Ona

Hledám pøesnì 'ona'. Nalezeno 65 veršù. Další varianty: ony (18) onu (9) onou (5) onomu (7) onom (4) onoho (50) ono (16) oním (6) oni (240) onen (80) oněmi (2) oněm (5) oněch (22) oné (24) ona (66) nimi (462) nim (247) nich (523) (438) ni (79) (312) jimi (41) jim (1499) jich (208) (343) ji (739) je (6538)
Genesis 2:23...a přivedl ji k Adamovi. Adam tenkrát řekl: "To je konečně ona: kost z mých kostí, tělo z mého těla! Bude...
Genesis 3:20...jsi a v prach se obrátíš!" Adam pak dal své že jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla matkou všech...
Genesis 16:4...svému muži Abramovi za ženu. Spal tedy s Hagarona počala. A když uviděla, že je těhotná, začala svou paní...
Genesis 19:25...Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebeOna města s celou okolní rovinou, se všemi obyvateli i se...
Genesis 20:5...i spravedlivé lidi? Cožpak mi sám neřekl: ‚Je to sestra'? I ona sama přece říkala: ‚Je to můj bratr...
Genesis 24:14...dcery zdejších měšťanů vycházejí pro vodu. Když jedné z těch dívek řeknu: ‚Nahni prosím svůj džbán, abych...
Genesis 24:44...‚Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu,' a ona mi odpoví: ‚Jen se napij, zatím načerpám vodu pro...
Genesis 24:46...napít,' spustila rychle džbán z ramene a řekla: ‚Jen se napij; zatím napojím tvé velbloudy.' A tak jsem...
Genesis 24:47...pil a ona napájela velbloudy. Zeptal jsem se : ‚Čí jsi dcera?' a ona řekla: ‚Jsem dcera Betuele, syna...
Genesis 24:57...jít za svým pánem." Řekli mu tedy: "Zavoláme ji a zeptáme se, co na to ona." Zavolali tedy Rebeku....
Genesis 38:3...jménem Šua; vzal si ji tedy a spal s Ona počala, porodila syna a dala mu jméno Er. Počala znovu,...
Genesis 38:17...Odpověděl: "Pošlu ti kůzle ze svého stáda." Ona na to: "Než je pošleš, musíš dát něco do zástavy."...
Genesis 38:18..."Své pečetidlo, šňůru a hůl, co máš v ruce." Dal  to, vyspal se s a ona otěhotněla. Potom vstala a...
Genesis 38:26...šňůra a hůl." Když Juda ty věci poznal, zvolal: "Ona je spravedlivější než - vždyť jsem ji nechtěl...
Leviticus 20:17... dceru svého otce nebo své matky, a obcoval a ona s ním, je to hanebnost. Musí být zavrženi před...
Leviticus 20:18...ponese za to vinu. Kdokoli by spal se ženou při jejím krvácení a obcoval by s , takový obnažil její...
Numeri 25:15...svého otcovského rodu z pokolení ŠimeonovaOna midiánská žena se jmenovala Kozbi, dcera Curova. Ten...
Deuteronomium 7:26...to ohavnost! Nesmíš si tu ohavnost přinést domůjinak propadneš klatbě jako ona. Budeš se štítit a...
Deuteronomium 21:13... oholí si hlavu, ostříhá nehty a svlékne šaty, v nichž byla zajata. Zůstane ve tvém domě celý měsíc a bude...
Deuteronomium 24:2...list, ho do ruky a pošle ji pryč z domuOna se po odchodu z jeho domu vdá za jiného muže, ale ten...
Soudců 4:18...a řekla mu: "Pojď dál, můj pane! Pojď ke m dál a neboj se." Vešel tedy do jejího stanu a ona ho...
Soudců 11:36...a nemohu je vzít zpět!" "Otče můj," řekla mu ona, "ty jsi dal slovo Hospodinu? Udělej se mnou, co jsi...
Soudců 14:17..." řekl na to, "a tobě ji mám prozradit?" Ona však na něj celých sedm dní hostiny s pláčem naléhala....
Soudců 16:8...slabý jako každý jiný." Filištínští vládci za  tedy přišli se sedmi novými tětivami, které ještě...
Růt 1:3...bydleli tam. Elimelech, Noemin muž, pak zemřelona zůstala sama se dvěma syny. Ti si vzali moábské ženy;...
Růt 1:20...městě rozruch. "To je přece Noemi!" říkaly ženyOna však odpověděla: "Neříkejte mi Noemi, Rozkoš , ale...
1. Samuel 4:20...porodila, neboť ji přemohly bolesti. Ženy, které  pomáhaly, ve chvíli, kdy umírala, řekly: "Neboj se,...
2. Samuel 23:18...Třicítky byl Joábův bratr Abišaj, syn Ceruji. Oháněl se kopím tak, že jich pobil na tři sta, a tak se...
1. Královská 2:19...Potom šla za králem Šalomounem, aby mu řekla o Adoniášovi. Král vstal a vykročil vstříc, poklonil se a...
1. Královská 3:18...jsme byly spolu doma, porodila jsem. Tři dny po m pak porodila i ona. Byly jsme doma jen my dvě, kromě nás...
1. Královská 10:13...santálového dřeva.) Král Šalomoun pak králov ze Sáby splnil každé přání, které vyslovila, a dal ...
1. Královská 17:15...zem déšť.'" Šla tedy a udělala, jak Eliáš řeklOna i její dům pak měli dlouho co jíst. Mouka ve džbánu...
2. Královská 4:5... Potom za sebou a za svými syny zavřela dveřeoni podávali džbány a ona nalévala. Když byly džbány...
2. Královská 4:13...stanula před ním, Elíša mládenci řekl: "Pověz : Zahrnulas nás všemožnou péčí. Co pro tebe mohu udělat?...
2. Královská 6:29...zase mého.' A tak jsme mého syna uvařily a sdly. Druhý den povídám: ‚Dej sem svého syna, ho...
2. Královská 8:6...to je ten syn, kterého Elíša vzkřísil!" Král se  hned začal vyptávat a ona mu vše vyprávěla. Potom ...
1. Letopisů 2:21...vzal dceru Machira, otce Gileádova. Miloval se a ona mu porodila Seguba. Segub zplodil Jaíra, toho,...
2. Letopisů 9:12...v Judsku neobjevilo.) Král Šalomoun pak králov ze Sáby splnil každé přání, které vyslovila, a dal ...
Ester 2:17...nade všechny ženy; ze všech panen získala jeho přízeň a lásku právě ona. Nasadil královskou korunu...
Žalmy 102:27...jsi zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesaOna pominou, ty budeš vždy, všechna se jako šaty obnosí....
Přísloví 4:8... za všechno své jmění získej rozumnost. Važ si  a ona vyvýší , poctí , když ji k sobě přivineš. Svým...
Jeremiáš 3:8... Viděla, že jsem tu poběhlici Izrael kvůli všemu jejímu cizoložství propustil a dal rozlukový list. Její...
Pláč 1:8...tenkrát díval a smál se nad tou záhubou. Dcera jeruzalémská hrozně hřešila, stala se nečistou. Každý...
Ezechiel 23:12...a smilstvu byla ještě horší než její sestra. I ona se roztoužila po asyrských hejtmanech a velitelích, po...
Ezechiel 23:31...rukou kalich tvé sestry, protože ses chovala stej jako ona. Tak praví Panovník Hospodin: Kalich své sestry...
Ezechiel 40:36...ji a měla stejné rozměry jako ty předchozí. I ona měla výklenky, pilíře, síň a po stranách okénka. Byla...
Ezechiel 42:11...mohutné stavbě další budova s místnostmi. Také ona měla vepředu chodbu. Všechno v vypadalo stejně jako...
Matouš 8:15...tam jeho tchyni, jak leží s horečkou. Dotkl se je ruky, horečka ji opustila a ona vstala a začala ho...
Matouš 15:25...poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu Izraele." Ona však přistoupila a klaněla se mu se slovy: "Pane, pomoz...
Matouš 15:27...vzít chléb dětem a hodit ho psům," odvětilOna však řekla: "Ano, Pane, ale i psi jedí zbytky ze stolu...
Matouš 17:20...[21] "Kvůli své malověrnosti," odpověděl jim. "Amen, říkám vám, budete-li mít víru jako zrnko...
Matouš 26:13... bude se mluvit také o tom, co udělala ona, na její památku." Jeden z Dvanácti - jmenoval se Jidáš...
Marek 1:31... a tak mu o hned řekli. Přistoupil, vzal ji za ruku a zvedl ji. Horečka ji opustila a ona je začala...
Marek 7:28...Není správné vzít chleba dětem a hodit ho psům." Ona však odpověděla: "Ano, Pane, ale i psi pod stolem jedí...
Marek 14:8...budete chtít; ale vždycky mít nebudeteOna udělala, co mohla. Předem pomazala tělo k pohřbu....
Marek 14:9... bude se mluvit také o tom, co udělala ona, na její památku." Jeden z Dvanácti - jmenoval se Jidáš...
Lukáš 1:36...Syn Boží. A hle, tvá příbuzná Alžběta, o ž se říkalo, že je neplodná, i ona přes své stáří počala...
Lukáš 4:39... a tak ho za ni poprosili. Postavil se nad ni, pohrozil horečce a ta ji opustila. Ona pak hned vstala...
Lukáš 7:44...Šimon. "Správně," řekl Ježíš. Otočil se k že a zeptal se Šimona: "Vidíš tu ženu? Když jsem přišel do...
Lukáš 7:45...a utírala je svými vlasy. Nepolíbil jsi , ale ona mi od chvíle, kdy jsem vešel, nepřestala líbat nohy....
Lukáš 7:46...nepřestala líbat nohy. Nepomazal jsi mi hlavu olejem, ale ona mi pomazala nohy mastí. Proto ti říkám: Je ...
Lukáš 13:13... "Ženo, tvá nemoc je pryč," řekl . Vložil na ni ruce, a ona se hned narovnala a oslavovala Boha....
Židům 1:11... zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesaOna pominou, ty budeš vždy, všechna se jako šaty obnosí....
Zjevení 2:21...ke smilstvu a k modlářským hodům. Dal jsem  čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce...
Zjevení 11:7...budou chtít. ale dokončí své svědectvíona šelma vystupující z propasti proti nim povede válku,...

Slova obsahující ona: amnona (5) amona (4) árona (65) cibeona (2) dágona (4) démona (2) dimona (1) dokonalá (11) dokonale (9) dokonalé (6) dokonalejším (1) dokonalému (1) dokonalí (2) dokonalost (2) dokonalosti (9) dokonalou (1) dokonalý (9) dokonalým (1) donaha (8) efrona (6) eglona (1) elona (2) eštona (1) faraona (44) gedeona (6) geršona (2) hamona (1) herodiona (1) charbona (2) checrona (5) choronaim (4) jásona (1) jonadab (10) jonadaba (3) jonadabem (1) jonadabovi (2) jonamova (1) jonatan (67) jonatana (23) jonatane (3) jonatanem (7) jonatanova (2) jonatanově (1) jonatanovi (11) jonatanovým (1) jonatanův (4) konají (9) konající (3) konajících (1) konal (44) konala (3) konali (26) konaly (3) konaniáš (3) konat (32) monastýr (1) nachšona (4) nekonal (3) nekonaly (1) nepřekonatelné (1) nepřekonatelně (1) nepřekonatelnou (1) nevykonal (2) ona (66) onam (3) onamovi (1) onan (6) onanovi (1) opona (4) oriona (1) ponaučení (2) pronajal (4) pronajme (1) překonal (3) překonala (1) překonat (1) rimona (3) salmona (3) samsona (7) sidona (2) sichona (15) simeona (1) skonal (1) sponami (1) stonal (1) šimeona (9) šimona (24) timona (1) vykonají (1) vykonal (80) vykonali (11) vykonalo (1) vykonals (1) vykonané (1) vykonat (10) zabulona (10) zákona (137)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |