Oněch

Hledám pøesnì 'oněch'. Nalezeny 22 verše. Další varianty: ony (18) onu (9) onou (5) onomu (7) onom (4) onoho (50) ono (16) oním (6) oni (240) onen (80) oněmi (2) oněm (5) oněch (22) oné (24) ona (66)
Genesis 6:4... jeho život trvá jen sto dvacet let." (V oněch dnech, a také později, se na zemi vyskytovali zrůdní...
Genesis 14:1...je v Hebronu, a postavil tam oltář Hospodinu. V oněch dnech šineárský král Amrafel, elasarský král Arioch,...
Genesis 31:41...i spánek zmizel z očí. Tak mi bylo ve tvém domě oněch dvacet let. Čtrnáct let jsem ti sloužil za tvé dvě...
Exodus 38:27... od dvacetiletých výše, tedy od 603 550 mužůOněch 100 talentů stříbra připadlo na odlévání patek pro...
Numeri 26:10...a pohltila je i Koracha. Celá ta tlupa pomřelaoněch 250 mužů pohltil oheň, takže se stali výstražným...
Deuteronomium 10:2... na ty desky napíšu slova, která byla na oněch prvních deskách, jež jsi roztříštil, a ty je uložíš...
Deuteronomium 17:9...levitských kněží nebo soudce, který tamoněch dnech bude, a oni ti oznámí soudní výrok. Zachovej se...
Deuteronomium 18:9...Bůh, dává, neuč se jednat podle ohavných způsobů oněch národů. se u tebe nenajde, kdo by svého syna či...
Deuteronomium 26:3...pro své jméno. přijdeš ke knězi, který tamoněch dnech bude, řekneš mu: "Vyznávám dnes Hospodinu,...
Deuteronomium 29:17...Hospodina, našeho Boha, a šel by sloužit bohům oněch národů. se mezi vámi nevyskytne kořen plodící...
Jozue 4:20...se v Gilgalu u východního okraje JerichaOněch dvanáct kamenů, které vzali z Jordánu, vztyčil Jozue...
Jozue 10:16...s celým Izraelem vrátil do gilgalského táboraOněch pět králů ale uteklo a ukrylo se v jeskyni u Makedy....
1. Samuel 3:1...Samuel sloužil pod Elího dohledem Hospodinu. V oněch dnech bývalo Hospodinovo slovo vzácné. Ani vidění...
2. Samuel 21:13...nechal vyzvednout ostatky Saula i jeho syna Jonatana a dal také posbírat ostatky oněch popravených....
1. Královská 8:64...Hospodinem byl příliš malý, než aby mohl pojmout onu zápalnou a moučnou oběť i tuk oněch pokojných obětí....
2. Královská 10:6...přijďte zítra touto dobou za mnou do Jizreelu." Oněch sedmdesát královských synů vyrůstalo u předních mužů...
2. Královská 23:9...se šlo bránou do města, stála vlevo). Kněží oněch výšin nesloužili u Hospodinova oltáře v Jeruzalémě,...
Ezechiel 3:13...zvedala ze svého místa. Ozýval se šelest křídel oněch bytostí, jak se otírala jedno o druhé, a rachot kol,...
Joel 3:2...Ano, i na otroky a otrokyně vyliji svého Duchaoněch dnech. Ukážu zázraky na nebi i na zemi, krev, oheň a...
Matouš 24:29...mrtvola, tam se slétnou supi.'" "Hned po soužení oněch dnůslunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy...
Lukáš 24:33...vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli oněch jedenáct shromážděných s ostatními, jak říkají: "Pán...
Skutky 21:8... Navštívili jsme evangelistu Filipa (jednohooněch sedmi) a zůstali u něj v domě. Filip měl čtyři mladé...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |