Oné

Hledám pøesnì 'oné'. Nalezeny 24 verše. Další varianty: ony (18) onu (9) onou (5) onomu (7) onom (4) onoho (50) ono (16) oním (6) oni (240) onen (80) oněmi (2) oněm (5) oněch (22) oné (24) ona (66)
Genesis 19:29...kouř jako z pece. Tenkrát, když Bůh ničil města oné roviny, pamatoval na Abrahama a propustil Lota...
Genesis 31:54...přísahal při Strachu svého otce Izáka. Potom na oné hoře obětoval dobytče a svolal své druhy, aby hodovali....
Leviticus 23:15...vašich příbytcích. Ode dne následujícího po oné sobotě, totiž ode dne, kdy jste přinesli snop pozvedání...
Deuteronomium 5:4... s námi všemi, kteří žijeme. Hospodin s vámi na oné hoře mluvil z prostředku ohně tváří v tvář. ( jsem...
Deuteronomium 5:22...Hospodin k celému vašemu shromáždění na oné hoře. Řekl je mocným hlasem z prostředku ohně, oblaku a...
Deuteronomium 9:10...k vám Hospodin promluvil z prostředku ohně na oné hoře v den shromáždění. Když uplynulo těch čtyřicet dní...
Deuteronomium 10:4...které vám Hospodin vyhlásil z prostředku ohně na oné hoře v den shromáždění. A když mi je Hospodin dal,...
Deuteronomium 10:10...to Hospodin, tvůj Bůh pověděl. jsem tedy na oné hoře zůstal, tak jako poprvé, čtyřicet dní a čtyřicet...
Deuteronomium 16:1... svému Bohu, slavit Pesach, Hod beránkaOné noci v měsíci avivu vás přece Hospodin, váš Bůh, vyvedl...
2. Královská 14:7..." To on porazil 10 000 Edomců v Solném údolí. V oné bitvě dobyl Selu, přejmenoval ji na Jokteel a tak se...
1. Letopisů 12:4... Jehu Anetotský, Jišmajáš Gibeonský, hrdinaoné Třicítky a její velitel, Jirmeáš, Jachaziel, Jochanan,...
1. Letopisů 28:19...mám od Hospodina, který mi objasnil každou část oné předlohy," řekl David svému synu Šalomounovi. "Buď...
Žalmy 106:14...čekat, jak se rozhodne. Propadli lačnostioné poušti, Boha pokoušeli v pustině. Poskytl jim tedy, ...
Jeremiáš 36:8...řekl, a v Hospodinově chrámu předčítaloné knihy slova Hospodinova. V devátém měsíci pátého roku...
Jeremiáš 36:10...pak všemu lidu předčítal Jeremiášova slovaoné knihy. Jakmile Michajáš, syn Gemariáše, syna Šafanova,...
Jeremiáš 36:13...všechno, co slyšel, když Baruch předčítal liduoné knihy. Všichni velmoži tedy poslali Jehudiho, syna...
Jeremiáš 36:32...zapsal, jak mu Jeremiáš diktoval, všechna slova oné knihy, kterou judský král Joakim spálil v ohni. A bylo...
Ezechiel 20:15...národů, před jejichž očima jsem je vyvedl. Na oné poušti jsem jim však také přísahal, že je neuvedu do...
Ezechiel 20:23...národů, před jejichž očima jsem je vyvedl. Na oné poušti jsem jim však také přísahal, že je rozptýlím...
Ezechiel 41:13...100 loktů dlouhý. Vyhrazené prostranství včetně oné mohutné stavby a jejích stěn bylo také 100 loktů dlouhé...
Ezechiel 42:1...na severu za vyhrazeným prostranstvím naproti oné mohutné stavbě. Podél severního průčelí, kde měla...
Ezechiel 42:10...na jih od vyhrazeného prostranství stála naproti oné mohutné stavbě další budova s místnostmi. Také ona měla...
Matouš 26:55...ale naplnila Písma, že to musí takhle být?" V oné chvíli řekl Ježíš zástupům: "Jsem snad zločinec, že...
2. Petr 1:18... kterého jsem si oblíbil." My jsme s ním byli na oné svaté hoře a ten hlas z nebe jsme sami slyšeli. Navíc...

Slova obsahující oné: donést (3) oné (24) pronést (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |