Oni

Hledám pøesnì 'oni'. Nalezeno 237 veršù. Další varianty: ony (18) onu (9) onou (5) onomu (7) onom (4) onoho (50) ono (16) oním (6) oni (240) onen (80) oněmi (2) oněm (5) oněch (22) oné (24) ona (66) nimi (462) nim (247) nich (523) (312) jimi (41) jim (1499) jich (208) je (6538)
Genesis 7:14...a tři ženy jeho synů vešli onoho dne do archyOni i všemožné druhy zvěře, dobytka, havěti lezoucí po zemi...
Genesis 19:3...na tomto prostranství." Když však na  velmi naléhal, uchýlili se k němu a vešli do jeho domu....
Genesis 19:9...těm mužům - vešli přece pod ochranu střechy." Oni však zvolali: "Uhni stranou! Tenhle přistěhovalec nám...
Genesis 33:7...se přiblížila také Léa se svými dětmi a poklonily se. Nakonec se přiblížili Josef a Ráchel a i oni se...
Genesis 34:22...jim. Vyhoví nám ovšem a budou s námi bydlet jako jeden lid jen s touto podmínkou: každý z nás, kdo je...
Genesis 34:31...mně, zabijí a budu vyhlazen - i můj dům!" Oni však řekli: "To měl s naší sestrou zacházet jako s...
Genesis 42:8...nakoupili jídlo." Josef své bratry poznal, ale oni ho nepoznali. Josef si pamatoval sny, které o nich měl,...
Genesis 42:35...a hle, každý ve svém pytli našel svůj váček s pezi! Když viděli ty váčky s penězi, dostali strach - oni i...
Exodus 6:27...Izraele z egyptské země houf za houfem." To oni řekli egyptskému králi faraonovi, že mají vyvést...
Exodus 8:3... Věštci však dokázali svými kouzly totéž - i oni vyvedli žáby na egyptskou zem. Farao si tehdy nechal...
Exodus 16:20..." si z toho nikdo nenechává na zítřek!" ale oni Mojžíše neposlechli. Někteří si něco nechali na zítřek,...
Exodus 18:22...nad tisíci, nad sty, nad padesáti a desetiOni běžně soudí lid. Každou větší věc přednesou tobě,...
Exodus 19:14..." Mojžíš tedy sestoupil z hory k lidu, posvětil je a oni si vyprali šaty. Řekl lidu: "Připravte se na třetí...
Exodus 24:2...budete zdálky klanět. K Hospodinu však přistoupí jen Mojžíš, oni se nepřibližují. Také lid nevystupuje...
Exodus 32:24... který nás vyvedl z Egypta.' Odpověděl jsem jim: ‚Kdo zlato, strhněte si je!' Oni mi je dali, a když...
Numeri 1:50... Levitům svěříš Příbytek svědectví, veškeré jeho vybavení i vše, co k němu náleží. Oni budou Příbytek s...
Numeri 4:20...každému z nich určí jeho službu a jeho břemenoOni sami však nesmí vejít a zahlédnout, jak jsou baleny...
Numeri 8:7...z řad synů Izraele levity a očisti je. Očistíš je tímto způsobem: pokropíš je vodou rozhřešení a oni si...
Numeri 14:12... která jsem uprostřed nich vykonal? Udeřím na  morem, zřeknu se jich a z tebe udělám větší a mocnější...
Numeri 15:25...a rovněž jednoho kozla k oběti za hřích. Kz pak za celou izraelskou obec vykoná obřad smíření, a...
Numeri 16:12...zavolat Dátana a Abirama, syny Eliabovy, ale oni řekli: "Nepůjdeme! Je ti to málo, že jsi nás odvedl ze...
Numeri 18:3...Stan. Nesmí se však přiblížit k vybavení svaty ani k oltáři - jinak by zemřeli jak oni, tak vy. Připojí...
Numeri 18:23...a nezemřeli. Službu při Stanu setkávání kona jen levité, svá provinění nesou oni sami. Toto je...
Numeri 23:10...vyčíslí? Kéž i zemřu smrtí spravedlivých, kéž jednou skončím jako oni!" "Co mi to děláš?" řekl Balák...
Numeri 25:18...Midiánce a bijte je, neboť oni lstivě napadli vás. Chtěli vás přelstít pomocí Peora a...
Deuteronomium 1:39...tu zemi za dědictví Izraeli. A vaše děti, o nichž jste říkali, že se stanou kořistí - vaši synové,...
Deuteronomium 2:11... silný a početný lid, vysoký jako Anakovci. Stej jako Anakovci se i oni počítali za Refajce, ale Moábští...
Deuteronomium 9:14...tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech ,  je vyhladím a vymažu jejich jméno pod nebem, ale z tebe...
Deuteronomium 9:29... kterou jim slíbil, a protože je nenáviděl!' Oni jsou přece tvůj lid a tvé dědictví. Vyvedl jsi je svou...
Deuteronomium 17:9... tvůj Bůh, vyvolí. Přijď se dotázat levitských kží nebo soudce, který tam v oněch dnech bude, a oni ti...
Deuteronomium 32:20...syny a dcery dostal zlost. Řekl: "Svou tvář před nimi ukryji a uvidím, jak dopadnou! Zvrácené pokolení - to...
Deuteronomium 33:3... oheň Zákona vzešel z jeho pravice. Ó, jak miluješ lidi! Všechny své svaté v ruce máš. Oni se k tvým nohám...
Jozue 1:15...vašim bratrům odpočinek tak jako vám a dokudoni neobdrží zem, kterou jim dává Hospodin, váš Bůh. Potom...
Jozue 22:6...mu celým svým srdcem a celou svou duší." Nato jim Jozue požehnal, propustil je a oni se vydali domů....
Jozue 23:12...národů, které zůstávají mezi vámi, a budete senimi příznit, mísit se s nimi a oni s vámi, potom vězte, že...
Soudců 1:25...mu, "a zachováme se k tobě milosrdně." Ukázal jim tedy, kudy do města, a oni to město vybili ostřím meče....
Soudců 2:17...soudce. Odcházeli smilnit za cizími bohy a klali se jim. Brzy sešli z cesty svých otců, kteří...
Soudců 6:35... Rozeslal posly po celém Manasesovi, aby semu přidali. Vyslal také posly k Ašerovi, Zabulonovi a...
Soudců 15:11...judských mužů se tedy vypravilo dolů k Etamské jeskyni. "Copak nevíš, že nás Filištíni mají v moci? Cos...
1. Samuel 2:25...ale člověk proti Hospodinu, kdo se ho zastane?" Oni ale na otcova slova vůbec nedali, neboť Hospodinova...
1. Samuel 4:9... kteří bili Egypt všemožnými ranami na pouštiJen odvahu! Vzmužte se, Filištíni, nemusíme sloužit...
1. Samuel 6:6... jako to udělali Egypťané a farao? Když senimi tento bůh vypořádal, nakonec je stejně propustili a...
1. Samuel 12:9...vyvedli z Egypta a usadili je na tomto místěOni však na Hospodina, svého Boha, zapomněli. Vydal je tedy...
1. Samuel 14:20... Saul proto řekl knězi: "Nech to být." Sauljeho muži se shromáždili, vyrazili do bitvy a hle - oni se...
1. Samuel 14:22...doslechli, že Filištíni utíkají, připojili seoni k pronásledování a bitvě. Tak Hospodin toho dne...
1. Samuel 19:20... sestoupil i na Saulovy posly Boží Duch a také oni začali prorokovat. Když se to Saul dozvěděl, vyslal...
1. Samuel 22:17...A hned rozkázal strážím, které stályj: "Na ! Pobijte Hospodinovy kněze, protože i oni drží...
2. Samuel 5:3...Izraeli vůdcem.'" Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, král David s nimi v...
2. Samuel 10:14...Amonci uviděli, že Aramejci utekli, dali seoni na útěk před Abišajem a stáhli se do města. Joáb tehdy...
1. Královská 11:2... Edomky, Sidoňanky, Chetejky - z národů, o nichž Hospodin synům Izraele řekl: "Nespojujte se s nimi a...
1. Královská 18:29...oštěpy, z nich crčela krev. Minulo poledneoni stále pokračovali ve svém křepčení do doby večerní...
1. Královská 22:13...mu tedy radil: "Podívej se, všichni proroci jako jeden muž předpovídají králi dobré věci. Raději mluv jako...
2. Královská 3:24...k izraelskému táboru, Izraelci vyrazili a bili je, se Moábci před nimi dali na útěk. Oni je ale...
2. Královská 4:5... Potom za sebou a za svými syny zavřela dveřeoni podávali džbány a ona nalévala. Když byly džbány...
2. Královská 5:24...Gehazim. Když ale došli k návrší, Gehazi to od nich převzal a schoval to tam v jednom domě. S muži se...
2. Královská 9:12...takoví lidé blábolí," odpověděl jim. "Nelži," oni na to. "Pěkně nám to řekni!" A tak jim vyprávěl:...
2. Královská 9:13...Pomazal jsem za krále nad Izraelem.'" A oni hned vzali každý svůj plášť, prostřeli ho pod ním na...
2. Královská 10:4...na trůn jeho otce a bojujte za dům svého pána!" Oni ale dostali hrozný strach. Řekli si: "Když před ním...
2. Královská 17:14...jsem vám předal skrze své služebníky proroky." Oni však neposlechli a zatvrdili se. Byli tvrdošíjní stejně...
2. Královská 17:19... svého Boha. Řídili se zvyklostmi Izraelejednali jako oni. Hospodin pak celé pokolení Izraele zavrhl...
2. Královská 17:40... On vás zachrání z rukou všech vašich nepřátel!" Oni však neposlechli a řídili se podle svých starých zvyků....
2. Královská 21:9...prchat ze země, kterou jsem dal jejich předkům." Oni však neposlechli. Menaše je svedl, aby prováděli ještě...
1. Letopisů 11:3...Izraeli vůdcem.'" Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, David s nimi v...
1. Letopisů 11:14...ječmenem, se vojsko před Filištíny dalo na útěkOni se ale postavili doprostřed pole, uhájili ho a...
1. Letopisů 12:16...menší z nich stovce a větší tisícovce. To oni překročili Jordán v prvním měsíci, kdy se řeka všude...
1. Letopisů 19:15...Amonci uviděli, že Aramejci utekli, dali seoni na útěk před Joábovým bratrem Abišajem a stáhli se do...
1. Letopisů 24:31...synové podle svých otcovských rodů. Také oni losovali, stejně jako jejich příbuzní, synové Áronovi,...
1. Letopisů 26:8...a Semachiáš. Ti všichni jsou potomky Obed-edomaoni, jejich synové i jejich bratři. Obed-edom měl šedesát...
2. Letopisů 18:12... mu říkal: "Podívej se, všichni proroci jako jeden muž předpovídají králi dobré věci. Raději mluv jako...
2. Letopisů 24:19...Juda i Jeruzalém zasloužil Boží hněv. Hospodinnim posílal proroky, aby je navrátili k němu. Varovali je,...
2. Letopisů 24:21... Opustili jste Hospodina, a on opustí vás!" Oni se ale proti němu spikli a na králův rozkaz ho na...
2. Letopisů 28:23... protože si myslel: "Aramejským králům pomáhají jejich bohové. Když jim budu obětovat, pomohou i mně."...
2. Letopisů 32:3... se zasypou vodní prameny mimo město, a oni ho podpořili. Sešla se spousta lidí, takže zasypali...
2. Letopisů 33:10...před syny Izraele vyhubil. Hospodin k Menašemujeho lidu mluvil, ale oni si ho nevšímali. Proto na ...
2. Letopisů 36:16... ze soucitu ke svému lidu a ke svému příbytkuOni se ale Božím poslům vysmívali a jejich slovy pohrdali....
Nehemiáš 9:16...obsadit zemi, o níž jsi přísahal, že jim ji dášOni však se svými otci pyšně zatvrdili šíji a odmítli...
Nehemiáš 9:29...a vždy znovu jsi je zachránil. Varoval jsi je, se vrátí k tvému Zákonu, oni však zpychli a nechtěli...
Nehemiáš 10:38...příspěvků, z ovoce všech stromů, z vína i oleje budeme přinášet kněžím do komor v domě našeho Boha....
Job 8:10... nevíme nic, naše dny na zemi jsou pouhý stínOni však poučí , oni ti povědí, z hloubi svého srdce ti...
Job 21:16...K čemu by nám asi byly nějaké modlitby?' (Oni však to své štěstí v moci nemají. Myšlenky ničemů ...
Job 30:11...do tváře se mi nestydí. Když Bůh můj provaz potup povolil, i oni odhodili všechny zábrany. Lůza povstává...
Žalmy 20:9... nám je nadějí náš Bůh - jméno HospodinOni klesají a hroutí se, my však stojíme pevně a nehnutě....
Žalmy 31:18...k tobě zní volání! jsou však zahanbeni oni darebáci, do hrobu klesnou v mlčení! oněmí ty...
Žalmy 35:13... jsem opuštěný jako sirotek! přece, když oni churavěli, pytlovinou jsem se odíval, vlastní duši jsem...
Žalmy 49:7...zlých časech, když jsem obklopen záští nepřátelOni se spoléhají na vlastní jmění, chlubí se velikostí...
Žalmy 78:17...nechal potoky proudit, jež v řeky rozvodnilOni však proti němu stále hřešili, na poušti Nejvyššího...
Žalmy 78:32...nimi ty nejvypasenější, výkvět Izraele porazilOni však hřešili stůj co stůj a nevěřili jeho zázrakům....
Žalmy 78:56...jejich dědictví, izraelské kmeny doma usídlilOni však Boha dráždili a pokoušeli, na svědectví Nejvyššího...
Žalmy 82:5...vysvobozujte, dejte mu uniknout z ruky ničemůOni však nechápou, vůbec nerozumí, v temnotách stále tápají...
Žalmy 104:28...vzhlížejí, abys je krmil v čase potřeby. Dáváš jim a oni sbírají, když otevřeš ruku, sytí se hojností....
Žalmy 106:43...do jejich područí. Znovu a znovu zachraňoval je, oni ho ale vědomě dráždili - ve své špatnosti klesali...
Žalmy 109:28... Hospodine, jsi to vykonal. Žehnej mi, zatímco oni zlořečí, se zastydí ti, kdo napadli, se...
Kazatel 7:29...mezi tolika nenašel. Pohleď, došel jsem pouzejedinému: Bůh stvořil člověka správně, oni však následovali...
Izaiáš 1:2... co praví Hospodin: Syny jsem hýčkal, vychovaloni ale zradili. I býk zná svého hospodáře, osel zná...
Izaiáš 8:12...zrada všemu, co tento lid nazývá zradou. Čeho se oni bojí, toho se nebojte a nelekejte se. Jen Hospodin...
Izaiáš 26:11...je Hospodin. Svou rukou, Hospodine, hrozíš jim, oni to ale nevidí. vidí, jak horlíš pro svůj lid!...
Izaiáš 28:12...jazykem bude Bůh mluvit s tímto národem. Kdysi jim řekl: "Toto je odpočinek, nechte odpočinout znavené,...
Izaiáš 36:21...tedy Hospodin z ruky vysvobodil Jeruzalém?" Oni však mlčeli. Neodpověděli mu ani slovo. Královský...
Izaiáš 57:17... již jsem učinil! Rozlítil jsem se nad hříchem jejich lakoty, bil jsem je ve svém hněvu skryt, oni však...
Izaiáš 60:21...budou všichni spravedliví a obdrží zemi navěkyOni jsou výhonek, jenž jsem zasadil, dílo mých rukou, v...
Izaiáš 63:10... zvedal a nosil je po všechny dávné dnyOni se ale bouřili a jeho svatého Ducha trápili; a proto se...
Izaiáš 65:23...rukou si vyvolení užijí. se nebudou mar dřít, nebudou plodit děti do hrůzy; jsou přece símě,...
Izaiáš 66:3...mým. Kdo poráží býka, zabíjí člověka, kdo obětuje beránka, rdousí psa, kdo nese obětní dar, přináší krev...
Jeremiáš 6:15...není! Copak se za své ohavnosti nestydí? Neoni stud vůbec neznají, ani se nezačervenají. Proto padnou...
Jeremiáš 7:24...jsem vám přikázal, a povede se vám dobře.' Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali. Řídili se záměry...
Jeremiáš 7:26...a znovu posílal všechny své služebníky prorokyOni ale neposlouchali, vůbec nevnímali. Zatvrdili své...
Jeremiáš 8:12...není! Copak se za své ohavnosti nestydí? Neoni stud vůbec neznají, ani se nezačervenají. Proto padnou...
Jeremiáš 9:15...lid pelyňkem a k pití jim dám jed. Rozptýlím je mezi národy, které neznali oni ani jejich otcové, a...
Jeremiáš 10:16... budou zničeny. Úděl Jákobův však není jako oni, neboť je všeho Stvořitel; kmen Izraele za své...
Jeremiáš 10:25... které se k tvému jménu nehlásí. Vždyť právě oni Jákoba spolykali, pohltili, zhltali, jeho domovinu...
Jeremiáš 11:8...a znovu jsem je nabádal: ‚Poslouchejte .' Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali a každý se raději...
Jeremiáš 12:6...Tví vlastní bratři, tvoji příbuzní, právě oni zradili; křičeli na tebe z plných plic. Nevěř jim...
Jeremiáš 13:11...byli mým lidem, mým věhlasem, chválou a ozdobouoni však neposlouchali." "Vyřiď jim tato slova. Tak praví...
Jeremiáš 15:19...mezi vzácným a bezcenným, budeš mými ústy. se oni obrátí k tobě, ty se neobracej k nim. Postavil jsem ...
Jeremiáš 17:18...den! jsou zahanbeni, kdo pronásledují, a m se hanba vyhýbá. jsou to oni, kdo se děsí, a...
Jeremiáš 17:23...sobotní den, jak jsem to přikázal vašim otcůmOni však neposlouchali, vůbec nevnímali; tvrdošíjně...
Jeremiáš 18:12...zlé cesty; napravte své cesty a své jednání.' Oni však na to řekli: ‚Marné řeči! Budeme žít podle svých...
Jeremiáš 18:18...přijde jejich bída, ukážu jim záda, a ne tvář." Oni však na to řekli: "Pojďme, musíme na Jeremiáše něco...
Jeremiáš 25:14... co Jeremiáš prorokoval o všech těch národech. I oni sami budou otročit mocným národům a velikým králům....
Jeremiáš 31:1... praví Hospodin, budu Bohem všech rodů Izraeleoni budou mým lidem. Tak praví Hospodin: "Lid, který unikne...
Jeremiáš 31:16... neboť tvá námaha dojde odměny, praví Hospodinoni se ti z nepřátelské země vrátí! Je tu naděje pro tvé...
Jeremiáš 31:33...byl jejich manželem, praví Hospodin. Nuže, toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraele,...
Jeremiáš 32:32...i Judy uráželi vším tím zlem, které páchalioni i jejich králové, velmoži, kněží i proroci - všechen...
Jeremiáš 44:3...kadidlo a sloužit cizím bohům, které neznali oni ani vy ani vaši otcové. Znovu a znovu jsem k vám...
Jeremiáš 44:5...‚Nepáchejte tu ohavnost; nenávidím to!' Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali, že se mají...
Jeremiáš 46:21...ve službách Egypta jsou jak vykrmená telata; i oni se však dají na útěk, obrátí se a prchnou společně....
Jeremiáš 50:7... kde je místo jejich odpočinutí. Všichni, kdo je našli, je hltali; jejich nepřátelé si říkali:‚Jsme...
Jeremiáš 51:19... budou zničeny. Úděl Jákobův však není jako oni, neboť je všeho Stvořitel; kmen Izraele za své...
Ezechiel 2:3... k těm vzpurným pohanům, kteří se bouří proti m. Stejně jako jejich otcové i oni do dneška stále...
Ezechiel 3:8... že budeš právě tak neústupný a tvrdý jako oni. Dávám ti tvář tvrdou jako diamant, tvrdší než křemen....
Ezechiel 13:6...tak aby obstál v boji, přijde Hospodinův denJejich vidění jsou falešná a jejich věštění je lež....
Ezechiel 16:34... že o tvé služby nikdo nestojí, a tak neplatí oni tobě, ale ty jim. Proto slyš slovo Hospodinovo, ty...
Ezechiel 20:8...egyptskými modlami! jsem Hospodin, váš BůhOni se ale proti mně vzbouřili a nechtěli poslouchat....
Ezechiel 20:28...hanobili tím, jak mi byli nevěrní. Přivedl jsem je do země, o níž jsem přísahal, že jim ji dám. Jenže oni,...
Ezechiel 32:29...svou udatnost byli uloženi k mečem pobitým. I oni leží s neobřezanci, s těmi, kdo klesli do jámy. Budou...
Ezechiel 32:30...hrůzu, již budili svou udatností, sestoupilioni s hanbou k pobitým. Teď leží neobřezaní mezi mečem...
Ezechiel 33:17...bude žít. Tví krajané ale říkají: ‚Hospodin je ve svém jednání vrtkavý.' Jsou to však oni, kdo je...
Ezechiel 34:30...posměch pohanů. Tehdy poznají, že Hospodinjejich Bůh, jsem s nimi a že oni, dům Izraele, jsou můj lid...
Ezechiel 37:25...dal svému služebníku Jákobovi a ve které bydleli jejich otcové. Budou v bydlet oni, jejich děti i děti...
Ezechiel 37:27...navěky svou svatyni. Můj příbytek bude mezi nimi, budu jejich Bůh a oni budou můj lid. Tehdy národy...
Ozeáš 6:7... nikoli oběti, poznání Boha spíš než zápalyOni však jako Adam smlouvu zrušili, ach, jak mi byli...
Ozeáš 7:13...uslyším, jak se slétají. Utekli ode - běda jim! Záhuba na , že zradili! jsem je toužil...
Ozeáš 7:15...vínu a obilí, ode se však odvracejí. jsem je učil a jejich pažím dával sílu, oni se ale spikli proti...
Ozeáš 11:3... jsem Efraima učil chodit a nosil jsem je v náručí; oni však uznat nechtěli, že jsem to , kdo je...
Micheáš 4:12... je Sion znesvěcen! Kochejme se tím pohledem!" Oni však netuší, jak smýšlí Hospodin; nechápou jeho plán,...
Sofoniáš 3:7... snad budeš ctít, teď se snad necháš poučit!' Jejich domov by pak nebyl zničen, nedopadl by na žádný...
Zachariáš 1:15...pro Jeruzalém a Sion velikou horlivostí a hroz se hněvám na ty sebejisté národy. Když jsem se jen...
Zachariáš 7:11...a nevymýšlejte, jak jedni druhým ublížit.' Oni to ale odmítli vnímat; vzpurně se otočili zády a...
Zachariáš 7:13...jsem volal, neposlouchali; a tak když volali oni, dělal jsem, že neslyším, praví Hospodin zástupů....
Zachariáš 13:9...jen třetina. I tu třetinu ale zavedu do oh. Přetavím je, jako se taví stříbro, protříbím je, jako...
Matouš 4:20..."Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!" Oni hned opustili sítě a šli za ním. Poodešel dál a uviděl...
Matouš 4:22...svým otcem Zebedeem spravují sítě. Zavolal jeoni hned opustili loď i svého otce a šli za ním. Ježíš pak...
Matouš 6:8...vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec , co potřebujete, ještě předtím, než ho...
Matouš 7:12...věci těm, kdo ho prosí? Chovejte se k lidem přes tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Právě v tom...
Matouš 9:31..."Dejte pozor, se to nikdo nedozví." Ale oni šli a roznesli zprávu o něm po celé zemi. Sotva odešli,...
Matouš 11:18...jsme, a neplakali jste!' Jan totiž přišel, nejedl a nepil a oni říkají: ‚Je posedlý!' Přišel Syn člověka...
Matouš 11:19...říkají: ‚Je posedlý!' Přišel Syn člověka, a pije - a oni říkají: ‚Podívejte, žrout a pijan vína, přítel...
Matouš 12:27...obstojí jeho království? A pokud vymítám démony Belzebubem, kým je vymítají vaši synové? Oni proto...
Matouš 17:12... " vám však říkám, že Eliáš přišel, ale oni ho nepoznali a udělali s ním, co chtěli. Totéž od nich...
Matouš 20:10...ti první, mysleli si, že dostanou víc, aleoni dostali každý po jednom denáru. A když ho dostali,...
Matouš 20:31..."Pane, Synu Davidův, smiluj se nad námi!" Zástup je napomínal, mlčí, ale oni křičeli tím více: "Pane,...
Matouš 20:34..." odpověděli, " se nám otevřou oči!" Napln soucitem se Ježíš dotkl jejich očí a oni ihned...
Matouš 22:3... aby svolali pozvané hosty na svatbu, ale oni nechtěli přijít. Poslal tedy ještě jiné služebníky a...
Matouš 22:5... všechno je připraveno; pojďte na svatbu!' Ale oni na to nedbali a odešli jeden na svůj statek a jiný za...
Matouš 23:3...všechno, co vám řeknou, ale neřiďte se jejich skutky, protože oni mluví, ale nejednají. Svazují...
Matouš 27:23...zvolali všichni. "Co udělal zlého?" ptal se dálOni však křičeli ještě víc: "Ukřižovat!" Když tedy Pilát...
Marek 1:20...bratra Jana, jak na lodi spravují sítě. Ihned je zavolal a oni nechali svého otce Zebedea na lodi s...
Marek 3:4...rukou řekl: "Postav se doprostřed." Potom se jich zeptal: "Smí se v sobotu konat dobro, nebo zlo?...
Marek 5:40...ten rozruch a pláč? To dítě neumřelo. Jen spí." Oni se mu ale smáli. Když všechny vyhnal, vzal otce a matku...
Marek 6:51...se, to jsem ! Nebojte se." Nastoupilnim do lodi a vítr se utišil. Oni z toho byli úplně...
Marek 9:13...a být pohrdán. Říkám vám, že Eliáš přišeloni mu udělali, co chtěli, jak je to o něm psáno." Když...
Marek 9:32...a třetího dne po svém zabití vstane z mrtvých." Oni ta slova nechápali, ale báli se ho zeptat. Když přišel...
Marek 9:34...se jich: "O čem jste se to cestou dohadovali?" Oni však mlčeli, neboť se cestou mezi sebou hádali, kdo z...
Marek 10:32...a poslední první." Byli na cestě vzhůru do Jeruzaléma. Ježíš šel napřed a oni ho ohromeně a se...
Marek 15:14...všichni. "Co udělal zlého?" ptal se PilátOni však křičeli ještě víc: "Ukřižuj ho!" Pilát chtěl...
Marek 16:20...vzhůru do nebe a posadil se po Boží pravici.  Oni vyšli a kázali všude a Pán jim pomáhal a potvrzoval...
Lukáš 2:43...slavnosti jako obvykle. Když svátky skončilyoni se vraceli domů, chlapec Ježíš zůstal bez vědomí rodičů...
Lukáš 2:50..."Nevěděli jste, že musím být v domě svého Otce?" Oni však nechápali, o čem mluví. Potom se s nimi vrátil do...
Lukáš 4:36...Všech se zmocnil úžas a začali se dohadovat: "Co je to za slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům...
Lukáš 6:31... Chovejte se k lidem tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Když milujete ty, kdo milují vás, jaká...
Lukáš 9:45...Syn člověka bude vydán do lidských rukou." Oni však ten výrok nepochopili. Jeho smysl jim zůstal skryt...
Lukáš 11:19...vymítám démony Belzebubem. A pokud vymítám démony Belzebubem, kým je vymítají vaši synové? Oni proto...
Lukáš 11:48...hroby proroků, které zabili vaši otcové! Tím jen dosvědčujete a schvalujete skutky svých otců. Oni je...
Lukáš 16:28...do mého otcovského domu. Mám pět bratrů -  je varuje, aby i oni nepřišli do tohoto místa muk!' ‚Mají...
Lukáš 18:34...ho a zabijí, ale třetího dne vstane z mrtvých." Oni však nic z toho nepochopili. Smysl toho výroku jim...
Lukáš 19:11...další podobenství, protože se blížilJeruzalému a oni si mysleli, že se nyní zjevit Boží...
Lukáš 23:5...a zástupům: "Podle je ten člověk nevinný." Oni však naléhali: "Bouří lid! Učí po celém Judsku! Začal v...
Lukáš 23:21...znovu promluvil, protože chtěl Ježíše propustitOni ale křičeli: "Ukřižuj, ukřižuj ho!" Promluvil k nim...
Lukáš 23:23...zasloužil smrt. Dám ho zbičovat a propustím ho!" Oni však naléhali a s velikým křikem se dožadovali, aby byl...
Lukáš 24:5...dva muži v zářícím rouchu. Vylekané ženy sklonily tváře k zemi, ale oni jim řekli: "Proč hledáte živého...
Lukáš 24:11... které byly s nimi. Řekly to apoštolům, ale oni ta slova považovali za tlachání a nevěřili jim. Petr...
Lukáš 24:29...vesnici, do níž mířili, naznačil, že půjde dálOni ho však přemlouvali: "Zůstaň s námi, se připozdívá;...
Lukáš 24:37... stanul uprostřed nich Ježíš. "Pokoj vám," řeklOni si ale v hrozném úleku mysleli, že vidí ducha. Řekl jim...
Jan 6:24...Pán vzdal díky.) Když tedy zástup uviděl, že tam Ježíš ani jeho učedníci nejsou, nastoupili i oni do loděk a...
Jan 10:6... ale utečou od něj, neboť neznají hlas cizích." Ježíš jim to řekl obrazně, ale oni nepochopili, co jim tím...
Jan 11:13...mu prospěje, Pane," řekli mu na to učedníciJežíš mluvil o jeho smrti, ale oni si mysleli, že mluví o...
Jan 17:8...všechno, co jsi mi dal, pochází od tebe. Slovajež jsi mi svěřil, jsem předal jim a oni je přijali....
Jan 17:11... sláva je v nich. nejsem na světě, ale oni jsou na světě a jdu k tobě. Svatý Otče, zachovej je...
Jan 17:19...jsem poslal na svět je. Posvěcuji sám sebe za , aby i oni byli posvěceni pravdou. Neprosím ale jen za...
Jan 17:21...ve uvěří skrze jejich slovo. jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a v tobě; jsou i oni...
Jan 21:15...zmrtvýchvstání ukázal učedníkům. Po snídani se Ježíš zeptal Šimona Petra: "Šimone Janův, miluješ více...
Skutky 7:25...toho ubožáka a Egypťana zabil. Myslel si, že jeho bratři porozumí, že jim Bůh skrze něho přináší spásu,...
Skutky 8:17...pokřtěni ve jménu Pána Ježíše.) Vkládali tedy na  ruce a oni přijímali Ducha svatého. Když Šimon uviděl,...
Skutky 10:39...jsme svědkové všeho, co dělal v judské zemi a v Jeruzalémě. Oni ho přibili na kříž a popravili, ale Bůh jej...
Skutky 13:4...na tedy vložili ruce a propustili jeOni pak, vysláni Duchem svatým, přišli do Seleukie, odkud...
Skutky 15:11...naši otcové ani my? Věříme přece, že jsme stej jako oni spaseni milostí Pána Ježíše." Celé shromáždění...
Skutky 21:6...se. Po rozloučení jsme nastoupili na loďoni se vrátili domů. Z Týru jsme zamířili do Ptolemaidy,...
Skutky 22:19...o mně tu nepřijmou.' Namítl jsem: ‚Paneoni vědí, že jsem v synagogách zatýkal a bičoval ty, kdo...
Skutky 24:14...Bohu našich otců jako stoupenec Cesty, kterou oni nazývají sektou. Věřím všemu, co je psáno v Zákoně a v...
Skutky 24:15...Prorocích, a mám v Bohu naději, kterou chovajíoni, že nastane vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých....
Skutky 28:28...Proto vězte, že Boží spása byla poslána pohanůmOni uslyší!" Pavel pak zůstal celé dva roky ve vlastním...
Římanům 11:23...zůstaneš. Jinak budeš vyťat i ty, zatímco oni budou naroubováni, nezůstanou-li v nevěře. Ano, Bůh je...
Římanům 11:24...naroubován do ušlechtilé olivy, čím spíše budou oni jakožto původní větve naroubováni do své vlastní olivy?...
Římanům 11:31...teď přišlo milosrdenství na vás. Právě tak jej teď neposlechli oni, aby pro milosrdenství prokázané...
1. Korintským 9:25...získali. Každý závodník přísnou sebekázeňoni to dělají pro věnec, který zvadne, my ale pro ten,...
1. Korintským 10:6... Proto nepropadejme zlé lačnosti tak jako kdysi oni. Také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je...
1. Korintským 15:10...církev! Boží milostí jsem ale to, co jsem, a jeho milost ke mně nevyšla naprázdno. Pracoval jsem více...
1. Korintským 15:11... která je se mnou. Toto kážeme - jak , tak oni - a tomuto jste uvěřili. Když se tedy káže o Kristu, že...
2. Korintským 6:16...Co mají věřící a nevěřící společné? Jaká je jednota Božího chrámu s modlami? My jsme přece chrám...
Galatským 2:9...poznali, jakou jsem dostal milost, a podali m i Barnabášovi pravice jako společníkům s tím, že my...
Galatským 6:13...pro Kristův kříž. Jsou sice obřezaní, ale oni sami Zákon nedodržují! Chtějí po vás obřízku, jen aby...
Efeským 6:9... byl otrok nebo svobodný. Vy, páni, senim chovejte také tak. Zanechte výhrůžek - víte přece, že...
1. Tesalonickým 2:14... jste následovali příklad Božích církví v Kristu Ježíši, které jsou v Judsku, neboť jste od svých krajanů...
2. Timoteus 2:10...ochoten všechno vydržet kvůli vyvoleným, abyoni došli spásy a věčné slávy v Kristu Ježíši. Toto je...
Židům 7:5...z kořisti! Synové Leviho, kteří zastávají kžský úřad, mají podle Zákona oprávnění přijímat desátky...
Židům 7:20...k Bohu. A navíc, nestalo se to bez přísahyOni se totiž stávali kněžími bez přísahy, on však skrze...
Židům 8:9... Ne ovšem takovou smlouvu, jakou jsem uzavřeljejich otci v den, kdy jsem je vzal za ruku a vyvedl je z...
Židům 8:10...se od nich odvrátil, praví Hospodin. Nuže, toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraele,...
Židům 11:16...kterou opustili, měli přece dost času k návratuOni však toužili po lepší vlasti - po nebeské. Sám Bůh...
Židům 12:10...se tím spíše poddat Otci duchů a získat životOni nás vychovávali krátce a podle svého uvážení, on ale...
Jakub 2:5...světa, aby byli bohatí ve víře? Nemají právě oni zdědit království, které Bůh zaslíbil těm, kdo jej...
Jakub 2:7...utiskuje a vláčí po soudech? Nerouhají se právě oni tomu vzácnému jménu, kterým jste označeni? Pokud...
1. Jan 2:19...k nám. Kdyby patřili k nám, zůstali by s námioni však od nás odešli, aby se ukázalo, že nikdo z nich...
1. Jan 4:5...vás, je totiž větší než ten, který je ve světěOni jsou ze světa; proto mluví světsky a svět je poslouchá....
3. Jan 1:6...tom, jak se chováš k bratrům a zvláště k hostůmOni sami vydali před církví svědectví o tvé lásce. Uděláš...
Zjevení 6:11...obyvatele země za naši krev?" Tu bylo každémunich dáno bílé roucho a bylo jim řečeno, odpočívají...
Zjevení 21:3...trůnu: "Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydletnimi a oni budou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude...

Slova obsahující oni: adoni (5) adoniáš (20) adoniáše (4) adoniášem (1) adoniášovi (2) adoniášovými (1) adonikamovi (2) adonikamových (1) adoniram (3) adonirama (2) andronika (1) apolonii (1) armoniho (1) babylonie (5) babylonii (4) betonim (1) démoni (9) démonické (1) gideoniho (5) haclelponi (1) honili (1) honit (2) chakmoniho (1) ikonia (3) ikoniu (3) jekoniáš (3) jekoniáše (7) jekoniášem (1) jekoniáši (1) kolonií (1) koni (17) kronice (35) kroniku (1) kroniky (1) makedonie (13) makedonii (9) naklonil (8) naklonila (1) naklonilo (2) naklonit (4) nehonil (3) nenaklonil (1) neodklonila (1) nepronikl (1) nesklonili (1) nesklonilo (1) odklonila (3) oni (240) poklonil (32) poklonila (6) poklonili (3) poklonily (2) poklonit (8) poničené (1) poniž (3) ponižoval (1) ponižovala (2) ponižovali (1) ponižování (1) ponižuje (4) ponižujete (1) proniká (1) pronikají (2) pronikal (1) pronikl (3) pronikli (4) pronikls (1) pronikne (3) pronikneme (3) proniknout (3) přiklonil (1) přiklonili (1) rabboni (2) sklonil (6) sklonily (1) sklonit (1) sofoniáš (1) sofoniáše (1) tesalonických (2) tesaloničtí (1) tesaloniky (6) trachonitidy (1) zákonickým (1) zničehonic (1) žadonil (1) žadonit (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |