onoho Filištína, byli zděšeni a hrozně se báli. David byl...
1. Samuel 17:12... byli zděšeni a hrozně se báli. David byl synem onoho Efratejce z judského Betléma jménem Jišaj, který měl...
1. Samuel 17:50...a on se skácel tváří k zemi. Tak David přemohl onoho Filištína prakem a kamenem. Zasáhl Filištína a zabil...
2. Samuel 3:37... tak jako se jim líbilo všechno, co král dělalOnoho dne celé vojsko a celý Izrael poznali, že zabití...
2. Samuel 11:25...se tím netrap. Meč si jednou vybere toho a jindy onoho. Zaútoč na město ještě silněji a zboř je.' Tak ho...
2. Samuel 12:4...klíně spala, jako by byla jeho dcerou. Jednouonomu boháči přišel pocestný. Jemu ale bylo líto vzít a...
2. Samuel 18:7...tam izraelské vojsko porazili. V hrozné řeži onoho dne padlo na 20 000 vojáků. Boj se rozšířil po celém...
2. Samuel 19:20...a kéž zapomene, čím se tvůj služebník provinil onoho dne, kdy můj pán a král opouštěl Jeruzalém; kéž to...
2. Samuel 21:12...měšťanů Jábeš-gileádu ostatky Saula a jeho syna Jonatana. (Ti je totiž kdysi ukradli z prostranství v...
1. Královská 12:33... které vystavěl. V patnáctý den osmého měsíceonoho měsíce, v němž si usmyslel zavést pro Izraelce svátek...
1. Královská 15:5...život se neodchýlil od žádného přikázání - kromě onoho případu s Uriášem Chetejským. Mezi Abiášem a...
2. Královská 16:14...a Hospodinovým chrámem, a postavil ho stranou onoho oltáře směrem na sever. Potom král Achaz přikázal...
1. Letopisů 29:22...a pili před Hospodinem s velikou radostí, neboť onoho dne znovu prohlásili Davidova syna Šalomouna králem....
2. Letopisů 35:16...levité připravovali beránka i pro . Tak byla onoho dne na příkaz krále Jošiáše vykonána veškerá služba...
Nehemiáš 13:1...a levité zasvěcovali odvody synům Áronovým.  Onoho dne se veřejně předčítalo z Knihy Mojžíšovy. Našlo se...
Přísloví 24:32...To, co jsem viděl, jsem si vzal k srdci, z onoho pohledu jsem se poučil: Chvilku si pospíš, chvilku...
Přísloví 30:1... Slova Agura, syna Jákeho z Massy. Výrok onoho muže k Itielovi, k Itielovi a Uchalovi: Nesporně jsem...
Ezechiel 9:3...a přenesla se k prahu chrámu. Tehdy zavolal onoho muže oděného plátnem a s písařským náčiním po boku....
Ezechiel 40:5...obehnaný kolem dokola vnější zdí. Tyč v ruce onoho muže byla dlouhá 6 loktů (počítaje lokty o dlaň...
Ezechiel 45:20...vnitřního nádvoří. Totéž uděláš i sedmého dne onoho měsíce za každého, kdo zhřešil nechtěně nebo z...
Daniel 7:1...spatřil na lůžku, pak sepsal. Zde začíná záznam onoho snu: Daniel jsem v noci měl toto vidění: Hle,...
Marek 4:35...učedníkům všechno v soukromí vysvětloval. Večer onoho dne jim řekl: "Přeplavme se na druhou stranu."...
Lukáš 20:37... A to, že mrtví vstávají, ukázal Mojžíšonoho keře, když Hospodina nazývá Bohem Abrahama, Bohem...
Jan 17:12... Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul, kromě onoho syna zatracení, aby se naplnilo Písmo. Teď ale jdu k...
Jan 20:19... že viděla Pána a co řekl. Večer téhož dneonoho prvního dne v týdnu, se učedníci kvůli strachu z...
Skutky 21:39...hrdlořezů?" "Jsem Žid z Tarsu v Kilikii, občan onoho významného města," odvětil Pavel. "Proto žádám,...
Skutky 26:7...slouží Bohu dnem i nocí v naději, že dosáhnou onoho zaslíbení. Kvůli této naději Židé žalují, králi...
Efeským 2:2...věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí...
2. Timoteus 1:12...je schopen zachovat to, co jsem mu svěřil, do onoho dne. To, co jsi ode slyšel, měj za příklad...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |