Onen

Hledám pøesnì 'onen'. Nalezeno 79 veršù. Další varianty: ony (18) onu (9) onou (5) onomu (7) onom (4) onoho (50) ono (16) oním (6) oni (240) onen (80) oněmi (2) oněm (5) oněch (22) oné (24) ona (66)
Genesis 3:6...znát dobro i zlo." Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom...
Genesis 9:18... kteří vyšli z archy, byli Sem, Cham a Jáfet (onen Cham byl otcem Kanaána). Tito tři byli Noemovi synové;...
Genesis 29:16...sloužit zadarmo. Řekni mi, co chceš za odměnu." (Onen Lában měl dvě dcery: starší se jmenovala Léa a mladší...
Exodus 26:13...houně bude splývat přes zadní stranu PříbytkuOnen loket, o který budou stanové houně z jedné i druhé...
Leviticus 8:26...zadělaný olejem a jednu placku a položil je na onen tuk a pravou kýtu. To vše vložil do Áronových dlaní a...
Leviticus 24:11...Izraele a popral se v táboře s jedním IzraelcemOnen syn izraelské ženy se přitom rouhal Božímu jménu a...
Leviticus 25:30...Nebude-li vykoupen, než uběhne celý rok, zůstane onen dům v hrazeném městě tomu, kdo jej koupil, i jeho...
Numeri 9:6... Vyskytli se však muži, kteří nemohlionen den slavit Hod beránka, neboť se poskvrnili při...
Numeri 19:18...pak vezme yzop, namočí jej ve vodě a postříká onen stan, všechno nádobí i všechny lidi, kteří tam byli....
Numeri 25:14...Boha, a tak pro syny Izraele dosáhl smíření." Onen izraelský muž, který byl zabit spolu s Midiánkou, se...
Deuteronomium 18:22... co se nestane, pak to slovo nemluvil HospodinOnen prorok mluvil opovážlivě. Neboj se ho. Hospodin, tvůj...
Soudců 20:4...se ptali: "Řekněte, jak se ta hrozná věc stala." Onen levita, manžel zavražděné ženy, odpověděl: "Přišel...
Růt 4:1...bráně. Posadil se tam a hle - právě tudy šel onen příbuzný, o kterém předtím mluvil. Boáz mu řekl: "Pojď...
1. Samuel 4:14...ptal se Elí, když zaslechl ten hlasitý křik.Onen muž přispěchal, aby mu to oznámil. (Elímu bylo...
1. Samuel 6:18...podle všech filištínských měst náležejících oněm pěti vladařům od opevněného města po venkovskou...
2. Královská 7:17...k smrti, přesně jak Boží muž řekl, když za ním onen posel přišel. Tak se stalo, co Boží muž předpověděl:...
1. Letopisů 27:24...kvůli tomu postihl Izrael Boží hněv. Proto také onen počet není uveden v Kronice krále Davida. Za královské...
Ester 9:24...začali slavit a o kterém jim napsal MordechajOnen arcižidobijce Haman, syn Hamedaty Agagovce, si...
Job 3:4...kdy řekli: Chlapce jsme počali! Kéž by se zatměl onen den, Bůh na nebi kéž by se po něm nesháněl, kéž vůbec...
Žalmy 137:7... jen se rozpomeň na Edomce v Jeruzaléměonen den, kdy vykřikovali: "Rozbořte, rozbořte, zničte to...
Izaiáš 18:7...přes léto a všechna divoká zvěř přes zimu. V onen čas urostlý národ lesklé pleti, lid široko daleko...
Izaiáš 20:2...vrchního velitele a ten jej napadl a dobyl, v onen čas Hospodin promluvil skrze Izaiáše, syna Amosova....
Izaiáš 22:25... po džbány. V ten den, praví Hospodin zástupůonen hřeb zapuštěný v pevné zdi povolí, vylomí se a spadne...
Izaiáš 30:25...hory a vysokého návrší potečou potoky vodyonen den veliké porážky, kdy padnou pevnosti. Světlo měsíce...
Izaiáš 30:26...sedmkrát jasnější - jako světlo sedmi dní - v onen den, kdy Hospodin ováže zranění svého lidu a uzdraví...
Jeremiáš 13:6...Hospodin řekl: "Vstaň, jdi k Pratu a vezmi odtud onen pás, který jsem ti tam přikázal schovat." Šel jsem...
Jeremiáš 19:10...jejich životě, se budou požírat navzájem.' Potom onen džbán rozbij před muži, kteří šli s tebou, a řekni jim...
Jeremiáš 25:33...vichr veliký!'" Mrtvoly těch, které Hospodinonen den pobije, budou rozsety od jednoho konce světa po...
Jeremiáš 48:41...budou dobyty. Srdce moábských hrdinů budeonen den jako srdce ženy v porodních bolestech. Moáb bude...
Jeremiáš 49:22...křídla rozestře! Srdce edomských hrdinů budeonen den jako srdce ženy v porodních bolestech. O Damašku:...
Ezechiel 7:7... obyvateli země! Ten čas tu je, blíží se onen den - místo jásotu je na horách děs! Hned teď na tebe...
Ezechiel 7:12...z jejich nádhery. Ten čas tu je, nastal onen den! Kdo kupuje, nejásej, kdo prodává, nermuť se - na...
Ezechiel 21:34...Měli o tobě falešná vidění a věštili ti lžiOnen meč dopadne sprostým lotrům na šíje - nadešel...
Ezechiel 29:21... mu dávám Egypt, praví Panovník Hospodin. V onen den obdařím dům Izraele silou a tobě umožním mluvit...
Ezechiel 30:3...- Kvílejte: ‚Ach ten den!' Neboť je blízko onen den, Hospodinův den blíží se. Den zahalený oblaky -...
Ezechiel 30:9...zapálím oheň a jeho spojenci budou zničeni. V onen den ode vyrazí poslové na lodích, aby vyplašili...
Ezechiel 34:12...je ze všech míst, kam byly rozptýlenyonen temný a chmurný den. Vyvedu je z národů, shromáždím je...
Ezechiel 40:45...k jižní bráně a byla obrácená k severuOnen muž mi řekl: "Tato místnost obrácená k jihu je pro...
Ezechiel 41:22... "To je stůl stojící před Hospodinem," řekl mi onen muž. Chrámová loď i svatyně měly dvojité dveře...
Ezechiel 47:3... A hle - z její pravé strany se řinula vodaOnen muž se zatím s měřicí šňůrou v ruce vydal na východ....
Daniel 2:5...řekl: "Tímto prohlašuji: Pokud mi nesdělíte onen sen i jeho výklad, nechám vás rozčtvrtit a vaše domy...
Daniel 4:23...vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílíOnen rozkaz, že stromu být ponechán pařez i s kořeny,...
Daniel 6:13...ho o pomoc. Šli tedy za králem a připomněli mu onen královský edikt: "Nepodepsal jsi snad výnos, že každý,...
Daniel 7:11...se dál, neboť jsem slyšel, jaké pyšné řeči vedl onen malý roh. Vtom jsem uviděl, jak ta šelma byla zabita a...
Daniel 9:21...když jsem se modlil, vtom ke mně náhle přiletěl onen Gabriel, jehož jsem předtím spatřil ve vidění, a dotkl...
Daniel 11:36...a běleni do konce, který přijde v určený časOnen král si bude dělat, co se mu zlíbí. Sám sebe vyvýší a...
Micheáš 4:6...jméno Hospodina, našeho Boha na věky věků! V onen den, praví Hospodin, posbírám kulhavé a zahnané...
Zachariáš 1:10...poslal Hospodin, aby procházeli zemí," řekl onen muž stojící v myrtoví. Ti pak Hospodinovu andělu...
Zachariáš 2:15... abych bydlel mezi vámi, praví Hospodin. V onen den se mnohé národy připojí k Hospodinu a budou mým...
Zachariáš 9:16...rohů oltáře. Hospodin, jejich Bůh, zachráníonen den svůj lid jak stádo ovcí. Jak drahokamy v čelence...
Zachariáš 12:3...totiž bude obléhán a stejně tak i Juda. V onen den učiním Jeruzalém přetěžkým balvanem pro všechny...
Zachariáš 12:4...se totiž shromáždí všechny světové národy. V onen den, praví Hospodin, raním každého koně tak, že se...
Zachariáš 12:6...mají sílu v Hospodinu zástupů, svém Bohu!" V onen den učiním vůdce Judy pánví s uhlíky mezi dřívím a...
Zachariáš 12:8...obyvatel Jeruzaléma nepřevýšila slávu Judy. V onen den Hospodin zaštítí obyvatele Jeruzaléma, takže...
Zachariáš 12:9...Bůh, jako anděl Hospodinův jdoucí před nimi. V onen den budu chtít zničit všechny národy, které přitáhly...
Zachariáš 12:11...ním hořce truchlit, jako když umře prvorozený. V onen den se Jeruzalémem bude rozléhat veliký pláč, jako byl...
Zachariáš 13:1...rody každý zvlášť a jejich ženy zvlášť. V onen den vytryskne domu Davidovu a obyvatelům Jeruzaléma...
Zachariáš 13:2...Jeruzaléma pramen k omytí hříchu a nečistot. V onen den, praví Hospodin zástupů, odstraním ze země jména...
Zachariáš 13:4...s matkou, ho probodnou, protože prorokoval. V onen den se proroci budou stydět každý za své prorocké...
Zachariáš 14:4...těmi národy - tak, jak on bojuje v den bitvy! V onen den stanou jeho nohy na Olivetské hoře, ležící...
Zachariáš 14:6...Hospodin, můj Bůh, a všichni svatí s ním. V onen den nebude horko ani chladná tma. Bude to nebývalý den...
Zachariáš 14:8...dnem a nocí, takže bude světlo i v čas večera. V onen den potečou z Jeruzaléma živé vody, polovina k Mrtvému...
Zachariáš 14:9...jako v zimě. A Hospodin bude králem vší země. V onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné. Celý...
Zachariáš 14:13...shnijí v lebce a jazyk jim shnije v ústech! V onen den mezi Hospodin pošle hrozný zmatek; jeden...
Zachariáš 14:20... které by neputovaly slavit Svátek stánků. V onen den bude na koňských zvoncích nápis: SVATÝ HOSPODINU....
Zachariáš 14:21...budou přicházet, brát si je a vařit v nich. V onen den nebude v chrámu Hospodina zástupů nikdo kupčit!...
Matouš 7:22... kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mionen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu...
Lukáš 8:38...strachem. Nastoupil tedy do lodi, aby se vrátilOnen muž, ze kterého vyšli démoni, ho prosil, aby mohl...
Lukáš 10:12...ale, že přišlo Boží království!' Říkám vám, žeonen den bude lehčeji Sodomě než takovému městu. Běda tobě,...
Lukáš 16:22...andělé ho odnesli do Abrahamova náručí. Zemřelonen boháč a byl pohřben. Když v pekle pozvedl v mukách oči...
Jan 12:12...kvůli němu odcházeli a uvěřili v Ježíše. Nazítří onen veliký zástup lidí, kteří přišli na svátky, uslyšel,...
Jan 18:15...za lid.) Petr s dalším učedníkem šli za JežíšemOnen učedník se znal s veleknězem, a tak mohl jít za...
Jan 18:16...dvora. Petr ale zůstal venku u dveříOnen druhý učedník, který se znal s veleknězem, tedy vyšel,...
Skutky 13:8...zavolat, protože toužil slyšet Boží slovoOnen Elymas (neboli čaroděj, jak se jeho jméno překládá)...
Skutky 19:26...pramení náš blahobyt. Jak ale vidíte a slyšíteonen Pavel přesvědčil a odvrátil veliké množství lidí nejen...
Římanům 2:16...obhajují. Takto bude podle mého evangeliaonen den Bůh soudit lidská tajemství skrze Krista Ježíše....
1. Korintským 3:13...sena nebo ze slámy, dílo každého vyjde najevo. V onen den se to ukáže; bude to zjeveno ohněm, neboť oheň...
2. Timoteus 1:18... dokud nenašel. Kéž Pán , aby u nějonen den došel milosrdenství. A jak moc mi pomohl v Efesu,...
2. Timoteus 4:8...na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mionen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce - a nejen mně,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |