Ona

Hledám varianty 'ona' [ ony (18) onu (9) onou (5) onomu (7) onom (4) onoho (50) ono (16) oním (6) oni (240) onen (80) oněmi (2) oněm (5) oněch (22) oné (24) ona (66) nimi (462) nim (247) nich (523) (438) ni (79) (312) jimi (41) jim (1499) jich (208) (343) ji (739) je (6538) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:3...a nad vodami se vznášel Boží Duch. Bůh řekl: " je světlo!" - a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré,...
Genesis 1:4...světlo!" - a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo...
Genesis 1:6... Byl večer a bylo ráno, den první. Bůh řekl: " je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!" Bůh...
Genesis 1:10...- a stalo se. Bůh nazval souš "země" a shromáždě vod nazval "moře". A Bůh viděl, že je to dobré. Tehdy...
Genesis 1:11...a různé druhy plodných stromů nesoucích ovoce, v  je jejich semeno na zemi!" - a stalo se. Země vydala...
Genesis 1:12...semeno a různé druhy stromů nesoucích ovoce, v  je jejich semeno. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl...
Genesis 1:17... aby vládla noci; učinil rovněž hvězdy. Bůh je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi, aby...
Genesis 1:18...a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré. Byl večer a bylo ráno, den čtvrtý...
Genesis 1:21...mořské obludy a všemožné druhy čilých živočichůjimiž se zahemžily vody, i všemožné druhy okřídlených ptáků...
Genesis 1:22...ptáků. A Bůh viděl, že je to dobré. Bůh jim požehnal a řekl: "Ploďte a množte se a naplňte vody v...
Genesis 1:25...havěti i polní zvěře!" - a stalo se. Bůh učinil různé druhy polní zvěře a dobytka i všemožné druhy...
Genesis 1:27...člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je. A Bůh jim požehnal. Bůh...
Genesis 1:28...stvořil jej: jako muže a ženu stvořil je. A Bůh jim požehnal. Bůh jim řekl: "Ploďte a množte se, naplňte...
Genesis 1:29...řekl: "Hle, dal jsem vám všechny byliny vydáva semeno na celém povrchu země i každý strom, na němž je...
Genesis 2:4...od všeho díla, jež vykonal, když tvořil. To je příběh nebe a země, o jejich stvoření. Tenkrát, když...
Genesis 2:8...Bůh vysázel v Edenu na východě zahradu a do  postavil člověka, jehož zformoval. Hospodin Bůh nechal...
Genesis 2:11...a odtud se rozdělovala do čtyř hlavních toků. Prv se jmenuje Píšon. Obtéká celou zemi Chavílu, kde je...
Genesis 2:12...zemi Chavílu, kde je zlato, a zlato země je výborné. Je tam i vonná pryskyřice bdelium a kámen onyx....
Genesis 2:14...ta obtéká celou zemi Habeš. Třetí řeka se jmenuje Tigris a teče na východ od Asýrie. A čtvrtá řeka je...
Genesis 2:15...vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden, aby ji obdělával a střežil. Hospodin Bůh člověku přikázal: "Z...
Genesis 2:19...(Hospodin Bůh totiž zformoval ze země všechnu pol zvěř i všechno nebeské ptactvo a přivedl je k Adamovi,...
Genesis 2:22...jedno z jeho žeber a zaplnil to místo tělem. Z onoho žebra, které vzal z Adama, pak Hospodin Bůh vytvořil...
Genesis 2:23...a přivedl ji k Adamovi. Adam tenkrát řekl: "To je konečně ona: kost z mých kostí, tělo z mého těla! Bude...
Genesis 3:6...znát dobro i zlo." Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom...
Genesis 3:7...muži, který byl s , a také on jedl. Tehdy se jim oběma otevřely oči a poznali, že jsou nazí. Svázali...
Genesis 3:17..." Adamovi řekl: "Protožes poslechl svou ženujedl ze zakázaného stromu, země bude kvůli tobě zlořečená!...
Genesis 3:19...a ty budeš jíst polní byliny. V potu tváře budeš st svůj chléb, dokud se nevrátíš do země, neboť z ...
Genesis 3:20...jsi a v prach se obrátíš!" Adam pak dal své že jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla matkou všech...
Genesis 3:21...všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovijeho ženě kožený oděv a oblékl je. Hospodin Bůh si tehdy...
Genesis 4:4...Hospodinu oběť z plodů země, zatímco Ábel ji přinesl z prvorozených ovcí svého stáda a z jejich tuku....
Genesis 4:9...se na svého bratra Ábela vrhl a zabil ho. "Kde je tvůj bratr Ábel?" zeptal se Kaina Hospodin. "Nevím,"...
Genesis 4:13... Budeš na zemi tulákem a štvancem." "Můj trest je větší, než lze unést," odpověděl Kain Hospodinu. "Pohleď...
Genesis 5:1... Tehdy začalo vzývání Hospodinova jména. Toto je kniha Adamova příběhu. Tenkrát, když Bůh stvořil člověka...
Genesis 5:2...člověka, učinil jej podle své podoby. Stvořil je jako muže a ženu, požehnal jim a v den, kdy byli...
Genesis 6:1...se lidstvo na zemi začalo množit a rodily se jim dcery, Boží synové viděli, jak jsou lidské dcery krásné...
Genesis 6:2...lidské dcery krásné, a brali si za ženy všechnyjichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: "Můj Duch...
Genesis 6:3...řekl: "Můj Duch nezůstane v člověku navěkyje to koneckonců smrtelník! jeho život trvá jen sto...
Genesis 6:4... jeho život trvá jen sto dvacet let." (V oněch dnech, a také později, se na zemi vyskytovali zrůdní...
Genesis 6:7... a trápil se v srdci. Tehdy si řekl: "Člověkajehož jsem stvořil, smetu z povrchu země a s ním i dobytek,...
Genesis 6:9...však u Hospodina nalezl milost. Toto je Noemův příběh. Noe byl mezi svými současníky spravedlivý...
Genesis 6:13...žil zkaženě. Bůh Noemovi řekl: "Se všemi smrtelky je konec. Země je plná jejich násilí, a tak je zničím...
Genesis 6:14...cypřišového dřeva. Archu propleteš rákosím a zevni i zvenčí ji vymažeš smolou. Uděláš ji takto: archa...
Genesis 6:15...a zevnitř i zvenčí ji vymažeš smolou. Uděláš ji takto: archa bude 300 loktů dlouhá, 50 loktů široká a 30...
Genesis 6:16...vysoká. V arše necháš průzor a o loket výše ji zastřešíš; do boku archy také vsadíš dveře. Uděláš v ...
Genesis 6:17... Hle, sám způsobím na zemi záplavu vodyjež zničí všechny živé tvory pod nebem. Vše, co je na zemi,...
Genesis 6:20...havěti. Z toho všeho k tobě přijde po páru, abys je zachoval naživu. Proto si opatři veškerou potravu, která...
Genesis 6:21... Proto si opatři veškerou potravu, která se , a připrav zásoby jídla pro sebe i pro ." Noe tak...
Genesis 7:13...na zemi čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Noejeho synové Sem, Cham a Jáfet, Noemova žena a tři ženy jeho...
Genesis 7:14...a tři ženy jeho synů vešli onoho dne do archyOni i všemožné druhy zvěře, dobytka, havěti lezoucí po zemi...
Genesis 7:15...přišli k Noemovi do archy. Ze všeho, v čem je duch života, přišli po jednom páru. Z veškerého tvorstva...
Genesis 7:16... Z veškerého tvorstva přišel samec a samice, jak jim Bůh přikázal. A Hospodin za ním zavřel. Na zemi pak...
Genesis 7:18... takže se zvedla od země. Voda se na zemi mohut vzdouvala, rychle přibývalo a archa plula po vodní...
Genesis 8:9... kde by mohla nohama spočinout, a vrátila semu do archy, neboť voda ještě pokrývala celý povrch země....
Genesis 9:1... léto, zima ani noc a den." Bůh tehdy Noemovijeho synům požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se,...
Genesis 9:4...dávám tak jako dříve zelené byliny. Nesmíte však st maso, dokud je v něm život, totiž krev. Krev vašeho...
Genesis 9:5...život, totiž krev. Krev vašeho života budu rozhod mstít. Každé zvíře i člověka za ni budu volat k...
Genesis 9:7...člověka. Ploďte se tedy a množte se, se vámi jen hemží zem, takto se na rozmnožte!" Potom Bůh k...
Genesis 9:10...vaším budoucím semenem i s každou živou bytostíjež je s vámi - s ptactvem, dobytkem i se vší polní zvěří -...
Genesis 9:12... jež by zničila zemi." Tehdy Bůh řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou uzavírám s vámi i s každou živou...
Genesis 9:16...tvorstvo. Když bude na oblaku duha, pohlédnu na ni, abych si připomněl věčnou smlouvu mezi Bohem a každou...
Genesis 9:17...živou bytostí na zemi." Bůh Noemovi řekl: "Toto je znamení smlouvy, kterou jsem učinil s veškerým tvorstvem...
Genesis 9:18... kteří vyšli z archy, byli Sem, Cham a Jáfet (onen Cham byl otcem Kanaána). Tito tři byli Noemovi synové;...
Genesis 9:19...otcem Kanaána). Tito tři byli Noemovi synové; z nich se zalidnila celá země. Zemědělec Noe byl první, kdo...
Genesis 9:25...syn provedl, řekl: "Zlořečený buď Kanaán;  je pro své bratry otrokem všech otroků!" Řekl také:...
Genesis 10:1...synů Sema, Chama a Jáfeta. Po potopě se jim narodili synové. Synové Jáfetovi jsou: Gomer, Magog,...
Genesis 10:5...Javanovi: Eliša a Taršiš, Kitejští a Rodanští. Z nich se rozdělily přímořské národy podle svých zemí, jazyků...
Genesis 10:12...vystavěl Ninive, Rechobot-ír, Kelach a Resenjež leží mezi Ninive a Kelachem, oním velikým městem. Egypt...
Genesis 10:32... To jsou rody Noemových synů podle svých pokole a národností; z nich se po potopě rozdělily národy země....
Genesis 11:2...slovy. Když lidé putovali na východ, našli planinu v zemi Šineár a usadili se na . Tehdy si spolu...
Genesis 11:3...spolu řekli: "Pojďme, udělejme cihly a vypalme je v ohni." A tak měli cihly místo kamene a asfalt místo...
Genesis 11:6...synové stavěli. Hospodin si řekl: "Hle, lid je zajedno a všichni mají jednu řeč. A toto je jen začátek...
Genesis 11:8...řeč, aby jeden nerozuměl řeči druhého." Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi, a tak to město přestali...
Genesis 11:9...to město přestali stavět. Proto se to město jmenuje Bábel, Zmatek, neboť tam Hospodin zmátl řeč všech...
Genesis 11:10... Hospodin je odtud rozptýlil po celé zemi. Toto je Semův rod. Dva roky po potopě zplodil Sem ve věku 100...
Genesis 11:27...70 let zplodil Abrama, Náchora a Hárana. Toto je Terachův rod. Terach zplodil Abrama, Náchora a Hárana;...
Genesis 12:5...svou ženu Saraj, svého synovce Lota a všechen majetek, jehož nabyli, i čeleď, kterou získali v Cháranu....
Genesis 12:12...jsi žena. Egypťané uvidí, řeknou: ‚To je jeho žena!' a zabijí , ale tebe nechají naživu. Říkej...
Genesis 12:14...tedy přišel do Egypta a Egypťané viděli, jak je ta žena velmi krásná. A když ji uviděli faraonovi...
Genesis 12:15...viděli, jak je ta žena velmi krásná. A když ji uviděli faraonovi hodnostáři, vychválili ji před...
Genesis 12:16...byla vzata do faraonova domu. Abramovi se díky  vedlo velmi dobře - měl brav, skot i osly, otroky,...
Genesis 12:18... "Cos mi to udělal?" řekl mu. "Proč jsi mi zatajil, že je to tvá manželka? Proč jsi říkal: ‚Je to ...
Genesis 12:19...zatajil, že je to tvá manželka? Proč jsi říkal: ‚Je to sestra'? Vždyť jsem si ji vzal za ženu! Zde máš...
Genesis 13:6...šel s Abramem, měl brav, skot a stany. Země jim však nemohla stačit, aby bydleli spolu. Jejich jmění...
Genesis 13:10...pozvedl oči a viděl, že celá jordánská rovina je k Coaru bohatě zavlažována jako Hospodinova zahrada,...
Genesis 13:17... Vstaň, projdi tu zemi nadél i našíř, neboť tobě ji dám." Abram tedy přesunul svůj stan a usadil se u háje...
Genesis 13:18..." Abram tedy přesunul svůj stan a usadil se u je Mamre, který je v Hebronu, a postavil tam oltář...
Genesis 14:1...je v Hebronu, a postavil tam oltář Hospodinu. V oněch dnech šineárský král Amrafel, elasarský král Arioch,...
Genesis 14:3...jest Coaru). Ti se spolčili v údolí Sidim (což je teď Mrtvé moře). Dvanáct let sloužili Kedor-laomerovi,...
Genesis 14:6...v Hamu, Emejce na pláni Kiriatajim a Chorejce na jejich pohoří Seír k El-paranu, který je nad pouští....
Genesis 14:7... Potom obchvatem přitáhli k En-mišpatu (což je Kádeš) a udeřili na celý kraj Amalekovců a také na...
Genesis 14:8... Králové Sodomy, Gomory, Admy, Cebojim a Bely (to jest Coaru) tedy vytáhli a seřadili se v...
Genesis 14:10...- čtyři králové proti pěti. Údolí Sidim je ovšem plné ložisek asfaltu. Sodomský a gomorský král do...
Genesis 14:15...domě, a sledoval ty krále k Danu. Abramjeho služebníci se rozdělili, v noci je přepadli a...
Genesis 14:17...od porážky Kedor-laomera a králů, kteří bylim, vyšel mu král Sodomy naproti do údolí Šave (což je...
Genesis 15:5...dědic vyjde z tvých vlastních beder!" Vyvedl jej ven a řekl: "Pohlédni k nebi a spočítej hvězdy,...
Genesis 15:8..."Hospodine, Pane můj, podle čeho poznám, že ji zdědím?" On mu odpověděl: "Přines mi tříletou jalovici,...
Genesis 15:10..." Abram mu všechna ta zvířata přinesl, rozťal je napůl a položil jednu část proti druhé; ptáky však...
Genesis 15:11... K mrtvým tělům se snášeli dravci, ale Abram je odháněl. Když pak slunce začalo zapadat, přišel na...
Genesis 16:2...mi nedopřál, abych rodila. Spi tedy s mou otroky - snad získám syny skrze ni." A Abram ji poslechl. Deset...
Genesis 16:3...zemi, vzala Abramova manželka Saraj svou otrokyni, Egypťanku Hagar, a dala ji svému muži Abramovi za ženu....
Genesis 16:4...svému muži Abramovi za ženu. Spal tedy s Hagarona počala. A když uviděla, že je těhotná, začala svou paní...
Genesis 16:5...příkoří můžeš ty! Sama jsem ti dala svou otrokyni do náručí, ale když uviděla, že je těhotná, začala mnou...
Genesis 16:6...Hospodin!" Abram Saraj odpověděl: "Pohleďje to tvá otrokyně, je ve tvé moci. Udělej s , co chceš."...
Genesis 16:7...od Hagar utekla. U pramene vody v poušti, u onoho pramene při cestě do Šuru, ji našel Hospodinův anděl....
Genesis 16:9..."Utíkám od své paní Saraj." Hospodinův anděl  řekl: "Vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku."...
Genesis 16:10...paní a pokoř se pod její ruku." Hospodinův anděl  řekl: "Nesmírně rozmnožím tvé símě. Bude ho tolik, že...
Genesis 16:11...ho tolik, že nepůjde sečíst." Hospodinův anděl  řekl: "Hle, jsi těhotná a porodíš syna. Dáš mu jméno...
Genesis 16:13...v neshodě se všemi bratry bude žít." Hospodinaje k promluvil, pak nazvala "Ty jsi Bůh, který mne...
Genesis 17:7...z tebe národy - i králové z tebe vzejdou. Potvrzuji svou smlouvu s tebou i s tvým budoucím semenem ve všech...
Genesis 17:10...budoucí símě ve všech jejich pokoleních. Toto je smlouva s vámi a s tvým budoucím semenem, toto budete...
Genesis 17:12...smlouvy, kterou máte se mnou. Každý, kdo je u vás mužského pohlaví, jak narozený v domě, tak koupený...
Genesis 17:13... když mu bude osm dní. Musí být obřezán,  je narozen ve tvém domě nebo koupen za tvé peníze. Tak bude...
Genesis 17:16... ale bude se jmenovat Sára, Kněžna. Požehnám ji a dám ti z syna. Požehnám ji a budou z národy,...
Genesis 17:18...letech porodí?" Odpověděl tedy Bohu: "Kéž je před tebou živ aspoň Izmael!" Bůh však řekl: "Nikoli!...
Genesis 17:23...narozené ve svém domě i všechny koupené za peze, všechny, kdo byli v Abrahamově domácnosti mužského...
Genesis 18:2...do stanu. Abraham pozvedl oči a hle, stáli před m tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze stanového...
Genesis 18:7...Odběhl ke stádu, vzal pěkné útlé tele a dal je služebníkovi, který je odspěchal připravit. Potom vzal...
Genesis 18:8...a dobytče, které připravil, a položil to před . Sám pak stál u nich pod stromem, zatímco jedli. "Kde je...
Genesis 18:9...pak stál u nich pod stromem, zatímco jedli. "Kde je tvá manželka Sára?" zeptali se ho. "Zde ve stanu,"...
Genesis 18:12...sešlá stářím, mám zakusit rozkoš? Navíc, můj pán je stařec!" Hospodin se Abrahama zeptal: "Proč se Sára...
Genesis 18:14...ještě opravdu mohu rodit, když jsem tak stará?' Je snad pro Hospodina něco nemožné? V daný čas, za rok...
Genesis 18:16...vstali a zamířili odtud k Sodomě. Abraham šelnimi, aby je vyprovodil. Tehdy si Hospodin řekl: "Zatajím...
Genesis 18:20...zaslíbil." Hospodin řekl: "Křik Sodomy a Gomory je velký a jejich hřích velmi těžký. Proto sestoupím a...
Genesis 18:21...velmi těžký. Proto sestoupím a uvidím: pokud jednali tak, jak nasvědčuje křik, jenž se mi donesl, je s...
Genesis 18:24...smeteš s ničemným také spravedlivého? Možná, že je v tom městě padesát spravedlivých. Smeteš je také?...
Genesis 18:26... v Sodomě, padesát spravedlivých, ušetřím kvůli nim celé to místo." Abraham odpověděl: "Pohleď prosím -...
Genesis 18:28...bude do těch padesáti spravedlivých pět chybět. Zničíš kvůli těm pěti celé město?" "Nezničím, najdu-li jich...
Genesis 18:29...jich tam čtyřicet pět," odpověděl. Abrahammu promluvil znovu: "Co když se jich tam najde jen...
Genesis 18:30...čtyřiceti," odpověděl. " se můj Pán prosím neh, když promluvím," řekl Abraham. "Co když se jich tam...
Genesis 18:31...ke svému Pánu," řekl Abraham. "Co když se jich tam najde jen dvacet?" "Nezničím je kvůli těm dvaceti...
Genesis 18:32...dvaceti," odpověděl. " se prosím můj Pán neh, když promluvím ještě jednou," řekl Abraham. "Co když...
Genesis 19:1...ti dva andělé do Sodomy. Lot seděl v sodomské brá, a jakmile je spatřil, vstal a šel jim naproti. Poklonil...
Genesis 19:3...na tomto prostranství." Když však na  velmi naléhal, uchýlili se k němu a vešli do jeho domu....
Genesis 19:5...co k tobě přišli na noc?" volali na Lota. "Vyveď je k nám, si jich užijeme!" Lot k nim tedy vyšel do...
Genesis 19:6... "Vyveď je k nám, si jich užijeme!" Lotnim tedy vyšel do vchodu, zavřel za sebou dveře a řekl:...
Genesis 19:8...prosím nic zlého! Hle, mám dvě dcery, které ještě nepoznaly muže; vyvedu je k vám. Udělejte s nimi, co...
Genesis 19:9...těm mužům - vešli přece pod ochranu střechy." Oni však zvolali: "Uhni stranou! Tenhle přistěhovalec nám...
Genesis 19:12...vchod. Potom ti dva Lotovi řekli: "Koho tu ještě máš - zetě, syny, dcery? Kohokoli máš ve městě, odveď...
Genesis 19:13...máš ve městě, odveď je odsud, neboť toto místo zničíme. Jejich křik se před Hospodinem tak rozmohl, že nás...
Genesis 19:17...za městem ho propustili. Když ho vedli venjeden z nich řekl: "Utíkej o život! Neohlížej se a nikde na...
Genesis 19:18...nezastavuj. Uteč do hor, abys nebyl smeten." Lot jim ale řekl: "Prosím ne, Pane můj! Jsi ke svému služebníku...
Genesis 19:20...postihne a zemřu. Pohleď prosím, tamto město je dost blízko, abych tam utekl, a je maličké. Nech ...
Genesis 19:25...Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebeOna města s celou okolní rovinou, se všemi obyvateli i se...
Genesis 19:29...země stoupá kouř jako z pece. Tenkrát, když Bůh ničil města oné roviny, pamatoval na Abrahama a propustil...
Genesis 19:31...se svými dvěma dcerami v jeskyni. Prvorozená jednou řekla mladší: "Náš otec je starý a v celém kraji...
Genesis 19:37...syna a dala mu jméno Moáb, Z otce vzešlý. Ten je otcem Moábských do dnešního dne. I ta mladší porodila...
Genesis 19:38...dala mu jméno Ben-amí, Syn mého příbuzného. Ten je otcem Amonců do dnešního dne. Abraham se pak odtud...
Genesis 20:2...v Geraru, říkal Abraham o své manželce Sáře: "Je to sestra." Gerarský král Abimelech tedy pro Sáru...
Genesis 20:3...ve snu přišel Bůh a řekl mu: "Kvůli že, kterou sis vzal, teď zemřeš. Vždyť je vdaná za jiného...
Genesis 20:4... Vždyť je vdaná za jiného muže!" Abimelech ale ještě nic neměl, a tak řekl: "Pane, cožpak zabíjíš i...
Genesis 20:5...i spravedlivé lidi? Cožpak mi sám neřekl: ‚Je to sestra'? I ona sama přece říkala: ‚Je to můj bratr...
Genesis 20:6... Mám čisté ruce!" Bůh mu ve snu odpověděl: "Jistě, vím, že jsi to udělal s poctivým úmyslem. Proto jsem...
Genesis 20:7...nezhřešil, a nedovolil jsem ti dotknout se . Ny tu ženu vrať jejímu muži, neboť je to prorok. Bude se za...
Genesis 20:8...i všichni, kdo k tobě patří." Abimelech tedy čas ráno vstal a svolal všechny své služebníky. Když jim...
Genesis 20:12...třeba kvůli ženě zabijí!' Kromě tohoje to opravdu sestra. Je dcerou mého otce, ale ne ...
Genesis 20:13...putoval daleko od domu mého otce, řekl jsem : Prokaž mi tuto laskavost. Všude, kam přijdeme, o mně...
Genesis 20:14...Abimelech tedy vzal brav, skot, otroky a otroky, dal je Abrahamovi a vrátil mu jeho manželku Sáru. Řekl:...
Genesis 20:15...mu jeho manželku Sáru. Řekl: "Hle, země je před tebou; bydli, kde se ti zlíbí." Sáře pak řekl: "Hle...
Genesis 21:9... kterého Abrahamovi porodila Egypťanka Hagarje posměvač. Řekla tedy Abrahamovi: "Vyžeň tu děvečku i...
Genesis 21:13...povoláno v Izákovi. I ze syna děvečky však učim národ, neboť je tvým potomkem." Abraham vstal časně...
Genesis 21:14...národ, neboť je tvým potomkem." Abraham vstal čas ráno, vzal chléb a měch s vodou, naložil to Hagar na...
Genesis 21:15... Odešla tedy a bloudila Beeršebskou pouští. Když  voda v měchu došla, složila dítě pod jedním keřem a šla...
Genesis 21:17...hlas a Boží anděl zavolal na Hagar z nebe: "Co je ti, Hagar? Neboj se, neboť Bůh uslyšel chlapcův hlas tam...
Genesis 21:19...o něj, protože z něj učiním veliký národ." Tehdy  Bůh otevřel oči a uviděla pramen vody. Šla tedy,...
Genesis 21:22...poušti a jeho matka mu vybrala ženu z Egyptakdy v době Abimelech s velitelem svého vojska Píkolem...
Genesis 21:27...neslyšel." Abraham pak vzal ovce a voly, dal je Abimelechovi a vstoupili spolu do smlouvy. Když Abraham...
Genesis 22:6..." Abraham vzal dříví pro zápalnou oběť a naložil je na svého syna Izáka. Sám nesl v ruce oheň a nůž. A tak...
Genesis 22:7...mu. "Vidím oheň a dřevo," řekl Izák. "Kde je ale beránek k zápalné oběti?" "Bůh si opatří beránka k...
Genesis 23:2...byl Sářin život. Sára zemřela v Kiriat-arbě (což je Hebron) v kanaánské zemi a Abraham přišel, aby nad ...
Genesis 23:8...se lidu země, totiž Chetejcům, a promluvilnim takto: "Souhlasíte-li, abych tu pochoval svou mrtvou,...
Genesis 23:9...za mne u Efrona, syna Cocharova, aby mi dal svou jeskyni Makpela, která je na konci jeho pole. mi ji...
Genesis 23:11...Chetejci vcházejícími do brány jeho města: "Nikoli, můj pane. Poslyš mne: To pole ti dávám, dávám ti i...
Genesis 23:13...a v přítomnosti lidu země promluvil k Efronovi: "Kéž bys mne, prosím, raději vyslyšel. Dám ti za to...
Genesis 23:15...odpověděl: "Poslyš mne, můj pane. Ta země sto 400 šekelů stříbra. Co je to pro tebe a pro ? Pochovej...
Genesis 23:19... Poté Abraham pochoval svou manželku Sárujeskyni pole Makpela naproti Mamre (což je Hebron) v...
Genesis 23:20...Hebron) v kanaánské zemi. Tak tedy to pole i s jeskyní, která je na něm, přešlo od Chetejců do Abrahamova...
Genesis 24:14...dcery zdejších měšťanů vycházejí pro vodu. Když jedné z těch dívek řeknu: ‚Nahni prosím svůj džbán, abych...
Genesis 24:17... naplnila si džbán a vydala se zpět. Služebk přispěchal naproti a řekl: "Dej mi prosím trochu...
Genesis 24:21...a čerpala pro všechny jeho velbloudy. Ten muž ji zatím mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává...
Genesis 24:29...měla bratra jménem Lában a ten se rozběhl venonomu muži u pramene. Uviděl totiž ten nosní kroužek i...
Genesis 24:30...ven k onomu muži u pramene. Uviděl totiž ten nos kroužek i náramky na rukou své sestry Rebeky a slyšel...
Genesis 24:41... přísahy, přijdeš-li k mým příbuzným a neda ti ji; tehdy budeš přísahy zproštěn.' Dnes jsem tedy...
Genesis 24:44...‚Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu,' a ona mi odpoví: ‚Jen se napij, zatím načerpám vodu pro...
Genesis 24:45...Hospodin určil pro syna mého pána. A vtomještě než jsem to v duchu dořekl, vyšla z města Rebeka se...
Genesis 24:46...napít,' spustila rychle džbán z ramene a řekla: ‚Jen se napij; zatím napojím tvé velbloudy.' A tak jsem...
Genesis 24:47...pil a ona napájela velbloudy. Zeptal jsem se : ‚Čí jsi dcera?' a ona řekla: ‚Jsem dcera Betuele, syna...
Genesis 24:51...k tomu co dodat. Hle, zde máš Rebeku, vezmi si ji a jdi. se stane manželkou syna tvého pána, jak řekl...
Genesis 24:53...poklonil se Hospodinu k zemi. Potom ten služebk vytáhl stříbrné a zlaté šperky a šaty a dal je Rebece....
Genesis 24:56...ještě pár dní, třeba deset; potom může jít." On jim ale řekl: "Nezdržujte tu. Hospodin přece dal ...
Genesis 24:57...jít za svým pánem." Řekli mu tedy: "Zavoláme ji a zeptáme se, co na to ona." Zavolali tedy Rebeku....
Genesis 24:58...tedy Rebeku. "Odejdeš s tím mužem?" zeptali se . "Odejdu," řekla. A tak svou sestru Rebeku i její chůvu...
Genesis 24:61...símě vládne branami svých nepřátel." Rebekaje děvečky pak vstaly, vsedly na velbloudy a následovaly...
Genesis 24:65... sesedla z velblouda. Zeptala se totiž služebka: "Kdo je ten muž, který nám jde po poli naproti?" "To...
Genesis 24:67...pak Izákovi popsal všechno, co vyřídil, a Izák ji přivedl do stanu své matky Sáry. Vzal si Rebeku a ta se...
Genesis 25:6... Synům svých družek dal Abraham dary a poslal je ještě za svého života na východ, pryč od svého syna...
Genesis 25:10...Efrona Chetejského, syna Cocharova, na polijež Abraham koupil od Chetejců. Tam je pochován Abraham i...
Genesis 25:12...bydlel u Studnice Živého, který mne vidí. Toto je rod Abrahamova syna Izmaele, kterého Abrahamovi porodila...
Genesis 25:19...zemřel v neshodě se všemi příbuznými. Toto je příběh Abrahamova syna Izáka. Abraham zplodil Izáka....
Genesis 25:23...děje?" A tak se šla ptát Hospodina a Hospodin  řekl: "Ve tvém lůnu jsou dva národy; dvojí lid se z...
Genesis 25:26...kožešiny, a tak mu dali jméno Ezau, Chlupáč. Za m pak vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu....
Genesis 25:32... že skoro umírám!" odpověděl Ezau. "K čemu je mi prvorozenství?" "Hned teď mi to tu odpřisáhni!" řekl...
Genesis 26:7...v Geraru. Když se ho tamější muži vyptávali na jeho ženu, odpověděl: "Je to sestra." Bál se totiž říci:...
Genesis 26:9...si tedy Izáka zavolal a řekl: "Vida, přece je to tvá žena! Proč jsi tedy říkal: ‚Je to sestra'?"...
Genesis 26:18...údolí a tam bydlel. Izák pak znovu kopal studnice vody vykopané za dnů jeho otce Abrahama, které po...
Genesis 26:20...s Izákovými pastýři o studnu hádat: "Ta voda je naše!" A tak Izák tu studnu nazval Esek, Rozepře,...
Genesis 26:21...vykopali další studnu. I o tu se hádali, a tak ji nazval Sitna, Nepřátelství. Přesunul se tedy odtud dál a...
Genesis 26:22...vykopal další studnu. O tu se nehádali, a tak ji nazval Rechobot, Prostranství. Řekl totiž: "Teď nám...
Genesis 26:27...a s velitelem svého vojska Píkolem. Izák se jich zeptal: "Proč ke mně přicházíte? Vždyť nenávidíte a...
Genesis 26:28...a vyhnali jste od vás." Odpověděli: "Jas jsme poznali, že Hospodin je s tebou, a tak jsme si...
Genesis 26:30...v pokoji. Jsi přece Hospodinův požehnaný!" Vystrojil jim tedy hostinu a jedli a pili. Časně ráno pak vstali...
Genesis 26:31...jim tedy hostinu a jedli a pili. Čas ráno pak vstali a vzájemně si přísahali. Potom je Izák...
Genesis 26:33...studni, kterou kopali: "Našli jsme vodu!" Nazval ji tedy Šibea, Přísaha, a proto se to město dodnes...
Genesis 27:4...mi připrav mou oblíbenou pochoutku a přines mi ji, abych pojedl a s chutí ti požehnal, než umřu." Rebeka...
Genesis 27:5... Jakmile Ezau odešel do polí lovit zvěř, aby ji přinesl Izákovi, Rebeka řekla svému synu Jákobovi:...
Genesis 27:9... a udělej, co ti řeknu: Jdi ke stádu, vyber mij dvě pěkná kůzlata a z nich pro tvého otce připravím...
Genesis 27:11...své matce Rebece řekl: "Pohleď, můj bratr Ezau je chlupatý, kdežto jsem holý. Co když na můj otec...
Genesis 27:14...a jdi mi přinést ta kůzlata." A tak šel, vzal je a přinesl své matce, která z nich připravila otcovu...
Genesis 27:15...staršího syna Ezaua, které měla doma, oblékla je svému mladšímu synu Jákobovi a ovinula mu ruce i hladkou...
Genesis 27:17...mu ruce i hladkou část krku kůzlečími kožkamiOnu pochoutku i chléb, který připravila, pak dala do rukou...
Genesis 27:20...našel zvěř, můj synu?" Odpověděl: "Protože ji ke mně přivedl Hospodin, tvůj Bůh." Izák ale Jákobovi...
Genesis 27:22...tedy přistoupil ke svému otci Izákovi. Ten na j sáhl a řekl: "Hlas je Jákobův, ale ruce Ezauovy."...
Genesis 27:31...z lovu. Také on připravil pochoutku a přinesl ji svému otci se slovy: "Vstaň, otče, a jez z úlovku svého...
Genesis 27:33...se zhrozil a v nesmírné hrůze zvolal: "A kdo je potom ten, který ulovil zvěřinu a přinesl mi ji? Ještě...
Genesis 28:16..." Jákob se probudil a zvolal: "Na tomto místě je opravdu Hospodin - a jsem to nevěděl!" V posvátné...
Genesis 28:17...V posvátné hrůze pokračoval: "Jak hrozné je toto místo! Není to nic jiného než Boží dům a toto musí...
Genesis 29:4...zpět na jeho místo v ústí studny. Jákob se jich zeptal: "Odkud jste, bratři?" "Z Cháranu," odpověděli....
Genesis 29:5... "A znáte Lábana, syna Náchorova?" zeptal se jich. "Známe," odpověděli. Zeptal se jich: "Daří se mu...
Genesis 29:6...zeptal se jich. "Známe," odpověděli. Zeptal se jich: "Daří se mu dobře?" "Ano," odpověděli. "Podívej, jeho...
Genesis 29:7...dcera Ráchel právě přichází s ovcemi." Na to jim řekl: "Do večera je ještě daleko; teď přece není čas...
Genesis 29:9...a odvalí se kámen z ústí studny." A zatímconimi mluvil, přišla Ráchel se stádem svého otce. Byla totiž...
Genesis 29:12...Ráchel políbil a hlasitě se rozplakal. A když  řekl, že je příbuzný jejího otce, že je Rebečin syn,...
Genesis 29:16...sloužit zadarmo. Řekni mi, co chceš za odměnu." (Onen Lában měl dvě dcery: starší se jmenovala Léa a mladší...
Genesis 29:19...mladší dceru Ráchel." Lában odpověděl: "Dám ti ji raději než komukoli jinému. Zůstaň u ." A tak Jákob...
Genesis 29:20...let a zdálo se mu to jako pouhá chvíle, protože ji miloval. Potom Jákob Lábanovi řekl: "Můj čas se naplnil....
Genesis 29:21... Potom Jákob Lábanovi řekl: "Můj čas se naplnil. Dej mi mou ženu, chci být s ." Lában tedy shromáždil...
Genesis 29:23...hostinu. Večer pak vzal svou dceru Léu, přivedl ji k Jákobovi a ten s spal. (A Lában tenkrát své dceři...
Genesis 29:27...než prvorozenou," odpověděl mu Lában. " strávíš svatební týden, dáme ti i tu druhou - za to, že...
Genesis 29:29...mu pak dal za ženu svoji dceru Ráchel. (Také  Lában daroval děvečku - svou otrokyni Bilhu.) Jákob tedy...
Genesis 29:30...Bilhu.) Jákob tedy spal i s Ráchel. Miloval ji ovšem více než Léu. Sloužil pak u Lábana ještě dalších...
Genesis 29:31...dalších sedm let. Když Hospodin viděl, že Léa je nemilovaná, otevřel její lůno. Ráchel však byla neplodná...
Genesis 30:3...za Boha, který ti nedopřál plod života?" "Zde je děvečka Bilha," řekla mu. "Spi s , rodí na můj...
Genesis 30:4...získám syny skrze ni." A tak mu dala svou otrokyni Bilhu za ženu. Jákob s spal a Bilha počala a porodila...
Genesis 30:9...Léa viděla, že přestala rodit, vzala svou otrokyni Zilpu a dala ji Jákobovi za ženu. Její otrokyně Zilpa...
Genesis 30:13...porodila Jákobovi druhého syna, Léa řekla: "To je pro blaho! Ženy mi budou blahopřát!" Dala mu tedy...
Genesis 30:14...blahopřát!" Dala mu tedy jméno Ašer, BlaženýJednou, v době pšeničné sklizně, vyšel Ruben na pole,...
Genesis 30:15...těch milostných jablíček, co našel tvůj syn." Ta  však odpověděla: "Nestačí, žes mi vzala manžela? Teď mi...
Genesis 30:16...mandragoru od svého syna." A tak noci spal. A Bůh Léu vyslyšel: počala a porodila Jákobovi pátého...
Genesis 30:21...jméno Zabulon, Úcta. Potom porodila dceru a dala  jméno Dína, Spravedlnost. Bůh však pamatoval i na...
Genesis 30:22... Bůh však pamatoval i na Ráchel; vyslyšel ji a otevřel její lůno. Počala tedy, a když porodila syna,...
Genesis 30:34... počítá za krádež." Lában tedy řekl: "Dobrá,  je po tvém." Ještě téhož dne však vyřadil pruhované a...
Genesis 30:35...tedy řekl: "Dobrá, je po tvém." Ještě téhož dne však vyřadil pruhované a strakaté kozly,...
Genesis 30:37... mandloňové a platanové pruty, oloupalnich proužky kůry, a tak odkryl bílé jádro prutů. Potom ty...
Genesis 30:41...zvířatům. A kdykoli se pářily statné kusy, Jákob jim před oči do žlabů kladl ty pruty, aby se pářily před...
Genesis 31:5...Ráchel a Léu na pole ke svému stádu a řekl jim: "Vidím na vašem otci, že mi není nakloněn jako...
Genesis 31:9...mláďata. Tak Bůh odebral stádo vašemu otci a dal je mně. Jednou, v době páření dobytka, jsem ve snu pozvedl...
Genesis 31:16...bohatství, které Bůh vytrhl z rukou našeho otceje proto naše a našich dětí! Udělej, cokoli ti Bůh řekl." A...
Genesis 31:26...Odkradl ses ode a odvedl dcery, jako bys je zajal mečem! Proč jsi tajně utekl? Zmizels pokradmu a...
Genesis 31:32...jsem si, že bys mi chtěl své dcery vzít násilímJestli ale u někoho najdeš své bohy, zemře! Prohledej ...
Genesis 31:34...strčila pod velbloudí sedlo a posadila se na . Lában prohledal celý stan, ale nic nenašel. Ráchel...
Genesis 31:41...i spánek zmizel z očí. Tak mi bylo ve tvém domě oněch dvacet let. Čtrnáct let jsem ti sloužil za tvé dvě...
Genesis 31:43... dcery, tyto děti jsou děti a tento dobytek je můj dobytek. Všechno, co vidíš, je moje. Co bych ale...
Genesis 31:44...dcery a pro děti, jež se jim narodily? Proto ny pojď, vstupme do smlouvy - a ty - je to pro mne a...
Genesis 31:47... vytvořili mohylu a na mohyle pojedli. Lában ji pojmenoval aramejsky Jegar-sahaduta, Mohyla svědectví, a...
Genesis 31:48... totiž Gal-ed. Lában řekl: "Tato mohyla  je ode dneška mým i tvým svědkem." A proto dostala jméno...
Genesis 31:50...si kromě mých dcer další ženy - ačkoli s námi ne žádný člověk, hle, Bůh je mým i tvým svědkem!" Lában...
Genesis 31:53...zlým úmyslem. Bůh Abrahamův a Bůh Náchorův, Bůh jejich otce nechť je naším soudcem!" Jákob tedy přísahal...
Genesis 31:54...přísahal při Strachu svého otce Izáka. Potom na oné hoře obětoval dobytče a svolal své druhy, aby hodovali....
Genesis 32:1...tak hodovali a zůstali na hoře celou noc. Čas ráno Lában vstal, políbil své vnuky i dcery a požehnal...
Genesis 32:3...a vtom se s ním setkali Boží andělé. Jakmile je Jákob uviděl, zvolal: "To je Boží tábor!" A tak to místo...
Genesis 32:5...planinu, ke svému bratru Ezauovi a přikázal jim: "Povězte mému pánu Ezauovi: ‚Toto praví tvůj služebník...
Genesis 32:7...k tvému bratru Ezauovi, ale ti jde naprotije s ním čtyři sta mužů!" Na Jákoba padl veliký strach a...
Genesis 32:17... 40 krav a 10 býků, 20 oslic a 10 oslů. Svěřil je svým služebníkům, každé stádo zvlášť, a řekl jim: "Jděte...
Genesis 32:18...a zeptá se : ‚Komu patříš a kam jdeš? A čí je to stádo před tebou?' odpovíš: ‚Tvého služebníka Jákoba....
Genesis 32:24...jedenáct synů a přebrodil potok Jabok. Vzal je a převedl je přes potok; převedl všechno, co měl. Tehdy...
Genesis 33:2...Léu, Ráchel a ty dvě otrokyně a postavil otroky s jejich dětmi dopředu, Léu s jejími dětmi za a...
Genesis 33:3... a Ráchel s Josefem dozadu. Sám pak šel před nimi a sedmkrát se poklonil k zemi, než došel ke svému...
Genesis 33:5...pozvedl oči, spatřil ženy s dětmi a řekl: "Kdo je to s tebou?" Jákob odpověděl: "To jsou děti, kterými Bůh...
Genesis 33:7...se přiblížila také Léa se svými dětmi a poklonily se. Nakonec se přiblížili Josef a Ráchel a i oni se...
Genesis 33:8...a i oni se poklonili. Ezau se zeptal: "K čemu je celý ten průvod, který jsem potkal?" On odpověděl:...
Genesis 33:10...si, co ti patří." Jákob však odpověděl: "Prosímnikoli! Přijmi laskavě ode tento dar. Když vidím tvou...
Genesis 33:20...sto mincí. Postavil tam oltář a nazval ho "Bůh je Bohem Izraele." Dína, dcera, kterou Jákobovi porodila...
Genesis 34:2... si jednou vyšla navštívit domorodé dívky. Když ji uviděl kníže země, Šechem, syn Hivejce Chamora,...
Genesis 34:3...- znásilnil ji. Přilnul ale k Jákobově dceři celou duší, zamiloval si ji a mluvil s laskavě. Potom...
Genesis 34:7...synové z pole, a když to uslyšeli, zasáhlo je to tak, že se velmi rozlítili. Spáchal přece v Izraeli...
Genesis 34:8...s Jákobovou dcerou - to se přece nesmí! Chamornimi začal vyjednávat: "Můj syn Šechem prahne po vaší dceři...
Genesis 34:10...u nás, bude celá země před vámi. Bydlete, obchodujte a mějte ji za svou!" Šechem pak jejímu otci...
Genesis 34:14... neboť poskvrnil jejich sestru Dínu. Řekli jim: "Nic takového nemůžeme udělat. Dát svou sestru...
Genesis 34:15...muži - to by pro nás byla hanba! Vyhovíme vámjen když budete jako my. se každý z vás, kdo je mužského...
Genesis 34:21...k tamním měšťanům: "Tito muži se k nám chova pokojně. tedy bydlí v této zemi a obchodují v . Hle...
Genesis 34:22...jim. Vyhoví nám ovšem a budou s námi bydlet jako jeden lid jen s touto podmínkou: každý z nás, kdo je...
Genesis 34:23... jako jsou obřezaní oni. Nebudou snad potom jejich stáda, jejich majetek a všechna jejich zvířata naše?...
Genesis 34:31...mně, zabijí a budu vyhlazen - i můj dům!" Oni však řekli: "To měl s naší sestrou zacházet jako s...
Genesis 35:4...všechny cizí bohy, které měli při sobě, i náušnice, jež nosili v uších, a Jákob je zakopal pod tím dubem,...
Genesis 35:5...Potom táhli dál. Boží hrůza padla na města kolem nich, a tak Jákobovi synové nebyli pronásledováni. Jákob...
Genesis 35:8...Rebečina chůva Debora a byla pochována pod oním dubem u Bet-elu. Izák jej proto nazval Alon-bachut,...
Genesis 35:17...rodit a měla těžký porod. V nejtěžší chvíli  porodní bába řekla: "Neboj se, i tentokrát budeš mít...
Genesis 35:18..."Neboj se, i tentokrát budeš mít syna!" A když ji opouštěl život (neboť umírala), dala dítěti jméno...
Genesis 35:19...zemřela a byla pohřbena na cestě k Efratě (což je Betlém). Jákob pak nad jejím hrobem postavil památný...
Genesis 35:20...na cestě k Efratě (což je Betlém). Jákob pak nad jejím hrobem postavil památný kámen (a ten sloup je na...
Genesis 35:27...svému otci Izákovi do Mamre v Kiriat-arbě (což je Hebron), kde pobýval Abraham i Izák. Izák se dožil 180...
Genesis 36:1... Pochovali ho jeho synové Ezau a Jákob. Toto je Ezauův (totiž Edomův) rod. Ezau si vzal manželky z...
Genesis 36:7...do země Seír, daleko od svého bratra JákobaJejich majetek byl totiž větší, než aby mohli bydlet spolu,...
Genesis 36:8... Ezau se tedy usadil v pohoří Seír (a ten Ezau je Edom). Toto je rod Ezaua, otce Edomců v pohoří Seír...
Genesis 36:9...usadil v pohoří Seír (a ten Ezau je Edom). Toto je rod Ezaua, otce Edomců v pohoří Seír. Toto jsou jména...
Genesis 36:19...Oholíbamy, dcery Anovy. To jsou synové Ezaua (je je Edom) a jejich kmeny. Toto jsou synové Chorejce...
Genesis 36:24...Alvan, Manachat, Ebal, Šefo a Onam. Synové Cibeonovi: Aja a Ana (to je ten Ana, který našel na poušti...
Genesis 36:30...kmen Ana, kmen Dišon, kmen Ecer a kmen Dišan. To je výčet chorejských kmenů v zemi Seír. Toto jsou králové,...
Genesis 37:2...v zemi putování svého otce, v zemi Kanaán. To je Jákobův příběh. Josef byl sedmnáctiletý mladík. Pásal...
Genesis 37:4... Dokonce mu udělal zdobenou suknici. Když ale jeho bratři zjistili, že ho jejich otec miluje víc než je,...
Genesis 37:6...svým bratrům, nenáviděli ho tím více. Řekl jim: "Poslechněte si prosím můj sen: Vázali jsme na poli...
Genesis 37:13...otce do Šechemu, řekl Izrael Josefovi: "Nešli tvoji bratři pást do Šechemu? Pojď, pošlu za nimi."...
Genesis 37:17...pasou." Muž odvětil: "Odešli odsud. Slyšel jsem je říkat: ‚Pojďme k Dotanu.'" Josef se tedy vydal za svými...
Genesis 37:18...poblíž Dotanu je našel. Spatřili ho zdálky, a ještě než k nim dorazil, domluvili se, že ho zabijí. Řekli...
Genesis 37:21...snů!" Když to však uslyšel Ruben, chtěl ho před nimi zachránit, a tak řekl: "Neberme mu život!" Ruben...
Genesis 37:22...krev; hoďme ho do téhle jámy zde v pusti, ale nevztahujme na něj ruku!" (To řekl, aby ho před...
Genesis 37:27...Pojďme ho prodat Izmaelitům a nevztahujme na j ruce - vždyť je to náš bratr, naše tělo!" A bratři ho...
Genesis 37:28...bratr, naše tělo!" A bratři ho poslechli. Když je ti midiánští obchodníci míjeli, vytáhli Josefa z jámy a...
Genesis 37:30...své šaty a vrátil se k bratrům se slovy: "Hoch je pryč! Co teď, co si počnu?" A tak vzali Josefovu suknici...
Genesis 37:31...Co teď, co si počnu?" A tak vzali Josefovu suknici, zabili kozla a namočili ji do krve. Potom tu zdobenou...
Genesis 37:32...a namočili ji do krve. Potom tu zdobenou suknici poslali svému otci. Nechali mu ji donést se slovy:...
Genesis 37:33... Poznáváš v tom suknici svého syna?" Poznal ji hned: "To je suknice mého syna! Sežrala ho divá zvěř!...
Genesis 38:2...muži jménem Chíra. Tam Juda uviděl dceru jistého Kananejce jménem Šua; vzal si ji tedy a spal s ....
Genesis 38:3...jménem Šua; vzal si ji tedy a spal s Ona počala, porodila syna a dala mu jméno Er. Počala znovu,...
Genesis 38:14...a zahalila se. Potom si sedla u vstupu do Enajim, což je po cestě do Timny. (Viděla totiž, že Šela je...
Genesis 38:15...je dospělý a že za něj nebyla provdána.) A když ji Juda uviděl, považoval ji za nevěstku, neboť měla...
Genesis 38:16...měla zahalenou tvář. Uchýlil se tedy cestou a řekl: "Chci se s tebou vyspat." (Nevěděl totiž, že je...
Genesis 38:17...Odpověděl: "Pošlu ti kůzle ze svého stáda." Ona na to: "Než je pošleš, musíš dát něco do zástavy."...
Genesis 38:18..."Své pečetidlo, šňůru a hůl, co máš v ruce." Dal  to, vyspal se s a ona otěhotněla. Potom vstala a...
Genesis 38:20... Měl od ženy vyzvednout zástavu, ale nemohl ji najít. Vyptával se místních mužů: "Kde je ta...
Genesis 38:21...zástavu, ale nemohl ji najít. Vyptával se místch mužů: "Kde je ta prostitutka, co seděla v Enajim u...
Genesis 38:22...A tak se vrátil k Judovi se slovy: "Nemohl jsem ji najít. Místní muži mi navíc řekli, že tam žádná...
Genesis 38:23...tedy nechá, abychom neměli ostudu. To kůzle jsem  přece poslal, ale tys ji nemohl najít." Asi za tři...
Genesis 38:24..." Asi za tři měsíce bylo Judovi oznámeno: "Tvoje snacha Támar se zachovala jako nevěstka! Dokonce je z...
Genesis 38:25...Juda řekl: "Vyveďte ji ven, je upálena!"  ji vedli, když vtom poslala svému tchánovi vzkaz: "Jsem...
Genesis 38:26...šňůra a hůl." Když Juda ty věci poznal, zvolal: "Ona je spravedlivější než - vždyť jsem ji nechtěl...
Genesis 38:28... hle, v jejím lůnu byla dvojčata. Během porodu jeden syn vystrčil ruku. Porodní bába ho za ni chytila a...
Genesis 38:29...červenou nit se slovy: "Tento vyšel první." On ji však zase vtáhl zpět a hle, ven vyšel jeho bratr. Řekla...
Genesis 38:30...tak dostal jméno Peres, Průlom. Když potom vyšel jeho bratr s onou červenou nití na ruce, dostal jméno...
Genesis 39:1...Izmaelité odvedli dolů do Egypta. Tam ho od nich koupil jeden Egypťan, faraonův dvořan Putifar, velitel...
Genesis 39:3...a zůstal v domě svého egyptského pána. Když jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že Hospodin působí,...
Genesis 39:10...i když Josefa přemlouvala den za dnem, aby si lehl a pobyl s , neposlechl ji. Jednoho dne, když...
Genesis 39:13...v její ruce, utekl a běžel ven. Když uviděla, že  nechal své šaty v ruce a utekl ven, svolala služebnictvo...
Genesis 39:14...své šaty v ruce a utekl ven, svolala služebnictvo a řekla jim: "Podívejte se! Přivedl k nám můj muž...
Genesis 40:3...na vrchního číšníka i na vrchního pekaře - a dal je do vězení v domě velitele stráže, na stejné místo v...
Genesis 40:4...v žaláři, kde byl vězněn Josef. Velitel stráže je svěřil do Josefovy péče. Když byli ve vězení dlouho,...
Genesis 40:6...noci svůj sen, každý s vlastním významem. Kdyžnim Josef ráno přišel, pohlédl na a hle, byli smutní....
Genesis 40:8...nešťastně?" Odpověděli mu: "Měli jsme sen a ne tu, kdo by ho vyložil." Josef jim řekl: "Nepatří snad...
Genesis 40:11...pohár, a tak jsem ty hrozny trhal a vymačkával je do faraonova poháru. Pak jsem ten pohár podal faraonovi...
Genesis 40:12...ten pohár podal faraonovi." Josef mu řekl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři výhonky jsou tři dny. za tři...
Genesis 40:17...košíky. V tom, který byl navrchu, bylo nejrůzjší pečivo připravené pro faraona, ale ptáci mi je z...
Genesis 40:18...košíku na hlavě klovali." Josef odpověděl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři koše jsou tři dny. za tři dny...
Genesis 40:22... takže znovu podával pohár faraonovi, ale vrchho pekaře dal pověsit na kůl, jak jim to Josef vyložil....
Genesis 41:3...a tučných krav a pásly se v mokřině. Náhle za nimi z Nilu vystoupilo sedm jiných krav, nápadně ošklivých...
Genesis 41:6...vyrostlo sedm bohatých a pěkných klasů. Náhle za nimi vyrazilo sedm klasů hubených a sežehlých východním...
Genesis 41:8...všechny věštce a mudrce Egypta a vyprávěl jim své sny. Nikdo je však faraonovi neuměl vyložit. Tehdy...
Genesis 41:12...měli sen s vlastním významem. A byl tam s námi jeden hebrejský mladík, otrok velitele stráže. Vyprávěli...
Genesis 41:19...krásných krav a pásly se v mokřině. Náhle za nimi vystoupilo sedm jiných krav, churavých, nápadně...
Genesis 41:21...těch sedm prvních, tučných krav. A ačkoli je sežraly, nebylo to na nich vůbec znát, neboť byly stejně...
Genesis 41:23...sedm klasů, bohatých a pěkných. Náhle za nimi vyrazilo sedm klasů planých, hubených a sežehlých...
Genesis 41:25...nikdo mi to neuměl vysvětlit." Josef tedy faraonovi řekl: "Faraonův sen je jeden a tentýž. Bůh faraonovi...
Genesis 41:26...oznámil, co se chystá učinit: Sedm pěkných krav je sedm let, sedm pěkných klasů je rovněž sedm let - je to...
Genesis 41:27...sen. Sedm vyhublých a ošklivých krav vystupucích za nimi je sedm let, stejně jako těch sedm prázdných...
Genesis 41:30...zem přichází sedm let veliké hojnosti. Po nich však nastane sedm let hladu, kdy se v egyptské zemi na...
Genesis 41:32...nebude v zemi vůbec znát. A že byl ten sen faraonovi dvakrát zopakován, znamená, že ta věc je u Boha jistá...
Genesis 41:35...hojnosti vybírá pětinu úrody egyptské země. Úředci během těch nadcházejících dobrých let shromažďují...
Genesis 41:48...zemi shromažďoval všechny potraviny a ukládal je ve městech. V každém městě ukládal potraviny z okolních...
Genesis 41:49...Josef nashromáždil nesmírné množství obilí, jako je mořského písku. Nakonec ho přestal i počítat, neboť ho...
Genesis 41:50...ho přestal i počítat, neboť ho bylo bezpočtuJeště než přišla léta hladu, se Josefovi narodili dva...
Genesis 42:1...rozmohl hlad. Když Jákob uviděl, že v Egyptě je zrní, řekl svým synům: "Co se na sebe jen tak díváte?...
Genesis 42:2...na sebe jen tak díváte? Slyšel jsem, že v Egyptě je zrní. Jděte a nějaké tam pro nás nakupte, zůstaneme...
Genesis 42:7...se tváří k zemi. Josef své bratry poznal na prv pohled. Choval se k nim však jako cizí a mluvil s nimi...
Genesis 42:8...nakoupili jídlo." Josef své bratry poznal, ale oni ho nepoznali. Josef si pamatoval sny, které o nich měl,...
Genesis 42:9...ho nepoznali. Josef si pamatoval sny, kterénich měl, a tak jim řekl: "Jste špehové! Přišli jste...
Genesis 42:13...si prohlédnout slabiny země!" Odpověděli: "Tvoji služebníci jsou bratři. Bývalo nás dvanáct synů jednoho...
Genesis 42:15...Jste špehové! Proto si vás prověřím. Jakože je farao živ, nevyjdete odsud, dokud sem nepřijde váš...
Genesis 42:16... dokud sem nepřijde váš nejmladší bratr! Pošlete jednoho z vás, aby vašeho bratra vyzvedl. Vy zatím budete...
Genesis 42:17...ne, jakože je farao živ, jste špehové!" A tak je nechal na tři dny zavřít do vězení. Třetího dne jim...
Genesis 42:18...nechal na tři dny zavřít do vězení. Třetího dne jim Josef řekl: "Jsem bohabojný člověk. Když uděláte, co...
Genesis 42:23...slyšet, a tak teď pykáme za jeho krev!" Josefnimi mluvil skrze tlumočníka, a tak nevěděli, že jim rozumí...
Genesis 42:24...a tak nevěděli, že jim rozumí. V tu chvíli se od nich odvrátil a rozplakal se. Potom se k nim vrátil,...
Genesis 42:25...před jejich očima ho spoutal. Potom přikázal,  jim naplní měchy obilím, každému z nich do pytle vrátí...
Genesis 42:27...zrní na osly a odešli. Když měli cestou nocovatjeden z nich otevřel svůj pytel, aby dal svému oslu obrok,...
Genesis 42:28...stříbro: leželo navrchu v jeho vaku! " stříbro je zpátky!" zvolal ke svým bratrům. "Je přímo v mém vaku!"...
Genesis 42:29...do kanaánské země, vyprávěli mu všechno, co je potkalo: "Ten muž, pán země, s námi mluvil tvrdě....
Genesis 42:32...Bývalo nás dvanáct bratrů, synů našeho otceJeden není a nejmladší je právě s naším otcem doma v...
Genesis 42:35...a hle, každý ve svém pytli našel svůj váček s pezi! Když viděli ty váčky s penězi, dostali strach - oni i...
Genesis 42:36...s penězi, dostali strach - oni i jejich otecJejich otec Jákob zvolal: "Připravili jste o syny! Josef...
Genesis 42:38...ho zpět." On však řekl: "Můj syn s vámi nepůjdeJeho bratr je mrtev a zůstal jen on sám. Kdyby se mu na...
Genesis 43:2...zemi panoval krutý hlad. Když spotřebovali zr, které přivezli z Egypta, řekl jim jejich otec: "Jděte...
Genesis 43:11...neotáleli, určitě bychom se dvakrát vrátili!" Jejich otec Izrael jim nakonec řekl: " se stane, co se...
Genesis 43:14... Vstaňte a vraťte se k tomu muži. Kéž vámj Všemohoucí Bůh dopřeje slitování, aby s vámi propustil...
Genesis 43:16... odešli do Egypta a stanuli před Josefem. Kdyžnimi Josef uviděl Benjamína, řekl správci svého domu:...
Genesis 43:17...je. Ti muži dnes budou obědvat se mnou." Ten učinil, jak Josef řekl, a odvedl je do Josefova paláce. Když...
Genesis 43:18...je do Josefova paláce. Když ale uviděli, kam je vedou, polekali se a říkali si: "Určitě nás sem dal...
Genesis 43:21...a hle, stříbro každého z nás leželo navrchujeho vaku - naše stříbro v plné váze! Proto jsme je teď...
Genesis 43:23...stříbro dal do vaků!" On však řekl: "Buďte klid, nebojte se. Ten poklad vám dal do vaků váš Bůh, Bůh...
Genesis 43:24...v pořádku." Načež k nim přivedl Šimeona. Poté je uvedl do Josefova paláce, dal jim vodu na umytí nohou a...
Genesis 43:27...s sebou, a klaněli se mu k zemi. Zeptal se jich, jak se jim daří, a řekl: "Jak se daří vašemu starému...
Genesis 43:29...bratra Benjamína, syna své matky. Zeptal se: "Je tohle váš nejmladší bratr, o němž jste mi vyprávěli?"...
Genesis 43:32..."Podávejte jídlo!" Podávali tedy zvlášť pro j, zvlášť pro a zvlášť pro Egypťany, kteří jedli s ním...
Genesis 43:34... a s úžasem hleděli jeden na druhého. Nechal jim podávat čestné porce ze svého stolu a Benjamínova porce...
Genesis 44:1...správci svého domu: "Naplň vaky těch mužů dlem, kolik jen unesou, a vlož stříbro každého z nich...
Genesis 44:4...svého domu: "Vstaň, pronásleduj ty muže, a  je dostihneš, řekni jim: ‚Proč oplácíte dobro zlem? Z toho...
Genesis 44:6...Co jste to provedli za špatnost?!'" Dostihl je tedy a opakoval jim ta slova. Odpověděli: "O čem to můj...
Genesis 44:11...koho se to najde. Vy ostatní budete volní." Všichni tedy rychle složili své vaky na zem a rozvázali je....
Genesis 44:12...složili své vaky na zem a rozvázali je. Začal je prohledávat, počínaje od nejstaršího a konče u...
Genesis 44:15...bratry dorazil. Padli před ním na zem a Josef jim řekl: "Co jste se to pokoušeli provést? Nevíte snad, že...
Genesis 44:20...‚Pane, máme starého otce a malého bratra, dítějež zplodil ve svém stáří. Jeho bratr je mrtev. Zůstal z...
Genesis 44:28...‚Sami víte, že mi manželka porodila dva synyJeden mi odešel. Rozsápán, ach, je rozsápán! naříkal jsem a...
Genesis 45:6...před vámi, aby vám zachránil život. dva roky je přece na zemi hlad a přichází ještě pět let, kdy se...
Genesis 45:15... Potom líbal všechny své bratry a plakal nad nimi. Teprve pak na něj jeho bratři byli schopni promluvit....
Genesis 45:21...z Egypta!" A Izraelovi synové souhlasili. Josef jim podle faraonova pokynu dal povozy a jídlo na cestu....
Genesis 45:22...pokynu dal povozy a jídlo na cestu. Všem jim dal také sváteční pláště, ale Benjamínovi dal tři sta...
Genesis 45:24...jeho otce na cestu. A když se loučil s odcházecími bratry, řekl jim: "Cestou se nehádejte!" A tak...
Genesis 45:26...otci Jákobovi do Kanaánu. Oznámili mu: "Josef žije! Dokonce se stal vládcem celého Egypta!" Jeho srdce...
Genesis 45:27... Když mu ale vyřídili všechna slova, která po nich Josef vzkázal, a když spatřil povozy, které Josef...
Genesis 46:5...děti a ženy na povozy, které farao poslal, aby je přivezli, vzali svá stáda i svůj majetek, jehož nabyli v...
Genesis 47:2...Gošen." Vzal pět ze svých bratrů a představil je faraonovi. "Jaké máte zaměstnání?" zeptal se jich farao....
Genesis 47:3...a představil je faraonovi. "Jaké máte zaměstná?" zeptal se jich farao. "Tvoji služebníci jsou pastevci...
Genesis 47:6...a bratry na nejlepším kusu země; bydlí v kraji Gošen. A znáš-li mezi nimi zvlášť schopné muže, ustanov...
Genesis 47:8...faraonovi požehnal. Farao se ho zeptal: "Kolik je ti let?" " putování trvá sto třicet let," odpověděl mu...
Genesis 47:11...požehnal a odešel od něj. Josef podle faraonova rozkazu usadil svého otce a bratry na pozemcích,...
Genesis 47:14...hladem. Josef tenkrát shromáždil všechny peze, které se jen v Egyptě a Kanaánu našly, neboť za ...
Genesis 47:17..." Přiváděli tedy k Josefovi svůj dobytek a Josef jim dával chléb za koně, brav, skot i za osly. Za všechen...
Genesis 47:20...a naše půda nezpustne!" Tak Josef pro faraona skoupil všechnu půdu v Egyptě. Všichni Egypťané totiž...
Genesis 48:1...se v hlavách svého lůžka poklonil Bohu. Po jaké době Josefovi bylo řečeno: "Hle, tvůj otec je...
Genesis 48:6...jako Ruben a Šimeon. Potomci, které zplodíš po nich, budou tví. Pokud jde o jejich dědictví, budou uvedeni...
Genesis 48:7...zemřela. Byli jsme v kanaánské zemi, zbýval jen kousek cesty do Efraty, a tam jsem ji pohřbil, na cestě...
Genesis 48:8...všiml Josefových synů a zeptal se: "Kdo to je?" Josef svému otci odpověděl: "To jsou moji synové,...
Genesis 48:9...to je?" Josef svému otci odpověděl: "To jsou moji synové, které mi zde dal Bůh." Řekl tedy: "Přiveď je...
Genesis 48:10...byly zesláblé stářím, takže sotva viděl.) Josef je k němu přivedl a on je líbal a objímal. Tehdy Izrael...
Genesis 48:16...po celý můj život po dnešní den, Andělje ze všeho zlého vykoupil, nechť požehná těmto...
Genesis 48:17...jak potěr rozmnoží!" Když ale Josef spatřil, že jeho otec položil pravici na Efraimovu hlavu, nelíbilo se...
Genesis 48:18... a řekl svému otci: "Tak ne, otče. Tenhle je prvorozený - jemu polož na hlavu svou pravici!" Jeho...
Genesis 48:20...semene vzejde celé množství národů." Toho dne jim požehnal slovy: "Tvým jménem bude žehnat Izrael: ‚Dej...
Genesis 49:7...hněvu, zmrzačili býky ve svém rozmaru. Zlořečený jejich hněv, že je tak prudký, a jejich prchlivost, že je...
Genesis 49:9...tvého otce před tebou se sklánějí. Mladý lev je Juda; svou kořistí jsi vzrostl, synu můj! Schoulil se,...
Genesis 49:14... k dalekému Sidonu se přivine. Isachar je osel houževnatý, mezi ohradami ležící. uvidí...
Genesis 49:15...ohradami ležící. uvidí odpočinek, jak dobrý je, a zemi, jak je líbezná, hřbet sehne, aby břímě nosil,...
Genesis 49:19... čekám na tvé spasení! Gád - horda se na j nahrne, on se však v patách vrhne za . Ašer bude mít...
Genesis 49:21...tučný pokrm, královské lahůdky obstará. Neftalí je laň vypuštěná, jež vrhá krásné kolouchy. Josef je...
Genesis 49:22...laň vypuštěná, jež vrhá krásné kolouchy. Josef je ratolest plodná, plodná ratolest nad pramenem, jejíž...
Genesis 49:24... lukostřelci jej stíhali. Pevný však zůstal jeho luk, přijaly sílu paže rukou jeho z rukou Mocného...
Genesis 49:28...bude žrát a večer svou kořist rozdělí." Toto je všech dvanáct izraelských kmenů a takto k nim jejich...
Genesis 49:29...z nich udělil požehnání, jaké mu patřilo. Potom jim přikázal: " budu připojen ke svému lidu, pochovejte...
Genesis 49:32...ženu Rebeku a tam jsem pochoval Léu. To pole i s jeskyní, která je na něm, je koupeno od Chetových synů!" A...
Genesis 50:1...lidu. Josef se vrhl na otcovu tvář, skrápěl ji slzami a líbal ho. Potom Josef přikázal lékařům, kteří...
Genesis 50:9... svůj brav a skot zanechali v gošenském krajiJely s nimi i vozy s jezdci; byl to velkolepý průvod. Když...
Genesis 50:12...Egypta. Jákobovi synové s otcem naložili, jak jim přikázal. Přinesli ho do kanaánské země a pochovali ho...
Genesis 50:15...otce. Když si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si: "Co když nás Josef stále...
Genesis 50:19...se slovy: "Hle, jsme tvoji služebníci!" Josef jim však řekl: "Nebojte se, copak mne máte za Boha?...
Genesis 50:21...nebojte, postarám se o vás i o vaše děti!" Tak je utěšoval a mluvil s nimi laskavě. Josef tedy bydlel v...
Exodus 1:7...a celé to pokolení. Synové Izraele však byli plod a nesmírně se rozrůstali, množili a rozmáhali, takže se...
Exodus 1:9...Josefa. Ten řekl svému lidu: "Izraelský lid je pro nás příliš veliký a mocný! Pojďme si rozmyslet, co s...
Exodus 1:10...příliš veliký a mocný! Pojďme si rozmyslet, conimi, aby se nerozmnožili ještě více! Kdyby vypukla válka,...
Exodus 1:11...a odejít ze země!" Ustanovili tedy nad nimi dozorce, aby je utiskovali robotou, a izraelský lid...
Exodus 1:13... Egypťany jímala z Izraelitů hrůza, a tak je začali nemilosrdně zotročovat. Ztrpčovali jim život...
Exodus 1:14...tak je začali nemilosrdně zotročovat. Ztrpčovali jim život těžkou dřinou s hliněnými cihlami i všemožnou...
Exodus 1:16...bude syn, zabijte ho, když to bude dcera, nechte ji žít." Ty porodní báby se ale bály Boha, a tak nejednaly,...
Exodus 1:17...ho, když to bude dcera, nechte ji žít." Ty porod báby se ale bály Boha, a tak nejednaly, jak jim řekl...
Exodus 1:19...láteřil. "Necháváte chlapce naživu!" Porod báby faraonovi odpověděly: "Hebrejky nejsou jako...
Exodus 1:21...se množil a velmi se rozmáhal. A že se ty porod báby bály Boha, dal jim rodiny. Farao nakonec přikázal...
Exodus 2:2... Ta pak počala a porodila syna. Když viděla, jak je krásný, celé tři měsíce ho skrývala. A když ho...
Exodus 2:3... A když ho nemohla skrývat déle, pořídila pro j třtinovou ošatku, vymazala ji dehtem a smolou a vložila...
Exodus 2:5... aby zjistila, co se s ním bude dít. Vtom seNilu přišla koupat faraonova dcera; její služebné zatím...
Exodus 2:6...ošatku, poslala děvečku, ji vytáhne. Otevřela ji a hle, bylo tam děťátko - plačící chlapec! Pohnuta...
Exodus 2:8...to děťátko odkojila?" "Ano, přiveď!" odpověděla  faraonova dcera. Dívka tedy přivedla matku dítěte....
Exodus 2:9...dcera. Dívka tedy přivedla matku dítěte. Faraonova dcera řekla: "Vezmi si to děťátko, odkoj mi je, a...
Exodus 2:13...toho Egypťana a zahrabal ho do písku. Kdyžnim pak přišel druhého dne, hle, dva Hebrejové se prali....
Exodus 2:17...stádo svého otce, přicházeli pastýři a odháli je. Tentokrát se však za postavil Mojžíš. Pomohl...
Exodus 2:20...ochotně načerpal vodu a napojil ovce!" "A kde je?" ptal se Reuel svých dcer. "Proč jste ho tam nechaly?...
Exodus 3:5...se! Zuj si obuv z nohou, neboť místo, na  stojíš, je svatá půda." Potom řekl: " jsem Bůh tvého...
Exodus 3:8...znám jejich bolesti. Proto jsem sestoupil, abych je vytrhl z ruky Egypťanů a abych je z země vyvedl do...
Exodus 3:9...a Jebusejců. Hle, nářek synů Izraele dolehl ke m; viděl jsem také útisk, jakým je Egypťané utiskují. Nyní...
Exodus 3:13...pokračoval: "Hle, přijdu k synům Izraele a řeknu jim: ‚Poslal k vám Bůh vašich otců.' Co jim odpovím,...
Exodus 3:15...k synům Izraele: ‚Poslal k vám Jsem.'" Bůh ještě Mojžíšovi řekl: "Takto promluvíš k synům Izraele:...
Exodus 3:16... Jdi, shromáždi izraelské stařešiny a řekni jim: ‚Ukázal se mi Hospodin, Bůh vašich otců - Bůh...
Exodus 4:3...to máš v ruce?" "Hůl," odpověděl. Řekl mu: "Hoď ji na zem." Hodil ji tedy na zem a proměnila se v hada!...
Exodus 4:6..." Vložil si tedy ruku do podpaždí, a když ji vytáhl, jeho ruka byla malomocná, bílá jako sníh. "Vlož...
Exodus 4:7...si tedy znovu vložil ruku do podpaždí, a když ji odtud vytáhl, byla znovu zdravá jako zbytek jeho těla!...
Exodus 4:9...znamení, uvěří druhému znamení. A pokud neuvěří ani těm dvěma znamením a neposlechnou , nabereš vodu z...
Exodus 4:14...můj; pošli prosím někoho jiného." Tehdy se na j Hospodin rozhněval: "A co tvůj bratr, levita Áron? Mám...
Exodus 4:17...budeš za Boha. A tu hůl vezmi s sebou. Budeš konat divy!" Mojžíš se tedy vrátil ke svému tchánu...
Exodus 4:20..." Mojžíš tedy vzal manželku a syny, posadil je na osla a vydal se zpátky do Egypta. Mojžíš s sebou vzal...
Exodus 4:22...jeho hrdost, a tak nenechá lid odejít. Tehdy faraonovi řekneš: Takto praví Hospodin - Izrael je můj syn, můj...
Exodus 4:25...nůž, odřízla předkožku svého syna, dotkla se jeho údu a řekla: "Jsi mým pokrevním ženichem!" A tak ho...
Exodus 4:30... Shromáždili všechny izraelské stařešiny a Áron jim vyprávěl všechno, co Hospodin řekl Mojžíšovi, a konal...
Exodus 5:2...slavnost na poušti!" Farao odpověděl: "Kdo je to ten Hospodin, že bych ho měl poslechnout a propustit...
Exodus 5:5...Zpátky k vašim robotám!" Farao pokračoval: "Jen se podívejte, jak se ta cháska v zemi rozmnožila - a vy...
Exodus 5:7...přikázal biřicům a dozorcům lidu: "Nedávejte  jim k výrobě cihel slámu jako dosud. si ji jdou sbírat...
Exodus 5:8... si ji jdou sbírat sami! Požadujte ale od nich stejné množství cihel, jako vyráběli dosud. Nic jim...
Exodus 5:11...praví farao: Nebudu vám dávat slámu. Jděte si ji sbírat, kde chcete, ale z práce, kterou musíte odvést,...
Exodus 5:13...zemi, aby na strništích paběrkoval slámu. Biřici je poháněli: "Odveďte svou práci - stejný denní úkol, jako...
Exodus 5:19...počet cihel!" Izraelští předáci viděli, že je s nimi zle. Museli totiž říkat: " z vašich denních...
Exodus 5:20...denních odvodů nechybí ani cihla!" Cestou od faraona potkali Mojžíše a Árona, kteří jim tam přišli naproti....
Exodus 5:21...a Árona, kteří jim tam přišli naproti. Předáci jim řekli: " na vás Hospodin pohlédne a soudí! Zošklivili...
Exodus 6:1..."Teprve teď uvidíš, co s faraonem provedu. Donutím ho, aby je propustil; sám je donutí, aby opustili...
Exodus 6:3...a Jákobovi jako Bůh Všemohoucí,a ačkoli jsem se jim nedal poznat svým jménem Hospodin. Sám jsem s nimi...
Exodus 6:4...nedal poznat svým jménem Hospodin. Sám jsemnimi uzavřel smlouvu, že jim dám kanaánskou zemi, zemi,...
Exodus 6:8...z egyptských robot. Přivedu vás do země, o ž jsem přísahal, že ji dám Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi...
Exodus 6:13...rty!" Hospodin pak mluvil k Mojžíšovi a Áronovi a dal jim příkazy ohledně synů Izraele i ohledně...
Exodus 6:26...levitských rodů po jednotlivých rodinách. To je ten Áron a Mojžíš, kterým Hospodin řekl: "Vyveďte syny...
Exodus 6:27...Izraele z egyptské země houf za houfem." To oni řekli egyptskému králi faraonovi, že mají vyvést...
Exodus 7:6... že jsem Hospodin." Mojžíš a Áron udělali přes to, co jim Hospodin přikázal. Když mluvili k faraonovi,...
Exodus 7:9...řekl: "Když vás farao vyzve: ‚Prokažte se jakým divem,' řekneš Áronovi: ‚Vezmi svou hůl, hoď ji...
Exodus 7:10...se v hada.'" A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonovi a udělali, co jim Hospodin přikázal: Áron hodil svou...
Exodus 7:13...neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Farao je neoblomný,...
Exodus 7:14...je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Farao je neoblomný, odmítá propustit lid. Ráno jdi za ním. ...
Exodus 7:18...Nilu a ta se obrátí v krev. Ryby, které jsouNilu, pomřou a nilská voda bude páchnout tak, že se ...
Exodus 7:19...napít.'" Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi, vezme svou hůl a napřáhne ji k egyptským...
Exodus 7:20...ve džberech a džbánech." Mojžíš s Áronem tedy učinili, jak Hospodin přikázal. Zvedl hůl, a když před...
Exodus 7:21...všechna nilská voda v krev. Ryby, které bylyNilu, pomřely a nilská voda páchla tak, že Egypťané nebyli...
Exodus 7:22...neoblomný. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Farao se otočil a šel domů. Vůbec si to nevzal k srdci...
Exodus 7:27...Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit, dávej pozor: Chystám se udeřit...
Exodus 8:1...žáby!'" Hospodin dále Mojžíšovi řekl: "Řekni Áronovi: ‚Napřáhni hůl, kterou máš v ruce, k průplavům,...
Exodus 8:2...Áron napřáhl ruku k egyptským vodám, vylezlynich žáby a pokryly celou egyptskou zem. Věštci však...
Exodus 8:3... Věštci však dokázali svými kouzly totéž - i oni vyvedli žáby na egyptskou zem. Farao si tehdy nechal...
Exodus 8:4...egyptskou zem. Farao si tehdy nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Modlete se k Hospodinu, i můj lid zbaví...
Exodus 8:10...v domech, dvorech i na polích pošly. Shrabali je na spoustu hromad a zemi naplnil hrozný puch. Když ale...
Exodus 8:11...zatvrdil. Jak Hospodin předpověděl, neposlechl je. Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Napřáhni svou hůl a udeř...
Exodus 8:13...egyptské zemi promění v komáry!" A tak to učinili: Áron napřáhl hůl, udeřil s do prachu, a lidi i...
Exodus 8:15...i dobytek pokryti komáry, řekli ti věštci faraonovi: "To musí být boží prst!" Farao však zůstal neoblomný...
Exodus 8:21...mouchami. Tehdy si farao nechal Mojžíše a Árona zavolat. "Jděte, obětujte svému Bohu," řekl jim, "ale...
Exodus 8:22...hnusí. Copak by nás neukamenovali, kdybychom jim před očima obětovali, co mají za ohavnost? Vydáme se na...
Exodus 9:2...Hebrejů: Propusť můj lid, aby mi sloužili. Pokud je však odmítáš propustit a chceš je nadále zadržovat,...
Exodus 9:12...jako všichni Egypťané. Hospodin však posílil faraonovu hrdost. Jak Hospodin Mojžíšovi předpověděl,...
Exodus 9:17...bylo rozhlášeno po celé zemi. Stále se povyšuješ nad můj lid a odmítáš je propustit? Dávej tedy pozor:...
Exodus 9:27... Farao si tehdy nechal zavolat Mojžíše a Árona. "Tentokrát přiznávám svou vinu!" vykřikl. "Hospodin je...
Exodus 9:29...a krupobití skončí. To abys poznal, že země je Hospodinova. Vím ale, že ty ani tví dvořané dosud nemáte...
Exodus 10:1... Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi. Zatvrdil jsem ho i jeho dvořany proto, abych...
Exodus 10:2...o tom, co jsem Egypťanům provedl, a o znamech, která jsem mezi nimi činil, abyste věděli, že jsem...
Exodus 10:7...a odešel od faraona. Dvořané tehdy na faraona naléhali: "Jak dlouho ještě budeme v této pasti?...
Exodus 10:8...A tak Mojžíše s Áronem přivedli zpět k faraonovi. Ten jim řekl: "Jděte, služte Hospodinu, svému Bohu....
Exodus 10:10...skotem, neboť máme Hospodinovu slavnost." Farao jim odpověděl: "Hospodin by opravdu musel být s vámi,...
Exodus 10:11...po tom tak toužíte, jděte sloužit Hospodinu, ale jen muži!" A vyhnali je od faraona. Tehdy Hospodin...
Exodus 10:12...faraona. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Napřáhni ruku na egyptskou zem, na ni přijdou kobylky a...
Exodus 10:14...Egyptem a snesly se na celý egyptský kraj. Byla jich taková spousta, že tolik kobylek ještě nikdy nebylo a...
Exodus 10:15...nikdy nebude. Pokryly každý kousek země, se jimi černala. Sežraly všechno, co zbylo po krupobití,...
Exodus 10:19... Vtom Hospodin obrátil k Egyptu velmi silný západ vítr, který ty kobylky odnesl a vmetl je do Rudého moře....
Exodus 10:26...Bohu! Náš dobytek půjde s námi - nezůstane tu ani kopyto. Budeme z nich brát, co bude potřeba ke službě...
Exodus 10:27...Hospodinu potřeba." Hospodin ale posílil faraonovu hrdost, a tak je nebyl ochoten propustit. Farao mu...
Exodus 12:7...obce zabije. Pak vezmou trochu krve a potřou  obě veřeje i nadpraží domů, v nichž ho budou jíst. Tu...
Exodus 12:8...domů, v nichž ho budou jíst. Tu noc budou st maso pečené na ohni a nekvašené chleby; budou je jíst...
Exodus 12:11...něco zbude, spálíte to v ohni. A takto ho budete st: budete mít přepásaná bedra, na nohou obuv a v ruce...
Exodus 12:14...vyhne. Tento den pro vás bude památný. Budete jej slavit jako Hospodinovu slavnost, budete jej slavit ve...
Exodus 12:17...Tento den budete zachovávat ve všech svých pokolech - to je věčné ustanovení. Od večera čtrnáctého dne...
Exodus 12:21...tedy svolal všechny stařešiny Izraele a řekl jim: "Jděte, vezměte si ze stáda kus pro své rodiny a...
Exodus 12:24...domů a ranit vás. Toto slovo dodržujte, neboť je to věčné ustanovení pro tebe i pro tvé syny. přijdete...
Exodus 12:27...pro vás tento obřad znamená?' odpovíte: ‚Pesach je oběť beránka Hospodinu, který v Egyptě ušetřil domy...
Exodus 12:31...nebyl mrtvý. noci si dal zavolat Mojžíše a Árona. "Seberte se a jděte pryč od mého lidu - vy i ti vaši...
Exodus 12:34...říkali: "Všichni pomřeme!" Lid tedy vzal těstoještě než vykynulo, díže zabalil do šatů a nesl je na...
Exodus 12:36...stříbrné a zlaté šperky i o šaty. Hospodin naklonil Egypťany k lidu tak příznivě, že jim vyhověli. Dočista...
Exodus 12:38...mužů bylo asi 600 000, kromě žen a dětí. Vyšlonimi také množství přimíšeného lidu a obrovské stádo bravu...
Exodus 12:42... vyšly všechny Hospodinovy zástupy z Egypta. To je ta noc, kdy Hospodin držel stráž, aby je vyvedl z Egypta...
Exodus 12:48...Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec ži u tebe, je u něj obřezán každý mužského pohlaví....
Exodus 13:2...Izraelci otvírá lůno, jak z lidí, tak z dobytkaje ." Mojžíš tedy lidu řekl: "Pamatuj na tento den, v...
Exodus 13:5...do země Kananejců, Chetejců, Emorejců, HivejcůJebusejců, o níž přísahal tvým otcům, že ti ji , do země...
Exodus 13:11...s přísahou zaslíbil tobě a tvým otcům, a ti ji , tehdy oddělíš vše, co otvírá lůno, pro Hospodina....
Exodus 13:17...vyvedl z Egypta silou své ruky." Když farao koneč lid propustil, Bůh je nevedl cestou přes filištínskou...
Exodus 13:18... mohl by litovat a vrátit se do Egypta." Bůh je tedy vedl oklikou, cestou přes poušť k Rudému moři....
Exodus 13:21...a utábořili se v Etamu na kraji pouště. Hospodin je ve dne předcházel v oblakovém sloupu, aby je vedl na...
Exodus 14:3...Izraele pomyslí: ‚Zabloudili v zemi, sevřela je poušť!' Tehdy posílím faraonovo odhodlání, takže je bude...
Exodus 14:4...v zemi, sevřela je poušť!' Tehdy posílím faraonovo odhodlání, takže je bude pronásledovat. Tehdy se na...
Exodus 14:9...Izraelity, kteří se opovážili odejít. Egypťané je pronásledovali - všechny faraonovy vozy, jeho jezdci i...
Exodus 14:10... synové Izraele pozvedli oči a hle, táhli na  Egypťané! Izraelité samým strachem úpěli k Hospodinu....
Exodus 14:13...stát a dívejte se, jak vás dnes Hospodin zachrá. Jak dnes vidíte Egypťany, tak je nikdy neuvidíte....
Exodus 14:16...mně úpíš? Řekni synům Izraele, jdou dál. Zvedni svou hůl, napřáhni ruku k moři a rozděl je! Synové...
Exodus 14:19...před izraelským táborem, pohnul a šel teď za nimi. Oblakový sloup, který byl před nimi, se totiž pohnul,...
Exodus 14:22...Izraele prošli skrz moře suchou nohou. Vody jim byly stěnou po pravici i levici! Egypťané je...
Exodus 14:23...jim byly stěnou po pravici i levici! Egypťané je pronásledovali - všichni faraonovi koně, jeho vozy i...
Exodus 14:25...a uvrhl egyptský tábor do zmatku. Zadrhl jejich vozům kola, aby je museli těžce táhnout. Tehdy...
Exodus 14:28...moře. Jak se vody vracely, pohřbily vozyjezdce, celé faraonovo vojsko, jež vešlo za Izraelity do...
Exodus 14:29...však prošli skrz moře suchou nohou a vody jim byly stěnou po pravici i levici. Toho dne Hospodin...
Exodus 15:2...i s jezdcem smetl do moře! síla, píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením. Toto je můj Bůh a...
Exodus 15:3... Bůh mého otce, chci ho velebit. Hospodin je udatný bojovník, jeho jméno zní: Hospodin. Faraonovy...
Exodus 15:5...z jeho jezdců v Rudém moři ztonuli. Propast je pohřbila, jako kámen klesli do hlubin. Tvá pravice,...
Exodus 15:6...kámen klesli do hlubin. Tvá pravice, Hospodineje velkolepá v moci, tvá pravice, Hospodine, nepřítele...
Exodus 15:7...drtí! Svou mohutnou vznešeností své protivky ničíš. Když vypouštíš svůj hněv, jak strniště je...
Exodus 15:9...moře ztuhly propasti. Nepřítel řekl: ‚Stíhat je budu, doženu je, kořist uchvátím, svou chtivost jimi...
Exodus 15:10...ruka si je podrobí!' Svým dechem zavál jsi, moře je přikrylo, jak olovo klesli do mohutných vod. Kdo je jako...
Exodus 15:11...přikrylo, jak olovo klesli do mohutných vod. Kdo je jako ty mezi bohy, Hospodine? Kdo je jako ty - mohutný...
Exodus 15:12...chvalách, konající divy? Napřáhls pravici, země je pohltila. Lid, jejž jsi vykoupil, však láskou provázíš,...
Exodus 15:16...obyvatelé Kanaánu se potácí! Hrůza a strach je přepadne, pro velikost paže tvé zmlknou jak kámen, než...
Exodus 15:17... než přejde lid, jejž sis vytvořil. Přivedeš je a zasadíš na hoře, jež je tvým dědictvím, na místě, jež...
Exodus 15:19...bude kralovat na věky věků." Když faraonovi koně i s vozy a jezdci vešli do moře, Hospodin je...
Exodus 15:20...Izraele prošli prostředkem moře suchou nohou. Áronova sestra, prorokyně Miriam, tehdy vzala do ruky...
Exodus 15:21...ženy s tamburínami šly za a tančily. Miriam jim předzpěvovala: "Zpívejte Hospodinu, slavně se vyvýšil:...
Exodus 16:3...proti Mojžíšovi a Áronovi. Synové Izraele před nimi naříkali: "Proč jsme jen nezemřeli Hospodinovou rukou...
Exodus 16:5...dne připravovat, co přinesli, ukáže se, že je toho dvakrát více, než kolik nasbírají každý den."...
Exodus 16:12...promluvil k Mojžíšovi: "Slyšel jsem reptá synů Izraele. Řekni jim: ‚Za soumraku budete jíst maso a...
Exodus 16:15...na zemi. Když to synové Izraele spatřili, říkali jeden druhému: Man-hu ("Co je to?"). Opravdu nevěděli, co...
Exodus 16:19...Každý nasbíral, kolik potřeboval k jídlu. Mojžíš jim řekl: " si z toho nikdo nenechává na zítřek!" ale oni...
Exodus 16:20..." si z toho nikdo nenechává na zítřek!" ale oni Mojžíše neposlechli. Někteří si něco nechali na zítřek,...
Exodus 16:23...obce tedy přišli a oznámili to Mojžíšovi. Ten jim řekl: "To je to, o čem Hospodin mluvil. Zítra bude den...
Exodus 16:25...to ani v tom nebyli červi. Tehdy Mojžíš řekl: "Szte to dnes, neboť dnes je Hospodinova sobota; dnes na...
Exodus 16:32...Mojžíš řekl: "Hospodin přikázal toto: Naber toho jeden omer, je to uchováno pro všechna vaše pokolení. ...
Exodus 16:33...na poušti, když jsem vás vyvedl z Egypta." Áronovi pak Mojžíš řekl: "Vezmi džbán, naplň jej omerem many...
Exodus 16:36... dokud nepřišli k hranicím kanaánské země. (Omer je desetina efy.) Celá izraelská obec potom podle...
Exodus 17:2..."Dejte nám vodu, máme co pít!" Mojžíš jim řekl: "Proč na dotíráte? Proč pokoušíte Hospodina?"...
Exodus 17:6...na skále, na Orébu. Udeř do skály a vyjde voda, aby lid měl co pít." A Mojžíš to před očima...
Exodus 17:7... To místo pak pojmenoval Massa a Meriba, Pokuše a Svár, kvůli dotírání synů Izraele a proto, že...
Exodus 17:9...tenkrát řekl Jozuovi: "Vyber si muže a vytáhni s nimi do boje proti Amalekovi. se zítra postavím na...
Exodus 17:15...zpod nebe." Tehdy Mojžíš postavil oltář a nazval jej "Hospodin je korouhev." Řekl totiž: "Ruka nad...
Exodus 18:2... Poté, co Mojžíš odeslal svou ženu Siporu, vzal ji jeho tchán Jetro k sobě spolu s jejími dvěma syny. První...
Exodus 18:7...syny." Mojžíš vyšel svému tchánovi vstříc, poklonil se a políbil ho. Když se jeden druhého vyptali, jak se...
Exodus 18:8...tchánovi o všem, co Hospodin kvůli Izraeli učinil faraonovi a Egypťanům, i o všech útrapách, které je...
Exodus 18:9...na cestě, a jak je Hospodin pokaždé vysvobodilJetro se radoval ze všeho dobrodiní, jež Hospodin Izraeli...
Exodus 18:11...vysvobodil z ruky Egypťanů, z ruky faraona! Ny jsem poznal, že Hospodin je větší než všichni bohové -...
Exodus 18:18...tchán mu řekl: "To, co děláš, není dobré. Úpl se vyčerpáš - ty i tento lid, který je s tebou. Ten úkol...
Exodus 18:20...k němu nesnadné věci. Vysvětluj lidu ustanove a pokyny a oznamuj jim, kudy mají jít a co mají dělat....
Exodus 18:21...jim, kudy mají jít a co mají dělat. Vyhlédni si také ze všeho lidu schopné a bohabojné muže, věrné...
Exodus 18:22...nad tisíci, nad sty, nad padesáti a desetiOni běžně soudí lid. Každou větší věc přednesou tobě,...
Exodus 18:25...vybral schopné muže z celého Izraele a ustanovil je za vůdce lidu, za správce nad tisíci, nad sty, nad...
Exodus 19:7...se vrátil, svolal stařešiny z lidu a předložil jim všechna tato slova, jež mu Hospodin přikázal. Všechen...
Exodus 19:10...Mojžíšovi řekl: "Jdi k lidu a dnes i zítra je posvěcuj. si vyperou šaty a připraví se na třetí den,...
Exodus 19:14..." Mojžíš tedy sestoupil z hory k lidu, posvětil je a oni si vyprali šaty. Řekl lidu: "Připravte se na třetí...
Exodus 19:18... Hora Sinaj byla celá zahalena kouřem, neboť na ni Hospodin sestoupil v ohni. Stoupal z dým jako z pece...
Exodus 19:21...řekl: "Jdi dolů a varuj lid, se nepokouše proniknout k Hospodinu, aby ho spatřili. Mnoho by jich...
Exodus 19:22... aby ho spatřili. Mnoho by jich padlo. Také kží, kteří přistupují k Hospodinu, se posvětí, aby se...
Exodus 19:23... "Sám jsi nás přece varoval slovy: ‚Ohranič horu a posvěť ji.'" "Jdi dolů!" opakoval Hospodin....
Exodus 19:24... "Potom se vrátíš nahoru spolu s Áronem. Kží ani lid se však nepokoušejí proniknout vzhůru k...
Exodus 19:25...neobořil." Mojžíš tedy sestoupil k lidu a řekl jim to. Bůh promluvil všechna tato...
Exodus 20:5... dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh...
Exodus 20:10...a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu....
Exodus 20:11...tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, ale sedmého...
Exodus 21:1...se při tom neodkryla tvá nahota. A toto jsou zákony, které jim předložíš:" "Když koupíš hebrejského otroka,...
Exodus 21:8...pak neodejde na svobodu, jako odcházejí otrociJestliže se znelíbí svému pánu, který si ji vybral, nechá...
Exodus 21:9...ji však podvést tím, že by ji prodal cizincůmJestliže ji vybral pro svého syna, bude se k chovat jako...
Exodus 21:11...na stravě, oděvu ani na manželském stykuJestliže toto trojí nesplní, bude od něj moci odejít...
Exodus 21:21...že mu zemře pod rukou, musí být dotyčný pomstěnJestliže však zůstane naživu den nebo dva, nebude pomstěn,...
Exodus 21:22...budou muži prát a uhodí těhotnou ženu tak, že vyjde plod, ale k dalšímu ublížení nedojde, musí...
Exodus 21:26... ránu za ránu, podlitinu za podlitinu. Když kdo udeří svého otroka nebo děvečku do oka tak, že oko...
Exodus 21:27...oko poškodí, propustí je za to oko na svoboduJestliže vyrazí svému otroku nebo děvečce zub, propustí je...
Exodus 21:33...30 šekelů stříbra a býk bude ukamenován." "Když kdo odkryje jámu nebo ji vykope a nepřikryje a spadne do...
Exodus 22:9...ten svému bližnímu dvojnásobnou náhradu. Když kdo svěří svému bližnímu do opatrování osla, býka,...
Exodus 22:10...pojde nebo zchromne nebo bude odehnáno, rozsoudí je přísaha při Hospodinu, že nevztáhli ruku na majetek...
Exodus 22:13...důkaz; rozsápané se nahrazovat nebude. Když si kdo od svého bližního vypůjčí zvíře a ono zchromne nebo...
Exodus 22:14...u toho nebude jeho majitel, musí je nahraditJestliže u toho majitel bude, k náhradě nedojde. Jestliže...
Exodus 22:15...bylo najaté, je to zahrnuto v ceně." "Když kdo svede nezasnoubenou pannu a vyspí se s , musí za ni...
Exodus 22:16... musí za ni zaplatit věno a vzít si ji za ženuJestliže mu ji dívčin otec odmítne dát, musí mu svůdce...
Exodus 22:22...neubližuj vdově ani sirotku. Budeš-li jim nelítostně ubližovat, věz, že ke mně budou volat a ...
Exodus 22:24...vašich žen budou vdovy a z vašich dětí sirotciJestliže půjčíš peníze někomu z mého lidu, chudákovi, který...
Exodus 22:26...bližního, vrať mu ho do západu slunce. Vždyť je to jeho jediná přikrývka, tím pláštěm přikrývá svou...
Exodus 22:30... osmého dne jej dáš mně. Buďte pro svatí. Nejezte maso zvířete rozsápaného na poli. Hoďte je psu." ...
Exodus 23:11...svou zem a shromažďuj její úrodu. Sedmého roku ji ale nech ležet ladem, aby se najedli ubožáci z tvého...
Exodus 23:17...plody své práce. Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před Hospodinem, svým...
Exodus 23:23... Chetejcům, Perizejcům, Kananejcům, HivejcůmJebusejcům. je vyhladím, nebudeš se klanět jejich bohům,...
Exodus 23:24...a Jebusejcům. je vyhladím, nebudeš se klat jejich bohům, sloužit jim ani se chovat podle jejich...
Exodus 23:29...vyhnali Hivejce, Kananejce i Chetejce. Nevyženu je před tebou v jednom roce, aby země nezpustla a...
Exodus 23:30...a nerozmnožila se proti tobě divoká zvěř. Budu je před tebou vyhánět postupně, dokud se nerozplodíš a...
Exodus 23:31...moci převzít zem do dědictví. Vytyčím tvé hranice od Rudého moře ke Středozemnímu moři a od pouště ...
Exodus 23:32...rukou, takže je před sebou vyženeš. Nevstupujnimi ani s jejich bohy do smlouvy. Nebudou smět bydlet ve...
Exodus 24:2...budete zdálky klanět. K Hospodinu však přistoupí jen Mojžíš, oni se nepřibližují. Také lid nevystupuje...
Exodus 24:6...pokojné oběti. Mojžíš vzal polovinu krve, nalil ji do misek a tou polovinou krve pokropil oltář. Vzal také...
Exodus 24:7...a tou polovinou krve pokropil oltář. Vzal také Knihu smlouvy a předčítal ji lidu. Ten řekl: "Budeme dělat...
Exodus 24:14... Hle, Áron a Hur budou s vámi. Kdo bude co potřebovat, jde za nimi." Mojžíš tedy vystoupil na...
Exodus 24:16...sláva přebývala na hoře Sinaj a oblak ji přikrýval šest dní. Sedmého dne pak na Mojžíše zprostřed...
Exodus 25:3... jehož srdce bude ochotné. Jako příspěvek od nich vyberte zlato, stříbro, bronz, modrou, purpurovou a...
Exodus 25:8...pro zasazení do efodu a náprsníku. mi uděla svatyni, abych přebýval uprostřed nich. Příbytek a...
Exodus 25:11...lokte široká a jeden a půl lokte vysoká. Obložíš ji zevnitř i zvenčí čistým zlatem a po jejím obvodu uděláš...
Exodus 25:12...zlatem a po jejím obvodu uděláš zlatý věnec. Uliješ pro ni čtyři zlaté kruhy a připevníš je k jejím čtyřem...
Exodus 25:13... Z akáciového dřeva zhotovíš tyče a obložíš je zlatem; tyče provlékneš skrz kruhy po bocích truhly, aby...
Exodus 25:14...skrz kruhy po bocích truhly, aby se na nich truhla dala nosit. Tyče budou zůstávat v kruzích...
Exodus 25:15... Tyče budou zůstávat v kruzích truhly, nebudounich vytahovány. Do truhly pak vložíš Svědectví, které...
Exodus 25:17...pak vložíš Svědectví, které ti dám. Vyrobíš také příkrov z čistého zlata, totiž slitovnici: bude dva...
Exodus 25:18...široká. Vytvoříš také dva cheruby. Zhotovíš je z tepaného zlata na obou koncích slitovnice: jednoho...
Exodus 25:25...a po jeho obvodu uděláš zlatý věnec. Uděláš po jeho obvodu také na dlaň širokou obrubu a kolem další...
Exodus 25:28...nosit. Tyče uděláš z akáciového dřeva a obložíš je zlatem; na nich se bude stůl nosit. Vyrobíš k němu také...
Exodus 25:29...je zlatem; na nich se bude stůl nosit. Vyrobíšmu také mísy, pohárky, konvice a číše na úlitby; uděláš...
Exodus 26:1...z modré, purpurové a šarlatové látky; necháš na  umným způsobem vytkat cheruby. Jeden pruh bude dvacet...
Exodus 26:3...pruhy budou mít stejné rozměry. Pět pruhů  je spojeno v jeden kus; rovněž tak druhých pět pruhů. Podél...
Exodus 26:13...houně bude splývat přes zadní stranu PříbytkuOnen loket, o který budou stanové houně z jedné i druhé...
Exodus 26:21... pro severní stranu, vyrobíš dvacet rámů a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden rám a...
Exodus 26:24... Zespodu budou k sobě přiléhat a shora budou pev spojeny jedním prstencem. Tak to bude s nimi oběma;...
Exodus 26:29...konce k druhému. Ty rámy obložíš zlatem a připevš k nim zlaté prstence jako úchyty pro svlaky. Také...
Exodus 26:31... který ti byl ukázán na hoře. Vyrobíš také oponu z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného...
Exodus 26:32...uděláš ji s umně vetkanými cheruby. Zavěsíš ji na čtyřech sloupech z akáciového dřeva obložených zlatem...
Exodus 26:37...zhotovíš pět sloupů z akáciového dřeva a obložíš je zlatem. Budou na nich zlaté háčky a uliješ pro pět...
Exodus 27:6...zhotovíš také tyče z akáciového dřeva a obložíš je bronzem. Tyče se provléknou skrz kruhy a budou po obou...
Exodus 27:14... východní strana bude široká 50 loket. Bude ji tvořit 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z...
Exodus 27:21...aby mohl stále zapalovat svícen. Ve Stanu setkává, před oponou zastírající Svědectví, o něj bude Áron se...
Exodus 28:5...jeho syny, aby mi konali kněžskou službu. Použi na zlato, modrou, purpurovou a šarlatovou látku a...
Exodus 28:9...šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Vezmi dva onyxové kameny a vyryj na jména synů Izraele podle...
Exodus 28:11...kámen. Jako kamenorytec vyrývá pečeť, tak vyryješ na obou těch kamenech jména synů Izraele. Zasadíš je do...
Exodus 28:14...obroučky a dva řetízky z čistého zlata; uděláš je točené na způsob šňůrek a ty stočené řetízky připevníš k...
Exodus 28:25...okrajích náprsníku. Druhé konce obou šňůr připevš k oněm dvěma obroučkám připevněným zepředu k ramenním...
Exodus 28:30...jako stálou připomínku před Hospodinem. Do náprsku Božích rozhodnutí vložíš urim a tumim. Kdykoli bude...
Exodus 28:40...kmentový turban a vyšívanou šerpu. Také Áronovým synům uděláš suknice, šerpy a pokrývky hlavy;...
Exodus 28:41...hlavy; zhotovíš jim je ke slávě a ozdobě. do nich oblékneš svého bratra Árona a jeho syny, pomažeš je,...
Exodus 28:42...posvětíš, aby mi konali kněžskou službu. Uděláš jim také plátěné spodky, aby zakrývaly jejich nahotu: budou...
Exodus 28:43...budou jim sahat od beder po stehna. Áronjeho synové je budou nosit, kdykoli budou vcházet do Stanu...
Exodus 29:1...ustanovení pro Árona a jeho potomky." "A totonimi uděláš, abys je posvětil pro kněžskou službu: Vezmi...
Exodus 29:2...nekvašený chléb, nekvašené bochánky zadělané olejem a nekvašené placky pomazané olejem; uděláš je z jemné...
Exodus 29:3...olejem; uděláš je z jemné pšeničné mouky. Vložíš je do jednoho koše a v tom koši je budeš obětovat spolu s...
Exodus 29:4...s tím býčkem a oběma berany. Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je...
Exodus 29:8... vyliješ mu jej na hlavu a pomažeš ho. Přivedeš jeho syny a oblékneš jim suknice. Přepášeš je šerpami,...
Exodus 29:9...jeho syny a oblékneš jim suknice. Přepášeš je šerpami, Árona i jeho syny, a uvážeš jim pokrývky hlavy....
Exodus 29:12...zabiješ. Vezmeš trochu býčkovy krve a prstem  potřeš rohy oltáře. Všechnu zbývající krev vyliješ k...
Exodus 29:13...k patě oltáře. Vezmeš všechen tuk přikrýva vnitřnosti, jaterní lalok, obě ledviny i s tukem,...
Exodus 29:14... a necháš to dýmat na oltáři. Maso z toho býčkajeho kůži a výkaly však spálíš na ohni venku za táborem. Je...
Exodus 29:16...a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Berana zabiješ, vezmeš jeho krev a pokropíš oltář ze všech stran....
Exodus 29:18...hlavě. Celého berana pak necháš dýmat na oltářiJe to zápalná oběť Hospodinu, příjemná vůně, ohnivá oběť...
Exodus 29:20...a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Berana zabiješ, vezmeš trochu jeho krve a potřeš lalůček Áronova...
Exodus 29:22...z berana vezmeš tučné části - ocas, tuk přikrýva vnitřnosti, jaterní lalok, obě ledviny i s tukem,...
Exodus 29:23...beran pověření. Z koše nekvašeného pečiva, který je před Hospodinem, vezmeš jeden pecen chleba, jeden...
Exodus 29:25...zvedáním nabízeli Hospodinu. Potom to přijmešjejich rukou a necháš to dýmat na oltáři spolu se zápalnou...
Exodus 29:26... Je to ohnivá oběť Hospodinu. Z berana Áronova pověření pak vezmeš hrudí a budeš je zvedáním nabízet...
Exodus 29:28...pověření, náleží Áronovi a jeho synům. Áronjeho synové to budou věčným ustanovením přijímat od synů...
Exodus 29:29...obětí jako jejich příspěvek Hospodinu. Áronova svatá roucha připadnou po něm jeho synům, aby v nich...
Exodus 29:30...bývali pomazáni a pověřeni. Syn, který se stane kzem po něm, je bude oblékat po sedm dní, kdy bude vcházet...
Exodus 29:31...do Stanu setkávání, aby konal službu ve svatyniOnoho berana pověření vezmeš a jeho maso uvaříš na svatém...
Exodus 29:32...a jeho maso uvaříš na svatém místě. Áronjeho synové budou u vchodu do Stanu setkávání jíst maso z...
Exodus 29:33...toho berana s chlebem, který je v koši. Budou to st jen ti, kdo byli těmito obětmi očištěni, kdo byli...
Exodus 29:34... Nepovolaný to jíst nebude, neboť je to svatéJestliže z masa oběti pověření nebo z toho chleba něco...
Exodus 29:35... neboť je to svaté. Takto naložíš s Áronem a s jeho syny, přesně jak jsem ti přikázal. Budeš je pověřovat...
Exodus 29:42...to příjemná vůně, ohnivá oběť Hospodinu. Toto  je po všechna vaše pokolení stálá zápalná oběť před...
Exodus 29:46...synů Izraele a budu jejich Bohem. A pozna, že jsem Hospodin, jejich Bůh, který je vyvedl z...
Exodus 30:2...dřeva zhotovíš také oltář k pálení kadidla.  je čtvercový, loket na délku a loket na šířku; na výšku ...
Exodus 30:4...jeho obvodu uděláš zlatý věnec. Pod tím věncemmu na obou bocích připevníš dva zlaté kruhy, a to po obou...
Exodus 30:5...nosit. Tyče vyrobíš z akáciového dřeva a obložíš je zlatem. Tento oltář postavíš před oponu zastírající...
Exodus 30:7...Svědectví, kde se s tebou budu setkávat. Áron na m bude pálit vonné kadidlo. Bude je pálit každé ráno,...
Exodus 30:8...je pálit každé ráno, když vyčistí kahany, a bude je pálit za soumraku, když kahany zapálí. Kadidlo bude před...
Exodus 30:12...promluvil k Mojžíšovi: "Když budeš sčítám zjišťovat počet synů Izraele, při tom každý z nich...
Exodus 30:13...zhoubná rána. Každý, kdo bude zahrnut do sčítá, odevzdá půl šekelu stříbra (měřeno podle šekelu svatyně...
Exodus 30:18...bronzové umyvadlo s bronzovým podstavcem. Postav je mezi Stanem setkávání a oltářem a nalij do něj vodu. Tou...
Exodus 30:21...si omývat ruce a nohy, aby nezemřeli. To pro  bude věčné ustanovení - pro Árona i pro jeho símě po...
Exodus 30:25...způsobem pak z toho připravíš olej svatého pomazá jako vonnou mast. To je olej svatého pomazání. Pomažeš...
Exodus 30:29...jeho náčiním a také umyvadlo s podstavcem. Tak je posvětíš a budou svatosvaté. Cokoli se jich dotkne, bude...
Exodus 30:30...se jich dotkne, bude svaté. Pomažeš také Árona s jeho syny a posvětíš je, aby mi konali kněžskou...
Exodus 30:32...člověka a neuděláte žádný olej podobného slože. Je svatý a svatý pro vás zůstane. Každý, kdo namíchá...
Exodus 30:33...zůstane. Každý, kdo namíchá takovou mast nebo ji vylije na nepovolaného, bude vyobcován ze svého lidu.'"...
Exodus 30:36...směs: osolenou, čistou a svatou. Část rozdrtíš na prášek a položíš před Svědectví ve Stanu...
Exodus 31:4...každého řemesla, aby vymýšlel plány a prováděl je ve zlatě, stříbře a bronzu, aby opracovával a osazoval...
Exodus 31:7...zhotovili vše, co jsem ti přikázal: Stan setkává, Truhlu svědectví i slitovnici ležící na , veškeré...
Exodus 31:13...synům Izraele: Zachovávejte soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechna vaše pokolení,...
Exodus 31:14... váš Posvětitel. Zachovávejte sobotu;  je vám svatá. Kdo ji znesvětí, musí zemřít. Každý, kdo by v...
Exodus 31:15...pracoval, bude vyobcován ze svého lidu. Šest d se bude pracovat, ale sedmého dne je sobota, Hospodinův...
Exodus 31:17...jako věčnou smlouvu po všechna svá pokoleníJe to věčné znamení mezi mnou a syny Izraele. V šesti dnech...
Exodus 32:1...z hory dlouho nevrací, shromáždili se kolem Árona. "Honem, udělej nám boha, který by nás vedl!" pobízeli...
Exodus 32:2...s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta." Áron jim řekl: "Strhejte svým ženám, synům i dcerám zlaté...
Exodus 32:3...je ke mně." Všechen lid si tedy strhal zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. Ten od nich to zlato přijal,...
Exodus 32:4...zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi. Ten od nich to zlato přijal, vytvaroval formu a odlil z toho sochu...
Exodus 32:8...zvrácenost. Brzy sešli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili sochu telete, klaněli se mu, obětovali...
Exodus 32:9...z Egypta!'" Hospodin Mojžíšovi řekl: "Pozoruji tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech , je...
Exodus 32:10...tento lid - ó, jak je tvrdošíjný! Nech ,  je zachvátí plamen mého hněvu; vyhladím je, ale z tebe...
Exodus 32:12...z Egypta velikou silou a mocnou rukou. Proč ma Egypťané říkat: ‚Vyvedl je zlomyslně, aby je pobil na...
Exodus 32:13...Vzpomeň na Abrahama, Izáka a Izraele, své služebky. Vzpomeň, jak jsi jim sám při sobě přísahal:...
Exodus 32:19... spatřil to tele a tance. Mojžíš vzplanul hvem. Desky, které měl v rukou, zahodil a roztříštil je...
Exodus 32:20... Pak vzal to tele, které si udělali, roztavil je v ohni, rozdrtil na prach, rozptýlil na hladinu vody a...
Exodus 32:21...vody a dal pít synům Izraele. Pak Mojžíš řekl Áronovi: "Co ti tento lid udělal, že jsi je přivedl do...
Exodus 32:23...‚Udělej nám boha, který by nás vedl! Kdo , co je s tím Mojžíšem, který nás vyvedl z Egypta.' Odpověděl...
Exodus 32:24... který nás vyvedl z Egypta.' Odpověděl jsem jim: ‚Kdo zlato, strhněte si je!' Oni mi je dali, a když...
Exodus 32:25...do ohně, vzniklo tohle tele!" Mojžíš viděl, jak je lid zdivočelý. (Áron je totiž k posměchu jejich...
Exodus 32:26...nechal zdivočet.) Postavil se tedy k brá tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke mně!"...
Exodus 32:27...se kolem něj všichni synové Leviho. Mojžíš jim řekl: "Takto praví Hospodin, Bůh Izraele: Každý si...
Exodus 32:32...veliký hřích; udělali si boha ze zlata! Kéž bys jim ten hřích nyní odpustil... A pokud ne, vymaž mne prosím...
Exodus 32:34...své knihy vymažu toho, kdo proti mně zhřešil. Ny však jdi a veď lid, kam jsem ti řekl. Hle, můj anděl...
Exodus 33:1...Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi s přísahou: ‚Dám ji tvému semeni.' Pošlu před tebou svého anděla a vyženu...
Exodus 33:13...osobně a našel jsem v tobě zalíbení.' Máš-li ve m zalíbení, dej mi prosím poznat své cesty, abych znal...
Exodus 33:21... nemůže spatřit a zůstat naživu." Hospodin ještě řekl: "Hle, u mne je místo, kde staneš na skále. ...
Exodus 34:1..."Vytesej si dvě kamenné desky podobné těm prvm a na napíšu slova, jež byla na těch prvních...
Exodus 34:9...a klaněl se. Potom řekl: "Pane můj, máš-li ve m zalíbení, prosím jde můj Pán uprostřed nás, ačkoli je...
Exodus 34:14...a jejich posvátné kůly skácejte. Nesmíte se klat jinému bohu, protože Hospodin, jehož jméno je Žárlivý,...
Exodus 34:19...avivu jsi vyšel z Egypta. Vše, co otvírá lůnoje , včetně všech prvorozených samců ze tvého stáda, ...
Exodus 34:23...na konci roku. Třikrát za rok se každý, kdo je u tebe mužského pohlaví, ukáže před svým Pánem...
Exodus 34:31...zářila tak, že se k němu báli přiblížit. Mojžíš je však zavolal, a tak se k němu Áron i všichni předáci...
Exodus 34:32...a Mojžíš s nimi mluvil. Potom přistoupili všichni synové Izraele a on jim vyřídil všechno, o čem s ním...
Exodus 34:33...čem s ním Hospodin mluvil na hoře Sinaj. Kdyžnim Mojžíš domluvil, přikryl si obličej rouškou. Kdykoli...
Exodus 35:1...Mojžíš shromáždil celou izraelskou obec, řekl jim: "Tyto věci vám Hospodin přikázal. Šest dní se bude...
Exodus 35:23...nebo šarlatovou látku, kment, kozí srst, červe barvené beraní kůže či odolné usně, přinášel je. Každý,...
Exodus 35:32...každého řemesla, aby vymýšlel vzory a prováděl je ve zlatě, stříbře a bronzu, aby opracovával a osazoval...
Exodus 35:35... synu Achisamachovu z pokolení Dan. Obdařil je nadáním pro každé řemeslo, od rytectví přes vytkávání a...
Exodus 36:2...a Oholiaba spolu s každým nadaným řemeslkem, jehož Hospodin obdařil zručností. Ti všichni cítili...
Exodus 36:5...říkali Mojžíšovi: "Lid přináší mnohem více, než je potřeba k dílu, jež nám Hospodin přikázal vykonat."...
Exodus 36:26... pro severní stranu, vyrobili dvacet rámů a k nim čtyřicet stříbrných patek; dvě patky pod jeden rám a...
Exodus 36:34...konce k druhému. Ty rámy obložili zlatem a připevnil k nim zlaté prstence jako úchyty pro svlaky. Také...
Exodus 36:35... Také svlaky obložili zlatem. Udělali také oponu z modré, purpurové a šarlatové látky a ze soukaného...
Exodus 36:36...kmentu; udělali ji s umně vetkanými cheruby. K  udělali čtyři sloupy z akáciového dřeva, obložili je...
Exodus 37:2...lokte široká a jeden a půl lokte vysoká. Obložil ji zevnitř i zvenčí čistým zlatem a po jejím obvodu udělal...
Exodus 37:3...a po jejím obvodu udělal zlatý věnec. Ulil pro ni čtyři zlaté kruhy a připevnil je k jejím čtyřem nohám:...
Exodus 37:4...kruhy po druhém. Z akáciového dřeva zhotovil rovž tyče a obložil je zlatem. Tyče pak provlékl skrz kruhy...
Exodus 37:7...široká. Vytvořil také dva cheruby. Zhotovil je z tepaného zlata na obou koncích slitovnice: jednoho...
Exodus 37:12...a po jeho obvodu udělal zlatý věnec. Udělal po jeho obvodu také na dlaň širokou obrubu a kolem další...
Exodus 37:15...dřeva, aby se stůl dal nosit, a obložil je zlatem. Vyrobil rovněž nádoby patřící na stůl, mísy,...
Exodus 37:27...jeho obvodu udělal zlatý věnec. Pod tím věncemmu na obou bocích připevnil dva zlaté kruhy, a to po obou...
Exodus 37:28...nosit. Tyče vyrobil z akáciového dřeva a obložil je zlatem. Voňavkářským způsobem pak připravil olej svatého...
Exodus 38:6...tyče. Tyče vyrobil z akáciového dřeva a obložil je bronzem. Pak je provlékl skrz kruhy po bocích oltáře,...
Exodus 38:7...z akáciového dřeva a obložil je bronzem. Pak je provlékl skrz kruhy po bocích oltáře, aby se na nich dal...
Exodus 38:14...přední, východní strana měřila 50 loket. Tvořilo ji 15 loket zástěn se třemi sloupy a třemi patkami z jedné...
Exodus 38:21...okolo Příbytku a nádvoří byly z bronzu. Toto je soupis Příbytku, totiž Příbytku svědectví, sečtený podle...
Exodus 38:27... od dvacetiletých výše, tedy od 603 550 mužůOněch 100 talentů stříbra připadlo na odlévání patek pro...
Exodus 39:3...a ze soukaného kmentu. Vytepali zlaté plíšky a z nich nastříhali nitě, aby je umně vetkali do modré,...
Exodus 39:6...přikázal Mojžíšovi. Do zlatých obrouček zasadili onyxové kameny, a jako kamenorytec vyrývá pečeť, tak na...
Exodus 39:7... tak na nich vyryli jména synů Izraele. Potom je připevnili k ramenním dílům efodu jako pamětné kameny...
Exodus 39:18...okrajích náprsníku. Druhé konce obou šňůr připevnili k oněm dvěma obroučkám připevněným zepředu k ramenním...
Exodus 39:25...látky a ze soukaného kmentu. Prostřídali je zvonky z čistého zlata, jež připevnili mezi granátová...
Exodus 39:43... Mojžíš viděl všechno to dílo a hle, udělali je přesně tak, jak Hospodin přikázal. A Mojžíš jim požehnal...
Exodus 40:3... Postavíš tam Truhlu svědectví a zastřeš ji oponou. Přineseš stůl a uspořádáš vše na něm, přineseš i...
Exodus 40:9...bráně pověsíš závěs. Potom vezmeš olej pomazá a pomažeš Příbytek i všechno, co je v něm. Tak jej i s...
Exodus 40:11... a bude svatosvatý. Pomažeš i umyvadlojeho podstavec, a tak je posvětíš. Potom přivedeš Árona a...
Exodus 40:12...podstavec, a tak je posvětíš. Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je...
Exodus 40:14... aby mi konal kněžskou službu. Přivedeš také jeho syny, oblékneš jim suknice a pomažeš je, jako jsi...
Exodus 40:15...také jeho syny, oblékneš jim suknice a pomažeš je, jako jsi pomazal jejich otce, aby mi konali kněžskou...
Exodus 40:20...přikázal. Potom vzal Svědectví a vložil je do truhly. K truhle připevnil sochory a seshora ji...
Leviticus 1:2...setkávání: "Promluv k synům Izraele takto: Když kdo z vás bude Hospodinu přinášet obětní dar, je to...
Leviticus 1:5...jako jeho smírčí výkupné. Potom to dobytče zabije před Hospodinem. Kněží, synové Áronovi, přinesou jeho...
Leviticus 1:6... Potom zápalnou oběť stáhne z kůže a rozseká ji na díly. Kněží, synové Áronovi, zapálí na oltáři oheň a...
Leviticus 1:8...na oltáři oheň a narovnají na něj dříví. Na  pak rozloží ty díly i s hlavou a tukem. Vnitřnosti a...
Leviticus 1:12... rozseká oběť na díly i s hlavou a tukem. Kz je narovná na dříví, které je na ohni na oltáři....
Leviticus 1:13...narovná na dříví, které je na ohni na oltáři. Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to všechno...
Leviticus 1:15... přinese svůj dar z hrdliček nebo z holoubat. Kz přinese ptáče k oltáři, nehtem mu poodštípne hlavu a...
Leviticus 1:16...oltáře. Odejme mu také vole i s obsahem a odhodí je poblíž oltáře východním směrem na místo pro popel....
Leviticus 1:17...popel. Natrhne ptáka u křídel, ale neroztrhne jej. Potom jej kněz nechá dýmat na oltáři, na dříví, které...
Leviticus 2:1...oběť příjemně vonící Hospodinu." "Přináší-li kdo Hospodinu moučnou oběť, ji daruje z jemné mouky....
Leviticus 2:2...Tu polije olejem, položí na ni kadidlo a přinese ji k Áronovým synům, kněžím. Kněz pak z toho vezme hrst...
Leviticus 2:5...olejem nebo nekvašené placky pomazané olejemJe-li tvým darem moučná oběť smažená na pánvi, je z...
Leviticus 2:6...jemné mouky zadělané olejem, nekvašená. Rozdrob ji na kousky a polij olejem; je to moučná oběť. Je-li tvým...
Leviticus 2:7...ji na kousky a polij olejem; je to moučná oběťJe-li tvým darem moučná oběť připravená v kotlíku, je...
Leviticus 2:8...moučnou oběť přineseš Hospodinu, bude předána kzi. Ten ji donese k oltáři, odejme z památeční díl a...
Leviticus 2:9...předána knězi. Ten ji donese k oltáři, odejme památeční díl a nechá jej dýmat na oltáři jako ohnivou...
Leviticus 2:12...oběť Hospodinu žádný kvas ani med. Můžete je Hospodinu přinášet jako dar z prvotin, ale nesmíte je...
Leviticus 2:15...z čerstvých klasů pražených na ohni. Přidej olej a polož na ni kadidlo; je to moučná oběť. Kněz pak...
Leviticus 2:16...olej a polož na ni kadidlo; je to moučná oběť. Kz pak část drceného zrní a oleje a všechno kadidlo nechá...
Leviticus 3:2...bez vady. Vloží ruku na hlavu své oběti a zabije ji u vchodu do Stanu setkávání; kněží, synové Áronovi,...
Leviticus 3:4...tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme...
Leviticus 3:7...samce nebo samici bez vady. Přináší-li darem jehně, přivede je před Hospodina, vloží ruku na hlavu své...
Leviticus 3:8...Hospodina, vloží ruku na hlavu své oběti a zabije ji před Stanem setkávání; Áronovi synové pak její krví...
Leviticus 3:10...tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme...
Leviticus 3:12...oběti Hospodinu. Přináší-li darem kůzle, přivede je před Hospodina, vloží ruku na jeho hlavu a zabije je...
Leviticus 3:13...kůzle, přivede je před Hospodina, vloží ruku na jeho hlavu a zabije je před Stanem setkávání; Áronovi...
Leviticus 3:15...tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme...
Leviticus 3:17...vůni. Všechen tuk patří Hospodinu. Toto je věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení, ve všech...
Leviticus 4:5...na hlavu a zabije ho před Hospodinem. Pomazaný kz pak vezme trochu krve z toho býčka a přinese ji do...
Leviticus 4:6...Stanu setkávání. Namočí prst v krvi a sedmkrát  stříkne před Hospodinem, před oponou svatyně. Trochou...
Leviticus 4:9...tuk kolem vnitřností, obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který odejme...
Leviticus 4:12...tábor na čisté místo, kam se sype popel, a spálí jej na ohni z dříví. je spálen na místě, kam se sype...
Leviticus 4:17...Stanu setkávání, namočí prst v krvi a sedmkrát  stříkne před Hospodinem, před oponou. Trochou krve také...
Leviticus 4:20...jej dýmat na oltáři. Naloží s tím býčkem přes tak, jak se nakládá s býčkem oběti za hřích. Tak za ...
Leviticus 4:21...jim odpuštěno. Vynese býčka ven za tábor a spálí jej, jako spálil toho prvního býčka. To je oběť za hřích...
Leviticus 4:24...darem kozla, samce bez vady. Vloží ruku na jeho hlavu a zabije ho před Hospodinem na místě, kde se...
Leviticus 4:29... Vloží ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije ji na místě pro zápalné oběti. Kněz pak prstem nabere...
Leviticus 4:33... Vloží ruku na hlavu této oběti za hřích a zabije ji jako oběť za hřích na místě, kde se zabíjí zápalná...
Leviticus 5:2... neoznámil to. Takový ponese vinu. Také když se kdo dotkne něčeho nečistého, jako je zdechlina nečisté...
Leviticus 5:8...oběti za hřích a druhé k zápalné oběti. Přinese je ke knězi a ten bude obětovat nejprve to, které je určeno...
Leviticus 5:9...a zbytek krve bude vymáčknut k patě oltářeje to oběť za hřích. Z druhého pak připraví zápalnou oběť...
Leviticus 5:11...však i dvě hrdličky nebo dvě holoubata nad jeho možnosti, přinese ten, kdo se prohřešil, jako svou...
Leviticus 5:12...ni kadidlo, neboť je to oběť za hřích. Přinese ji ke knězi a ten z vezme hrst jako památeční díl a...
Leviticus 5:15...promluvil k Mojžíšovi: "Zklame-li kdo a neúmyslně zanedbá, co je svaté Hospodinu, pak ...
Leviticus 5:19...se dopustil, aniž to věděl, a bude mu odpuštěnoJe to oběť odškodnění, neboť se vskutku provinil proti...
Leviticus 5:22...anebo když najde ztracenou věc a křivopřísež ji zapře. Čehokoli takového se člověk dopustí, zhřeší....
Leviticus 6:2...promluvil k Mojžíšovi: "Dej Áronovi a jeho synům následující pokyny. Toto je zákon o...
Leviticus 6:7...stále plane oheň, nikdy nezhasne!" "Toto je zákon o moučné oběti: Áronovi synové ji přinesou před...
Leviticus 6:8...přinesou před Hospodina k přední straně oltáře. Kz z oběti vezme hrst jemné mouky s olejem i všechno...
Leviticus 6:9...na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Áronjeho synové budou jíst, co z zůstane. Budou to jíst...
Leviticus 6:10...setkávání. Nebudou to péci s kvasem, neboť jsem jim to dal jako podíl ze svých ohnivých obětí. Je to...
Leviticus 6:11...oběť odškodnění. Každý Áronův mužský potomek smí st z ohnivých obětí Hospodinu. To je věčné ustanovení pro...
Leviticus 6:14...ráno a polovinu večer. Bude se smažit na plot. Nasáklou olejem a rozdrobenou na kousky ji pak přineseš...
Leviticus 6:18...promluvil k Mojžíšovi: "Promluv k Áronovi a jeho synům. Toto je zákon o oběti za hřích: Na...
Leviticus 6:19...zabíjet i oběť za hřích. Bude svatosvatá. Kz, který ji obětuje, ji bude jíst; je snědena na...
Leviticus 6:21... vyper potřísněnou látku na svatém místě. Hli nádoba, v níž se vařilo její maso, je rozbita....
Leviticus 6:22...a vypláchnuta vodou. Každý mužského pohlaví v kžských rodinách ji smí jíst; bude svatosvatá. Nesmí se...
Leviticus 7:1...smíření ve svatyni. Ta musí být spálena." "Toto je zákon o oběti odškodnění: Bude svatosvatá. Oběť...
Leviticus 7:4...vnitřnosti, obě ledviny s tukem, který je na nich i na slabinách, a jaterní lalok, který bude...
Leviticus 7:5...lalok, který bude odňat spolu s ledvinami. Kz to pak nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť...
Leviticus 7:6...je to oběť odškodnění. Každý mužského pohlaví v kžských rodinách ji smí jíst. Bude se jíst na svatém místě...
Leviticus 7:7...bude svatosvatá. Pro oběť za hřích a oběť odškod platí tentýž zákon: Připadne knězi, který s vykonal...
Leviticus 7:9...kůže ze zápalné oběti, kterou vykonal. Rovž každá moučná oběť upečená v peci, připravená na pánvi...
Leviticus 7:11...všem Áronovým synům rovným dílem." "Toto je zákon o pokojné oběti přinášené Hospodinu: Přináší-li ji...
Leviticus 7:12...o pokojné oběti přinášené Hospodinu: Přináší-li ji někdo z vděčnosti, spolu s přinese jako oběť...
Leviticus 7:18...dne, bude spáleno. Kdyby se maso pokojné oběti jedlo i třetího dne, nedojde ten, kdo ji obětoval, zalíbení...
Leviticus 7:19... který by z jedl, ponese vinu. Maso se rovž nesmí jíst, dotkne-li se čehokoli nečistého; musí být...
Leviticus 7:30...ze své pokojné oběti přinese Hospodinu dar. Vlastma rukama přinese ohnivé oběti Hospodinu: přinese tuk...
Leviticus 7:34...krev a tuk z pokojné oběti. Hrudí pozvedá i kýtu odevzdání jsem totiž synům Izraele odebral z...
Leviticus 7:35...ustanovením přijímat od synů Izraele." Toto je podíl z Hospodinových ohnivých obětí, patřící Áronovi a...
Leviticus 7:36...kněžské služby Hospodinu. Hospodin přikázal, aby jej dostávali od synů Izraele ode dne svého pomazání. Je to...
Leviticus 7:37...ustanovení pro všechna jejich pokolení. Toto je zákon o zápalné oběti, moučné oběti, oběti za hřích,...
Leviticus 8:5...se obec shromáždila u vchodu do Stanu setkává, Mojžíš jim řekl: "Toto nám přikázal vykonat Hospodin."...
Leviticus 8:6...Hospodin." Tehdy Mojžíš nechal přistoupit Árona s jeho syny a omyl je vodou. Navlékl mu suknici,...
Leviticus 8:11... co bylo v něm, aby to posvětil. Sedmkrát m stříkl na oltář a pomazal oltář s veškerým jeho náčiním...
Leviticus 8:13...ho posvětil. Potom Mojžíš nechal přistoupit Áronovy syny, oblékl jim suknice, přepásal je šerpou a uvázal...
Leviticus 8:23...svými syny vložili ruce na hlavu berana, zabil jej. Mojžíš pak vzal trochu jeho krve a potřel lalůček...
Leviticus 8:24...palec jeho pravé nohy. Potom nechal přistoupit Áronovy syny a krví jim potřel lalůček pravého ucha, palec...
Leviticus 8:26...a pravou kýtu. Z koše nekvašeného pečiva, který je před Hospodinem, vzal jeden nekvašený bochánek, jeden...
Leviticus 8:29...oběť Hospodinu. Mojžíš vzal také hrudí a zvedám je nabídl Hospodinu. To byl Mojžíšův podíl z berana...
Leviticus 8:31...ním i jeho syny a jejich roucha. Tehdy Mojžíš Áronovi a jeho synům řekl: "Uvařte maso u vchodu do Stanu...
Leviticus 9:2...Árona a jeho syny i stařešiny Izraele a řekl Áronovi: "Vezmi si mladé tele k oběti za hřích a berana k...
Leviticus 9:7...se vám Hospodinova sláva." Potom Mojžíš řekl Áronovi: "Přistup k oltáři, obětuj svou oběť za hřích a svou...
Leviticus 9:9...a zabil své tele jako oběť za hřích. Když mu pak jeho synové podali krev, namočil si v prst a potřel rohy...
Leviticus 9:12...ohni venku za táborem. Poté zabil zápalnou oběťJeho synové mu podali krev a on pokropil oltář ze všech...
Leviticus 9:14...a hlavu a on to dal dýmat na oltář. Když omyl vnitřnosti a nohy, dal je dýmat na oltáři spolu se zápalnou...
Leviticus 9:16... Nechal přinést také zápalnou oběť a obětoval ji podle pravidel. Pak nechal přinést moučnou oběť, vzal z...
Leviticus 9:17... Pak nechal přinést moučnou oběť, vzal hrst a dal ji dýmat na oltáři vedle ranní zápalné oběti....
Leviticus 9:20...lalok. Tyto tučné kusy položili na hrudí a on je nechal dýmat na oltáři. Hrudí a pravou kýtu pak Áron...
Leviticus 9:22...přikázal. Potom Áron vztáhl ruce k lidu a žehnal jim. Tak dokončil oběť za hřích, zápalnou i pokojnou oběť a...
Leviticus 10:1...lid spatřil, vykřikli a padli na tvář. Áronovi synové Nádab a Abihu pak vzali každý svou kadidelnici...
Leviticus 10:2... Tehdy vyšlehl od Hospodina oheň a pohltil je, a tak zemřeli před Hospodinem. Mojžíš řekl Áronovi: "To...
Leviticus 10:4...tedy zavolal Mišaele a Elsafana, syny Uziele, Áronova strýce, a řekl jim: "Přistupte a vyneste své...
Leviticus 10:5...ven za tábor!" Přistoupili tedy a odnesli je v jejich suknicích ven za tábor, jak jim Mojžíš řekl....
Leviticus 10:7... Vy však neodcházejte od vchodu do Stanu setkává, abyste nezemřeli, neboť je na vás olej Hospodinova...
Leviticus 10:9...k Áronovi: "Když budete vcházet do Stanu setkává, nebudeš ty ani tví synové pít víno ani jiný kvašený...
Leviticus 10:11...a nečistým a učte syny Izraele všem ustanovem, která jim Hospodin vydal skrze Mojžíše." Mojžíš pak...
Leviticus 10:12...jim Hospodin vydal skrze Mojžíše." Mojžíš pak Áronovi a jeho zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi řekl:...
Leviticus 10:13...nekvašenou poblíž oltáře, neboť je svatosvatá. Ste ji na svatém místě, neboť je to stanovený příděl z...
Leviticus 10:17...syny, a řekl: "Proč jste oběť za hřích nesdli na svatém místě? Vždyť je svatosvatá a byla vám dána,...
Leviticus 10:18...smíření! Pohleďte, krev oběti nebyla vnesena dovni svatyně. Proto jste ji měli sníst na svatém místě, jak...
Leviticus 11:4...každého přežvýkavého sudokopytníka. Nesmíte však st ty, kteří jsou jen přežvýkavci nebo jen sudokopytníci....
Leviticus 11:5...- je tedy pro vás nečistý. Daman sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý....
Leviticus 11:6...rozdělené kopyto - je tedy pro vás nečistý. Zac sice přežvykuje, ale nemá rozdělené kopyto - je tedy...
Leviticus 11:7... Prase sice rozdělené kopyto, ale nepřežvykuje - je tedy pro vás nečisté. Jejich maso nesmíte jíst,...
Leviticus 11:31... varan, ještěrka, mlok a chameleon. To je pro vás ze vší havěti nečisté. Kdokoli se dotkne jejich...
Leviticus 11:32...mršiny, bude nečistý do večera. Cokoli, nač jejich mršina upadne, bude nečisté. je to předmět ze...
Leviticus 11:33...to bude čisté. Kdyby taková mršina spadla do jaké hliněné nádoby, všechno v bude nečisté a nádobu...
Leviticus 11:41...hemžící se po zemi pro vás bude ohavností, nejezte ji. Nesmíte jíst žádnou havěť hemžící se po zemi, ...
Leviticus 11:42...zemi pro vás bude ohavností, nejezte ji. Nesmíte st žádnou havěť hemžící se po zemi, se plazí po...
Leviticus 11:43...se jakoukoli hemžící se havětí. Neposkvrňujte se jimi, abyste se nestali nečistými. Vždyť jsem Hospodin,...
Leviticus 11:46...Bohem. Buďte svatí, neboť jsem svatý." Toto je zákon ohledně zvěře, ptactva, všech vodních živočichů i...
Leviticus 12:7...oběti a holoubě nebo hrdličku k oběti za hřích. Kz je bude obětovat před Hospodinem a vykoná za ni obřad...
Leviticus 12:8...chlapce nebo dívku. Nemůže-li si dovolit jehně, vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jedno k...
Leviticus 13:2...promluvil k Mojžíšovi a Áronovi: "Když kdo bude mít na kůži otok, vyrážku nebo světlou skvrnu...
Leviticus 13:3...Áronovi nebo k jednomu z jeho synů, kněží. Kz pak ránu na kůži prohlédne: Pokud ochlupení na ráně...
Leviticus 13:4... Po prohlídce jej kněz prohlásí za nečistéhoJe-li to však jen bílá skvrna, jež napohled není hlubší než...
Leviticus 13:6... odloučí ho na dalších sedm dní. Sedmého dne jej kněz prohlédne znovu: Je-li rána matná a nešíří se po...
Leviticus 13:8...za čistého, musí se knězi ukázat znovu. Kz ho prohlédne: Šíří-li se vyrážka po kůži, kněz jej...
Leviticus 13:9...- je to malomocenství. Když se na člověku obje rána malomocenství, je přiveden ke knězi. Kněz ho...
Leviticus 13:10...rána malomocenství, je přiveden ke knězi. Kz ho prohlédne: Je-li na kůži bílý otok, od něhož zbělelo...
Leviticus 13:11...ochlupení, a na otoku je jizva živého masaje to pokročilé malomocenství kůže - kněz jej prohlásí za...
Leviticus 13:13...od hlavy k patě, kamkoli padne knězův zrak, kz ho prohlédne: Pokrylo-li malomocenství celé jeho tělo,...
Leviticus 13:15...na něm ukázalo živé maso, bude nečistý. Jakmile kz spatří živé maso, prohlásí jej za nečistého. Živé maso...
Leviticus 13:17...zmizí a místo zbělá, přijde postižený ke knězi. Kz ho prohlédne: Pokud postižené místo zbělelo, prohlásí...
Leviticus 13:20...bělavě narudlá skvrna, musí být ukázán knězi. Kz místo prohlédne: Je-li napohled hlubší než okolní kůže...
Leviticus 13:21...- je to rána malomocenství, vypukla na vředuJestliže však kněz místo prohlédne a uvidí, že ochlupení na...
Leviticus 13:22...na sedm dní. Pokud se po kůži rozšíří, prohlásí jej kněz za nečistého - je to rána malomocenství. Pokud...
Leviticus 13:23... Pokud skvrna zůstane na místě a nerozšíří seje to jizva po vředu - kněz jej prohlásí za čistého. Když...
Leviticus 13:24...jej prohlásí za čistého. Když bude na kůži spálenina od ohně a na jizvě po vznikne bělavě narudlá nebo...
Leviticus 13:25...po vznikne bělavě narudlá nebo bílá skvrna, kz ji prohlédne: Pokud ochlupení na skvrně zbělelo a je...
Leviticus 13:26...za nečistého - je to rána malomocenstvíJestliže však kněz skvrnu prohlédne a uvidí, že její...
Leviticus 13:27...matné, odloučí ho kněz na sedm dní. Sedmého dne jej kněz prohlédne: Pokud se skvrna po kůži rozšíří,...
Leviticus 13:28...na místě, nerozšíří se po kůži a bude matnáje to otok po spálenině - kněz jej prohlásí za čistého,...
Leviticus 13:30...muž nebo žena postižen na hlavě nebo na bradě, kz ránu prohlédne: Bude-li napohled hlubší než okolní kůže...
Leviticus 13:31...malomocenství na hlavě nebo na bradě. Když ale kz ránu prašiviny prohlédne a ta nebude napohled hlubší...
Leviticus 13:36...byl prohlášen za čistého, musí ho prohlédnout kz: Šíří-li se prašivina po kůži, kněz již nehledá...
Leviticus 13:37...však, že se prašivina zastavila a že na  vyrostlo černé ochlupení, prašivina se zhojila - je...
Leviticus 13:39...bude mít muž nebo žena na kůži bílé skvrny, kz je prohlédne: Jsou-li skvrny na kůži matně bělavé, je...
Leviticus 13:40...to lišej, který vypukl na kůži - je čistý. Když komu vypadají vlasy na temeni, takže pleš, je čistý....
Leviticus 13:41...vlasy na temeni, takže pleš, je čistý. Vypada-li mu vlasy na skráních, takže holé čelo, je čistý....
Leviticus 13:42...je čistý. Když ale na holém čele nebo na pleši vznikne bělavě narudlá rána, je to malomocenství bující na...
Leviticus 13:43...bující na holém čele nebo na pleši. Kz ho prohlédne: Je-li na jeho holém čele nebo na pleši...
Leviticus 13:44...narudlým otokem, podobná kožnímu malomocenstvíje ten člověk malomocný. Je nečistý - kněz jej musí...
Leviticus 13:49...koženého a ta rána bude nazelenalá nebo narudláje to rána malomocenství na oděvu, na kůži, na tkanině či...
Leviticus 13:51...sedm dní. Sedmého dne pak ránu prohlédne znovuJestliže se po oděvu, tkanině nebo koženém předmětu šíří,...
Leviticus 13:52...rána zhoubného malomocenství - je to nečisté.  je tedy oděv, vlněná či lněná tkanina i jakýkoli kožený...
Leviticus 13:54... přikáže, aby napadenou věc vyprali, a odloučí ji na dalších sedm dní. Po vyprání kněz ránu prohlédne:...
Leviticus 13:55... a odloučí ji na dalších sedm dní. Po vyprá kněz ránu prohlédne: Shledá-li, že rána nezměnila barvu...
Leviticus 13:56... je hniloba na líci či na rubu. Pokud však kz ránu prohlédne a uvidí, že je po vyprání matná, pak ji...
Leviticus 13:57...tkaniny odtrhne. Ukáže-li se rána na oděvu, tkani či koženém předmětu znovu, je to bující malomocenství...
Leviticus 13:59...zmizí, bude vyprán znovu a bude čistý." Toto je zákon o ráně malomocenství na vlněném či lněném oděvu,...
Leviticus 14:13...zvedáním to nabídne Hospodinu. Beránka zabije na místě, kde se zabíjí oběť za hřích a zápalná oběť, na...
Leviticus 14:20... Nakonec kněz zabije zápalnou oběť a obětuje ji spolu s moučnou obětí na oltáři. Tak za něj vykoná...
Leviticus 14:21... Tak za něj vykoná obřad smíření a bude čistýJe-li však ten člověk chudý a je to nad jeho možnosti,...
Leviticus 14:23...druhé k zápalné oběti. Osmého dne svého očišťová je přinese knězi před Hospodina ke vchodu do Stanu...
Leviticus 14:32...obřad smíření za toho, kdo se očišťuje." Toto je zákon o člověku, který je postižen malomocenstvím a...
Leviticus 14:35...v zemi dopustím ránu malomocenství, přijde majitel domu a oznámí knězi: ‚Zdá se, že můj dům je napaden...
Leviticus 14:37...kněz přijde prohlédnout dům. Prohlédne ránuJe-li na stěnách domu rána, totiž nazelenalé nebo narudlé...
Leviticus 14:44... vyškrabání a novém vymazání domu, přijde kz a ránu prohlédne: Šíří-li se rána po domě, je na domě...
Leviticus 14:54...dům vykoná obřad smíření a ten bude čistý." Toto je zákon o jakékoli ráně malomocenství - jde o prašivinu...
Leviticus 14:57... vyrážku či světlou skvrnu. Podle j se určí, kdy je co nečisté a kdy čisté. Toto je zákon o...
Leviticus 15:14... půjde před Hospodina ke vchodu do Stanu setkává a je knězi. Ten bude obětovat jedno jako oběť za...
Leviticus 15:19...žena výtokem krve z těla, bude kvůli svému krváce oddělena po sedm dní. Každý, kdo se dotkne, bude...
Leviticus 15:24...tom, na čem seděla, bude nečistý do večeraJestliže s ovšem někdo spal a její krvácení se ocitlo na...
Leviticus 15:29...vezme dvě hrdličky nebo dvě holoubata a přinese je knězi ke vchodu do Stanu setkávání. Kněz bude obětovat...
Leviticus 15:30...přinese je knězi ke vchodu do Stanu setkávání. Kz bude obětovat jedno jako oběť za hřích a druhé jako...
Leviticus 15:31...jejího výtoku. Tak budete Izraelity oddělovat od jejich nečistot, aby kvůli svým nečistotám nezemřeli, když...
Leviticus 15:32...můj Příbytek, který je uprostřed nich." Toto je zákon o tom, kdo trpí výtokem, o muži majícím výron...
Leviticus 15:33...výron semene, který jej znečišťuje, a o že při jejím krvácení. Platí pro každého, kdo trpí nějakým...
Leviticus 16:4...k zápalné oběti. Oblékne si svatou plátěnou suknici a pod ni plátěné spodky, přepáše se plátěnou šerpou a...
Leviticus 16:7...svůj dům. Potom Áron vezme oba kozly a postaví je před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání. Na ty dva...
Leviticus 16:15...sedmkrát stříkne prstem trochu krve. Potom zabije kozla oběti za hřích lidu a jeho krev vnese dovnitř za...
Leviticus 16:16...a před slitovnici. Tak očistí nejsvětější svatyni od nečistot synů Izraele, od jejich provinění a všech...
Leviticus 16:17...jejich nečistot. Když vejde do nejsvětější svaty, aby ji očistil, není ve Stanu setkávání žádný člověk...
Leviticus 16:18...shromáždění. Potom vyjde k oltáři, který je před Hospodinem, a očistí jej: vezme trochu krve z onoho...
Leviticus 16:21...vloží obě ruce na hlavu živého kozla a bude nad m vyznávat všechny viny synů Izraele, všechna jejich...
Leviticus 16:23...kozla propustí. Tehdy Áron vejde do Stanu setkává, svlékne si plátěná roucha, jež si vzal, když měl vejít...
Leviticus 16:28...výkaly tam budou spáleny na ohni. Také ten, kdo je spálil, si vypere oděv a omyje si tělo vodou; teprve pak...
Leviticus 16:31...pro vás sobota všech sobot, kdy se budete pokor postit - to je věčné ustanovení. Smíření vykoná kněz,...
Leviticus 17:5...proto, aby synové Izraele přinášeli své obětijež dosud zabíjeli na poli, aby je nyní přinášeli Hospodinu...
Leviticus 17:8...věčné ustanovení pro všechna vaše pokolení. Dále jim řekneš: Kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců,...
Leviticus 17:9...žijí u vás, by obětoval zápal nebo jinou oběť, aniž to zvíře přivedl ke vchodu do Stanu setkávání, aby je...
Leviticus 17:10...z domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří ži u vás, by jedl jakoukoli krev, proti takovému člověku se...
Leviticus 17:11... krev, vyvrhnu z jeho lidu. Vždyť život těla je v krvi! Proto jsem vám ji určil na oltář, k vykoupení...
Leviticus 17:13...ze synů Izraele nebo z přistěhovalců, kteří ži u vás, by ulovil zvíře nebo ptáka, který se smí jíst,...
Leviticus 17:14...přikrýt ji prachem. Vždyť životem každého tvora je krev, právě ta je jeho životem! Proto jsem synům Izraele...
Leviticus 18:4...mých zákonů, zachovávejte pravidla a řiďte se jimi. jsem Hospodin, váš Bůh. Zachovávejte pravidla...
Leviticus 18:5... váš Bůh. Zachovávejte pravidla a zákony. Ten, kdo je plní, díky nim bude žít. jsem Hospodin....
Leviticus 18:7...svého otce tím, že bys obcoval se svou matkouJe to tvá matka, nesmíš s obcovat! Neobcuj ani s jinou...
Leviticus 18:9...bys tím svého otce! Neobcuj se svou sestrou.  je to dcera tvého otce nebo tvé matky, je zplozená ve...
Leviticus 18:10... nesmíš s obcovat! Neobcuj se svou vnučkouJe to dcera tvého syna nebo tvé dcery, nesmíš s obcovat....
Leviticus 18:11...sám sebe! Neobcuj s dcerou manželky svého otceJe jako zplozená tvým otcem, je tvojí sestrou, nesmíš s ...
Leviticus 18:12...s obcovat! Neobcuj se sestrou svého otceJe pokrevní příbuznou tvého otce! Neobcuj se sestrou své...
Leviticus 18:13...tvého otce! Neobcuj se sestrou své matkyJe přece pokrevní příbuznou tvé matky! Nezostuzuj bratra...
Leviticus 18:14...bratra svého otce tím, že bys obcovaljeho manželkou. Je to tvá teta! Neobcuj se svou snachou. Je...
a další...

Slova obsahující ona: amnona (5) amona (4) árona (65) cibeona (2) dágona (4) démona (2) dimona (1) dokonalá (11) dokonale (9) dokonalé (6) dokonalejším (1) dokonalému (1) dokonalí (2) dokonalost (2) dokonalosti (9) dokonalou (1) dokonalý (9) dokonalým (1) donaha (8) efrona (6) eglona (1) elona (2) eštona (1) faraona (44) gedeona (6) geršona (2) hamona (1) herodiona (1) charbona (2) checrona (5) choronaim (4) jásona (1) jonadab (10) jonadaba (3) jonadabem (1) jonadabovi (2) jonamova (1) jonatan (67) jonatana (23) jonatane (3) jonatanem (7) jonatanova (2) jonatanově (1) jonatanovi (11) jonatanovým (1) jonatanův (4) konají (9) konající (3) konajících (1) konal (44) konala (3) konali (26) konaly (3) konaniáš (3) konat (32) monastýr (1) nachšona (4) nekonal (3) nekonaly (1) nepřekonatelné (1) nepřekonatelně (1) nepřekonatelnou (1) nevykonal (2) ona (66) onam (3) onamovi (1) onan (6) onanovi (1) opona (4) oriona (1) ponaučení (2) pronajal (4) pronajme (1) překonal (3) překonala (1) překonat (1) rimona (3) salmona (3) samsona (7) sidona (2) sichona (15) simeona (1) skonal (1) sponami (1) stonal (1) šimeona (9) šimona (24) timona (1) vykonají (1) vykonal (80) vykonali (11) vykonalo (1) vykonals (1) vykonané (1) vykonat (10) zabulona (10) zákona (137)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |