Oné

Hledám varianty 'oné' [ ony (18) onu (9) onou (5) onomu (7) onom (4) onoho (50) ono (16) oním (6) oni (240) onen (80) oněmi (2) oněm (5) oněch (22) oné (24) ona (66) ]. Nalezeny 543 verše.
Genesis 2:22...jedno z jeho žeber a zaplnil to místo tělem. Z onoho žebra, které vzal z Adama, pak Hospodin Bůh vytvořil...
Genesis 2:23...ji k Adamovi. Adam tenkrát řekl: "To je konečně ona: kost z mých kostí, tělo z mého těla! Bude se nazývat...
Genesis 3:6...znát dobro i zlo." Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom...
Genesis 3:20...pak dal své ženě jméno Eva (to jest Živa), neboť ona byla matkou všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovi a...
Genesis 6:4... jeho život trvá jen sto dvacet let." (V oněch dnech, a také později, se na zemi vyskytovali zrůdní...
Genesis 7:13...a Jáfet, Noemova žena a tři ženy jeho synů vešli onoho dne do archy. Oni i všemožné druhy zvěře, dobytka,...
Genesis 7:14...a tři ženy jeho synů vešli onoho dne do archyOni i všemožné druhy zvěře, dobytka, havěti lezoucí po zemi...
Genesis 9:18... kteří vyšli z archy, byli Sem, Cham a Jáfet (onen Cham byl otcem Kanaána). Tito tři byli Noemovi synové;...
Genesis 10:12...Kelach a Resen, jež leží mezi Ninive a Kelachemoním velikým městem. Egypt zplodil Ludské, Anamské,...
Genesis 14:1...je v Hebronu, a postavil tam oltář Hospodinu. V oněch dnech šineárský král Amrafel, elasarský král Arioch,...
Genesis 16:4...svému muži Abramovi za ženu. Spal tedy s Hagarona počala. A když uviděla, že je těhotná, začala svou paní...
Genesis 16:7...od Hagar utekla. U pramene vody v poušti, u onoho pramene při cestě do Šuru, ji našel Hospodinův anděl....
Genesis 19:3...jim tedy hostinu a napekl nekvašené chlebyoni jedli. Ale než ulehli, obklíčili dům obyvatelé města,...
Genesis 19:9...těm mužům - vešli přece pod ochranu střechy." Oni však zvolali: "Uhni stranou! Tenhle přistěhovalec nám...
Genesis 19:25...Gomoru síru a oheň; bylo to od Hospodina z nebeOna města s celou okolní rovinou, se všemi obyvateli i se...
Genesis 19:29...kouř jako z pece. Tenkrát, když Bůh ničil města oné roviny, pamatoval na Abrahama a propustil Lota...
Genesis 20:5...lidi? Cožpak mi sám neřekl: ‚Je to sestra'? I ona sama přece říkala: ‚Je to můj bratr.' Udělal jsem to s...
Genesis 24:14...‚Nahni prosím svůj džbán, abych se napil,' a ona odpoví: ‚Jen se napij; zatím napojím tvé velbloudy,'...
Genesis 24:29...měla bratra jménem Lában a ten se rozběhl venonomu muži u pramene. Uviděl totiž ten nosní kroužek i...
Genesis 24:30..."Takto se mnou ten muž mluvil." Přišel tedyonomu muži a hle, ten dosud stál s velbloudy poblíž pramene...
Genesis 24:44...‚Dej mi prosím trochu napít ze svého džbánu,' a ona mi odpoví: ‚Jen se napij, zatím načerpám vodu pro...
Genesis 24:46...zatím napojím tvé velbloudy.' A tak jsem pilona napájela velbloudy. Zeptal jsem se : ‚Čí jsi dcera?'...
Genesis 24:47...velbloudy. Zeptal jsem se : ‚Čí jsi dcera?' a ona řekla: ‚Jsem dcera Betuele, syna Milky a Náchora.'...
Genesis 24:57...mu tedy: "Zavoláme ji a zeptáme se, co na to ona." Zavolali tedy Rebeku. "Odejdeš s tím mužem?" zeptali...
Genesis 24:61...pak vstaly, vsedly na velbloudy a následovaly onoho muže. Služebník vzal Rebeku a odjel. Izák právě...
Genesis 27:17...mu ruce i hladkou část krku kůzlečími kožkamiOnu pochoutku i chléb, který připravila, pak dala do rukou...
Genesis 29:16...sloužit zadarmo. Řekni mi, co chceš za odměnu." (Onen Lában měl dvě dcery: starší se jmenovala Léa a mladší...
Genesis 31:41...i spánek zmizel z očí. Tak mi bylo ve tvém domě oněch dvacet let. Čtrnáct let jsem ti sloužil za tvé dvě...
Genesis 31:54...přísahal při Strachu svého otce Izáka. Potom na oné hoře obětoval dobytče a svolal své druhy, aby hodovali....
Genesis 33:7...se přiblížila také Léa se svými dětmi a poklonily se. Nakonec se přiblížili Josef a Ráchel a i oni se...
Genesis 34:22...pohlaví, se musí dát obřezat, jako jsou obřezaní oni. Nebudou snad potom jejich stáda, jejich majetek a...
Genesis 34:31...mně, zabijí a budu vyhlazen - i můj dům!" Oni však řekli: "To měl s naší sestrou zacházet jako s...
Genesis 35:8...Rebečina chůva Debora a byla pochována pod oním dubem u Bet-elu. Izák jej proto nazval Alon-bachut,...
Genesis 38:3...jménem Šua; vzal si ji tedy a spal s Ona počala, porodila syna a dala mu jméno Er. Počala znovu,...
Genesis 38:17...Odpověděl: "Pošlu ti kůzle ze svého stáda." Ona na to: "Než je pošleš, musíš dát něco do zástavy."...
Genesis 38:18...hůl, co máš v ruce." Dal to, vyspal se s ona otěhotněla. Potom vstala a odešla, odložila závoj a...
Genesis 38:26...šňůra a hůl." Když Juda ty věci poznal, zvolal: "Ona je spravedlivější než - vždyť jsem ji nechtěl...
Genesis 38:30...Peres, Průlom. Když potom vyšel jeho bratronou červenou nití na ruce, dostal jméno Zerach, Červánek. ...
Genesis 42:8...nakoupili jídlo." Josef své bratry poznal, ale oni ho nepoznali. Josef si pamatoval sny, které o nich měl,...
Genesis 42:35...Když viděli ty váčky s penězi, dostali strachoni i jejich otec. Jejich otec Jákob zvolal: "Připravili...
Exodus 6:27...Izraele z egyptské země houf za houfem." To oni řekli egyptskému králi faraonovi, že mají vyvést...
Exodus 8:3... Věštci však dokázali svými kouzly totéž - i oni vyvedli žáby na egyptskou zem. Farao si tehdy nechal...
Exodus 16:20..." si z toho nikdo nenechává na zítřek!" ale oni Mojžíše neposlechli. Někteří si něco nechali na zítřek,...
Exodus 18:22...nad tisíci, nad sty, nad padesáti a desetiOni běžně soudí lid. Každou větší věc přednesou tobě,...
Exodus 19:14...tedy sestoupil z hory k lidu, posvětil jeoni si vyprali šaty. Řekl lidu: "Připravte se na třetí den;...
Exodus 22:9...osla, býka, beránka nebo jakékoli zvířeono beze svědků pojde nebo zchromne nebo bude odehnáno,...
Exodus 22:13... Když si někdo od svého bližního vypůjčí zvířeono zchromne nebo pojde, když u toho nebude jeho majitel,...
Exodus 24:2...klanět. K Hospodinu však přistoupí jen Mojžíšoni se nepřibližují. Také lid nevystupuje spolu s ním...
Exodus 26:13...houně bude splývat přes zadní stranu PříbytkuOnen loket, o který budou stanové houně z jedné i druhé...
Exodus 28:25...náprsníku. Druhé konce obou šňůr připevníšoněm dvěma obroučkám připevněným zepředu k ramenním dílům...
Exodus 29:31...do Stanu setkávání, aby konal službu ve svatyniOnoho berana pověření vezmeš a jeho maso uvaříš na svatém...
Exodus 32:19... které měl v rukou, zahodil a roztříštil je pod onou horou. Pak vzal to tele, které si udělali, roztavil je...
Exodus 32:24...jsem jim: ‚Kdo zlato, strhněte si je!' Oni mi je dali, a když jsem to hodil do ohně, vzniklo tohle...
Exodus 38:27... od dvacetiletých výše, tedy od 603 550 mužůOněch 100 talentů stříbra připadlo na odlévání patek pro...
Exodus 39:18...náprsníku. Druhé konce obou šňůr připevnilioněm dvěma obroučkám připevněným zepředu k ramenním dílům...
Leviticus 8:26...zadělaný olejem a jednu placku a položil je na onen tuk a pravou kýtu. To vše vložil do Áronových dlaní a...
Leviticus 16:18...Hospodinem, a očistí jej: vezme trochu krveonoho býka a kozla, potře rohy oltáře ze všech stran a...
Leviticus 20:17...svého otce nebo své matky, a obcoval s ona s ním, je to hanebnost. Musí být zavrženi před očima...
Leviticus 20:18...obcoval by s , takový obnažil její krváceníona to dovolila. Oba jsou vyvrženi ze svého lidu....
Leviticus 23:15...vašich příbytcích. Ode dne následujícího po oné sobotě, totiž ode dne, kdy jste přinesli snop pozvedání...
Leviticus 23:32...vás sobota všech sobot. Od večera devátého dne onoho měsíce do následujícího večera se budete postit a...
Leviticus 24:11...Izraele a popral se v táboře s jedním IzraelcemOnen syn izraelské ženy se přitom rouhal Božímu jménu a...
Leviticus 24:23...Mojžíš takto promluvil k synům Izraele, vyvedli onoho rouhače ven z tábora a ukamenovali ho. Synové Izraele...
Leviticus 25:30...Nebude-li vykoupen, než uběhne celý rok, zůstane onen dům v hrazeném městě tomu, kdo jej koupil, i jeho...
Numeri 1:50... veškeré jeho vybavení i vše, co k němu náležíOni budou Příbytek s veškerým jeho vybavením nosit, budou...
Numeri 4:20...každému z nich určí jeho službu a jeho břemenoOni sami však nesmí vejít a zahlédnout, jak jsou baleny...
Numeri 6:19...a vloží do ohně pod pokojnou obětí. Kněz vezmeonoho berana vařené plece, z koše vezme jeden nekvašený...
Numeri 8:7...tímto způsobem: pokropíš je vodou rozhřešeníoni si oholí celé tělo břitvou a vyperou si oděv. Tak budou...
Numeri 9:6... Vyskytli se však muži, kteří nemohlionen den slavit Hod beránka, neboť se poskvrnili při...
Numeri 14:12...a z tebe udělám větší a mocnější národ, než jsou oni!" Mojžíš ale Hospodinu odpověděl: "Egypťané, z jejichž...
Numeri 15:25... a bude jim odpuštěno. Bylo to nedopatřeníoni za své nedopatření přinesli darem ohnivou oběť...
Numeri 16:12...zavolat Dátana a Abirama, syny Eliabovy, ale oni řekli: "Nepůjdeme! Je ti to málo, že jsi nás odvedl ze...
Numeri 17:2...k Mojžíšovi: "Řekni Eleazarovi, synu kněze Árona, ze spáleniště posbírá ony kadidelnice, neboť jsou...
Numeri 18:3...svatyně ani k oltáři - jinak by zemřeli jak oni, tak vy. Připojí se k tobě, aby se starali o Stan...
Numeri 18:23...a nezemřeli. Službu při Stanu setkávání kona jen levité, svá provinění nesou oni sami. Toto je...
Numeri 19:18...pak vezme yzop, namočí jej ve vodě a postříká onen stan, všechno nádobí i všechny lidi, kteří tam byli....
Numeri 23:10...smrtí spravedlivých, kéž jednou skončím jako oni!" "Co mi to děláš?" řekl Balák Balaámovi. "Přivedl jsem...
Numeri 25:8... do vnitřní části stanu a oba je probodlonoho Izraelce i tu ženu k jejímu podbřišku. Tehdy se...
Numeri 25:14...Boha, a tak pro syny Izraele dosáhl smíření." Onen izraelský muž, který byl zabit spolu s Midiánkou, se...
Numeri 25:15...svého otcovského rodu z pokolení ŠimeonovaOna midiánská žena se jmenovala Kozbi, dcera Curova. Ten...
Numeri 25:18...Midiánce a bijte je, neboť oni lstivě napadli vás. Chtěli vás přelstít pomocí Peora a...
Numeri 26:10...a pohltila je i Koracha. Celá ta tlupa pomřelaoněch 250 mužů pohltil oheň, takže se stali výstražným...
Numeri 31:16...jste nechali všechny ty ženy naživu? Vždyť právě ony na Balaámovu radu svedly syny Izraele od Hospodina k...
Deuteronomium 1:39...dobré a zlé - ti do vejdou. Jim ji dámoni ji obsadí. Vy se však obraťte a táhněte pouští zpět k...
Deuteronomium 2:11... vysoký jako Anakovci. Stejně jako Anakovci seoni počítali za Refajce, ale Moábští je nazývali Emejci. Na...
Deuteronomium 5:4... s námi všemi, kteří žijeme. Hospodin s vámi na oné hoře mluvil z prostředku ohně tváří v tvář. ( jsem...
Deuteronomium 5:22...Hospodin k celému vašemu shromáždění na oné hoře. Řekl je mocným hlasem z prostředku ohně, oblaku a...
Deuteronomium 7:26...přinést domů, jinak propadneš klatbě jako ona. Budeš se štítit a pokládat ji za hnusnou ohavnost,...
Deuteronomium 9:10...k vám Hospodin promluvil z prostředku ohně na oné hoře v den shromáždění. Když uplynulo těch čtyřicet dní...
Deuteronomium 9:14...učiním národ mocnější a početnější, než jsou oni." Otočil jsem se tedy a se dvěma deskami smlouvy v obou...
Deuteronomium 9:29... kterou jim slíbil, a protože je nenáviděl!' Oni jsou přece tvůj lid a tvé dědictví. Vyvedl jsi je svou...
Deuteronomium 10:2... na ty desky napíšu slova, která byla na oněch prvních deskách, jež jsi roztříštil, a ty je uložíš...
Deuteronomium 10:4...které vám Hospodin vyhlásil z prostředku ohně na oné hoře v den shromáždění. A když mi je Hospodin dal,...
Deuteronomium 10:10...to Hospodin, tvůj Bůh pověděl. jsem tedy na oné hoře zůstal, tak jako poprvé, čtyřicet dní a čtyřicet...
Deuteronomium 16:1... svému Bohu, slavit Pesach, Hod beránkaOné noci v měsíci avivu vás přece Hospodin, váš Bůh, vyvedl...
Deuteronomium 17:9...levitských kněží nebo soudce, který tamoněch dnech bude, a oni ti oznámí soudní výrok. Zachovej se...
Deuteronomium 18:9...Bůh, dává, neuč se jednat podle ohavných způsobů oněch národů. se u tebe nenajde, kdo by svého syna či...
Deuteronomium 18:22... co se nestane, pak to slovo nemluvil HospodinOnen prorok mluvil opovážlivě. Neboj se ho. Hospodin, tvůj...
Deuteronomium 21:13...poté se s spojíš a staneš se jejím mužemona tvou ženou. Pokud se ti však znelíbí, propustíš ji na...
Deuteronomium 22:18...před stařešiny města. Stařešinové města pak onoho muže vezmou a potrestají ho. Za to, že pomlouval...
Deuteronomium 24:2...list, ho do ruky a pošle ji pryč z domuOna se po odchodu z jeho domu vdá za jiného muže, ale ten...
Deuteronomium 25:6... Prvorozený, jehož mu porodí, pak ponese jméno onoho zesnulého bratra, aby jeho jméno nevymizelo z Izraele...
Deuteronomium 26:3...pro své jméno. přijdeš ke knězi, který tamoněch dnech bude, řekneš mu: "Vyznávám dnes Hospodinu,...
Deuteronomium 29:17...Hospodina, našeho Boha, a šel by sloužit bohům oněch národů. se mezi vámi nevyskytne kořen plodící...
Deuteronomium 31:3...Bůh, půjde před vámi. On sám před vámi vyhladí ony národy, abyste obsadili jejich zem. Jak Hospodin řekl,...
Deuteronomium 32:20... jak dopadnou! Zvrácené pokolení - to jsou oni, synové, kteří věrnost neznají. Nebohem svým vzbudili...
Deuteronomium 33:3... jak miluješ lidi! Všechny své svaté v ruce mášOni se k tvým nohám přivinuli, aby přijímali slova tvá -...
Deuteronomium 33:8... připadne muži tobě věrnému! Zkusils jej onou zkouškou v Masse, přel ses s ním u vod sváru v Meribě....
Jozue 1:15...vašim bratrům odpočinek tak jako vám a dokudoni neobdrží zem, kterou jim dává Hospodin, váš Bůh. Potom...
Jozue 4:20...se v Gilgalu u východního okraje JerichaOněch dvanáct kamenů, které vzali z Jordánu, vztyčil Jozue...
Jozue 5:10...tedy tábořili v Gilgalu a navečer čtrnáctého dne onoho měsíce slavili na jerišských pláních Hod beránka....
Jozue 6:15...způsobem obešli město, ale sedmkrát. Pouze onoho dne obcházeli město sedmkrát. Když obcházeli posedmé...
Jozue 8:27...pro sebe nechal jen ukořistěný dobytek a zbožíonoho města, jak Hospodin určil Jozuovi. Tak Jozue vypálil...
Jozue 10:16...s celým Izraelem vrátil do gilgalského táboraOněch pět králů ale uteklo a ukrylo se v jeskyni u Makedy....
Jozue 13:9...na břehu potoka Arnon, včetně města uprostřed onoho údolí, celou medebskou náhorní rovinu k Dibonu....
Jozue 13:16...na břehu potoka Arnon, včetně města uprostřed onoho údolí; dále celá náhorní rovina u Medeby, Chešbon i...
Jozue 14:9...ale jsem se cele vydal Hospodinu, svému BohuOnoho dne Mojžíš přísahal: ‚Země, kterou prošly tvé nohy,...
Jozue 14:12...teď, k boji i k životu. Dej mi ty hory, o nichž onoho dne mluvil Hospodin. Sám jsi tenkrát slyšel, že tam...
Jozue 22:6...duší." Nato jim Jozue požehnal, propustil jeoni se vydali domů. Polovině kmene Manases dal Mojžíš...
Jozue 23:12... a budete se s nimi příznit, mísit se s nimioni s vámi, potom vězte, že Hospodin, váš Bůh, tehdy před...
Jozue 23:13... že Hospodin, váš Bůh, tehdy před vámi přestane ony národy vyhánět. Stanou se vám léčkou a pastí, bičem na...
Soudců 1:25...milosrdně." Ukázal jim tedy, kudy do města, a oni to město vybili ostřím meče. Toho muže ale i s celou...
Soudců 2:17...otců, kteří poslouchali Hospodinova přikázáníOni však nechtěli. Když jim Hospodin vzbuzoval soudce,...
Soudců 2:23...jejich otcové, anebo ne." Hospodin tam tedy ony národy nechal: nespěchal s jejich vyhnáním, když je...
Soudců 4:18...dál a neboj se." Vešel tedy do jejího stanuona ho přikryla houní. "Dej mi prosím trochu vody," požádal...
Soudců 5:1...víc a víc, ho nakonec úplně zničili.  Onoho dne zpívala Debora a Barák, syn Abinoamův, tuto...
Soudců 6:35...němu přidali. Vyslal také posly k Ašerovi, Zabulonovi a Neftalímovi, aby jim i oni vytáhli vstříc. Gedeon...
Soudců 8:26...si vyžádal, vážily 1 700 šekelů, nepočítaje ony půlměsíce a přívěsky a purpurová roucha midiánských...
Soudců 11:36...a nemohu je vzít zpět!" "Otče můj," řekla mu ona, "ty jsi dal slovo Hospodinu? Udělej se mnou, co jsi...
Soudců 13:11...Manoach vstal a šel za svou ženou. Když došelonomu muži, zeptal se ho: "Ty jsi ten muž, který mluvil s...
Soudců 14:17..." řekl na to, "a tobě ji mám prozradit?" Ona však na něj celých sedm dní hostiny s pláčem naléhala....
Soudců 15:11...mají v moci? Cos nám to udělal?" vyčítali Samsonovi. "Udělal jsem jim totéž, co oni mně," odpověděl jim....
Soudců 16:8...sedmi novými tětivami, které ještě nevyschly, a ona ho jimi spoutala. (V pokoji přitom měla ukryté muže.)...
Soudců 20:4...se ptali: "Řekněte, jak se ta hrozná věc stala." Onen levita, manžel zavražděné ženy, odpověděl: "Přišel...
Soudců 20:35... Hospodin tehdy Benjamína před Izraelem porazilOnoho dne synové Izraele pobili 25 100 benjamínských mužů,...
Soudců 21:13...v Šílu v kanaánské zemi. Obec pak poslalaoněm Benjamíncům na Rimonské skále vzkaz s vyhlášením míru....
Růt 1:3...bydleli tam. Elimelech, Noemin muž, pak zemřelona zůstala sama se dvěma syny. Ti si vzali moábské ženy;...
Růt 1:9...a manžela." Políbila je na rozloučenou, ale ony se hlasitě rozplakaly. "Raději půjdeme s tebou k tvému...
Růt 1:20...městě rozruch. "To je přece Noemi!" říkaly ženyOna však odpověděla: "Neříkejte mi Noemi, Rozkoš , ale...
Růt 4:1...bráně. Posadil se tam a hle - právě tudy šel onen příbuzný, o kterém předtím mluvil. Boáz mu řekl: "Pojď...
1. Samuel 2:25...ale člověk proti Hospodinu, kdo se ho zastane?" Oni ale na otcova slova vůbec nedali, neboť Hospodinova...
1. Samuel 3:1...Samuel sloužil pod Elího dohledem Hospodinu. V oněch dnech bývalo Hospodinovo slovo vzácné. Ani vidění...
1. Samuel 4:9... Filištíni, nemusíme sloužit Hebrejům, jako oni sloužili vám. Vzmužte se a bojujte!" A Filištíni...
1. Samuel 4:14...ptal se Elí, když zaslechl ten hlasitý křik.Onen muž přispěchal, aby mu to oznámil. (Elímu bylo...
1. Samuel 4:20... kdy umírala, řekly: "Neboj se, máš syna!" Ona však neodpovídala, jako by nevnímala. Chlapce...
1. Samuel 6:6...bůh vypořádal, nakonec je stejně propustilioni šli. Proto teď připravte jeden nový vůz a dvě otelené...
1. Samuel 6:15...Truhlu Hospodinovu a s i mošnu, ve které byly ony zlaté předměty, a položili je u toho velikého kamene....
1. Samuel 6:18...podle všech filištínských měst náležejících oněm pěti vladařům od opevněného města po venkovskou...
1. Samuel 12:9...vyvedli z Egypta a usadili je na tomto místěOni však na Hospodina, svého Boha, zapomněli. Vydal je tedy...
1. Samuel 14:20...muži se shromáždili, vyrazili do bitvy a hleoni se tam v hrozném zmatku navzájem pobíjeli meči! Ti...
1. Samuel 14:22...doslechli, že Filištíni utíkají, připojili seoni k pronásledování a bitvě. Tak Hospodin toho dne...
1. Samuel 17:11...Když Saul s celým Izraelem slyšeli slova onoho Filištína, byli zděšeni a hrozně se báli. David byl...
1. Samuel 17:12... byli zděšeni a hrozně se báli. David byl synem onoho Efratejce z judského Betléma jménem Jišaj, který měl...
1. Samuel 17:50...a on se skácel tváří k zemi. Tak David přemohl onoho Filištína prakem a kamenem. Zasáhl Filištína a zabil...
1. Samuel 19:20... sestoupil i na Saulovy posly Boží Duch a také oni začali prorokovat. Když se to Saul dozvěděl, vyslal...
1. Samuel 22:17..."Na ! Pobijte Hospodinovy kněze, protožeoni drží s Davidem! Věděli, že je na útěku, ale neohlásili...
1. Samuel 28:8...do jiných šatů, vydal se dvěma muži za onou ženou. "Věšti mi prosím skrze duchy," požádal ji, "a...
2. Samuel 3:37... tak jako se jim líbilo všechno, co král dělalOnoho dne celé vojsko a celý Izrael poznali, že zabití...
2. Samuel 5:3...Izraeli vůdcem.'" Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, král David s nimi v...
2. Samuel 10:14...Amonci uviděli, že Aramejci utekli, dali seoni na útěk před Abišajem a stáhli se do města. Joáb tehdy...
2. Samuel 11:25...se tím netrap. Meč si jednou vybere toho a jindy onoho. Zaútoč na město ještě silněji a zboř je.' Tak ho...
2. Samuel 12:4...klíně spala, jako by byla jeho dcerou. Jednouonomu boháči přišel pocestný. Jemu ale bylo líto vzít a...
2. Samuel 18:7...tam izraelské vojsko porazili. V hrozné řeži onoho dne padlo na 20 000 vojáků. Boj se rozšířil po celém...
2. Samuel 19:20...a kéž zapomene, čím se tvůj služebník provinil onoho dne, kdy můj pán a král opouštěl Jeruzalém; kéž to...
2. Samuel 21:12...měšťanů Jábeš-gileádu ostatky Saula a jeho syna Jonatana. (Ti je totiž kdysi ukradli z prostranství v...
2. Samuel 21:13...nechal vyzvednout ostatky Saula i jeho syna Jonatana a dal také posbírat ostatky oněch popravených....
2. Samuel 23:18...na tři sta, a tak se stal stejně známým jako ona Trojice. Vskutku, mezi Třicítkou byl slavný a byl...
1. Královská 2:19...Potom šla za králem Šalomounem, aby mu řekla o Adoniášovi. Král vstal a vykročil vstříc, poklonil se a...
1. Královská 3:18... porodila jsem. Tři dny po mně pak porodilaona. Byly jsme doma jen my dvě, kromě nás tam nebyl nikdo...
1. Královská 8:64...Hospodinem byl příliš malý, než aby mohl pojmout onu zápalnou a moučnou oběť i tuk oněch pokojných obětí....
1. Královská 10:13...mnohem více darů, než králi Šalomounovi přinesla ona. Královna se pak se svým služebnictvem vydala zpět na...
1. Královská 11:2...synům Izraele řekl: "Nespojujte se s nimioni se nespojují s vámi, aby se vaše srdce neobrátilo k...
1. Královská 12:33... které vystavěl. V patnáctý den osmého měsíceonoho měsíce, v němž si usmyslel zavést pro Izraelce svátek...
1. Královská 15:5...život se neodchýlil od žádného přikázání - kromě onoho případu s Uriášem Chetejským. Mezi Abiášem a...
1. Královská 17:15...zem déšť.'" Šla tedy a udělala, jak Eliáš řeklOna i její dům pak měli dlouho co jíst. Mouka ve džbánu...
1. Královská 18:29...oštěpy, z nich crčela krev. Minulo poledneoni stále pokračovali ve svém křepčení do doby večerní...
1. Královská 20:40...stříbra.' Tvůj služebník se pak zabýval tímoním, a ten muž se ztratil." Izraelský král mu odpověděl:...
1. Královská 22:13...předpovídají králi dobré věci. Raději mluv jako oni. Řekni mu něco dobrého." "Jakože je živ Hospodin,"...
1. Královská 22:20...a padl u Rámot-gileádu?' Ten říkal to a ten zas ono. Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚ ho...
2. Královská 3:24...a bili je, se Moábci před nimi dali na útěkOni je ale dostihli a pobili je. Jejich města rozbořili,...
2. Královská 4:5... Potom za sebou a za svými syny zavřela dveřeoni podávali džbány a ona nalévala. Když byly džbány...
2. Královská 4:13...o tobě zmínit u krále nebo u velitele vojska?" Ona mu však odpověděla: "Žiju si spokojeně mezi svými." "Co...
2. Královská 5:24...to tam v jednom domě. S muži se rozloučiloni odešli. Také on odešel a vrátil se ke svému pánu. "Kde...
2. Královská 6:29...‚Dej sem svého syna, ho sníme.' Jenže ona svého syna schovala!" Když král uslyšel slova ženy,...
2. Královská 7:17...k smrti, přesně jak Boží muž řekl, když za ním onen posel přišel. Tak se stalo, co Boží muž předpověděl:...
2. Královská 8:6...vzkřísil!" Král se hned začal vyptávatona mu vše vyprávěla. Potom přidělil jednoho ze svých...
2. Královská 9:12...takoví lidé blábolí," odpověděl jim. "Nelži," oni na to. "Pěkně nám to řekni!" A tak jim vyprávěl:...
2. Královská 9:13...Pomazal jsem za krále nad Izraelem.'" A oni hned vzali každý svůj plášť, prostřeli ho pod ním na...
2. Královská 10:4...na trůn jeho otce a bojujte za dům svého pána!" Oni ale dostali hrozný strach. Řekli si: "Když před ním...
2. Královská 10:6...přijďte zítra touto dobou za mnou do Jizreelu." Oněch sedmdesát královských synů vyrůstalo u předních mužů...
2. Královská 14:7..." To on porazil 10 000 Edomců v Solném údolí. V oné bitvě dobyl Selu, přejmenoval ji na Jokteel a tak se...
2. Královská 16:14...a Hospodinovým chrámem, a postavil ho stranou onoho oltáře směrem na sever. Potom král Achaz přikázal...
2. Královská 17:14...jsem vám předal skrze své služebníky proroky." Oni však neposlechli a zatvrdili se. Byli tvrdošíjní stejně...
2. Královská 17:19...Boha. Řídili se zvyklostmi Izraele, jednali jako oni. Hospodin pak celé pokolení Izraele zavrhl. Ponížil je,...
2. Královská 17:40... On vás zachrání z rukou všech vašich nepřátel!" Oni však neposlechli a řídili se podle svých starých zvyků....
2. Královská 21:9...prchat ze země, kterou jsem dal jejich předkům." Oni však neposlechli. Menaše je svedl, aby prováděli ještě...
2. Královská 23:9...se šlo bránou do města, stála vlevo). Kněží oněch výšin nesloužili u Hospodinova oltáře v Jeruzalémě,...
1. Letopisů 2:21...dceru Machira, otce Gileádova. Miloval se s ona mu porodila Seguba. Segub zplodil Jaíra, toho, který...
1. Letopisů 8:12...Elpaalovi: Eber, Mišeam a Šemed (který vystavěl Ono a Lod s okolními vesnicemi). Beria a Šema byli vůdcové...
1. Letopisů 11:3...Izraeli vůdcem.'" Když tehdy za králem do Hebronu přišli všichni stařešinové Izraele, David s nimi v...
1. Letopisů 11:14...ječmenem, se vojsko před Filištíny dalo na útěkOni se ale postavili doprostřed pole, uhájili ho a...
1. Letopisů 12:4... Jehu Anetotský, Jišmajáš Gibeonský, hrdinaoné Třicítky a její velitel, Jirmeáš, Jachaziel, Jochanan,...
1. Letopisů 12:16...menší z nich stovce a větší tisícovce. To oni překročili Jordán v prvním měsíci, kdy se řeka všude...
1. Letopisů 19:15...Amonci uviděli, že Aramejci utekli, dali seoni na útěk před Joábovým bratrem Abišajem a stáhli se do...
1. Letopisů 24:31...synové podle svých otcovských rodů. Také oni losovali, stejně jako jejich příbuzní, synové Áronovi,...
1. Letopisů 26:8...a Semachiáš. Ti všichni jsou potomky Obed-edomaoni, jejich synové i jejich bratři. Obed-edom měl šedesát...
1. Letopisů 27:24...kvůli tomu postihl Izrael Boží hněv. Proto také onen počet není uveden v Kronice krále Davida. Za královské...
1. Letopisů 28:19...mám od Hospodina, který mi objasnil každou část oné předlohy," řekl David svému synu Šalomounovi. "Buď...
1. Letopisů 29:22...a pili před Hospodinem s velikou radostí, neboť onoho dne znovu prohlásili Davidova syna Šalomouna králem....
2. Letopisů 9:12... a dal mnohem více darů, než králi přinesla ona. Královna se pak se svým služebnictvem vydala zpět na...
2. Letopisů 18:12...předpovídají králi dobré věci. Raději mluv jako oni. Řekni mu něco dobrého." "Jakože je živ Hospodin,"...
2. Letopisů 18:19...a padl u Rámot-gileádu?' Ten říkal to a ten zas ono. Vtom vyšel duch, stanul před Hospodinem a řekl: ‚ ho...
2. Letopisů 24:19... aby je navrátili k němu. Varovali je, ale oni neposlouchali. Tenkrát sestoupil Boží Duch na...
2. Letopisů 24:21... Opustili jste Hospodina, a on opustí vás!" Oni se ale proti němu spikli a na králův rozkaz ho na...
2. Letopisů 28:23... Když jim budu obětovat, pomohou i mně." Jenomže oni ho jen sráželi, tak jako celý Izrael. Achaz také vzal...
2. Letopisů 32:3... se zasypou vodní prameny mimo město, a oni ho podpořili. Sešla se spousta lidí, takže zasypali...
2. Letopisů 33:10... Hospodin k Menašemu a jeho lidu mluvil, ale oni si ho nevšímali. Proto na Hospodin přivedl armádu...
2. Letopisů 35:16...levité připravovali beránka i pro . Tak byla onoho dne na příkaz krále Jošiáše vykonána veškerá služba...
2. Letopisů 36:16... ze soucitu ke svému lidu a ke svému příbytkuOni se ale Božím poslům vysmívali a jejich slovy pohrdali....
Ezdráš 2:33...Charimu 320 obyvatelé Lodu, ChadiduOnu 725 obyvatelé Jericha...
Nehemiáš 6:2..."Pojď, setkáme se v některé vesnici na pláni Ono." Zamýšleli mi totiž provést něco zlého. Vyslal jsem k...
Nehemiáš 7:37...Jericha 345 obyvatelé Lodu, ChadiduOnu 721 obyvatelé Senay 3 930...
Nehemiáš 9:16...obsadit zemi, o níž jsi přísahal, že jim ji dášOni však se svými otci pyšně zatvrdili šíji a odmítli...
Nehemiáš 9:29... Varoval jsi je, se vrátí k tvému Zákonu, oni však zpychli a nechtěli poslouchat tvé příkazy....
Nehemiáš 10:38...budeme přinášet desátek ze svých pozemkůoni budou vybírat desátky ve všech městech, kde pracujeme....
Nehemiáš 11:35...Chadidu, Ceboimu, Nebalatu, v LoduOnu a v údolí řemeslníků. K Benjamínovi byly přičleněny...
Nehemiáš 13:1...a levité zasvěcovali odvody synům Áronovým.  Onoho dne se veřejně předčítalo z Knihy Mojžíšovy. Našlo se...
Ester 2:17...ze všech panen získala jeho přízeň a lásku právě ona. Nasadil královskou korunu a učinil ji královnou...
Ester 9:24...začali slavit a o kterém jim napsal MordechajOnen arcižidobijce Haman, syn Hamedaty Agagovce, si...
Job 3:4...kdy řekli: Chlapce jsme počali! Kéž by se zatměl onen den, Bůh na nebi kéž by se po něm nesháněl, kéž vůbec...
Job 8:10... nevíme nic, naše dny na zemi jsou pouhý stínOni však poučí , oni ti povědí, z hloubi svého srdce ti...
Job 21:16...K čemu by nám asi byly nějaké modlitby?' (Oni však to své štěstí v moci nemají. Myšlenky ničemů ...
Job 30:11...nestydí. Když Bůh můj provaz potupně povolil, i oni odhodili všechny zábrany. Lůza povstává po pravici,...
Žalmy 19:6...zvěst. Bůh stan postavil slunci v nebesíchono jak ženich vychází z komnaty, jak hrdina dychtící na...
Žalmy 20:9... nám je nadějí náš Bůh - jméno HospodinOni klesají a hroutí se, my však stojíme pevně a nehnutě....
Žalmy 31:18...k tobě zní volání! jsou však zahanbeni oni darebáci, do hrobu klesnou v mlčení! oněmí ty...
Žalmy 35:13... jsem opuštěný jako sirotek! přece, když oni churavěli, pytlovinou jsem se odíval, vlastní duši jsem...
Žalmy 49:7...zlých časech, když jsem obklopen záští nepřátelOni se spoléhají na vlastní jmění, chlubí se velikostí...
Žalmy 68:34...země, našemu Pánu žalmy zpívejte, séla onomu Jezdci na dávných nebesích - slyšte, burácí hlasem...
Žalmy 78:17...nechal potoky proudit, jež v řeky rozvodnilOni však proti němu stále hřešili, na poušti Nejvyššího...
Žalmy 78:32...nimi ty nejvypasenější, výkvět Izraele porazilOni však hřešili stůj co stůj a nevěřili jeho zázrakům....
Žalmy 78:56...jejich dědictví, izraelské kmeny doma usídlilOni však Boha dráždili a pokoušeli, na svědectví Nejvyššího...
Žalmy 82:5...vysvobozujte, dejte mu uniknout z ruky ničemůOni však nechápou, vůbec nerozumí, v temnotách stále tápají...
Žalmy 102:27...jsi zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesaOna pominou, ty budeš vždy, všechna se jako šaty obnosí....
Žalmy 104:28... abys je krmil v čase potřeby. Dáváš jimoni sbírají, když otevřeš ruku, sytí se hojností. Děsí se...
Žalmy 106:14...čekat, jak se rozhodne. Propadli lačnostioné poušti, Boha pokoušeli v pustině. Poskytl jim tedy, ...
Žalmy 106:43...do jejich područí. Znovu a znovu zachraňoval jeoni ho ale vědomě dráždili - ve své špatnosti klesali stále...
Žalmy 107:29...tísni, a on je vyvedl z jejich úzkostí. Proměnil onu bouři v šepot, mořské vlny se zklidnily. Radovali se,...
Žalmy 109:28... Hospodine, jsi to vykonal. Žehnej mi, zatímco oni zlořečí, se zastydí ti, kdo napadli, se...
Žalmy 124:5...by pohltil. Tehdy by nás byly pohltily vodyonom vzedmutí. Požehnán buď Hospodin, že nás nevydal jejich...
Žalmy 137:7... jen se rozpomeň na Edomce v Jeruzaléměonen den, kdy vykřikovali: "Rozbořte, rozbořte, zničte to...
Přísloví 3:22...z očí, jak vzácný poklad je, synu, opatruj. To ony darují tvé duši život, právě ony tvé hrdlo okrášlí....
Přísloví 4:8...všechno své jmění získej rozumnost. Važ si ona vyvýší , poctí , když ji k sobě přivineš. Svým...
Přísloví 24:32...To, co jsem viděl, jsem si vzal k srdci, z onoho pohledu jsem se poučil: Chvilku si pospíš, chvilku...
Přísloví 30:1... Slova Agura, syna Jákeho z Massy. Výrok onoho muže k Itielovi, k Itielovi a Uchalovi: Nesporně jsem...
Kazatel 4:15...jsem, že všichni, kdo žili pod sluncem, drželioním mladíkem, který nastoupil po králi. Stanul v čele...
Kazatel 7:29...pouze k jedinému: Bůh stvořil člověka správněoni však následovali spoustu výmyslů. Kdo se může...
Kazatel 11:6...neskládej - vždyť nevíš, zda se zdaří to, či ono, či zda je stejně dobré obojí. Jak sladké je světlo;...
Izaiáš 1:2... co praví Hospodin: Syny jsem hýčkal, vychovaloni ale zradili. I býk zná svého hospodáře, osel zná...
Izaiáš 6:13...pahýl, když je poražen, tak je svaté símě oním pahýlem." Za vlády judského krále Achaze, syna...
Izaiáš 8:12...zrada všemu, co tento lid nazývá zradou. Čeho se oni bojí, toho se nebojte a nelekejte se. Jen Hospodin...
Izaiáš 18:7...přes léto a všechna divoká zvěř přes zimu. V onen čas urostlý národ lesklé pleti, lid široko daleko...
Izaiáš 20:2...vrchního velitele a ten jej napadl a dobyl, v onen čas Hospodin promluvil skrze Izaiáše, syna Amosova....
Izaiáš 22:25... po džbány. V ten den, praví Hospodin zástupůonen hřeb zapuštěný v pevné zdi povolí, vylomí se a spadne...
Izaiáš 26:11...je Hospodin. Svou rukou, Hospodine, hrozíš jimoni to ale nevidí. vidí, jak horlíš pro svůj lid! se...
Izaiáš 28:12...odpočinout znavené, toto je chvíle pro oddech!"Oni to ale slyšet nechtěli, a tak jim Hospodinovo slovo...
Izaiáš 30:25...hory a vysokého návrší potečou potoky vodyonen den veliké porážky, kdy padnou pevnosti. Světlo měsíce...
Izaiáš 30:26...sedmkrát jasnější - jako světlo sedmi dní - v onen den, kdy Hospodin ováže zranění svého lidu a uzdraví...
Izaiáš 31:8...člověka, jiný než lidský meč je spolyká. Před oním mečem budou utíkat a jejich mladíky čeká robota....
Izaiáš 36:21...tedy Hospodin z ruky vysvobodil Jeruzalém?" Oni však mlčeli. Neodpověděli mu ani slovo. Královský...
Izaiáš 49:15...snad soucit s vlastním dítětem? I kdyby však ony zapomněly přece, nikdy nezapomenu na tebe! Hle,...
Izaiáš 57:6...Mezi balvany v roklích najdeš svůj úděl, právě ony budou tvým osudem. Vždyť právě jim vyléváš úlitby, jim...
Izaiáš 57:17...jejich lakoty, bil jsem je ve svém hněvu skrytoni však stále po svém odcházeli pryč. Viděl jsem jejich...
Izaiáš 60:21...budou všichni spravedliví a obdrží zemi navěkyOni jsou výhonek, jenž jsem zasadil, dílo mých rukou, v...
Izaiáš 63:10... zvedal a nosil je po všechny dávné dnyOni se ale bouřili a jeho svatého Ducha trápili; a proto se...
Izaiáš 65:23...hrůzy; jsou přece símě, kterému žehná Hospodinoni i jejich potomci! Ještě než zavolají, jim odpovím;...
Izaiáš 66:3...krev prasat, kdo pálí kadidlo, modlu uctíváOni si sami zvolili své cesty, ve svých ohavnostech si z...
Jeremiáš 3:8...Juda, se toho ale nelekla a odešla smilnitona. Svým lehkovážným smilstvem poskvrnila zem, když...
Jeremiáš 6:15...není! Copak se za své ohavnosti nestydí? Neoni stud vůbec neznají, ani se nezačervenají. Proto padnou...
Jeremiáš 7:24...jsem vám přikázal, a povede se vám dobře.' Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali. Řídili se záměry...
Jeremiáš 7:26...a znovu posílal všechny své služebníky prorokyOni ale neposlouchali, vůbec nevnímali. Zatvrdili své...
Jeremiáš 8:12...není! Copak se za své ohavnosti nestydí? Neoni stud vůbec neznají, ani se nezačervenají. Proto padnou...
Jeremiáš 9:15...dám jed. Rozptýlím je mezi národy, které neznali oni ani jejich otcové, a pošlu za nimi meč, abych je...
Jeremiáš 10:16... budou zničeny. Úděl Jákobův však není jako oni, neboť je všeho Stvořitel; kmen Izraele za své...
Jeremiáš 10:25... které se k tvému jménu nehlásí. Vždyť právě oni Jákoba spolykali, pohltili, zhltali, jeho domovinu...
Jeremiáš 11:8...a znovu jsem je nabádal: ‚Poslouchejte .' Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali a každý se raději...
Jeremiáš 12:6...Tví vlastní bratři, tvoji příbuzní, právě oni zradili; křičeli na tebe z plných plic. Nevěř jim...
Jeremiáš 13:6...Hospodin řekl: "Vstaň, jdi k Pratu a vezmi odtud onen pás, který jsem ti tam přikázal schovat." Šel jsem...
Jeremiáš 13:11...byli mým lidem, mým věhlasem, chválou a ozdobouoni však neposlouchali." "Vyřiď jim tato slova. Tak praví...
Jeremiáš 15:19...mezi vzácným a bezcenným, budeš mými ústy. se oni obrátí k tobě, ty se neobracej k nim. Postavil jsem ...
Jeremiáš 17:18... a mně se hanba vyhýbá. jsou to oni, kdo se děsí, a neděsím se . Jen na přiveď ten zlý...
Jeremiáš 17:23...sobotní den, jak jsem to přikázal vašim otcůmOni však neposlouchali, vůbec nevnímali; tvrdošíjně...
Jeremiáš 18:12...zlé cesty; napravte své cesty a své jednání.' Oni však na to řekli: ‚Marné řeči! Budeme žít podle svých...
Jeremiáš 18:18...přijde jejich bída, ukážu jim záda, a ne tvář." Oni však na to řekli: "Pojďme, musíme na Jeremiáše něco...
Jeremiáš 19:10...jejich životě, se budou požírat navzájem.' Potom onen džbán rozbij před muži, kteří šli s tebou, a řekni jim...
Jeremiáš 25:14... co Jeremiáš prorokoval o všech těch národech. I oni sami budou otročit mocným národům a velikým králům....
Jeremiáš 25:33...vichr veliký!'" Mrtvoly těch, které Hospodinonen den pobije, budou rozsety od jednoho konce světa po...
Jeremiáš 31:1... praví Hospodin, budu Bohem všech rodů Izraeleoni budou mým lidem. Tak praví Hospodin: "Lid, který unikne...
Jeremiáš 31:16... neboť tvá námaha dojde odměny, praví Hospodinoni se ti z nepřátelské země vrátí! Je tu naděje pro tvé...
Jeremiáš 31:33...a napíšu jim ho na srdce. Budu jejich Bohemoni budou mým lidem. se nebudou navzájem poučovat a...
Jeremiáš 32:32...i Judy uráželi vším tím zlem, které páchalioni i jejich králové, velmoži, kněží i proroci - všechen...
Jeremiáš 36:8...řekl, a v Hospodinově chrámu předčítaloné knihy slova Hospodinova. V devátém měsíci pátého roku...
Jeremiáš 36:10...pak všemu lidu předčítal Jeremiášova slovaoné knihy. Jakmile Michajáš, syn Gemariáše, syna Šafanova,...
Jeremiáš 36:13...všechno, co slyšel, když Baruch předčítal liduoné knihy. Všichni velmoži tedy poslali Jehudiho, syna...
Jeremiáš 36:32...zapsal, jak mu Jeremiáš diktoval, všechna slova oné knihy, kterou judský král Joakim spálil v ohni. A bylo...
Jeremiáš 44:3...kadidlo a sloužit cizím bohům, které neznali oni ani vy ani vaši otcové. Znovu a znovu jsem k vám...
Jeremiáš 44:5...‚Nepáchejte tu ohavnost; nenávidím to!' Oni však neposlouchali, vůbec nevnímali, že se mají...
Jeremiáš 46:21...ve službách Egypta jsou jak vykrmená telata; i oni se však dají na útěk, obrátí se a prchnou společně....
Jeremiáš 48:41...budou dobyty. Srdce moábských hrdinů budeonen den jako srdce ženy v porodních bolestech. Moáb bude...
Jeremiáš 49:22...křídla rozestře! Srdce edomských hrdinů budeonen den jako srdce ženy v porodních bolestech. O Damašku:...
Jeremiáš 50:7...jejich nepřátelé si říkali:‚Jsme nevinní! To oni zhřešili proti Hospodinu, své pravé pastvině, proti...
Jeremiáš 51:19... budou zničeny. Úděl Jákobův však není jako oni, neboť je všeho Stvořitel; kmen Izraele za své...
Pláč 1:8...ctitel teď pohrdá, když vidí její nahotu, a ona zatím sténá, hanbou zakrývá si tvář. Na jejích sukních...
Ezechiel 2:3...se bouří proti mně. Stejně jako jejich otcovéoni do dneška stále jen zrazovali. Synové, k nimž ...
Ezechiel 3:8... že budeš právě tak neústupný a tvrdý jako oni. Dávám ti tvář tvrdou jako diamant, tvrdší než křemen....
Ezechiel 3:13...zvedala ze svého místa. Ozýval se šelest křídel oněch bytostí, jak se otírala jedno o druhé, a rachot kol,...
Ezechiel 7:7... obyvateli země! Ten čas tu je, blíží se onen den - místo jásotu je na horách děs! Hned teď na tebe...
Ezechiel 7:12...z jejich nádhery. Ten čas tu je, nastal onen den! Kdo kupuje, nejásej, kdo prodává, nermuť se - na...
Ezechiel 9:3...a přenesla se k prahu chrámu. Tehdy zavolal onoho muže oděného plátnem a s písařským náčiním po boku....
Ezechiel 9:6...- všechny pobijte! K žádnému z těch, kdo nesou ono znamení, se ale nepřibližujte. Začněte od svatyně."...
Ezechiel 10:2...trůn. "Vejdi do soukolí pod cheruby," řekl onomu muži oděnému plátnem. "Naber zprostřed cherubů plné...
Ezechiel 10:6...to, jako když mluví Všemohoucí Bůh. Když bylo onomu muži oděnému plátnem přikázáno: "Naber oheň ze...
Ezechiel 10:22...rukám. Také jejich tváře vypadaly stejně jako ony tváře, které jsem spatřil u průplavu Kebar. Všichni se...
Ezechiel 13:6...jejich věštění je lež. Hospodin je neposlal, ale oni říkají: ‚Tak praví Hospodin,' a čekají, že se to slovo...
Ezechiel 16:34... že o tvé služby nikdo nestojí, a tak neplatí oni tobě, ale ty jim. Proto slyš slovo Hospodinovo, ty...
Ezechiel 16:47...nic, zkazila ses v každém ohledu ještě víc než ony! Jakože jsem živ, praví Panovník Hospodin, ani tvá...
Ezechiel 16:52...poskytla omluvu! Hřešila jsi mnohem ohavněji než ony, takže teď vypadají vedle tebe nevinně. Styď se a hanbi...
Ezechiel 20:8...egyptskými modlami! jsem Hospodin, váš BůhOni se ale proti mně vzbouřili a nechtěli poslouchat....
Ezechiel 20:15...národů, před jejichž očima jsem je vyvedl. Na oné poušti jsem jim však také přísahal, že je neuvedu do...
Ezechiel 20:23...národů, před jejichž očima jsem je vyvedl. Na oné poušti jsem jim však také přísahal, že je rozptýlím...
Ezechiel 20:28...země, o níž jsem přísahal, že jim ji dám. Jenže oni, jakmile tam uviděli kdejaké vyšší návrší a kdejaký...
Ezechiel 21:34...Měli o tobě falešná vidění a věštili ti lžiOnen meč dopadne sprostým lotrům na šíje - nadešel...
Ezechiel 23:12...a smilstvu byla ještě horší než její sestra. I ona se roztoužila po asyrských hejtmanech a velitelích, po...
Ezechiel 23:31...tvé sestry, protože ses chovala stejně jako ona. Tak praví Panovník Hospodin: Kalich své sestry budeš...
Ezechiel 29:21... mu dávám Egypt, praví Panovník Hospodin. V onen den obdařím dům Izraele silou a tobě umožním mluvit...
Ezechiel 30:3...- Kvílejte: ‚Ach ten den!' Neboť je blízko onen den, Hospodinův den blíží se. Den zahalený oblaky -...
Ezechiel 30:9...zapálím oheň a jeho spojenci budou zničeni. V onen den ode vyrazí poslové na lodích, aby vyplašili...
Ezechiel 31:17...ze skvělých stromů napájených v Libanonu. I ony totiž jako on sestoupily do podsvětí k mečem pobitým,...
Ezechiel 32:29...svou udatnost byli uloženi k mečem pobitým. I oni leží s neobřezanci, s těmi, kdo klesli do jámy. Budou...
Ezechiel 32:30...hrůzu, již budili svou udatností, sestoupilioni s hanbou k pobitým. Teď leží neobřezaní mezi mečem...
Ezechiel 33:17...je ve svém jednání vrtkavý.' Jsou to však oni, kdo je vrtkavý ve svém jednání! Když se spravedlivý...
Ezechiel 34:12...je ze všech míst, kam byly rozptýlenyonen temný a chmurný den. Vyvedu je z národů, shromáždím je...
Ezechiel 34:30... že Hospodin, jejich Bůh, jsem s nimi a že oni, dům Izraele, jsou můj lid, praví Panovník Hospodin. Vy...
Ezechiel 37:25...které bydleli jejich otcové. Budou v bydlet oni, jejich děti i děti jejich dětí navěky a vůdcem jim...
Ezechiel 37:27...příbytek bude mezi nimi, budu jejich Bůhoni budou můj lid. Tehdy národy poznají, že jsem...
Ezechiel 40:5...obehnaný kolem dokola vnější zdí. Tyč v ruce onoho muže byla dlouhá 6 loktů (počítaje lokty o dlaň...
Ezechiel 40:36...ji a měla stejné rozměry jako ty předchozí. I ona měla výklenky, pilíře, síň a po stranách okénka. Byla...
Ezechiel 40:45...k jižní bráně a byla obrácená k severuOnen muž mi řekl: "Tato místnost obrácená k jihu je pro...
Ezechiel 41:13...100 loktů dlouhý. Vyhrazené prostranství včetně oné mohutné stavby a jejích stěn bylo také 100 loktů dlouhé...
Ezechiel 41:15...chrámu na východě byla 100 loktů. Změřil také onu mohutnou stavbu na zadní straně vyhrazeného...
Ezechiel 41:22... "To je stůl stojící před Hospodinem," řekl mi onen muž. Chrámová loď i svatyně měly dvojité dveře...
Ezechiel 42:1...na severu za vyhrazeným prostranstvím naproti oné mohutné stavbě. Podél severního průčelí, kde měla...
Ezechiel 42:3...100 loktů dlouhá a široká byla 50 loktů. Naproti oněm 20 loktům vnitřního nádvoří a také naproti dláždění...
Ezechiel 42:10...na jih od vyhrazeného prostranství stála naproti oné mohutné stavbě další budova s místnostmi. Také ona měla...
Ezechiel 42:11...mohutné stavbě další budova s místnostmi. Také ona měla vepředu chodbu. Všechno v vypadalo stejně jako...
Ezechiel 45:20...vnitřního nádvoří. Totéž uděláš i sedmého dne onoho měsíce za každého, kdo zhřešil nechtěně nebo z...
Ezechiel 47:3... A hle - z její pravé strany se řinula vodaOnen muž se zatím s měřicí šňůrou v ruce vydal na východ....
Daniel 2:5...řekl: "Tímto prohlašuji: Pokud mi nesdělíte onen sen i jeho výklad, nechám vás rozčtvrtit a vaše domy...
Daniel 2:40...a drtí, a jako železo vše rozbíjí, tak budeono království vše rozbíjet a ničit. A že jsi viděl nohy a...
Daniel 4:23...vládne Nejvyšší, a komu chce, je udílíOnen rozkaz, že stromu být ponechán pařez i s kořeny,...
Daniel 5:24...krok, jemu jsi slávu nevzdal! To proto poslal onu ruku, která napsala ten nápis. Ten nápis zní takto:...
Daniel 6:13...ho o pomoc. Šli tedy za králem a připomněli mu onen královský edikt: "Nepodepsal jsi snad výnos, že každý,...
Daniel 7:1...spatřil na lůžku, pak sepsal. Zde začíná záznam onoho snu: Daniel jsem v noci měl toto vidění: Hle,...
Daniel 7:11...se dál, neboť jsem slyšel, jaké pyšné řeči vedl onen malý roh. Vtom jsem uviděl, jak ta šelma byla zabita a...
Daniel 8:1... Daniel měl další vidění, jež následovalo po onom předchozím. V tomto vidění jsem se viděl v královském...
Daniel 9:21...když jsem se modlil, vtom ke mně náhle přiletěl onen Gabriel, jehož jsem předtím spatřil ve vidění, a dotkl...
Daniel 11:36...a běleni do konce, který přijde v určený časOnen král si bude dělat, co se mu zlíbí. Sám sebe vyvýší a...
Ozeáš 6:7... nikoli oběti, poznání Boha spíš než zápalyOni však jako Adam smlouvu zrušili, ach, jak mi byli...
Ozeáš 7:13..., že zradili! jsem je toužil vykoupitoni však o mně mluví lži. Nevolají ke mně ze srdcí, když na...
Ozeáš 7:15... jsem je učil a jejich pažím dával síluoni se ale spikli proti mně. Obracejí se, ale ne k...
Ozeáš 11:3...Efraima učil chodit a nosil jsem je v náručíoni však uznat nechtěli, že jsem to , kdo je uzdravil....
Joel 3:2...Ano, i na otroky a otrokyně vyliji svého Duchaoněch dnech. Ukážu zázraky na nebi i na zemi, krev, oheň a...
Micheáš 4:6...jméno Hospodina, našeho Boha na věky věků! V onen den, praví Hospodin, posbírám kulhavé a zahnané...
Micheáš 4:12... je Sion znesvěcen! Kochejme se tím pohledem!" Oni však netuší, jak smýšlí Hospodin; nechápou jeho plán,...
Sofoniáš 3:7...pak nebyl zničen, nedopadl by na žádný trestOni však o to horlivěji páchají hanebnost při všem, co...
Zachariáš 1:10...poslal Hospodin, aby procházeli zemí," řekl onen muž stojící v myrtoví. Ti pak Hospodinovu andělu...
Zachariáš 1:15...národy. Když jsem se jen trochu rozzlobiloni to neštěstí ještě zhoršili. A proto tak praví Hospodin:...
Zachariáš 2:15... abych bydlel mezi vámi, praví Hospodin. V onen den se mnohé národy připojí k Hospodinu a budou mým...
Zachariáš 7:11...a nevymýšlejte, jak jedni druhým ublížit.' Oni to ale odmítli vnímat; vzpurně se otočili zády a...
Zachariáš 7:13...jsem volal, neposlouchali; a tak když volali oni, dělal jsem, že neslyším, praví Hospodin zástupů....
Zachariáš 9:16...rohů oltáře. Hospodin, jejich Bůh, zachráníonen den svůj lid jak stádo ovcí. Jak drahokamy v čelence...
Zachariáš 12:3...totiž bude obléhán a stejně tak i Juda. V onen den učiním Jeruzalém přetěžkým balvanem pro všechny...
Zachariáš 12:4...se totiž shromáždí všechny světové národy. V onen den, praví Hospodin, raním každého koně tak, že se...
Zachariáš 12:6...mají sílu v Hospodinu zástupů, svém Bohu!" V onen den učiním vůdce Judy pánví s uhlíky mezi dřívím a...
Zachariáš 12:8...obyvatel Jeruzaléma nepřevýšila slávu Judy. V onen den Hospodin zaštítí obyvatele Jeruzaléma, takže...
Zachariáš 12:9...Bůh, jako anděl Hospodinův jdoucí před nimi. V onen den budu chtít zničit všechny národy, které přitáhly...
Zachariáš 12:11...ním hořce truchlit, jako když umře prvorozený. V onen den se Jeruzalémem bude rozléhat veliký pláč, jako byl...
Zachariáš 13:1...rody každý zvlášť a jejich ženy zvlášť. V onen den vytryskne domu Davidovu a obyvatelům Jeruzaléma...
Zachariáš 13:2...Jeruzaléma pramen k omytí hříchu a nečistot. V onen den, praví Hospodin zástupů, odstraním ze země jména...
Zachariáš 13:4...s matkou, ho probodnou, protože prorokoval. V onen den se proroci budou stydět každý za své prorocké...
Zachariáš 13:9...a je vyslyším. Řeknu: "To je můj lid!" a oni odpoví: "Náš Bůh je Hospodin!" Hle, přichází...
Zachariáš 14:4...těmi národy - tak, jak on bojuje v den bitvy! V onen den stanou jeho nohy na Olivetské hoře, ležící...
Zachariáš 14:6...Hospodin, můj Bůh, a všichni svatí s ním. V onen den nebude horko ani chladná tma. Bude to nebývalý den...
Zachariáš 14:8...dnem a nocí, takže bude světlo i v čas večera. V onen den potečou z Jeruzaléma živé vody, polovina k Mrtvému...
Zachariáš 14:9...jako v zimě. A Hospodin bude králem vší země. V onen den bude Hospodin jediný a jeho jméno jediné. Celý...
Zachariáš 14:13...shnijí v lebce a jazyk jim shnije v ústech! V onen den mezi Hospodin pošle hrozný zmatek; jeden...
Zachariáš 14:20... které by neputovaly slavit Svátek stánků. V onen den bude na koňských zvoncích nápis: SVATÝ HOSPODINU....
Zachariáš 14:21...budou přicházet, brát si je a vařit v nich. V onen den nebude v chrámu Hospodina zástupů nikdo kupčit!...
Matouš 4:20..."Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí!" Oni hned opustili sítě a šli za ním. Poodešel dál a uviděl...
Matouš 4:22...svým otcem Zebedeem spravují sítě. Zavolal jeoni hned opustili loď i svého otce a šli za ním. Ježíš pak...
Matouš 6:8...vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni. Váš Otec , co potřebujete, ještě předtím, než ho...
Matouš 7:12...se k lidem přesně tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Právě v tom spočívá Zákon i Proroci."...
Matouš 7:22... kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mionen den řeknou: ‚Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu...
Matouš 8:15... Dotkl se její ruky, horečka ji opustilaona vstala a začala ho obsluhovat. Večer k němu přivedli...
Matouš 9:31..."Dejte pozor, se to nikdo nedozví." Ale oni šli a roznesli zprávu o něm po celé zemi. Sotva odešli,...
Matouš 11:18...jste!' Jan totiž přišel, nejedl a nepiloni říkají: ‚Je posedlý!' Přišel Syn člověka, a pije - a...
Matouš 11:19...‚Je posedlý!' Přišel Syn člověka, a pije - a oni říkají: ‚Podívejte, žrout a pijan vína, přítel...
Matouš 12:27...obstojí jeho království? A pokud vymítám démony Belzebubem, kým je vymítají vaši synové? Oni proto...
Matouš 15:25...poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu Izraele." Ona však přistoupila a klaněla se mu se slovy: "Pane, pomoz...
Matouš 15:27...vzít chléb dětem a hodit ho psům," odvětilOna však řekla: "Ano, Pane, ale i psi jedí zbytky ze stolu...
Matouš 17:12... " vám však říkám, že Eliáš přišel, ale oni ho nepoznali a udělali s ním, co chtěli. Totéž od nich...
Matouš 17:20... řeknete téhle hoře: ‚Přejdi odsud tam,' a ona přejde a nic pro vás nebude nemožné." Ještě když se...
Matouš 20:10...ti první, mysleli si, že dostanou víc, aleoni dostali každý po jednom denáru. A když ho dostali,...
Matouš 20:31...se nad námi!" Zástup je napomínal, mlčí, ale oni křičeli tím více: "Pane, Synu Davidův, smiluj se nad...
Matouš 20:34...Naplněn soucitem se Ježíš dotkl jejich očíoni ihned prohlédli a následovali ho. Když se přiblížili k...
Matouš 21:40...vinice ven a zabili. Co tedy pán vinice uděláoněmi vinaři, přijde?" Odpověděli mu: "Ty zlosyny zle...
Matouš 22:3... aby svolali pozvané hosty na svatbu, ale oni nechtěli přijít. Poslal tedy ještě jiné služebníky a...
Matouš 22:5... všechno je připraveno; pojďte na svatbu!' Ale oni na to nedbali a odešli jeden na svůj statek a jiný za...
Matouš 23:3...řeknou, ale neřiďte se jejich skutky, protože oni mluví, ale nejednají. Svazují těžká, neúnosná břemena a...
Matouš 24:29...mrtvola, tam se slétnou supi.'" "Hned po soužení oněch dnůslunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy...
Matouš 26:13... bude se mluvit také o tom, co udělala ona, na její památku." Jeden z Dvanácti - jmenoval se Jidáš...
Matouš 26:55...ale naplnila Písma, že to musí takhle být?" V oné chvíli řekl Ježíš zástupům: "Jsem snad zločinec, že...
Matouš 27:23...zvolali všichni. "Co udělal zlého?" ptal se dálOni však křičeli ještě víc: "Ukřižovat!" Když tedy Pilát...
Marek 1:20... jak na lodi spravují sítě. Ihned je zavolaloni nechali svého otce Zebedea na lodi s nádeníky a odešli...
Marek 1:31...ji za ruku a zvedl ji. Horečka ji opustilaona je začala obsluhovat. Večer po západu slunce k němu...
Marek 3:4..." Potom se jich zeptal: "Smí se v sobotu konat dobro, nebo zlo? Zachránit život, nebo zničit?" Oni...
Marek 4:35...učedníkům všechno v soukromí vysvětloval. Večer onoho dne jim řekl: "Přeplavme se na druhou stranu."...
Marek 5:40...ten rozruch a pláč? To dítě neumřelo. Jen spí." Oni se mu ale smáli. Když všechny vyhnal, vzal otce a matku...
Marek 6:51...se." Nastoupil k nim do lodi a vítr se utišilOni z toho byli úplně omráčení úžasem. Nepochopili totiž...
Marek 7:28...Není správné vzít chleba dětem a hodit ho psům." Ona však odpověděla: "Ano, Pane, ale i psi pod stolem jedí...
Marek 9:13...a být pohrdán. Říkám vám, že Eliáš přišeloni mu udělali, co chtěli, jak je to o něm psáno." Když...
Marek 9:32...a třetího dne po svém zabití vstane z mrtvých." Oni ta slova nechápali, ale báli se ho zeptat. Když přišel...
Marek 9:34...se jich: "O čem jste se to cestou dohadovali?" Oni však mlčeli, neboť se cestou mezi sebou hádali, kdo z...
Marek 10:32...cestě vzhůru do Jeruzaléma. Ježíš šel napředoni ho ohromeně a se strachem následovali. Tehdy vzal těch...
Marek 13:14...vytrvá do konce, bude zachráněn." " uvidíte onuotřesnou ohavnost', jak stojí, kde by neměla (kdo čte,...
Marek 13:24... Všechno jsem vám řekl předem." "Ve dnech po onom souženíslunce se zatmí a měsíc nevydá světlo, hvězdy...
Marek 14:8...budete chtít; ale vždycky mít nebudeteOna udělala, co mohla. Předem pomazala tělo k pohřbu....
Marek 14:9... bude se mluvit také o tom, co udělala ona, na její památku." Jeden z Dvanácti - jmenoval se Jidáš...
Marek 15:14...všichni. "Co udělal zlého?" ptal se PilátOni však křičeli ještě víc: "Ukřižuj ho!" Pilát chtěl...
Marek 16:20...vzhůru do nebe a posadil se po Boží pravici.  Oni vyšli a kázali všude a Pán jim pomáhal a potvrzoval...
Lukáš 1:36...Alžběta, o níž se říkalo, že je neplodná, i ona přes své stáří počala syna a je v šestém měsíci. U Boha...
Lukáš 2:43...slavnosti jako obvykle. Když svátky skončilyoni se vraceli domů, chlapec Ježíš zůstal bez vědomí rodičů...
Lukáš 2:50..."Nevěděli jste, že musím být v domě svého Otce?" Oni však nechápali, o čem mluví. Potom se s nimi vrátil do...
Lukáš 4:36... že v moci a síle přikazuje nečistým duchůmoni vycházejí?" A zpráva o něm se šířila po celém okolí...
Lukáš 4:39...se nad ni, pohrozil horečce a ta ji opustilaOna pak hned vstala a začala je obsluhovat. Všichni, kdo...
Lukáš 6:31... Chovejte se k lidem tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Když milujete ty, kdo milují vás, jaká...
Lukáš 7:44..." řekl Ježíš. Otočil se k ženě a zeptal se Šimona: "Vidíš tu ženu? Když jsem přišel do tvého domu,...
Lukáš 7:45...a utírala je svými vlasy. Nepolíbil jsi , ale ona mi od chvíle, kdy jsem vešel, nepřestala líbat nohy....
Lukáš 7:46...líbat nohy. Nepomazal jsi mi hlavu olejem, ale ona mi pomazala nohy mastí. Proto ti říkám: Je odpuštěno...
Lukáš 8:38...strachem. Nastoupil tedy do lodi, aby se vrátilOnen muž, ze kterého vyšli démoni, ho prosil, aby mohl...
Lukáš 9:45...Syn člověka bude vydán do lidských rukou." Oni však ten výrok nepochopili. Jeho smysl jim zůstal skryt...
Lukáš 10:12...ale, že přišlo Boží království!' Říkám vám, žeonen den bude lehčeji Sodomě než takovému městu. Běda tobě,...
Lukáš 11:19...vymítám démony Belzebubem. A pokud vymítám démony Belzebubem, kým je vymítají vaši synové? Oni proto...
Lukáš 11:48...dosvědčujete a schvalujete skutky svých otcůOni je totiž zabíjeli a vy jim stavíte hroby. Proto také...
Lukáš 13:13...nemoc je pryč," řekl . Vložil na ni ruce, a ona se hned narovnala a oslavovala Boha. Představeného...
Lukáš 16:22...andělé ho odnesli do Abrahamova náručí. Zemřelonen boháč a byl pohřben. Když v pekle pozvedl v mukách oči...
Lukáš 16:28...domu. Mám pět bratrů - je varuje, abyoni nepřišli do tohoto místa muk!' ‚Mají Mojžíše a Proroky...
Lukáš 18:34...ho a zabijí, ale třetího dne vstane z mrtvých." Oni však nic z toho nepochopili. Smysl toho výroku jim...
Lukáš 19:11...podobenství, protože se blížil k Jeruzalémuoni si mysleli, že se nyní zjevit Boží království....
Lukáš 20:37... A to, že mrtví vstávají, ukázal Mojžíšonoho keře, když Hospodina nazývá Bohem Abrahama, Bohem...
Lukáš 23:5...a zástupům: "Podle je ten člověk nevinný." Oni však naléhali: "Bouří lid! Učí po celém Judsku! Začal v...
Lukáš 23:21...znovu promluvil, protože chtěl Ježíše propustitOni ale křičeli: "Ukřižuj, ukřižuj ho!" Promluvil k nim...
Lukáš 23:23...zasloužil smrt. Dám ho zbičovat a propustím ho!" Oni však naléhali a s velikým křikem se dožadovali, aby byl...
Lukáš 24:5...dva muži v zářícím rouchu. Vylekané ženy sklonily tváře k zemi, ale oni jim řekli: "Proč hledáte živého...
Lukáš 24:11... které byly s nimi. Řekly to apoštolům, ale oni ta slova považovali za tlachání a nevěřili jim. Petr...
Lukáš 24:29...vesnici, do níž mířili, naznačil, že půjde dálOni ho však přemlouvali: "Zůstaň s námi, se připozdívá;...
Lukáš 24:33...vstali a vrátili se do Jeruzaléma. Tam našli oněch jedenáct shromážděných s ostatními, jak říkají: "Pán...
Lukáš 24:37... stanul uprostřed nich Ježíš. "Pokoj vám," řeklOni si ale v hrozném úleku mysleli, že vidí ducha. Řekl jim...
Jan 6:24...tam Ježíš ani jeho učedníci nejsou, nastoupilioni do loděk a přijeli do Kafarnaum, kde hledali Ježíše....
Jan 10:6...hlas cizích." Ježíš jim to řekl obrazně, ale oni nepochopili, co jim tím chtěl říci. Ježíš k nim tedy...
Jan 11:13...na to učedníci. Ježíš mluvil o jeho smrti, ale oni si mysleli, že mluví o obyčejném spánku. Proto jim...
Jan 12:12...kvůli němu odcházeli a uvěřili v Ježíše. Nazítří onen veliký zástup lidí, kteří přišli na svátky, uslyšel,...
Jan 17:8... Slova, jež jsi mi svěřil, jsem předal jimoni je přijali. Skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a...
Jan 17:11... sláva je v nich. nejsem na světě, ale oni jsou na světě a jdu k tobě. Svatý Otče, zachovej je...
Jan 17:12... Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul, kromě onoho syna zatracení, aby se naplnilo Písmo. Teď ale jdu k...
Jan 17:19...na svět je. Posvěcuji sám sebe za , abyoni byli posvěceni pravdou. Neprosím ale jen za . Prosím...
Jan 17:21... jako ty, Otče, ve mně a v tobě; jsouoni jedno v nás, aby svět věřil, že jsi poslal. Dal jsem...
Jan 18:15...za lid.) Petr s dalším učedníkem šli za JežíšemOnen učedník se znal s veleknězem, a tak mohl jít za...
Jan 18:16...dvora. Petr ale zůstal venku u dveříOnen druhý učedník, který se znal s veleknězem, tedy vyšel,...
Jan 20:19... že viděla Pána a co řekl. Večer téhož dneonoho prvního dne v týdnu, se učedníci kvůli strachu z...
Jan 21:15...ukázal učedníkům. Po snídani se Ježíš zeptal Šimona Petra: "Šimone Janův, miluješ více než oni?" "Ano,...
Skutky 7:25... že jim Bůh skrze něho přináší spásu, ale oni nerozuměli. Navštívil je i druhého dne a snažil se...
Skutky 7:35... když se mu prostřednictvím anděla ukázalonom keři. Tento Mojžíš je vyvedl na svobodu a konal divy a...
Skutky 8:17...jménu Pána Ježíše.) Vkládali tedy na ruceoni přijímali Ducha svatého. Když Šimon uviděl, že se Duch...
Skutky 10:39...všeho, co dělal v judské zemi a v JeruzaléměOni ho přibili na kříž a popravili, ale Bůh jej třetího dne...
Skutky 13:4...na tedy vložili ruce a propustili jeOni pak, vysláni Duchem svatým, přišli do Seleukie, odkud...
Skutky 13:8...zavolat, protože toužil slyšet Boží slovoOnen Elymas (neboli čaroděj, jak se jeho jméno překládá)...
Skutky 15:11...otcové ani my? Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše." Celé shromáždění zmlklo a...
Skutky 19:26...pramení náš blahobyt. Jak ale vidíte a slyšíteonen Pavel přesvědčil a odvrátil veliké množství lidí nejen...
Skutky 19:32...do divadla. Tam jedni křičeli to, druzí ono, ve shromáždění vládl zmatek a mnozí ani nevěděli, proč...
Skutky 21:6...se. Po rozloučení jsme nastoupili na loďoni se vrátili domů. Z Týru jsme zamířili do Ptolemaidy,...
Skutky 21:8... Navštívili jsme evangelistu Filipa (jednohooněch sedmi) a zůstali u něj v domě. Filip měl čtyři mladé...
Skutky 21:26...a smilstvu." Druhého dne se tedy Pavel spoluoněmi muži podrobil očistnému obřadu. Potom šel do chrámu...
Skutky 21:34...co udělal. V davu však jedni křičeli to a druzí ono. Nemohl kvůli hluku zjistit nic jistého, a tak poručil,...
Skutky 21:39...hrdlořezů?" "Jsem Žid z Tarsu v Kilikii, občan onoho významného města," odvětil Pavel. "Proto žádám,...
Skutky 22:19...o mně tu nepřijmou.' Namítl jsem: ‚Paneoni vědí, že jsem v synagogách zatýkal a bičoval ty, kdo...
Skutky 24:14...Bohu našich otců jako stoupenec Cesty, kterou oni nazývají sektou. Věřím všemu, co je psáno v Zákoně a v...
Skutky 24:15...Prorocích, a mám v Bohu naději, kterou chovajíoni, že nastane vzkříšení spravedlivých i nespravedlivých....
Skutky 26:7...slouží Bohu dnem i nocí v naději, že dosáhnou onoho zaslíbení. Kvůli této naději Židé žalují, králi...
Skutky 28:28...Proto vězte, že Boží spása byla poslána pohanůmOni uslyší!" Pavel pak zůstal celé dva roky ve vlastním...
Římanům 2:16...obhajují. Takto bude podle mého evangeliaonen den Bůh soudit lidská tajemství skrze Krista Ježíše....
Římanům 8:23...dosud společně sténá a pracuje k porodu. A nejen ono, ale i my, kteří okoušíme první ovoce Ducha, i my ve...
Římanům 11:23...zůstaneš. Jinak budeš vyťat i ty, zatímco oni budou naroubováni, nezůstanou-li v nevěře. Ano, Bůh je...
Římanům 11:24...naroubován do ušlechtilé olivy, čím spíše budou oni jakožto původní větve naroubováni do své vlastní olivy?...
Římanům 11:31...na vás. Právě tak jej teď neposlechli oni, aby pro milosrdenství prokázané vám přišlo...
1. Korintským 3:13...sena nebo ze slámy, dílo každého vyjde najevo. V onen den se to ukáže; bude to zjeveno ohněm, neboť oheň...
1. Korintským 9:25...získali. Každý závodník přísnou sebekázeňoni to dělají pro věnec, který zvadne, my ale pro ten,...
1. Korintským 10:6... Proto nepropadejme zlé lačnosti tak jako kdysi oni. Také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je...
1. Korintským 15:10...ke mně nevyšla naprázdno. Pracoval jsem více než oni všichni, avšak ne , ale Boží milost, která je se mnou...
1. Korintským 15:11... která je se mnou. Toto kážeme - jak , tak oni - a tomuto jste uvěřili. Když se tedy káže o Kristu, že...
1. Korintským 15:56...tvé vítězství? Kde je teď, peklo, ta tvá zbraň?" Onou zbraní smrti je hřích a silou hříchu je Zákon. Ale...
2. Korintským 6:16...přebývat a chodit mezi nimi. Budu jejich Bohemoni budou můj lid." Proto: "Vyjděte z jejich středu a...
Galatským 2:9...společníkům s tím, že my půjdeme k pohanůmoni k obřezaným. Chtěli jen, abychom pamatovali na chudé, o...
Galatským 6:13...pro Kristův kříž. Jsou sice obřezaní, ale oni sami Zákon nedodržují! Chtějí po vás obřízku, jen aby...
Efeským 2:2...věnovali podle způsobu tohoto světa, pod vlivem onoho ducha, který mocně ovládá ovzduší a který nyní působí...
Efeským 6:9...také tak. Zanechte výhrůžek - víte přece, že jak oni, tak i vy máte Pána v nebesích a ten nestraní nikomu....
1. Tesalonickým 2:14... neboť jste od svých krajanů vytrpěli totéž, co oni od Židů. Ti zabili Pána Ježíše stejně jako proroky, nás...
2. Timoteus 1:12...je schopen zachovat to, co jsem mu svěřil, do onoho dne. To, co jsi ode slyšel, měj za příklad...
2. Timoteus 1:18... dokud nenašel. Kéž Pán , aby u nějonen den došel milosrdenství. A jak moc mi pomohl v Efesu,...
2. Timoteus 2:10...ochoten všechno vydržet kvůli vyvoleným, abyoni došli spásy a věčné slávy v Kristu Ježíši. Toto je...
2. Timoteus 4:8...na mne čeká koruna spravedlnosti, kterou mionen den udělí Pán, ten spravedlivý soudce - a nejen mně,...
Židům 1:11... zemi založil, dílem tvých rukou jsou nebesaOna pominou, ty budeš vždy, všechna se jako šaty obnosí....
Židům 3:13...se navzájem denně povzbuzujte, dokud ještě platí ono "Dnes", aby se někdo z vás nedal oklamat hříchem a...
Židům 7:5... kteří zastávají kněžský úřad, mají podle Zákona oprávnění přijímat desátky od lidu, to jest od svých...
Židům 7:20...k Bohu. A navíc, nestalo se to bez přísahyOni se totiž stávali kněžími bez přísahy, on však skrze...
Židům 8:9...jsem je vzal za ruku a vyvedl je z Egypta. Vždyť oni tuto mou smlouvu nedodrželi, a jsem se od nich...
Židům 8:10...uzavřu s domem Izraele, praví Hospodin: Své zákony vložím do jejich mysli a napíšu jim je na srdce. Pak...
Židům 11:16...kterou opustili, měli přece dost času k návratuOni však toužili po lepší vlasti - po nebeské. Sám Bůh...
Židům 12:10...se tím spíše poddat Otci duchů a získat životOni nás vychovávali krátce a podle svého uvážení, on ale...
Jakub 2:5...světa, aby byli bohatí ve víře? Nemají právě oni zdědit království, které Bůh zaslíbil těm, kdo jej...
Jakub 2:7...utiskuje a vláčí po soudech? Nerouhají se právě oni tomu vzácnému jménu, kterým jste označeni? Pokud...
Jakub 2:25...ospravedlněna také nevěstka Rachab, když přijala ony špehy a potom je poslala pryč jinudy? Takže: jako je...
Jakub 4:15...říci: "Dá-li Pán a budeme živí, uděláme to či ono." Vy se ale chlubíte ve své namyšlenosti. Všechno...
1. Petr 3:5...před Bohem velmi vzácný. Tuto krásu mívaly kdysi ony svaté ženy, které doufaly v Boha. Podřizovaly se svým...
2. Petr 1:18... kterého jsem si oblíbil." My jsme s ním byli na oné svaté hoře a ten hlas z nebe jsme sami slyšeli. Navíc...
1. Jan 2:7...ale to staré, které jste měli od počátku - je to ono staré přikázání, to slovo, které jste slýchali od...
1. Jan 2:19...k nám. Kdyby patřili k nám, zůstali by s námioni však od nás odešli, aby se ukázalo, že nikdo z nich...
1. Jan 4:5...vás, je totiž větší než ten, který je ve světěOni jsou ze světa; proto mluví světsky a svět je poslouchá....
3. Jan 1:6...tom, jak se chováš k bratrům a zvláště k hostůmOni sami vydali před církví svědectví o tvé lásce. Uděláš...
Zjevení 2:21... čas, aby činila pokání ze svého smilstva, ale ona nechce. Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ...
Zjevení 6:11... jejich bratrů, kteří mají být zabiti tak jako oni. Když otevřel šestou pečeť, spatřil jsem, jak nastalo...
Zjevení 11:7...budou chtít. ale dokončí své svědectvíona šelma vystupující z propasti proti nim povede válku,...
Zjevení 21:3..."Hle, Boží stánek s lidmi: bude bydlet s nimioni budou jeho lid; Bůh sám bude s nimi a bude jejich Bohem...

Slova obsahující oné: donést (3) oné (24) pronést (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |