On

Hledám varianty 'on' [ on (770) ním (650) němu (328) něm (348) něj (759) něho (29) mu (2087) jemu (69) jej (489) jeho (3645) ho (2256) ]. Nalezeno více jak 1000 veršù. Prosím upøesnìte hledání.
Genesis 1:27...lezoucí po zemi." Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej: jako muže a ženu...
Genesis 2:3... kterou dělal. Bůh sedmý den požehnal a posvětil jej, neboť v něm Bůh odpočinul od všeho díla, jež vykonal,...
Genesis 2:7...pára a zavlažovala celý zemský povrchHospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho...
Genesis 2:15...na východ od Asýrie. A čtvrtá řeka je EufratHospodin Bůh tedy vzal člověka a usadil ho do zahrady Eden,...
Genesis 2:17...stromu v zahradě můžeš svobodně jíst, kromě stromu poznání dobra i zla. Z toho nejez, neboť v den, kdy bys...
Genesis 2:18... neboť v den, kdy bys z něj jedl, jistě zemřeš." Hospodin Bůh také řekl: "Není dobré, aby člověk byl sám;...
Genesis 2:21... Pro Adama se ale nenašla rovnocenná opora.) Hospodin Bůh tedy na Adama přivedl hluboký spánek. Když...
Genesis 2:25...své manželce a stali se jedním tělem. Oba dvamuž i jeho žena, byli nazí a nestyděli se. Nejchytřejší ze...
Genesis 3:3...smíme," odpověděla žena hadovi. "Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady Bůh řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho...
Genesis 3:6...znát dobro i zlo." Když tedy žena viděla, že onen strom je dobrý k jídlu a lákavý na pohled, strom...
Genesis 3:8...a udělali si zástěrky. Vtom ale uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se zahradou za denního vánku....
Genesis 3:15...nepřátelství mezi tebou a ženou i mezi tvýmjejím potomkem. On ti rozdrtí hlavu a ty mu rozdrtíš patu."...
Genesis 3:21...jest Živa), neboť ona byla matkou všech živýchHospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožený oděv a...
Genesis 4:2...jsem od Hospodina muže!" Porodila také Ábelajeho bratra. Ábel se pak stal pastýřem ovcí, ale Kain...
Genesis 4:4... zatímco Ábel ji přinesl z prvorozených ovcí svého stáda a z jejich tuku. Hospodin našel zalíbení v Ábelovi...
Genesis 4:5...v Ábelovi a v jeho oběti, ale v Kainovijeho oběti zalíbení nenašel. Kaina to rozlítilo, se mu...
Genesis 4:7...zlobíš? Proč máš zkřivenou tvář? Copak nepřijmu, když budeš jednat dobře? Když ale nebudeš jednat dobře,...
Genesis 4:8...po tobě. Ty ale máš nad ním panovat." Kain svému bratru řekl: "Pojďme na pole!" A když byli na poli, Kain...
Genesis 4:10...strážcem svého bratra?" "Cos to udělal?" řekl mu Bůh. "Slyš, krev tvého bratra ke mně volá ze země! Teď...
Genesis 4:15...a štvancem a kdokoli najde, ten zabije!" Hospodin mu řekl: "Kdokoli zabije Kaina, ponese...
Genesis 4:17...a porodila Chanocha. Postavil město a pojmenoval ho po svém synovi Chanoch. Chanochovi se pak narodil Irad,...
Genesis 4:21...otcem těch, kdo žijí ve stanech a pasou stádaJeho bratr jménem Jubal se stal otcem všech, kdo hrají na...
Genesis 4:25...miloval se svou ženou a ta porodila syna a dala mu jméno Set (to jest Náhrada). Řekla si totiž: "Bůh mi dal...
Genesis 5:1... Tenkrát, když Bůh stvořil člověka, učinil jej podle své podoby. Stvořil je jako muže a ženu, požehnal...
Genesis 5:3...130 let, zplodil syna podle své podoby, ke svému obrazu, a dal mu jméno Set. Po zplození Seta žil Adam...
Genesis 5:24...let. Enoch žil s Bohem, jednou zmizel, neboť ho Bůh vzal. Když bylo Metuzalémovi 187 let, zplodil...
Genesis 5:29...bylo Lámechovi 182 let, zplodil syna a dal mu jméno Noe, Úleva, neboť řekl: "Ten nám přinese úlevu od...
Genesis 6:3...za ženy všechny, jichž se jim zachtělo. Tehdy si Hospodin řekl: "Můj Duch nezůstane v člověku navěky - je to...
Genesis 6:7... a trápil se v srdci. Tehdy si řekl: "Člověkajehož jsem stvořil, smetu z povrchu země a s ním i dobytek,...
Genesis 6:22..." Noe tak učinil; učinil všechno přesně tak, jak mu Bůh přikázal. Hospodin potom Noemovi řekl: "Vejdi s...
Genesis 7:5...z povrchu země." A Noe učinil všechno tak, jak mu Hospodin přikázal. Země byla zaplavena vodou, když bylo...
Genesis 7:7... Kvůli vodní záplavě vešel Noe do archy a s ním jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů. Ze všech...
Genesis 7:13...na zemi čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Noejeho synové Sem, Cham a Jáfet, Noemova žena a tři ženy jeho...
Genesis 7:16...je duch života, přišli po jednom páru. Z veškerého tvorstva přišel samec a samice, jak jim Bůh přikázal. A...
Genesis 7:23...bylo smeteno ze země. Zůstal jen Noe a ti, kdoním byli v arše. Voda se na zemi vzdouvala sto padesát dní....
Genesis 8:1...na Noema i na všechnu zvěř a dobytek, kterýním byl v arše. Nechal nad zemí vát vítr a voda se utišila....
Genesis 8:9... aby zjistil, zda voda ustoupila z povrchu zeměHolubice však nenašla místo, kde by mohla nohama spočinout,...
Genesis 8:11...a znovu vypustil holubici z archy. Večer seněmu holubice vrátila a hle, v zobáku měla čerstvý olivový...
Genesis 8:12...ze země. Počkal tedy dalších sedm dní, vypustil holubici znovu a se k němu nevrátila. Šestistého prvního...
Genesis 8:18...na zemi plodí a množí." Noe tedy vyšel ven a s ním i jeho synové, jeho žena a ženy jeho synů. Všechna zvěř...
Genesis 9:1... léto, zima ani noc a den." Bůh tehdy Noemovijeho synům požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se,...
Genesis 9:4...byliny. Nesmíte však jíst maso, dokud jeněm život, totiž krev. Krev vašeho života budu rozhodně...
Genesis 9:5...maso, dokud je v něm život, totiž krev. Krev vašeho života budu rozhodně mstít. Každé zvíře i člověka za ni...
Genesis 9:8...takto se na rozmnožte!" Potom Bůh k Noemovijeho synům promluvil: "Hle, uzavírám smlouvu s vámi, s...
Genesis 9:23...venku. Sem a Jáfet tedy vzali plášť a oba si ho dali na ramena. Pak šli pozpátku a přikryli nahotu svého...
Genesis 9:24...Když se Noe probral z opilosti a dozvěděl se, co mu jeho nejmladší syn provedl, řekl: "Zlořečený buď Kanaán;...
Genesis 10:10..."Jako Nimrod, udatný lovec před Hospodinem." Hlavními městy v jeho království byly Bábel, Uruk, Akkad a...
Genesis 10:25...jeden se jmenoval Peleg, Rozdělení, neboť za jeho dnů byla země rozdělena, a jeho bratr se jmenoval...
Genesis 11:28...ve své vlasti, v chaldejském Uru, dříve než jeho otec Terach. Abram a Náchor se oženili. Abramova žena...
Genesis 12:4...dojdou požehnání v tobě." Abram tedy šel, jak mu řekl Hospodin, a šel s ním i Lot. Když odešel z Cháranu,...
Genesis 12:7...žili Kananejci.) Tehdy se Abramovi ukázal Hospodin a řekl: "Tuto zem dám tvému semeni." Abram tam...
Genesis 12:12...jsi žena. Egypťané uvidí, řeknou: ‚To je jeho žena!' a zabijí , ale tebe nechají naživu. Říkej...
Genesis 12:17...i osly, otroky, otrokyně, oslice a velbloudyHospodin však kvůli Abramově manželce Saraj bil faraona a...
Genesis 12:18...proto Abrama zavolal. "Cos mi to udělal?" řekl mu. "Proč jsi mi zatajil, že je to tvá manželka? Proč jsi...
Genesis 12:20...svou manželku, vezmi si ji a jdi!" Farao pakněm svým mužům přikázal, aby ho vyhostili i s manželkou a...
Genesis 13:3... k Bet-elu, k místu, kde zpočátku stával jeho stan mezi Bet-elem a Ajem, k místu oltáře, který tam...
Genesis 13:14...a velmi hřešili proti Hospodinu. Poté, co se od něho Lot oddělil, řekl Hospodin Abramovi: "Pozvedni oči z...
Genesis 14:5... ale třináctého roku se vzbouřili. Čtrnáctého roku tedy Kedor-laomer přitáhl s králi, kteří byli s ním...
Genesis 14:12...Abramova synovce Lota (neboť bydlel v Sodomě) i jeho majetek a odjeli. Jeden uprchlík přišel a vyprávěl to...
Genesis 14:14...byli Abramovi spojenci. Když Abram uslyšel, že jeho příbuzný byl zajat, vypravil 318 vycvičených...
Genesis 14:15...domě, a sledoval ty krále k Danu. Abramjeho služebníci se rozdělili, v noci je přepadli a...
Genesis 14:16... A tak dobyl zpět všechen majetek. Přivedl i svého příbuzného Lota a jeho majetek a také ženy a lid. Když...
Genesis 14:17...od porážky Kedor-laomera a králů, kteří byliním, vyšel mu král Sodomy naproti do údolí Šave (což je...
Genesis 14:19...Nejvyššího Boha, přinesl chléb a víno a požehnal mu těmito slovy: "Požehnán buď Abram od Nejvyššího Boha,...
Genesis 14:20... jenž ti tvé nepřátele vydal do rukou!" Abram mu tehdy ze všeho dal desátek. Král Sodomy mu řekl: "Dej mi...
Genesis 14:21...Abram mu tehdy ze všeho dal desátek. Král Sodomy mu řekl: "Dej mi lidi. Majetek si nech." Abram mu ale...
Genesis 14:22...mu řekl: "Dej mi lidi. Majetek si nech." Abram mu ale odpověděl: "Přísahám před Hospodinem, Nejvyšším...
Genesis 15:5...dědic vyjde z tvých vlastních beder!" Vyvedl jej ven a řekl: "Pohlédni k nebi a spočítej hvězdy,...
Genesis 15:6..."Tolik bude tvého semene." Abram tehdy uvěřil Hospodinu a ten mu to počítal za spravedlnost. Řekl mu...
Genesis 15:7...a ten mu to počítal za spravedlnost. Řekl mu také: " jsem Hospodin, jenž vyvedl z chaldejského...
Genesis 15:9... Pane můj, podle čeho poznám, že ji zdědím?" On mu odpověděl: "Přines mi tříletou jalovici, tříletou...
Genesis 15:10...berana, také hrdličku a holoubě." Abram mu všechna ta zvířata přinesl, rozťal je napůl a položil...
Genesis 15:12...zapadat, přišel na Abrama hluboký spánek. Náhle jej sevřela hluboká, děsivá tma. Tehdy Hospodin Abramovi...
Genesis 16:1...a Jebusejce." Saraj, Abramova manželkamu nerodila děti; měla však egyptskou otrokyni jménem Hagar...
Genesis 16:10..."Vrať se ke své paní a pokoř se pod její ruku." Hospodinův anděl řekl: "Nesmírně rozmnožím tvé símě....
Genesis 16:11...tvé símě. Bude ho tolik, že nepůjde sečíst." Hospodinův anděl řekl: "Hle, jsi těhotná a porodíš syna....
Genesis 16:12...slyšel tvé trápení. Bude jak divoký hřebecon proti všem, všichni proti němu; v neshodě se všemi...
Genesis 16:16...narozenému z Hagar jméno Izmael, Bůh slyší. Když mu Hagar porodila Izmaele, bylo Abramovi osmdesát šest let....
Genesis 17:1...bylo Abramovi devadesát devět let, ukázal se mu Hospodin a řekl mu: " jsem Všemohoucí Bůh. Choď stále...
Genesis 17:3... rozmnožím." Abram padl na tvář a Bůhněmu mluvil: "Hle, sám s tebou činím smlouvu: budeš...
Genesis 17:12... kterou máte se mnou. Každý, kdo je u vás mužského pohlaví, jak narozený v domě, tak koupený za...
Genesis 17:19...Tvá manželka Sára ti vskutku porodí syna a dáš mu jméno Izák, Smíšek. Jemu potvrdím svou smlouvu, aby byla...
Genesis 17:20...jsem i ohledně Izmaele. Hle, požehnám mu a způsobím, aby se nesmírně rozplodil a rozmnožil;...
Genesis 17:22...ti Sára porodí příští rok touto dobou." A kdyžním domluvil, vznesl se Bůh od Abrahama. Abraham potom vzal...
Genesis 17:23...vznesl se Bůh od Abrahama. Abraham potom vzal svého syna Izmaele a všechny narozené ve svém domě i všechny...
Genesis 17:24... Abrahamovo neobřezané tělo bylo obřezáno, když mu bylo devadesát devět let. Neobřezané tělo jeho syna...
Genesis 17:25...mu bylo devadesát devět let. Neobřezané tělo jeho syna Izmaele bylo obřezáno, když mu bylo třináct let....
Genesis 17:26...obřezáno, když mu bylo třináct let. Abrahamjeho syn Izmael byli obřezáni ještě téhož dne a všichni...
Genesis 17:27...Izmael byli obřezáni ještě téhož dne a všichni jeho domácí, jak narození v domě, tak koupení od cizince za...
Genesis 18:2...do stanu. Abraham pozvedl oči a hle, stáli před ním tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze stanového...
Genesis 18:9...jedli. "Kde je tvá manželka Sára?" zeptali se ho. "Zde ve stanu," odpověděl. Na to host řekl: "Za rok...
Genesis 18:18...z Abrahama jistě bude věhlasný a mocný národ a v něm dojdou požehnání všechny národy země. Vyvolil jsem jej,...
Genesis 18:19...požehnání všechny národy země. Vyvolil jsem jej, aby přikázal svým synům a své budoucí rodině, ...
Genesis 18:29...jich tam čtyřicet pět," odpověděl. Abrahamněmu promluvil znovu: "Co když se jich tam najde jen...
Genesis 19:3..." Když však na velmi naléhal, uchýlili seněmu a vešli do jeho domu. Vystrojil jim tedy hostinu a...
Genesis 19:14...šel promluvit se svými zeti, kteří si měli brát jeho dcery: "Vstaňte a pojďte odsud pryč, neboť Hospodin...
Genesis 19:16...trest tohoto města." Když však otálel, vzali ho ti muži za ruku a také jeho ženu i obě dcery, neboť se...
Genesis 19:17...ho ven a teprve za městem ho propustili. Když ho vedli ven, jeden z nich řekl: "Utíkej o život! Neohlížej...
Genesis 19:20...tam utekl, a je maličké. Nech prosím utéct do něj - vždyť je tak malé - a zůstanu naživu." On odvětil:...
Genesis 19:32...otěhotnět běžným způsobem. Pojďme, opijme svého otce vínem a spěme s ním, abychom zachovaly símě našeho...
Genesis 19:34...nevěděl, ani když ulehla, ani když vstala. Druhého dne pak prvorozená řekla mladší: "Hle, včera v noci...
Genesis 19:35...símě svého otce." I noci tedy opily svého otce vínem. Ta mladší s ním šla spát, on však nic...
Genesis 19:37...svého otce. Prvorozená pak porodila syna a dala mu jméno Moáb, Z otce vzešlý. Ten je otcem Moábských do...
Genesis 19:38...dnešního dne. I ta mladší porodila syna a dala mu jméno Ben-amí, Syn mého příbuzného. Ten je otcem Amonců...
Genesis 20:3...Sáru poslal a vzal si ji. V noci ale k Abimelechovi ve snu přišel Bůh a řekl mu: "Kvůli ženě, kterou sis...
Genesis 20:6...jsem to s poctivým úmyslem. Mám čisté ruce!" Bůh mu ve snu odpověděl: "Jistě, vím, že jsi to udělal s...
Genesis 20:9... Abimelech si potom zavolal Abrahama a řekl mu: "Cos nám to udělal? Čím jsem se proti tobě provinil, že...
Genesis 20:14... otroky a otrokyně, dal je Abrahamovi a vrátil mu jeho manželku Sáru. Řekl: "Hle, země je před tebou;...
Genesis 20:17...se pak modlil k Bohu a Bůh uzdravil Abimelechajeho ženu a jeho děvečky, aby mohly rodit děti. Hospodin...
Genesis 21:2...i přes Abrahamovo stáří počala a v době, kterou mu Bůh předpověděl, porodila syna. Abraham dal svému synovi...
Genesis 21:4... Smíšek. Když bylo Izákovi osm dní, Abraham svého syna obřezal, jak mu Bůh přikázal. Když se mu narodil...
Genesis 21:5...svého syna obřezal, jak mu Bůh přikázal. Když se mu narodil syn Izák, bylo Abrahamovi sto let. Sára řekla:...
Genesis 21:7...řekl, že Sára bude kojit děti? Ale porodila jsem mu syna - i přes jeho stáří!" Když dítě povyrostlo,...
Genesis 21:11...Abrahama ta slova velmi trápila. Šlo přecejeho syna. Bůh ale Abrahamovi řekl: "Netrap se kvůli...
Genesis 21:18... kde je. Vstaň, vezmi chlapce a postarej seněj, protože z něj učiním veliký národ." Tehdy Bůh...
Genesis 21:20...a ten rostl. Bydlel na poušti a stal seněj velký lučištník. Bydlel v Paranské poušti a jeho matka...
Genesis 21:21...něj velký lučištník. Bydlel v Paranské pouštijeho matka mu vybrala ženu z Egypta. Někdy v době...
Genesis 21:25...řekl: "To odpřisáhnu." Abraham si tehdy Abimelechovi stěžoval kvůli studni s vodou, kterou mu Abimelechovi...
Genesis 21:29...postavil sedm jehňat ze stáda zvlášť, zeptal se ho Abimelech: "Co znamená těch sedm jehňat, která jsi...
Genesis 21:30... že jsem tu studnu vykopal ," odpověděl mu Abraham. (A tak to místo dostalo jméno Beer-šeba, Studna...
Genesis 22:2..."Zde jsem," odpověděl. Bůh řekl: "Vezmi svého syna, svého jediného, svého milovaného Izáka, a jdi do...
Genesis 22:3..." Druhý den brzy ráno Abraham vstal, osedlal svého osla, vzal s sebou dva služebníky a svého syna Izáka....
Genesis 22:7... A tak šli oba spolu. "Otče," oslovil Izák svého otce Abrahama. "Ano, můj synu?" odpověděl mu. "Vidím...
Genesis 22:9... A tak šli oba spolu. Když přišli na místo, jež mu Bůh určil, Abraham tam postavil oltář a narovnal dřevo....
Genesis 22:11...ruku a vzal nůž, aby svého syna podřízl. Vtom na něj z nebe zavolal Hospodinův anděl: "Abrahame! Abrahame!"...
Genesis 22:12..." odpověděl. "Nevztahuj ruku na chlapce!" řekl on. "Nic mu nedělej! jsem poznal, že jsi bohabojný -...
Genesis 22:13...tedy vzhlédl a hle, uviděl za sebou berana uvízlého za rohy v křoví. Abraham tedy šel, vzal toho berana a...
Genesis 22:21...Milka porodila syny tvému bratru Náchorovi: svého prvorozeného Úce, jeho bratra Búze a Kemuele (otce...
Genesis 22:24...porodila Abrahamovu bratru Náchorovi Milka. Také jeho družka jménem Reuma rodila děti: Tebacha, Gachama,...
Genesis 23:9... aby mi dal svou jeskyni Makpela, která je na konci jeho pole. mi ji uprostřed vás poskytne za plnou...
Genesis 23:10...za plnou cenu ve stříbře jako pohřebiště." Efron Chetejský ovšem seděl mezi ostatními Chetejci. Odpověděl...
Genesis 23:11...pole ti dávám, dávám ti i jeskyni, která je na něm. Dávám ti je v přítomnosti synů svého lidu; pochovej...
Genesis 23:16...tebe a pro ? Pochovej svou mrtvou!" Abraham Efrona vyslechl a odvážil mu množství stříbra, které zmínil...
Genesis 23:17...400 šekelů stříbra běžných mezi obchodníky. Efronovo pole v Makpele naproti Mamre - pole i s jeskyní...
Genesis 23:18...Chetejců, přede všemi, kdo vcházejí do brány jeho města. Poté Abraham pochoval svou manželku Sáru v...
Genesis 23:20...zemi. Tak tedy to pole i s jeskyní, která je na něm, přešlo od Chetejců do Abrahamova vlastnictví jako...
Genesis 24:1...jako pohřebiště. Abraham byl stařec pokročilého věku a Hospodin mu ve všem požehnal. Abraham tehdy řekl...
Genesis 24:2...mu ve všem požehnal. Abraham tehdy řekl nejstaršímu služebníkovi ve svém domě, který spravoval všechen jeho...
Genesis 24:5...vybereš manželku pro mého syna Izáka." Služebník mu na to řekl: "Kdyby snad ta žena nechtěla následovat...
Genesis 24:6...zpět do země, z níž jsi vyšel?" "Chraň se tam ho syna odvést!" odpověděl mu Abraham. "Hospodin, Bůh nebes...
Genesis 24:10...Abrahama a odpřisáhl to. Potom vzal ze stáda svého pána deset velbloudů (neboť ho jeho pán na cestu...
Genesis 24:18...odpověděla, rychle spustila džbán na ruku a dala mu napít. Potom mu řekla: "Načerpám vodu také pro tvé...
Genesis 24:19...spustila džbán na ruku a dala mu napít. Potom mu řekla: "Načerpám vodu také pro tvé velbloudy, se...
Genesis 24:20...odběhla ke studni pro vodu a čerpala pro všechny jeho velbloudy. Ten muž ji zatím mlčky pozoroval, aby...
Genesis 24:21...vodu a čerpala pro všechny jeho velbloudy. Ten muž ji zatím mlčky pozoroval, aby poznal, zda Hospodin dává...
Genesis 24:24..."Jsem dcera Betuele, syna Milky a Náchora," odpověděla mu. Potom dodala: "Slámy a obroku máme...
Genesis 24:31...ten dosud stál s velbloudy poblíž pramene. Lában mu řekl: "Pojď, Hospodinův požehnaný! Proč bys stál venku?...
Genesis 24:32...jsem připravil dům i místo pro velbloudy." Ten muž tedy vešel do domu a odsedlal velbloudy. Lában dal...
Genesis 24:33...i muži, kteří ho doprovázeli, umyli nohy. Když mu ale nabídli jídlo, řekl: "Nebudu jíst, dokud nevypovím...
Genesis 24:35...Abrahamův služebník," řekl. "Hospodin mému pánu velice požehnal, takže se rozmohl - dal...
Genesis 24:48...na ruce náramky, padl jsem na kolena a klaněl se Hospodinu. Dobrořečil jsem Hospodinu, Bohu svého pána...
Genesis 24:50...rozhodnout, kam se vydat dál." Lában a Betuel mu odpověděli: "Tato věc vyšla od Hospodina; nemáme k tomu...
Genesis 24:54...její matce dal vzácné dary. A tak jedli a pilion i muži, kteří ho doprovázeli, a zůstali tam celou noc....
Genesis 24:57... Propusťte , mohu jít za svým pánem." Řekli mu tedy: "Zavoláme ji a zeptáme se, co na to ona." Zavolali...
Genesis 24:59.... "Odejdu," řekla. A tak svou sestru Rebekujejí chůvu propustili s Abrahamovým služebníkem a s jeho...
Genesis 24:67...své matky Sáry. Vzal si Rebeku a ta se stala jeho ženou a on ji miloval. Tak Izák našel útěchu po smrti...
Genesis 25:2...si vzal ještě další ženu jménem Ketura. Ta mu porodila Zimrana, Jokšana, Medána, Midiána, Jišbaka a...
Genesis 25:9...a byl připojen ke svému lidu. Izák a Izmaeljeho synové, ho pochovali v jeskyni Makpela, která leží...
Genesis 25:10...poli, jež Abraham koupil od Chetejců. Tam je pochován Abraham i jeho žena Sára. Po Abrahamově smrti Bůh...
Genesis 25:11...jeho žena Sára. Po Abrahamově smrti Bůh požehnal jeho synu Izákovi a Izák bydlel u Studnice Živého, který...
Genesis 25:18...vydechl naposled a byl připojen ke svému liduJeho synové se usadili od Chavíly k Šuru (který leží...
Genesis 25:21...Aramejce Lábana. Izák se za svou ženu modlilHospodinu, protože byla neplodná. Hospodin ho vyslyšel a...
Genesis 25:25... byl celý zrzavý jako plášť z kožešiny, a tak mu dali jméno Ezau, Chlupáč. Za ním pak vyšel jeho bratr a...
Genesis 25:26...kožešiny, a tak mu dali jméno Ezau, Chlupáč. Za ním pak vyšel jeho bratr a rukou držel Ezaua za patu....
Genesis 25:28...a zdržoval se doma. Izák si oblíbil Ezaua, neboť mu chutnala zvěřina, ale Rebeka si oblíbila Jákoba. Jednou,...
Genesis 25:30... Ezau tehdy Jákobovi řekl: "Dej mi přece hlt toho červeného, tady toho červeného jídla, vždyť jsem...
Genesis 25:33..."Hned teď mi to tu odpřisáhni!" řekl mu Jákob. Ezau mu to odpřisáhl a prodal své prvorozenství...
Genesis 26:2...k filištínskému králi Abimelechovi. Ukázal se mu totiž Hospodin a řekl: "Nesestupuj do Egypta! Usaď se v...
Genesis 26:5...' To proto, že Abraham uposlechl můj hlas a zachoval, co jsem mu svěřil - přikázání, ustanovení a ...
Genesis 26:7...tak se Izák usadil v Geraru. Když se ho tamější muži vyptávali na jeho ženu, odpověděl: "Je to...
Genesis 26:9...si, že bych kvůli mohl zemřít," odpověděl mu Izák. Abimelech zvolal: "Cos nám to udělal? Někdo z lidu...
Genesis 26:11...na nás uvedl vinu!" Potom Abimelech přikázal všemu lidu: "Kdokoli se dotkne tohoto muže nebo jeho manželky,...
Genesis 26:12... musí zemřít!" Izák pak v zemi sel a hož roku sklidil stonásobek, neboť mu Hospodin požehnal. A...
Genesis 26:14...bravu, stáda skotu a početné služebnictvo. Proto mu Filištíni začali závidět. Všechny studny, které...
Genesis 26:15...začali závidět. Všechny studny, které služebníci jeho otce vykopali za dnů jeho otce Abrahama, Filištíni...
Genesis 26:18...pak znovu kopal studnice vody vykopané za dnů jeho otce Abrahama, které po Abrahamově smrti Filištíni...
Genesis 26:20...tu studnu nazval Esek, Rozepře, protože sením přeli. Potom vykopali další studnu. I o tu se hádali, a...
Genesis 26:24...pak odtud vystoupil do Beer-šeby, ukázal se mu téže noci Hospodin a řekl: " jsem Bůh tvého otce...
Genesis 26:26...Izákovi služebníci tam vykopali studnu. Tehdyněmu přišel z Geraru Abimelech se svým pobočníkem Achuzatem...
Genesis 26:31...si přísahali. Potom je Izák propustil, a tak od něj odešli v pokoji. A téhož dne se stalo, že přišli...
Genesis 26:32...propustil, a tak od něj odešli v pokoji. A hož dne se stalo, že přišli Izákovi služebníci a pověděli...
Genesis 27:1...hořké trápení. Když potom Izák zestárl a oči mu zeslábly tak, že neviděl, zavolal si svého staršího syna...
Genesis 27:2..."Synu můj?" "Zde jsem," odpověděl Ezau. Tehdy mu řekl: "Pohleď, jsem starý a nevím, kdy umřu. Vezmi...
Genesis 27:9... a udělej, co ti řeknu: Jdi ke stádu, vyber miněj dvě pěkná kůzlata a z nich pro tvého otce připravím...
Genesis 27:12...holý. Co když na můj otec sáhne? Pak před ním budu vypadat jako podvodník a přivedu na sebe prokletí,...
Genesis 27:13...prokletí beru na sebe, synu můj," odpověděla mu matka. "Jen poslechni a jdi mi přinést ta kůzlata." A...
Genesis 27:16...je svému mladšímu synu Jákobovi a ovinula mu ruce i hladkou část krku kůzlečími kožkami. Onu...
Genesis 27:22...syn Ezau, nebo ne." Jákob tedy přistoupil ke svému otci Izákovi. Ten na něj sáhl a řekl: "Hlas je Jákobův,...
Genesis 27:23..."Hlas je Jákobův, ale ruce Ezauovy." Nepoznal ho, protože měl ruce chlupaté jako jeho bratr Ezau, a tak...
Genesis 27:25...můj syn Ezau?" "Ano," odpověděl Jákob. Tehdy mu řekl: "Podej mi, se najím z úlovku svého syna, abych...
Genesis 27:26...a on jedl; přinesl mu také víno a on pil. Potom ho jeho otec Izák vyzval: "Pojď blíž, synu můj, a polib ...
Genesis 27:27...synu můj, a polib ." Přistoupil tedy a políbil ho. A když Izák ucítil vůni jeho šatů, takto mu požehnal:...
Genesis 27:30...Jákobovi požehnal, právě když Jákob vyšel od svého otce Izáka, vrátil se jeho bratr Ezau z lovu. Také on...
Genesis 27:32...syna, abys mi proto s chutí požehnal." Izákjeho otec, mu však řekl: "Kdo jsi?" " jsem tvůj syn,"...
Genesis 27:33...a přinesl mi ji? Ještě než jsi přišel, jsem z toho všeho jedl. Požehnal jsem mu, a tak bude požehnán!" Když...
Genesis 27:37...?" Izák Ezauovi odpověděl: "Hle, učinil jsem ho tvým pánem a všechny jeho bratry jsem mu dal za...
Genesis 27:39...Mně také, otče!" A Ezau se hlasitě rozplakalJeho otec Izák mu odpověděl: "Hle, tvůj příbytek - daleko...
Genesis 27:40...rosy shůry. Budeš se živit svým mečem a svému bratru budeš sloužit. Jen když se staneš tulákem, tehdy...
Genesis 27:41...tulákem, tehdy se zbavíš jeho jha." Kvůli tomu požehnání, jež mu jeho otec udělil, pak Ezau Jákoba...
Genesis 27:42...zabiji!" A když byla Rebece oznámena slova jejího staršího syna Ezaua, nechala si zavolat svého...
Genesis 27:44...a uteč k mému bratru Lábanovi do Cháranu. Pobuď nějakou chvíli u něj, než pomine zuřivost tvého bratra, než...
Genesis 27:45...zuřivost tvého bratra, než se od tebe odvrátí jeho hněv a než zapomene, cos mu provedl. Potom pro tebe...
Genesis 28:1...žít?" Izák si tedy zavolal Jákoba, požehnal mu a přikázal mu: "Neber si manželku z kanaánských dcer....
Genesis 28:6... Ezau uviděl, že Izák Jákobovi požehnal, když ho posílal do Padan-aramu, aby si odtud vzal manželku, a že...
Genesis 28:8...a odešel do Padan-aramu. Ezau také viděl, že jeho otec nelibě snáší kanaánské dcery, a tak šel k...
Genesis 28:11... Vzal na tom místě jeden z kamenů, položil si ho pod hlavu a ulehl tam ke spánku. Ve snu pak spatřil...
Genesis 28:12... k nebi a hle, vystupovali a sestupovali po něm Boží andělé. Vtom nad ním stanul Hospodin a řekl: "...
Genesis 28:13...a sestupovali po něm Boží andělé. Vtom nad ním stanul Hospodin a řekl: " jsem Hospodin, Bůh tvého...
Genesis 28:18...vstal, vzal kámen, který měl pod hlavou, vztyčil jej jako památník a polil jeho vrchol olejem. To místo...
Genesis 29:3...napájeli dobytek. Potom kámen vraceli zpět na jeho místo v ústí studny. Jákob se jich zeptal: "Odkud jste...
Genesis 29:6... "Známe," odpověděli. Zeptal se jich: "Daří se mu dobře?" "Ano," odpověděli. "Podívej, jeho dcera Ráchel...
Genesis 29:10...pastýřka. Když Jákob spatřil Ráchel, dceru svého strýce Lábana, a jeho stádo, přistoupil, odvalil kámen z...
Genesis 29:13...zprávu o svém synovci Jákobovi, rozběhl se mu naproti. Objal ho, políbil a přivedl ho do svého domu....
Genesis 29:14...Lábanovi vyprávěl o všem, co se stalo, Lában mu řekl: "Opravdu jsi krev a tělo!" Když pak u něj Jákob...
Genesis 29:15...Když pak u něj Jákob zůstal celý měsíc, Lában mu řekl: "I když jsi můj příbuzný, nebudeš přece u ...
Genesis 29:20...tak Jákob sloužil za Ráchel sedm let a zdálo se mu to jako pouhá chvíle, protože ji miloval. Potom Jákob...
Genesis 29:26...vdávat mladší dříve než prvorozenou," odpověděl mu Lában. " s strávíš svatební týden, dáme ti i tu...
Genesis 29:28...souhlasil. Strávil svatební týden s Leou a Lában mu pak dal za ženu svoji dceru Ráchel. (Také Lában...
Genesis 29:32...byla neplodná. Léa počala a porodila syna. Dala mu jméno Ruben (Hleďte, syn!), neboť řekla: "Hospodin...
Genesis 29:33...počala znovu, a když porodila syna, řekla: "Hospodin slyšel, že jsem nemilovaná, a tak mi dal i tohoto...
Genesis 29:34...porodila syna, řekla: "Tentokrát se ke mně můj muž připojí - vždyť jsem mu porodila tři syny!" A proto...
Genesis 29:35... a když porodila syna, řekla: "Teď budu chválit Hospodina!" Proto mu dala jméno Juda, Chvála. Tehdy...
Genesis 30:3...plod života?" "Zde je děvečka Bilha," řekla mu. "Spi s , rodí na můj klín. Tak získám syny skrze...
Genesis 30:4...na můj klín. Tak získám syny skrze ni." A tak mu dala svou otrokyni Bilhu za ženu. Jákob s spal a...
Genesis 30:5...ženu. Jákob s spal a Bilha počala a porodila mu syna. Tehdy Ráchel řekla: "Bůh mne rozsoudil - vyslyšel...
Genesis 30:6...- vyslyšel můj hlas a dal mi syna!" Proto mu dala jméno Dan, Soudce. Ráchelina otrokyně Bilha pak...
Genesis 30:8...se sestrou Boží boje a zvítězila jsem!" A tak mu dala jméno Neftalí, Můj boj. Když Léa viděla, že...
Genesis 30:11...syna. Léa řekla: "Přišlo štěstí!" a dala mu jméno Gád, Štěstí. A když Léina otrokyně Zilpa porodila...
Genesis 30:13...druhého syna, Léa řekla: "To je pro blaho! Ženy mi budou blahopřát!" Dala mu tedy jméno Ašer,...
Genesis 30:15...od syna?" "Tak dobře," odvětila Ráchel. "Nechám ho dnes v noci spát s tebou výměnou za milostná jablíčka od...
Genesis 30:16..." Když se pak Jákob večer vracel z pole, vyšla mu Léa naproti se slovy: "Musíš spát se mnou! Dostala jsem...
Genesis 30:18... Tehdy řekla: "Bůh odměnil za to, že jsem svému muži dala svou otrokyni!" A tak mu dala jméno Isachar,...
Genesis 30:20... Tehdy řekla: "Bůh mne obdařil vzácným darem! Konečně můj manžel bude mít v úctě, vždyť jsem mu...
Genesis 30:24...syna, řekla: "Bůh zbavil hanby!" A tak mu dala jméno Josef, Přídavek, neboť řekla: "Kéž mi...
Genesis 30:27... Víš přece, jakou službu jsem ti odvedl." Lában mu odpověděl: "Laskavě prosím, zůstaň se mnou. Zjistil jsem...
Genesis 30:29...dodal: "Dám ti odměnu, o jakou si řekneš." Jákob mu na to odpověděl: "Sám víš, jak jsem ti sloužil a jak se...
Genesis 30:32...Projdu dnes všechen tvůj dobytek a vyřadímněj každé skvrnité a strakaté mládě, každé načernalé jehně...
Genesis 31:2...A když se Jákob podíval na Lábana, viděl, že  mu není nakloněn jako dříve. Tehdy Hospodin Jákobovi řekl:...
Genesis 31:7... šidil. Desetkrát změnil mou odměnu, ale Bůh mu nedovolil, aby mi ublížil. Když řekl: ‚Dostaneš za...
Genesis 31:14...země a vrať se do své vlasti.'" Ráchel a Léa mu odpověděly: "Copak máme v domě našeho otce ještě nějaký...
Genesis 31:19...Lában odešel stříhat své stádo, Ráchel svému otci ukradla jeho domácí bůžky.) Jákob opustil Aramejce...
Genesis 31:20...bůžky.) Jákob opustil Aramejce Lábana pokradmu, vůbec mu neoznámil, že odchází. Utekl se vším, co měl;...
Genesis 31:23...dne. Vzal tedy s sebou své druhy a hnal se za ním sedm dní, než ho dostihl v gileádských horách. noci...
Genesis 31:24...však Aramejce Lábana navštívil ve snu Bůh a řekl mu: "Neodvažuj se Jákobovi něco vytýkat!" Lában tedy Jákoba...
Genesis 31:36...se Jákob rozhněval a začal Lábana hubovat. Řekl mu: "Čím jsem se provinil? Co jsem spáchal, že tak...
Genesis 31:45...svědectvím." Jákob tedy vzal kámen a vztyčil jej jako památník. Potom řekl svým druhům: "Nasbírejte...
Genesis 32:2...domů. Také Jákob odešel svou cestou a vtom sením setkali Boží andělé. Jakmile je Jákob uviděl, zvolal:...
Genesis 32:7...pak vrátili k Jákobovi se slovy: "Šli jsme k tvému bratru Ezauovi, ale ti jde naproti a je s ním čtyři...
Genesis 32:9... neboť si pomyslel: "Přijde-li Ezau k jednomu táboru a pobije ho, bude se ten druhý tábor moci...
Genesis 32:20...pánu Ezauovi a hle, sám jde za námi.'" Také druhému, třetímu i všem ostatním, kteří hnali ta stáda,...
Genesis 32:21...jde za námi.'" (Pomyslel si totiž: "Usmířím ho darem, který předchází. Když se s ním potom setkám,...
Genesis 32:22...setkám, snad přijme.") A tak šel dar před ním a on zůstal na noc v táboře. V noci pak vstal a vzal...
Genesis 32:25...všechno, co měl. Tehdy Jákob zůstal sám. Někdoním ale zápasil, dokud nezačalo svítat. Když viděl, že...
Genesis 32:26... dokud nezačalo svítat. Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu, takže se...
Genesis 32:28...odpověděl Jákob. "Jak se jmenuješ?" zeptal se ho. "Jákob," odpověděl. Na to mu řekl: "Tvé jméno nebude...
Genesis 32:29...zeptal se ho. "Jákob," odpověděl. Na to mu řekl: "Tvé jméno nebude znít Jákob, ale Izrael, Boží...
Genesis 32:30...zápasil s Bohem i s lidmi a zvítězil jsi!" Jákob ho žádal: "Pověz mi prosím své jméno." On však odpověděl:...
Genesis 32:32...jsem zachráněn!" A když minul Penuel, zazářilo mu slunce; a kulhal kvůli kyčli. (Proto synové Izraele...
Genesis 33:1...pozvedl oči, hle, spatřil přicházet Ezaua a s ním čtyři sta mužů. Rozdělil tedy děti mezi Léu, Ráchel a...
Genesis 33:4... k zemi, než došel ke svému bratru. Ezau mu vyběhl naproti, objal ho, padl mu kolem krku a líbal ho....
Genesis 33:11... je přívětivá jako tvář Boží. Přijmi prosím z ho požehnání, co jsem ti přinesl, neboť Bůh ke mně byl...
Genesis 33:13..."Vydejme se na cestu, půjdu s tebou." Jákob mu však odpověděl: "Můj pán , že tu jsou malé děti. Navíc...
Genesis 33:20...za sto mincí. Postavil tam oltář a nazval ho "Bůh je Bohem Izraele." Dína, dcera, kterou Jákobovi...
Genesis 34:5...ženu!" Když Jákob uslyšel, že Šechem poskvrnil jeho dceru Dínu, jeho synové byli právě se stádem na poli....
Genesis 34:6...Chamor se mezitím vypravil k Jákobovi, abyním promluvil. Vtom přišli Jákobovi synové z pole, a když...
Genesis 34:8...Šechem prahne po vaší dceři celou duší; dejte mu ji, prosím, za ženu. Spřízněte se s námi - dávejte nám...
Genesis 34:18...se, vezmeme si svou dceru a odejdeme." Jejich slova se Chamorovi i jeho synu Šechemovi zalíbila a...
Genesis 34:20...rodiny svého otce ten nejváženější.) Chamorjeho syn Šechem tedy přišli k bráně svého města a...
Genesis 34:24...u nás!" A tak všichni, kdo vycházeli z brány jeho města, poslechli Chamora i jeho syna Šechema a dali se...
Genesis 34:26... kdo byli mužského pohlaví. Také Chamorajeho syna Šechema zabili ostřím meče. Vzali Dínu z...
Genesis 35:2..." Jákob tedy řekl své rodině a všem, kdo byliním: "Zbavte se cizích bohů, jež máte u sebe, očistěte se a...
Genesis 35:6...do Luzu (to jest do Bet-elu) v kanaánské zemion i všichni, kdo byli s ním - a postavil tam oltář. Nazval...
Genesis 35:7...to místo El-betel, Bůh Bet-elu, neboť tam se mu ukázal Bůh, když utíkal před svým bratrem. Tehdy zemřela...
Genesis 35:8... Tehdy zemřela Rebečina chůva Debora a byla pochována pod oním dubem u Bet-elu. Izák jej proto nazval...
Genesis 35:9...nazval Alon-bachut, Dub nářků. Jákobovi se na jeho cestě z Padan-aramu znovu ukázal Bůh a požehnal mu....
Genesis 35:10...Padan-aramu znovu ukázal Bůh a požehnal mu. Bůh mu řekl: "Jmenuješ se Jákob; tvé jméno však nebude znít...
Genesis 35:11...jmenovat Izrael." A tak se mu říká Izrael. Bůh mu řekl: " jsem Všemohoucí Bůh. Ploď se a množ se, a bude...
Genesis 35:13...budoucímu semeni dám tuto zem." Na místě, kdeněmu mluvil, se pak od něj Bůh vznesl. Jákob tedy na místě,...
Genesis 35:14...od něj Bůh vznesl. Jákob tedy na místě, kdeněmu mluvil, postavil památník, totiž kamenný sloup,...
Genesis 35:15...úlitbu a polil jej olejem. Jákob to místo, kdeněmu Bůh mluvil, nazval Bet-el, Boží dům. Potom z Bet-elu...
Genesis 35:18...život (neboť umírala), dala dítěti jméno Ben-oní, Syn bolesti. Jeho otec ho však pojmenoval Benjamín,...
Genesis 35:26...Gád a Ašer. To jsou Jákobovi synové, kteří se mu narodili v Padan-aramu. Tak přišel Jákob ke svému otci...
Genesis 35:29...pak Izák vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Pochovali ho jeho synové Ezau a Jákob. Toto je...
Genesis 36:5...porodila Elifaze. Basemat porodila Reuele. Oholíbama porodila Jeuše, Jalama a Koracha. Toto jsou...
Genesis 36:6...své ženy, své syny a dcery a všechny, kdo žilijeho domě, svůj dobytek a všechna svá zvířata - všechen...
Genesis 36:14...manželky Basematy. Synové, jež Ezauovi porodila jeho manželka Oholíbama, dcera Anova, vnučka Cibeonova:...
Genesis 36:32...předtím, než synům Izraele vládl král: Králem Edomu byl Bela, syn Beorův, a jeho město se jmenovalo Dinhaba....
Genesis 36:33...jmenovalo Dinhaba. Když zemřel Bela, kraloval na jeho místě Jobab, syn Zerachův z Bosry. Když zemřel Jobab,...
Genesis 36:34...Zerachův z Bosry. Když zemřel Jobab, kraloval na jeho místě Chušam z temanské země. Když zemřel Chušam,...
Genesis 36:35...z temanské země. Když zemřel Chušam, kraloval na jeho místě Hadad, syn Bedadův, který pobil Midiánce v...
Genesis 36:36...jmenovalo Avit. Když zemřel Hadad, kraloval na jeho místě Samla z Masreky. Když zemřel Samla, kraloval na...
Genesis 36:37...Samla z Masreky. Když zemřel Samla, kraloval na jeho místě Šaul z Rechobot-naharu. Když zemřel Šaul,...
Genesis 36:38...z Rechobot-naharu. Když zemřel Šaul, kraloval na jeho místě Baal-chanan, syn Akborův. Když zemřel...
Genesis 36:39...zemřel Baal-chanan, syn Akborův, kraloval na jeho místě Hadad. Jeho město se jmenovalo Pau a jeho žena...
Genesis 37:3...Josefa víc než všechny své ostatní syny, neboť ho zplodil ve svém stáří. Dokonce mu udělal zdobenou...
Genesis 37:4... Dokonce mu udělal zdobenou suknici. Když ale jeho bratři zjistili, že ho jejich otec miluje víc než je,...
Genesis 37:5...ani klidně promluvit. Josef měl sen, ale když ho vyprávěl svým bratrům, nenáviděli ho tím více. Řekl jim:...
Genesis 37:7...a hle, vaše snopy obklopily ten můj a klaněly se mu!" Jeho bratři mu řekli: "Tak ty bys nad námi chtěl...
Genesis 37:8... vaše snopy obklopily ten můj a klaněly se mu!" Jeho bratři mu řekli: "Tak ty bys nad námi chtěl kralovat?...
Genesis 37:9...slovům. Josef pak měl ještě další sen a vyprávěl ho svým bratrům: "Měl jsem další sen. Hle, klanělo se mi...
Genesis 37:10...hvězd!" A když to vyprávěl otci a bratrům, otec ho okřikl: "Cos to měl za sen? To se ti s tvojí matkou a...
Genesis 37:11...a bratry máme klanět k zemi?" Bratři pak na něj žárlili, ale jeho otec o tom všem přemýšlel. Když pak...
Genesis 37:12... ale jeho otec o tom všem přemýšlel. Když pak jeho bratři odešli pást ovce svého otce do Šechemu, řekl...
Genesis 37:13...Josefovi: "Nešli tvoji bratři pást do Šechemu? Pojď, pošlu za nimi." Odpověděl mu: "Jsem připraven...
Genesis 37:14...za nimi." Odpověděl mu: "Jsem připraven." Izrael mu řekl: "Jdi se prosím podívat, zda jsou tví bratři i ovce...
Genesis 37:15...údolí. Když dorazil k Šechemu, potkal ho nějaký muž. Viděl, že bloudí krajinou, a zeptal se ho:...
Genesis 37:18...svými bratry a poblíž Dotanu je našel. Spatřili ho zdálky, a ještě než k nim dorazil, domluvili se, že...
Genesis 37:20...si spolu: "Podívejme, přichází mistr snů! Pojďme ho zabít. Hodíme ho do nějaké jámy a řekneme: Sežrala ho...
Genesis 37:21...z jeho snů!" Když to však uslyšel Ruben, chtěl ho před nimi zachránit, a tak řekl: "Neberme mu život!"...
Genesis 37:22...mu život!" Ruben pokračoval: "Neprolévejme krevhoďme ho do téhle jámy zde v pustině, ale nevztahujme na...
Genesis 37:23... že když Josef přišel ke svým bratrům, strhli mu suknici, tu zdobenou suknici, co nosil, popadli ho a...
Genesis 37:24...suknici, tu zdobenou suknici, co nosil, popadli ho a hodili do jámy. A ta jáma byla prázdná, bez vody....
Genesis 37:26...do Egypta. Juda svým bratrům navrhl: "Co z toho budeme mít, když svého bratra zabijeme? Jak utajíme jeho...
Genesis 37:27...bratra zabijeme? Jak utajíme jeho vraždu? Pojďme ho prodat Izmaelitům a nevztahujme na něj ruce - vždyť je...
Genesis 37:28...A bratři ho poslechli. Když je ti midiánští obchodníci míjeli, vytáhli Josefa z jámy a prodali ho...
Genesis 37:32...ji do krve. Potom tu zdobenou suknici poslali svému otci. Nechali mu ji donést se slovy: "Tohle jsme našli....
Genesis 37:33...svého syna?" Poznal ji hned: "To je suknice ho syna! Sežrala ho divá zvěř! Rozsápán, Josef je...
Genesis 37:35...a truchlil nad svým synem po mnoho dní. Všichni jeho synové i dcery vstali a šli ho utěšit, ale on se nedal...
Genesis 38:3...jménem Šua; vzal si ji tedy a spal s Ona počala, porodila syna a dala mu jméno Er. Počala znovu,...
Genesis 38:4...mu jméno Er. Počala znovu, porodila syna a dala mu jméno Onan. Potom porodila ještě dalšího syna a dala mu...
Genesis 38:5...a dala mu jméno Onan. Potom porodila ještě dalšího syna a dala mu jméno Šela. A když ho porodila, byl Juda...
Genesis 38:7...jménem Támar. Er, Judův prvorozený, však byl Hospodinu odporný a Hospodin ho nechal zemřít. Juda tedy...
Genesis 38:9...povinnost a vzbuď svému bratru potomka." Onan však věděl, že by ten potomek nebyl jeho. Kdykoli...
Genesis 38:10...bratrovi nedal potomka. To, co dělal, však bylo Hospodinu odporné, a tak nechal zemřít i jeho. Tehdy Juda...
Genesis 38:11...své snaše Támar: "Zůstaň jako vdova v domě svého otce, dokud nedospěje můj syn Šela." (Řekl si totiž:...
Genesis 38:14...Timny. (Viděla totiž, že Šela je dospělý a že za něj nebyla provdána.) A když ji Juda uviděl, považoval ji...
Genesis 38:16...se s tebou vyspat." (Nevěděl totiž, že je to jeho snacha.) Zeptala se: "Co mi za to dáš?" Odpověděl:...
Genesis 38:21... ale nemohl ji najít. Vyptával se místních mužů: "Kde je ta prostitutka, co seděla v Enajim u cesty?"...
Genesis 38:28...porodu jeden syn vystrčil ruku. Porodní bába ho za ni chytila a uvázala na ni červenou nit se slovy:...
Genesis 38:29...ni červenou nit se slovy: "Tento vyšel první." On ji však zase vtáhl zpět a hle, ven vyšel jeho bratr....
Genesis 38:30...tak dostal jméno Peres, Průlom. Když potom vyšel jeho bratr s onou červenou nití na ruce, dostal jméno...
Genesis 39:1...mezitím Izmaelité odvedli dolů do Egypta. Tam ho od nich koupil jeden Egypťan, faraonův dvořan Putifar,...
Genesis 39:2... faraonův dvořan Putifar, velitel strážeHospodin však byl s Josefem, a tak se mu všechno dařilo a...
Genesis 39:3...a zůstal v domě svého egyptského pána. Když jeho pán viděl, že Hospodin je s ním a že Hospodin působí,...
Genesis 39:4...ruku, dařilo, oblíbil si Josefa a ten se stal jeho pomocníkem. Nakonec ho Putifar ustanovil správcem...
Genesis 39:6...svůj majetek v Josefově správě. Když měl doma jeho, nestaral se o nic než o své jídlo.Josef byl nápadně...
Genesis 39:7...Josef byl nápadně krásný, překrásný muž. Po nějaké době mohla manželka jeho pána na Josefovi oči nechat...
Genesis 39:8...oči nechat. Nakonec řekla: "Spi se mnou!" On však odmítl. Řekl manželce svého pána: "Když můj pán...
Genesis 39:9...pravomoc než ; neodepřel mi nic kromě tebe, poněvadž jsi jeho žena! Jak bych mohl spáchat takovou...
Genesis 39:12...v domě, nebyl nikdo ze služebnictva doma. Tehdy ho chytila za šaty a řekla: "Spi se mnou!" On však nechal...
Genesis 39:16... nechal své šaty u , utekl a běžel ven." Ty jeho šaty nechala ležet vedle sebe, dokud nepřišel domů...
Genesis 39:17...vedle sebe, dokud nepřišel domů jeho pán. Tehdy mu vyprávěla: "Ten hebrejský otrok, jehož jsi k nám přivedl...
Genesis 39:20...mně zachoval tvůj otrok," vzplanul hněvem. A tak ho jeho pán vzal a vsadil do žaláře, na místo, kde bývají...
Genesis 39:21...královští vězni. Tak se Josef ocitl v žalářiHospodin však byl s ním. Zahrnul jej svým milosrdenstvím a...
Genesis 39:23... měl na starosti on. Vrchní žalářník ani nemusel na nic, co mu svěřil, dohlížet. Hospodin byl totiž s...
Genesis 40:7...na a hle, byli smutní. Zeptal se tedy faraonových dvořanů uvězněných spolu s ním v domě jeho pána:...
Genesis 40:8..."Proč se dnes tváříte tak nešťastně?" Odpověděli mu: "Měli jsme sen a není tu, kdo by ho vyložil." Josef jim...
Genesis 40:10... ve snu jsem před sebou viděl vinný keř a na něm tři výhonky. Na keři vyrazily pupeny, potom květy a...
Genesis 40:12... Pak jsem ten pohár podal faraonovi." Josef mu řekl: "Toto je výklad toho snu: Ty tři výhonky jsou tři...
Genesis 40:13...farao předvolá a vrátí ti tvůj úřad. Budeš faraonovi podávat pohár, jako jsi to dělával, když jsi býval...
Genesis 40:21...vrchního číšníka i vrchního pekaře. Vrchnímu číšníkovi vrátil jeho úřad, takže znovu podával pohár...
Genesis 40:23...číšník ale na Josefa nepamatoval. Úplně na něj zapomněl. Po dvou dlouhých letech měl farao sen: Stál...
Genesis 41:12...mladík, otrok velitele stráže. Vyprávěli jsme mu své sny a on nám je vyložil; každému dal výklad jeho snu...
Genesis 41:14..." Farao si tedy dal Josefa zavolat. Spěšně ho vytáhli z jámy, a když se oholil a převlékl si šaty,...
Genesis 41:15... Ten Josefovi řekl: "Měl jsem sen a nikdo ho neumí vyložit. Slyšel jsem však o tobě, že jakmile...
Genesis 41:33...ji brzy vykoná. Nechť tedy farao vybere rozvážného a moudrého muže a ustanoví ho nad egyptskou zemí. Nechť...
Genesis 41:37...Egyptě nastane, a země se nezhroutí hladem." Faraonovi i všem jeho služebníkům se ten návrh líbil. Farao to...
Genesis 41:38...se svými služebníky: "Cožpak najdeme někoho, v kom by byl Boží Duch jako v něm?" Farao tedy oslovil...
Genesis 41:42...Farao sňal z ruky svůj pečetní prsten a navlékl ho na ruku Josefovi; oblékl mu kmentové roucho a na krk mu...
Genesis 41:43...roucho a na krk mu pověsil zlatý řetěz. Potom ho nechal vozit ve voze jako svého zástupce a provolávat...
Genesis 41:45...dal farao Josefovi jméno Cafnat-paneach a oženil ho s Asenat, dcerou Putifery, kněze z Heliopole. Tak se...
Genesis 41:49...nesmírné množství obilí, jako je mořského písku. Nakonec ho přestal i počítat, neboť ho bylo...
Genesis 41:50...hladu, se Josefovi narodili dva synové. Porodila mu je Asenat, dcera Putifery, kněze z Heliopole. Josef dal...
Genesis 42:4...nakoupit obilí. Ale Benjamína, Josefova vlastního bratra, Jákob s bratry neposlal. Řekl si totiž: "Aby se...
Genesis 42:6...nejvyšším zemským správcem byl Josef a byl to on, kdo prodával zrní všemu lidu, Josefovi bratři přišli k...
Genesis 42:8...nakoupili jídlo." Josef své bratry poznal, ale oni ho nepoznali. Josef si pamatoval sny, které o nich měl,...
Genesis 42:10...Přišli jste prozkoumat slabiny země!" Odpověděli mu: "Nikoli, pane, tvoji služebníci přišli nakoupit jídlo!...
Genesis 42:21...ověří a nezemřete." S tím souhlasili. Jeden druhému tehdy začali říkat: "Běda! Provinili jsme se na svém...
Genesis 42:22...se ozval: "Copak jsem vám neříkal: Neubližujte tomu dítěti? Jenže jste nechtěli slyšet, a tak teď pykáme za...
Genesis 42:24...nim vrátil, promluvil s nimi, vybral z nich Šimeona a před jejich očima ho spoutal. Potom přikázal, jim...
Genesis 42:25...Potom přikázal, jim naplní měchy obilím, každému z nich do pytle vrátí jeho stříbro a dají jim také...
Genesis 42:27... jeden z nich otevřel svůj pytel, aby dal svému oslu obrok, a vtom uviděl své stříbro: leželo navrchu v...
Genesis 42:29..."Co nám to Bůh dělá?" Když pak přišli ke svému otci Jákobovi do kanaánské země, vyprávěli mu všechno,...
Genesis 42:31...tvrdě. Považoval nás za špehy, ale my jsme mu řekli: ‚Jsme slušní lidé, nikdy jsme nebyli špehové!...
Genesis 42:37...Benjamína?! To je pro příliš!" Ruben svému otci odpověděl: "Jestliže ti ho nepřivedu, zabij dva...
Genesis 42:38...Svěř ho do mých rukou a přivedu ti ho zpět." On však řekl: "Můj syn s vámi nepůjde! Jeho bratr je mrtev...
Genesis 43:3..."Jděte nám tam znovu koupit něco k jídlu." Juda mu odpověděl: "Ten muž nás přísně varoval: ‚Nechoďte mi na...
Genesis 43:5...bratra, půjdeme ti koupit jídlo. Nepošleš-li ho, nepůjdeme. Ten muž nám přece řekl: ‚Nechoďte mi na oči...
Genesis 43:7...řekli, že máte dalšího bratra?" Odpověděli: "Ten muž se podrobně vyptával na nás i na naši rodinu: ‚Žije...
Genesis 43:9...a nezemřeme my ani ty ani naše děti! se za něj zaručím, ode ho vyžaduj! Nepřivedu-li ho k tobě a...
Genesis 43:14... Vstaňte a vraťte se k tomu muži. Kéž vámněj Všemohoucí Bůh dopřeje slitování, aby s vámi propustil...
Genesis 43:19...nádvoří tedy přistoupili ke správci Josefova domu a promluvili k němu: "Odpusť, pane, opravdu jsme sem...
Genesis 43:21... otevřeli jsme své vaky a hle, stříbro každého z nás leželo navrchu v jeho vaku - naše stříbro v plné...
Genesis 43:26...přijde. A když Josef přišel domů, předložili mu ten dar, který měli s sebou, a klaněli se mu k zemi....
Genesis 43:28...jste vyprávěli? Žije ještě?" Odpověděli: "Našemu otci, tvému služebníku, se daří dobře, ještě žije."...
Genesis 43:32..."Podávejte jídlo!" Podávali tedy zvlášť pro něj, zvlášť pro a zvlášť pro Egypťany, kteří jedli s ním...
Genesis 43:33...s Hebreji - je to pro ohavnost.) Bratři před ním seděli v přesném pořadí, od prvorozeného po...
Genesis 43:34...druhého. Nechal jim podávat čestné porce ze svého stolu a Benjamínova porce byla pětkrát větší než porce...
Genesis 44:2...pohár, ten stříbrný pohár, vlož navrch vaku toho nejmladšího spolu se stříbrem zaplaceným za zrní."...
Genesis 44:5... řekni jim: ‚Proč oplácíte dobro zlem? Z toho poháru přece pije můj pán a používá ho k věštění! Co...
Genesis 44:14...tam Juda se svými bratry dorazil. Padli před ním na zem a Josef jim řekl: "Co jste se to pokoušeli...
Genesis 44:18...se v pokoji vraťte ke svému otci!" Natoněmu Juda přistoupil se slovy: "Odpusť, pane můj, dovol...
Genesis 44:20...otce nebo bratra?' řekli jsme: ‚Pane, máme starého otce a malého bratra, dítě, jež zplodil ve svém stáří....
Genesis 44:21...' Tehdy jsi svým služebníkům řekl: ‚Přiveďte ho ke mně, ho vidím na vlastní oči.' Odpověděli jsme:...
Genesis 44:22...jsme: ‚Pane, ten chlapec nemůže opustit svého otce. Když ho opustí, otec zemře!' Ty jsi však svým...
Genesis 44:24...mi nikdy na oči!' A tak jsme se vrátili ke tvému služebníku, našemu otci, a vyprávěli mu slova mého pána....
Genesis 44:28... ach, je rozsápán! naříkal jsem a víckrát jsem ho nespatřil. Vezmete-li mi také tohoto a přihodí-li se mu...
Genesis 44:29...víckrát jsem ho nespatřil. Vezmete-li mi také tohoto a přihodí-li se mu něco zlého, přivedete šediny tím...
Genesis 44:32...do hrobu. Pane můj, osobně jsem se za toho chlapce svému otci zaručil. Řekl jsem: ‚Nepřivedu-li ho...
Genesis 45:3...svým bratrům. "Žije ještě můj otec?" Bratři oněměli hrůzou, jak se ho lekli. "Pojďte ke mně blíž," řekl...
Genesis 45:8...jste to tedy vy, kdo sem poslal, ale Bůh! To on učinil faraonovým otcem, pánem celého jeho domu a...
Genesis 45:9...egyptskou zemí. Pospěšte si tedy, vraťte se k mu otci a řekněte mu: ‚Toto praví tvůj syn Josef: Bůh ...
Genesis 45:14...si a přiveďte mého otce sem!" Tehdy padl svému bratru Benjamínovi kolem krku a plakal a Benjamín plakal...
Genesis 45:15...své bratry a plakal nad nimi. Teprve pak na něj jeho bratři byli schopni promluvit. Mezitím se do...
Genesis 45:16...bratři byli schopni promluvit. Mezitím se do faraonova paláce donesla zpráva: "Přišli Josefovi bratři!"...
Genesis 45:19... abyste sáli tuk země. Dostal jsi příkaz, splňte jej: Vezměte si z Egypta povozy pro své děti a ženy,...
Genesis 45:23...sta šekelů stříbra a pět svátečních plášťů. Svému otci pak poslal tyto věci: deset oslů nesoucích nejlepší...
Genesis 45:26...ke svému otci Jákobovi do Kanaánu. Oznámili mu: "Josef žije! Dokonce se stal vládcem celého Egypta!"...
Genesis 45:27...zůstalo zprvu netečné, neboť jim nevěřil. Když mu ale vyřídili všechna slova, která po nich Josef vzkázal,...
Genesis 45:28..."To stačí! Můj syn Josef žije! Půjdu, abych ho spatřil, než umřu!" A tak se Izrael se vším, co měl,...
Genesis 46:6...aby je přivezli, vzali svá stáda i svůj majetekjehož nabyli v Kanaánu, a přišli do Egypta - Jákob a...
Genesis 46:7...do Egypta - Jákob a veškeré jeho potomstvoJeho synové i vnukové přišli s ním, také jeho dcery a...
Genesis 46:8...synů, kteří přišli do Egypta - Jákobjeho synové: Ruben, Jákobův prvorozený. Rubenovi synové:...
Genesis 46:20...v Egyptě narodili synové Manases a Efraim, které mu porodila Asenat, dcera Putifery, kněze z Heliopole....
Genesis 46:26...těch, kdo vyšli z Jákobových beder a přišliním do Egypta (kromě manželek Jákobových synů) - 66 osob....
Genesis 46:27...- 66 osob. Dále pak synové Josefovi, kteří se mu narodili v Egyptě - 2 osoby. Celkem tedy přišlo z...
Genesis 46:29...Gošenu. A když tam dorazili, Josef zapřáhl do svého vozu a vyrazil do Gošenu vstříc svému otci Izraelovi....
Genesis 46:31...Josef pak řekl svým bratrům a celé rodině svého otce: "Půjdu dát faraonovi zprávu, že za mnou z Kanaánu...
Genesis 47:3... "Tvoji služebníci jsou pastevci," odpověděli mu. "Jak my, tak naši otcové." Načež faraonovi řekli:...
Genesis 47:7...mých vlastních stád." Potom Josef přivedl svého otce Jákoba. Když ho postavil před faraona, Jákob...
Genesis 47:8...před faraona, Jákob faraonovi požehnal. Farao se ho zeptal: "Kolik je ti let?" " putování trvá sto třicet...
Genesis 47:9..." putování trvá sto třicet let," odpověděl mu Jákob. "Byl to krátký a těžký život. Zdaleka se...
Genesis 47:10...nevyrovnal putování mých otců." Nato Jákob faraonovi požehnal a odešel od něj. Josef podle faraonova...
Genesis 47:16...odpověděl: "Dejte mi svůj dobytek, a dám vám za něj chléb, když peníze došly." Přiváděli tedy k Josefovi...
Genesis 47:18...po celý rok. A když ten rok uplynul, přišliněmu v dalším roce a řekli: "Nebudeme před svým pánem...
Genesis 47:29...se přiblížil čas Izraelovy smrti, přivolal svého syna Josefa a řekl mu: "Prokaž mi prosím laskavost a...
Genesis 47:31...hrobě." "Udělám, co říkáš," odpověděl JosefOn však řekl: "Přísahej!" A tak mu to odpřisáhl a Izrael se...
Genesis 48:10...zesláblé stářím, takže sotva viděl.) Josef jeněmu přivedl a on je líbal a objímal. Tehdy Izrael Josefovi...
Genesis 48:12...i tvé potomky!" Josef pak oba syny odvedljeho klína a poklonil se tváří k zemi. Pravou rukou...
Genesis 48:17...jak potěr rozmnoží!" Když ale Josef spatřil, že jeho otec položil pravici na Efraimovu hlavu, nelíbilo se...
Genesis 48:18...z Efraimovy hlavy na Manasesovu, a řekl svému otci: "Tak ne, otče. Tenhle je prvorozený - jemu polož...
Genesis 48:19...prvorozený - jemu polož na hlavu svou pravici!" Jeho otec to však odmítl: "Vím, synu, vím. I z něho vzejde...
Genesis 49:9...je Juda; svou kořistí jsi vzrostl, synu můj! Schoulil se, jako lev ulehl, jako lvice - kdo přiměje ho...
Genesis 49:10...Vůdcovská hůl nevzdálí se od Judy, žezlojeho klíně zůstane, než přijde Ten, jemuž náleží a jehož...
Genesis 49:12...víně své roucho vypere, v krvi hroznů svůj šatJeho oči se nad víno třpytí, zuby jeho nad mléko bílé jsou....
Genesis 49:19...Hospodine, čekám na tvé spasení! Gádhorda se na něj nahrne, on se však v patách vrhne za ....
Genesis 49:23... jejíž výhonky se po zdi pnou. Zraňovali ho, stříleli, lukostřelci jej stíhali. Pevný však zůstal...
Genesis 49:24... lukostřelci jej stíhali. Pevný však zůstal jeho luk, přijaly sílu paže rukou jeho z rukou Mocného...
Genesis 49:28...je všech dvanáct izraelských kmenů a takto k nim jejich otec promluvil, když jim žehnal. Každému z nich...
Genesis 49:31...Chetejského jako své vlastní pohřebiště. Tam pochovali Abrahama i jeho ženu Sáru, tam pochovali Izáka i...
Genesis 49:32...pochoval Léu. To pole i s jeskyní, která je na něm, je koupeno od Chetových synů!" A když Jákob dokončil...
Genesis 50:1...vrhl na otcovu tvář, skrápěl ji slzami a líbal ho. Potom Josef přikázal lékařům, kteří mu sloužili, aby...
Genesis 50:2...a líbal ho. Potom Josef přikázal lékařům, kteří mu sloužili, aby jeho otce nabalzamovali. Lékaři...
Genesis 50:3...balzamovali Izraele plných čtyřicet dní (tak dlouho totiž trvá balzamování) a Egypťané za něj drželi smutek...
Genesis 50:4...smutek po sedmdesát dní. Když uplynula doba jeho oplakávání, promluvil Josef k faraonovu dvoru:...
Genesis 50:7... jíž zavázal." Josef se tedy vydal pohřbít svého otce a doprovázelo jej celé faraonovo služebnictvo, jeho...
Genesis 50:8...hodnostáři. Šla také celá Josefova rodinajeho bratři a rodina jeho otce - jen své děti, svůj brav a...
Genesis 50:13...s otcem naložili, jak jim přikázal. Přinesli ho do kanaánské země a pochovali ho v jeskyni na poli...
Genesis 50:14... Po otcově pohřbu se Josef vrátil do Egypta a s ním i jeho bratři a všichni, kdo s ním šli pochovat jeho...
Genesis 50:15...otce. Když si pak Josefovi bratři uvědomili, že jejich otec je mrtev, řekli si: "Co když nás Josef stále...
Genesis 50:18..." Josef se při těch slovech rozplakal. Tehdy jeho bratři šli a padli před ním se slovy: "Hle, jsme tvoji...
Genesis 50:26... Josef zemřel ve věku 110 let. Nabalzamovali ho a uložili v Egyptě do rakve. Toto jsou jména Izraelitů,...
Exodus 1:6... byl v Egyptě. Josef pak zemřel a také všichni jeho bratři a celé to pokolení. Synové Izraele však byli...
Exodus 1:12...zásobovací města Pitom a Rameses. Čím více jej však utiskovali, tím více rostl a tím více se rozmáhal....
Exodus 1:16...Hebrejkám pomáhat při porodu, dávejte pozor, jakého jsou pohlaví: když to bude syn, zabijte ho, když to bude...
Exodus 2:2... Když viděla, jak je krásný, celé tři měsíce ho skrývala. A když ho nemohla skrývat déle, pořídila...
Exodus 2:3...krásný, celé tři měsíce ho skrývala. A když  ho nemohla skrývat déle, pořídila pro něj třtinovou ošatku,...
Exodus 2:4...sestra si stoupla opodál, aby zjistila, co sením bude dít. Vtom se k Nilu přišla koupat faraonova dcera;...
Exodus 2:7...musí být jedno z hebrejských dětí." Tehdy k faraonově dceři přistoupila jeho sestra s otázkou: "Mám ti z...
Exodus 2:10...a kojila je. A když chlapec odrostl, odvedla ho k faraonově dceři a ta ho přijala za syna. Dala mu jméno...
Exodus 2:11...ho z vody." Čas plynul a Mojžíš vyrostl. Jednoho dne zašel ke svým bratrům a viděl jejich těžkou dřinu....
Exodus 2:12...strany, a když viděl, že tam nikdo není, zabil toho Egypťana a zahrabal ho do písku. Když k nim pak přišel...
Exodus 2:15...farao, chtěl Mojžíše dát zabít, ale Mojžíš před ním utekl do midiánské země. Když tam dorazil, posadil se u...
Exodus 2:20..."A kde je?" ptal se Reuel svých dcer. "Proč jste ho tam nechaly? Pozvěte ho k jídlu!" Mojžíš svolil, že u...
Exodus 2:21...Pozvěte ho k jídlu!" Mojžíš svolil, ženěj zůstane. Ten muž mu pak dal svou dceru Siporu. Když...
Exodus 2:22...dal svou dceru Siporu. Když porodila syna, dal mu Mojžíš jméno Geršom, Přistěhovalec, neboť řekl: "Byl...
Exodus 3:2...do pouště, přišel k Boží hoře Oréb. Vtom se mu v ohnivém plameni z prostředku keře ukázal Hospodinův...
Exodus 3:4...podívanou - jak to, že ten keř neshoří!" Když Hospodin viděl, že se Mojžíš přichází podívat, zavolal na...
Exodus 3:5...Mojžíši!" "Zde jsem," odpověděl Mojžíš. Na to mu řekl: "Nepřibližuj se! Zuj si obuv z nohou, neboť místo,...
Exodus 3:18...a tehdy půjdeš s izraelskými stařešiny k egyptskému králi a řekneš mu: ‚Setkal se s námi Hospodin, Bůh...
Exodus 3:20...a udeřím na Egypt všemi divy, které uprostřed něj vykonám. Teprve pak vás propustí. Zároveň nakloním...
Exodus 4:2...Určitě řeknou: ‚Žádný Hospodin se ti neukázal!'" Hospodin se ho zeptal: "Co to máš v ruce?" "Hůl," odpověděl...
Exodus 4:3..."Co to máš v ruce?" "Hůl," odpověděl. Řekl mu: "Hoď ji na zem." Hodil ji tedy na zem a proměnila se v...
Exodus 4:4...se v hada! Mojžíš se před ním dal na útěk, ale Hospodin ho vyzval: "Natáhni ruku a chyť ho za ocas."...
Exodus 4:6...- Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův." Poté Hospodin řekl: "Vlož si ruku do podpaždí." Vložil si tedy...
Exodus 4:7...sníh. "Vlož si ruku znovu do podpaždí," řekl mu potom. Mojžíš si tedy znovu vložil ruku do podpaždí, a...
Exodus 4:11...v ústech!" "Kdo dal člověku ústa?" odpověděl mu Hospodin. "Kdo může někoho učinit němým nebo hluchým,...
Exodus 4:14...můj; pošli prosím někoho jiného." Tehdy se na něj Hospodin rozhněval: "A co tvůj bratr, levita Áron? Mám...
Exodus 4:15... uvidí, bude mít velikou radost. Budešněmu mluvit a vkládat mu slova do úst. pak budu při...
Exodus 4:16...tvých i jeho ústech a naučím vás, co máte dělatOn bude mluvit k lidu za tebe, a tak se stane, že on ti...
Exodus 4:18...s konat divy!" Mojžíš se tedy vrátil ke svému tchánu Jetrovi a řekl mu: "Chtěl bych jít zpátky za...
Exodus 4:21...do Egypta. Mojžíš s sebou vzal také Boží hůlHospodin totiž Mojžíšovi řekl: " se vrátíš do Egypta, buď...
Exodus 4:23...syn, můj prvorozený. Řekl jsem ti: ‚Propusť ho syna, aby mi sloužil.' Ty jsi ho však odmítl propustit....
Exodus 4:24...Na místě, kde cestou nocovali, sením střetl Hospodin a chystal se ho zabít. Sipora však...
Exodus 4:25...však vzala kamenný nůž, odřízla předkožku svého syna, dotkla se s jeho údu a řekla: "Jsi mým...
Exodus 4:26...údu a řekla: "Jsi mým pokrevním ženichem!" A tak ho nechal. ("Pokrevním ženichem" ho tenkrát nazvala kvůli...
Exodus 4:27...ženichem" ho tenkrát nazvala kvůli obřízce.) Hospodin zatím řekl Áronovi: "Jdi na poušť vstříc Mojžíšovi...
Exodus 4:28...ním setkal u Boží hory, políbil ho. Mojžíš pak Áronovi vyprávěl všechno, co mu Hospodin řekl, a jak ho...
Exodus 5:1... padli na kolena a klaněli se. Mojžíš s Áronem tedy šli k faraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin...
Exodus 5:2...na poušti!" Farao odpověděl: "Kdo je to ten Hospodin, že bych ho měl poslechnout a propustit Izrael?...
Exodus 5:21...přišli naproti. Předáci jim řekli: " na vás Hospodin pohlédne a soudí! Zošklivili jste nás faraonovi i...
Exodus 6:1...ještě hůř, a ty svůj lid vůbec nevysvobozuješ!"  Hospodin ale Mojžíšovi řekl: "Teprve teď uvidíš, co s...
Exodus 6:9...'" Mojžíš to pověděl synům Izraele, ale ti ho kvůli své malomyslnosti a těžké dřině ani neslyšeli....
Exodus 6:20... Amram si vzal za ženu svou tetu Jochebed a ta mu porodila Árona a Mojžíše. Amram se dožil věku 137 let....
Exodus 6:23...Uzielovi: Mišael, Elcafan a Sitri. Áron si vzal za ženu Elišebu, dceru Aminadabovu a sestru...
Exodus 6:25...Elkána a Abiasaf - to jsou korachovské rodiny. Áronův syn Eleazar si pak vzal za ženu jednu z Putielových...
Exodus 7:10...a promění se v hada.'" A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonovi a udělali, co jim Hospodin přikázal: Áron...
Exodus 7:15...je neoblomný, odmítá propustit lid. Ráno jdi za ním. půjde farao k vodě, půjdeš mu naproti a na břehu...
Exodus 7:16...sebou tu hůl, která se proměnila v hada, a řekni mu: ‚Hospodin, Bůh Hebrejů, k tobě poslal se slovy:...
Exodus 7:20... dokonce i ve džberech a džbánech." Mojžíš s Áronem tedy učinili, jak Hospodin přikázal. Zvedl hůl, a když...
Exodus 7:26...sedm dní poté, co Hospodin udeřil na NilHospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu:...
Exodus 8:5...lid propustím, aby obětovali Hospodinu." Mojžíš mu odvětil: "Sděl mi laskavě, kdy to být. Budu se za...
Exodus 8:16... Jak Hospodin předpověděl, neposlechl jeHospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, a farao...
Exodus 8:20...a tvým lidem. To znamení se stane zítra.'" A Hospodin tak učinil: Ve faraonově paláci, v domě jeho...
Exodus 8:25...se za ." Mojžíš odpověděl: "Budu se modlitHospodinu hned, jak od tebe odejdu. To mračno much opustí...
Exodus 8:27...odešel od faraona a modlil se k HospodinuHospodin splnil Mojžíšovu prosbu a zbavil faraona, jeho...
Exodus 9:1...se však farao zatvrdil a lid nepropustil.  Hospodin tedy Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi a řekni mu:...
Exodus 9:8...Farao však zůstal zatvrzelý a lid nepropustilHospodin tedy Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Naberte si plné...
Exodus 9:10...A tak vzali popel z pece, postavili se před faraona, a když jej Mojžíš vyhodil k nebi, vypukly na lidech i...
Exodus 9:13...Mojžíšovi předpověděl, neposlechl je. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Časně ráno vstaň, postav se před...
Exodus 9:18...hrozné krupobití, jaké v Egyptě nebylo ode dne jeho založení doteď. Rychle nech odvést svá stáda a vše,...
Exodus 9:29...vás, se tu nemusíte zdržovat." Mojžíš mu odpověděl: "Jakmile vyjdu z města a vzepnu ruce k...
Exodus 9:34... pokračoval zarytě ve svém hříchu, stejně jako jeho dvořané. Farao zůstal neoblomný. Jak Hospodin skrze...
Exodus 10:1...předpověděl, Izraelity nepropustil. Tehdy Hospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi k faraonovi. Zatvrdil jsem ho...
Exodus 10:3... že jsem Hospodin." A tak šel Mojžíš s Áronem k faraonovi a řekli mu: "Takto praví Hospodin, Bůh...
Exodus 10:28...hrdost, a tak je nebyl ochoten propustit. Farao mu řekl: "Odejdi ode mne a chraň se mi znovu chodit na oči....
Exodus 11:3...žena svou sousedku o stříbrné a zlaté šperky." A Hospodin naklonil Egypťany přízní k jeho lidu. Samotný...
Exodus 11:5...prvorození v egyptské zemi zemřou, od prvorozeného syna faraonova, jenž měl sedět na jeho trůnu, po...
Exodus 12:5...kolik kdo sní. Budete mít beránka bez vady, ročního samce; vezmete jej z ovcí nebo koz. Budete ho mít u sebe...
Exodus 12:6...samce; vezmete jej z ovcí nebo koz. Budete ho mít u sebe do čtrnáctého dne tohoto měsíce, kdy ho za...
Exodus 12:7...a potřou obě veřeje i nadpraží domů, v nichž ho budou jíst. Tu noc budou jíst maso pečené na ohni a...
Exodus 12:9...budou je jíst s trpkými bylinami. Nejezteněj nic syrového nebo vařeného ve vodě - jen pečené na ohni...
Exodus 12:10...na ohni, s hlavou, nohama i vnitřnostmi. Nicněho nenecháte do rána. Pokud z něj do rána něco zbude,...
Exodus 12:11...do rána něco zbude, spálíte to v ohni. A takto ho budete jíst: budete mít přepásaná bedra, na nohou obuv a...
Exodus 12:14...vyhne. Tento den pro vás bude památný. Budete jej slavit jako Hospodinovu slavnost, budete jej slavit ve...
Exodus 12:21...vezměte si ze stáda kus pro své rodiny a zabijte jej pro Hod beránka. Pak vezměte svazek yzopu, namočte jej...
Exodus 12:22...Hod beránka. Pak vezměte svazek yzopu, namočte jej do misky s krví a tou krví potřete nadpraží i obě...
Exodus 12:29... jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. O půlnoci pak Hospodin v egyptské zemi pobil všechny prvorozené - od...
Exodus 12:30... noci byl farao vzhůru, tak jako všichni jeho dvořané a všichni Egypťané. V Egyptě propukl hrozný...
Exodus 12:33...i mně." Egypťané pak lid pobízeli, aby urychlili jeho odchod ze země, neboť si říkali: "Všichni pomřeme!"...
Exodus 12:43...Izraele ve svých pokoleních budou držet strážHospodin Mojžíšovi a Áronovi řekl: "Toto jsou ustanovení o...
Exodus 12:44...žádný cizinec. Každý otrok koupený za peníze ho smí jíst, bude-li obřezán. Nesmí ho jíst přistěhovalec...
Exodus 12:45...za peníze ho smí jíst, bude-li obřezán. Nesmí ho jíst přistěhovalec ani nádeník. Musí být sněden v jednom...
Exodus 12:46...ho jíst přistěhovalec ani nádeníkMu být sněden v jednom domě - nic z jeho masa nevyneseš z...
Exodus 12:48...to bude činit celá izraelská obec. Kdyby chtěl Hospodinův Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u tebe,...
Exodus 13:13...prvního vrhu tvého dobytka patří Hospodinu. Každého osla otvírajícího lůno však vyplatíš jehnětem; kdybys ho...
Exodus 13:14...tvůj syn zeptá: ‚Co to znamená?' odpovíš mu: ‚Hospodin nás vyvedl z Egypta, z domu otroctví, silou...
Exodus 14:4...v zemi, sevřela je poušť!' Tehdy posílím faraonovo odhodlání, takže je bude pronásledovat. Tehdy se na...
Exodus 14:5...Hospodin." A tak se stalo. Když bylo egyptskému králi oznámeno, že lid uprchl, srdce faraona i jeho...
Exodus 14:9... kteří se opovážili odejít. Egypťané je pronásledovali - všechny faraonovy vozy, jeho jezdci i celé...
Exodus 14:17...skrz moře suchou nohou. sám zatím posílím odhodlání Egypťanů, takže vejdou do moře za vámi. Tehdy se...
Exodus 14:18...jezdcích. Tehdy Egypťané poznají, že jsem Hospodin - se oslavím na faraonovi i na jeho vozech a...
Exodus 14:23...byly stěnou po pravici i levici! Egypťané je pronásledovali - všichni faraonovi koně, jeho vozy i jezdci -...
Exodus 14:27...na původní místo a Egypťané utíkali proti němu. Tak Hospodin vmetl Egypťany doprostřed moře. Jak se...
Exodus 14:31...na břehu moře. Izrael viděl velikou moc, kterou Hospodin prokázal na Egypťanech, a tak se lid bál Hospodina...
Exodus 15:2...i s jezdcem smetl do moře! síla, píseň je Hospodin, to on se stal mým spasením. Toto je můj Bůh a ...
Exodus 15:3...ho chci chválit, Bůh mého otce, chci ho velebitHospodin je udatný bojovník, jeho jméno zní: Hospodin....
Exodus 15:4...udatný bojovník, jeho jméno zní: Hospodin. Faraonovy vozy i s jeho vojskem do moře svrhl, nejlepší z jeho...
Exodus 15:13...pravici, země je pohltila. Lidjejž jsi vykoupil, však láskou provázíš, svou silou zvolna...
Exodus 15:25... "Co máme pít?" říkali. Mojžíš tedy volalHospodinu a Hospodin mu ukázal kus dřeva. Když jej hodil do...
Exodus 15:26...vyzkoušel. Řekl: "Budeš-li opravdu poslouchat Hospodina, svého Boha, činit, co on považuje za správné,...
Exodus 16:8...reptáte proti nám?" Mojžíš pokračoval: " vám Hospodin večer k jídlu maso a ráno chléb do sytosti,...
Exodus 16:33...na poušti, když jsem vás vyvedl z Egypta." Áronovi pak Mojžíš řekl: "Vezmi džbán, naplň jej omerem many...
Exodus 16:34...je to uchováno pro všechna vaše pokolení." A tak jej Áron postavil před Truhlou svědectví, aby to bylo...
Exodus 17:3... "Proč jsi nás vyvedl z Egypta?" vyčítali mu. "Abys nás i s našimi syny a dobytkem umořil žízní?!"...
Exodus 17:10...a budu mít v ruce Boží hůl." Jozue udělal, jak mu Mojžíš řekl, a bojoval s Amalekem. Mojžíš, Áron a Hur...
Exodus 17:12...Mojžíšovi ztěžkly ruce, vzali kámen, přistrčili ho pod něj a on si na něj sedl. Áron a Hur mu pak podpírali...
Exodus 17:13... do západu slunce. Tak Jozue porazil Amalekajeho lid mečem. Hospodin potom Mojžíšovi řekl: "Zapiš to na...
Exodus 17:15...zpod nebe." Tehdy Mojžíš postavil oltář a nazval jej "Hospodin je korouhev." Řekl totiž: "Ruka nad...
Exodus 18:2... co Mojžíš odeslal svou ženu Siporu, vzal ji jeho tchán Jetro k sobě spolu s jejími dvěma syny. První se...
Exodus 18:5...mečem." Mojžíšův tchán Jetro tedy přišeljeho syny a manželkou na poušť, kde Mojžíš tábořil u Boží...
Exodus 18:7...manželkou a oběma jejími syny." Mojžíš vyšel svému tchánovi vstříc, poklonil se a políbil ho. Když se jeden...
Exodus 18:13...a hodovali s Mojžíšovým tchánem před Bohem. Druhého dne se Mojžíš posadil, aby soudil lid, a lid stál před...
Exodus 18:15...lid stojí od rána do večera před tebou?" Mojžíš mu odpověděl: "Lid se ke mně přichází ptát Boha. Když mají...
Exodus 18:17...Boží ustanovení a pokyny." Mojžíšův tchán mu řekl: "To, co děláš, není dobré. Úplně se vyčerpáš - ty...
Exodus 18:18... který je s tebou. Ten úkol je nad tvé síly, sám jej nezvládneš. Proto teď poslechni, poradím ti a Bůh...
Exodus 18:19...s tebou: Ty zastupuj lid před Bohem a přinášejněmu nesnadné věci. Vysvětluj lidu ustanovení a pokyny a...
Exodus 18:24...lid dojde na své místo v pokoji." Mojžíš tedy svého tchána poslechl a udělal všechno, co mu řekl. Mojžíš...
Exodus 19:3...naproti hoře. Mojžíš pak vystoupil k BohuHospodin na něj z hory zavolal: "Toto promluvíš k domu...
Exodus 19:7...z lidu a předložil jim všechna tato slova, jež mu Hospodin přikázal. Všechen lid mu společně odpověděl:...
Exodus 19:8...slova, jež mu Hospodin přikázal. Všechen lid mu společně odpověděl: "Budeme dělat vše, co Hospodin...
Exodus 19:19...rohu sílilo stále více, Mojžíš mluvil a Bůh mu odpovídal hromovým hlasem. Hospodin sestoupil na vrchol...
Exodus 19:21...Mojžíše na vrchol hory a ten tam vystoupilHospodin Mojžíšovi řekl: "Jdi dolů a varuj lid, se...
Exodus 20:7...a zachovávají přikázání. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil...
Exodus 20:11...ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich,...
Exodus 20:17...o svém bližním. Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku,...
Exodus 20:20...se. Bůh přišel proto, aby vás vyzkoušel a abyste ho měli v úctě, abyste nehřešili." Lid tedy zůstal stát...
Exodus 20:24...ze zlata. Uděláš mi pouze hliněný oltář a na něm budeš obětovat své zápalné a pokojné oběti, svůj brav i...
Exodus 20:25...ti. Jestliže mi uděláš kamenný oltář, nestav jej z tesaných kamenů; dotkneš-li se jej dlátem, znesvětíš...
Exodus 21:3...sám, odejde sám; jestliže měl ženu, odejdením i jeho žena. Jestliže mu jeho pán dal ženu a ta mu...
Exodus 21:4...měl ženu, odejde s ním i jeho žena. Jestliže mu jeho pán dal ženu a ta mu porodila syny nebo dcery,...
Exodus 21:6...ženu a své syny, nechci odejít na svobodu,' pak ho jeho pán přivede před Boha; přivede ho ke dveřím nebo k...
Exodus 21:11...styku. Jestliže toto trojí nesplní, bude od něj moci odejít zadarmo, bez výkupného." "Kdo udeří člověka...
Exodus 21:13...udeří člověka tak, že zemře, musí zemřít. Pokud mu však neukládal o život, ale Bůh ho vydal do jeho ruky,...
Exodus 21:16...otce nebo matku, musí zemřít. Kdo unese člověkamu zemřít, byl dotyčný prodán anebo nalezen v jeho...
Exodus 21:19... ale klesne na lůžko a potom vstane a bude moci chodit venku o holi, bude ten, kdo ho udeřil, zproštěn...
Exodus 21:20...zisk a náklady na léčení. Když někdo udeří svého otroka nebo děvečku holí tak, že mu zemře pod rukou,...
Exodus 21:21...naživu den nebo dva, nebude pomstěn, neboť je jeho majetkem. Když se budou muži prát a uhodí těhotnou...
Exodus 21:22...pomstěn, neboť je jeho majetkem. Když se budou muži prát a uhodí těhotnou ženu tak, že z vyjde plod,...
Exodus 21:28...je na svobodu za ten zub. Když býk potrká muže nebo ženu tak, že zemřou, musí být ten býk ukamenován...
Exodus 21:29...ale byl ten býk trkavý od dřívějškajeho majitel byl varován, ale nehlídal ho a ten býk zabije...
Exodus 21:30...býk ukamenován a zemře i jeho majitel. Jestliže mu bude uloženo výkupné, výplatou za svůj život vše, co...
Exodus 21:31...vše, co mu bude uloženo. býk potrká něčího syna nebo dceru, bude s ním naloženo podle téhož zákona....
Exodus 21:34... býk nebo osel, vyrovná se majitel jámyjeho majitelem: mu peníze a mrtvé zvíře si nechá. Když...
Exodus 21:35...potrká sousedova býka tak, že pojde, prodají živého býka a peníze za něj si rozdělí napůl; také o mrtvé...
Exodus 21:36...vědělo, že býk byl trkavý již od dřívějška, ale jeho majitel ho nehlídal, musí nahradit býka za býka a toho...
Exodus 21:37... Když někdo ukradne býka nebo beránka a zabije ho nebo prodá, nahradí býka pěti dobytčaty a beránka čtyřmi...
Exodus 22:1...a bude udeřen tak, že zemře, nebude ten, kdo ho udeřil, vinen prolitou krví. Jestliže se to však stane...
Exodus 22:3...čím, bude za svou krádež prodán. Jestliže seněj to, co ukradl, najde živé - býk, osel nebo beránek -...
Exodus 22:13...se nahrazovat nebude. Když si někdo od svého bližního vypůjčí zvíře a ono zchromne nebo pojde, když u...
Exodus 22:16...ni zaplatit věno a vzít si ji za ženu. Jestliže mu ji dívčin otec odmítne dát, musí mu svůdce odvážit...
Exodus 22:20...samotného Hospodina, propadne klatbě. Přistěhovalci neubližuj ani ho neutiskuj - vždyť jste sami byli...
Exodus 22:24...vašich dětí sirotci. Jestliže půjčíš peníze někomu z mého lidu, chudákovi, který je s tebou, nechovej se k...
Exodus 22:25...mu úrok. Jestliže vezmeš do zástavy plášť svého bližního, vrať mu ho do západu slunce. Vždyť je to jeho...
Exodus 22:26... vrať mu ho do západu slunce. Vždyť je to jeho jediná přikrývka, tím pláštěm přikrývá svou nahotu! V...
Exodus 22:29...skotem a bravem: sedm dní zůstane u matky, osmého dne jej dáš mně. Buďte pro svatí. Nejezte maso...
Exodus 23:3...pod vlivem většiny. Nestraň ani chudákovijeho při. Když narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho...
Exodus 23:4...chudákovi v jeho při. Když narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho osla, který zabloudil, poctivě mu...
Exodus 23:5...mu jej přiveď zpátky. Když uvidíš osla někoho, kdo nenávidí, jak leží pod svým břemenem, neopouštěj...
Exodus 23:15...ročně mi budeš slavit slavnost. Zachovávej Slavnost nekvašených chlebů. Po sedm dní jez...
Exodus 23:19...nezbude. Nejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle v mléce jeho matky."...
Exodus 23:21...a přivedl na místo, které jsem připravil. Měj ho ve vážnosti a poslouchej ho, nepopouzej ho. Neodpustí...
Exodus 23:22...- vždyť v něm přebývá jméno! Budeš-li jej však opravdu poslouchat a činit vše, co říkám, budu...
Exodus 24:2...izraelských stařešinů se budete zdálky klanět. K Hospodinu však přistoupí jen Mojžíš, oni se nepřibližují...
Exodus 24:10...vystoupilo na horu a spatřili Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo něco jako safírové dláždění, jasné jako...
Exodus 24:13...které jsem napsal k jejich vyučování." Mojžíšjeho pomocník Jozue tedy vstali a Mojžíš vystoupil na Boží...
Exodus 25:9...přebýval uprostřed nich. Příbytek a veškeré jeho vybavení uděláte přesně podle vzoru, který ti ukážu."...
Exodus 25:24...loket široký a jeden a půl lokte vysoký. Obložíš jej čistým zlatem a po jeho obvodu uděláš zlatý věnec....
Exodus 25:25...a po jeho obvodu uděláš zlatý věnec. Uděláš po jeho obvodu také na dlaň širokou obrubu a kolem další...
Exodus 25:26...širokou obrubu a kolem další zlatý věnec. Zhotovíš k němu také čtyři zlaté kruhy, které připevníš ke...
Exodus 25:29...je zlatem; na nich se bude stůl nosit. Vyrobíšněmu také mísy, pohárky, konvice a číše na úlitby; uděláš...
Exodus 25:31...chleby předložení." "Dále vyrobíš svícen z čistého zlata. Svícen bude mít tepanou patu i dřík a budou z něj...
Exodus 25:32...z něj vystupovat pohárky, pupeny a květy. Z jeho boků bude vycházet šest prutů: tři pruty z jedné...
Exodus 25:35...mandlovité pohárky s pupeny a květy. Pod jedním párem prutů, jež z něj vystupují, bude jeden pupen, pod...
Exodus 25:37...to bude vytepáno z jednoho kusu čistého zlata. Zhotovíš k němu také sedm kahanů. Kahany se nasadí tak, aby...
Exodus 26:13...houně bude splývat přes zadní stranu PříbytkuOnen loket, o který budou stanové houně z jedné i druhé...
Exodus 27:2... pět loket na šířku a tři lokte na výšku. V jeho čtyřech koutech vytvaruješ rohy, jež budou vystupovat...
Exodus 27:3...misky, vidlice a pánvice na oharky. Veškeré jeho náčiní vyrobíš z bronzu. Zhotovíš k němu také mřížový...
Exodus 27:4...oharky. Veškeré jeho náčiní vyrobíš z bronzu. Zhotovíš k němu také mřížový rošt z bronzu a na jeho čtyři...
Exodus 27:8...po obou bocích oltáře, aby se dal nosit. Uděláš jej dutý, z desek. udělají vše podle toho, jak ti bylo...
Exodus 27:19...pro veškerou službu v Příbytku včetně všech jeho kolíků a všech kolíků nádvoří bude z bronzu." "Přikaž...
Exodus 27:21...zapalovat svícen. Ve Stanu setkávání, před oponou zastírající Svědectví, o něj bude Áron se svými syny...
Exodus 28:1...pokolení synů Izraele." "Přiveď k sobě svého bratra Árona a jeho syny z řad Izraelitů, aby mi konali...
Exodus 28:4...konal kněžskou službu. Toto jsou roucha, která zhotoví: náprsník, efod, plášť, tkaná suknice, turban a...
Exodus 28:15...stočené řetízky připevníš k těm obroučkám. Dále zhotovíš umně tkaný náprsník Božích rozhodnutí. Zhotovíš jej...
Exodus 28:17...a dvojitý, na píď dlouhý a na píď široký. Celý jej posázíš čtyřmi řadami drahých kamenů: v první řadě...
Exodus 28:23...dva zlaté kroužky, které připevníš na oba jeho horní okraje. Ty dvě zlaté šňůry pak připevníš k oběma...
Exodus 28:26...dva zlaté kroužky, které připevníš ke dvěma dolním okrajům náprsníku, k jeho vnitřní obrubě. Dále vyrobíš...
Exodus 28:27...k dolní části obou ramenních dílů efodu, těsnějeho švu nad tkaným pásem efodu. Náprsník pak bude modrou...
Exodus 28:28...bude spočívat na tkaném pásu efodu a nebude od něj odstávat. Kdykoli bude Áron vstupovat do svatyně,...
Exodus 28:32...zhotovíš plášť, celý z modré látky. Uprostřed něj bude otvor pro hlavu, jenž bude mít dokola tkanou...
Exodus 28:33...otvor pancíře; plášť se nebude trhat. Podél celého jeho spodního lemu udělej granátová jablka z modré,...
Exodus 28:36... a tak nezemře. Vyrobíš také štítek z čistého zlata a jako na pečeť na něj vyryješ: Svatý Hospodinu....
Exodus 28:37...na něj vyryješ: Svatý Hospodinu. Modrou šňůrou jej zepředu připevníš na turban. Áron jej bude mít na čele...
Exodus 28:38...šňůrou jej zepředu připevníš na turban. Áron jej bude mít na čele a bude snímat nepravosti synů...
Exodus 28:41...jim je ke slávě a ozdobě. do nich oblékneš svého bratra Árona a jeho syny, pomažeš je, pověříš a posvětíš...
Exodus 28:43...nahotu: budou jim sahat od beder po stehna. Áron a jeho synové je budou nosit, kdykoli budou vcházet do...
Exodus 29:4...s tím býčkem a oběma berany. Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je...
Exodus 29:5...je vodou. Vezmeš kněžská roucha a oblékneš Áronovi suknici, plášť patřící k efodu, efod i náprsník a...
Exodus 29:6...a opášeš ho tkaným pásem efodu. Na hlavu mu nasadíš turban a na turban připevníš korunu svatosti....
Exodus 29:7...turban a na turban připevníš korunu svatosti. Nakonec vezmeš olej pomazání, vyliješ mu jej na hlavu a...
Exodus 29:8... vyliješ mu jej na hlavu a pomažeš ho. Přivedeš jeho syny a oblékneš jim suknice. Přepášeš je šerpami,...
Exodus 29:9...a oblékneš jim suknice. Přepášeš je šerpami, Árona i jeho syny, a uvážeš jim pokrývky hlavy. Kněžství jim...
Exodus 29:10...Přivedeš před Stan setkávání býčka a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu. Býčka pak před...
Exodus 29:14...na nich, a necháš to dýmat na oltáři. Maso z toho býčka, jeho kůži a výkaly však spálíš na ohni venku za...
Exodus 29:15...táborem. Je to oběť za hřích. Potom vezmeš prvního berana a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu....
Exodus 29:16...mu vloží ruce na hlavu. Berana zabiješ, vezmeš jeho krev a pokropíš oltář ze všech stran. Potom berana...
Exodus 29:19...vůně, ohnivá oběť Hospodinu. Potom vezmeš druhého berana a Áron a jeho synové mu vloží ruce na hlavu....
Exodus 29:20...ruce na hlavu. Berana zabiješ, vezmeš trochu jeho krve a potřeš lalůček Áronova ucha, lalůček pravého...
Exodus 29:21... a trochu oleje pomazání a postříkáš tím Árona a jeho roucha a s ním i jeho syny a jejich roucha. Tak...
Exodus 29:24...olejem a jednu placku. To všechno vložíš Áronovi a jeho synům do dlaní, aby to zvedáním nabízeli...
Exodus 29:27...pozvedá a odevzdává z berana pověření, náleží Áronovi a jeho synům. Áron a jeho synové to budou věčným...
Exodus 29:28...berana pověření, náleží Áronovi a jeho synům. Áron a jeho synové to budou věčným ustanovením přijímat od...
Exodus 29:29...obětí jako jejich příspěvek Hospodinu. Áronova svatá roucha připadnou po něm jeho synům, aby v nich...
Exodus 29:30...a pověřeni. Syn, který se stane knězem po něm, je bude oblékat po sedm dní, kdy bude vcházet do Stanu...
Exodus 29:31...do Stanu setkávání, aby konal službu ve svatyniOnoho berana pověření vezmeš a jeho maso uvaříš na svatém...
Exodus 29:32...vezmeš a jeho maso uvaříš na svatém místě. Áron a jeho synové budou u vchodu do Stanu setkávání jíst...
Exodus 29:35...se to jíst, neboť je to svaté. Takto naložíš s Áronem a s jeho syny, přesně jak jsem ti přikázal. Budeš je...
Exodus 29:36...budeš pro smíření obětovat býčka za hřích. Vykonáš na oltáři obřad smíření, abys jej očistil od hříchu, a...
Exodus 29:37... Po sedm dní budeš očišťovat oltář, abys jej posvětil. Tak bude oltář svatosvatý. Cokoli se dotkne...
Exodus 29:44...slávou. Posvětím Stan setkávání i oltář, také Árona a jeho syny posvětím, aby mi konali kněžskou službu....
Exodus 30:2...loket na šířku; na výšku dva lokte a něj vystupují rohy. Obložíš jej čistým zlatem: jeho vršek,...
Exodus 30:3... dva lokte a z něj vystupují rohy. Obložíš jej čistým zlatem: jeho vršek, jeho stěny kolem dokola i...
Exodus 30:4...jeho obvodu uděláš zlatý věnec. Pod tím věncemněmu na obou bocích připevníš dva zlaté kruhy, a to po obou...
Exodus 30:7...Svědectví, kde se s tebou budu setkávat. Áron na něm bude pálit vonné kadidlo. Bude je pálit každé...
Exodus 30:9...stále, po všechna vaše pokolení. Nezapálíte na něm nepatřičné kadidlo ani zápalnou ani moučnou oběť,...
Exodus 30:10...na něj ani úlitbu. Jen jednou za rok vykoná Áron na jeho rozích obřad smíření. Po všechna vaše...
Exodus 30:18...promluvil k Mojžíšovi: "Zhotov bronzové umyvadlo s bronzovým podstavcem. Postav je...
Exodus 30:19...a oltářem a nalij do něj vodu. Tou si pak Áron a jeho synové budou omývat ruce a nohy. Kdykoli budou...
Exodus 30:21... To pro bude věčné ustanovení - pro Árona i pro jeho símě po všechna jejich pokolení." Hospodin...
Exodus 30:27...setkávání i Truhlu svědectví, stůl s veškerým jeho náčiním, svícen s jeho náčiním, kadidlový oltář, oltář...
Exodus 30:28...oltář, oltář pro zápalné oběti s veškerým jeho náčiním a také umyvadlo s podstavcem. Tak je posvětíš...
Exodus 30:30...se jich dotkne, bude svaté. Pomažeš také Árona s jeho syny a posvětíš je, aby mi konali kněžskou...
Exodus 31:3...Uriho, syna Hurova z pokolení Juda. Naplnil jsem ho Božím Duchem - zručností, důvtipem a znalostí každého...
Exodus 31:6...dřevo a ovládal každé řemeslo. Hle, přidal jsem mu také Oholiaba, syna Achisamachova z pokolení Dan. A...
Exodus 31:8...ležící na , veškeré náčiní stanu, stůljeho náčiní, svícen z čistého zlata a všechno jeho náčiní,...
Exodus 31:9...oltář, oltář pro zápalné oběti a všechno jeho náčiní, umyvadlo i jeho podstavec, svatá bohoslužebná...
Exodus 31:10...jeho náčiní, umyvadlo i jeho podstavec, svatá bohoslužebná roucha kněze Árona, roucha jeho synů ke konání...
Exodus 31:18... ale sedmého dne odpočinul a nabral dech." Když Hospodin k Mojžíšovi na hoře Sinaj domluvil, dal mu dvě...
Exodus 32:1...Božím prstem. Když lid viděl, že se Mojžíšhory dlouho nevrací, shromáždili se kolem Árona. "Honem,...
Exodus 32:8...jim přikázal. Odlili sochu telete, klaněli se mu, obětovali mu a říkali: ‚Toto je tvůj bůh, Izraeli, ten...
Exodus 32:11...z tebe učiním veliký národ!" Mojžíš se snažil Hospodina, svého Boha, upokojit: "Hospodine, proč hoříš...
Exodus 32:26...se tedy k bráně tábora a zvolal: "Kdo je Hospodinův, ke mně!" Shromáždili se kolem něj všichni...
Exodus 32:30... Tak na sebe dnes přivedete požehnání." Druhého dne Mojžíš lidu řekl: "Spáchali jste veliký hřích. Nyní...
Exodus 33:7...bez ozdob. Mojžíš bral stan a vztyčoval si jej venku za táborem, daleko od tábora. Nazval jej Stan...
Exodus 33:11...a klaněli se, každý u vchodu do svého stanuHospodin mluvíval s Mojžíšem tváří v tvář, jako mluví...
Exodus 33:15...půjde s tebou a dám ti odpočinout." Mojžíš mu řekl: "Nemá-li s námi jít tvá přítomnost, nikam nás...
Exodus 34:4...tedy vytesal dvě kamenné desky podobné těm prvním. Brzy ráno pak vstal, vystoupil na horu Sinaj, jak mu...
Exodus 34:5...přikázal, a v ruce nesl dvě kamenné deskyHospodin sestoupil v oblaku a postavil se k němu. Tehdy...
Exodus 34:6...se k němu. Tehdy vyslovil jméno HospodinHospodin prošel kolem něj a volal: "Hospodin, Hospodin! Bůh...
Exodus 34:20... to bude býk či beran. Osla otvírajícího lůno však vyplatíš jehnětem; kdybys ho nemohl vyplatit,...
Exodus 34:26...nezbude. Nejlepší prvotiny své země přines do domu Hospodina, svého Boha. Nevař kůzle v mléce jeho matky."...
Exodus 34:29... totiž Desatero, zapsal na desky. Cestouhory Sinaj nesl Mojžíš v rukou dvě Desky svědectví. Mojžíš...
Exodus 34:30...od rozhovoru s Hospodinem září tvář. Když pak Áron a všichni Izraelité Mojžíše spatřili, hle, tvář mu...
Exodus 34:31...přiblížit. Mojžíš je však zavolal, a tak seněmu Áron i všichni předáci obce vrátili a Mojžíš s nimi...
Exodus 34:32... Potom přistoupili všichni synové Izraeleon jim vyřídil všechno, o čem s ním Hospodin mluvil na hoře...
Exodus 34:34...si obličej rouškou. Kdykoli ale vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, Mojžíš tu roušku odkládal,...
Exodus 35:11... a vyrobte vše, co Hospodin přikázal: Příbytekjeho stan a pokrývku, jeho spony, rámy, svlaky, sloupy a...
Exodus 35:13...její tyče a slitovnici, zastírající oponu, stůljeho tyče a všechno náčiní, chleby předložení, svícen, jeho...
Exodus 35:14...a všechno náčiní, chleby předložení, svícenjeho náčiní a kahany, olej ke svícení, kadidlový oltář a...
Exodus 35:15...a kahany, olej ke svícení, kadidlový oltářjeho tyče, olej pomazání a vonné kadidlo, vchodový závěs ke...
Exodus 35:16...ke vchodu do Příbytku, oltář pro zápalné obětijeho bronzový rošt, tyče a všechno jeho náčiní, umyvadlo a...
Exodus 35:19...Příbytku, kolíky nádvoří a jejich lana, bohoslužebná roucha pro službu ve svatyni, svatá roucha kněze...
Exodus 35:21...- každý, kdo cítil nutkání, každý, kdo měl ochotného ducha - a přinášeli Hospodinu příspěvek na přípravu...
Exodus 35:31...syna Uriho, syna Hurova z pokolení Juda. Naplnil ho Božím Duchem - zručností, důvtipem a znalostí každého...
Exodus 35:34... opracovával dřevo a ovládal každé řemeslo. Dal mu také schopnost vyučovat, jemu i Oholiabovi, synu...
Exodus 36:3...přispěli na práci při stavbě svatyně. Lidé mu ale každé ráno přinášeli stále další dobrovolné dary....
Exodus 36:38...a šarlatové látky a ze soukaného kmentu a k němu pět sloupů s háčky. Jejich hlavice a příčky obložili...
Exodus 37:11...loket široký a jeden a půl lokte vysoký. Obložil jej čistým zlatem a po jeho obvodu udělal zlatý věnec....
Exodus 37:12...a po jeho obvodu udělal zlatý věnec. Udělal po jeho obvodu také na dlaň širokou obrubu a kolem další...
Exodus 37:13...obrubu a kolem další zlatý věnec. Ulilněmu také čtyři zlaté kruhy, které připevnil ke čtyřem...
Exodus 37:17...a to z čistého zlata. Vyrobil také svícen z čistého zlata. Svícen měl tepanou patu i dřík a vystupovaly z...
Exodus 37:18...a vystupovaly z něj pohárky, pupeny a květy. Z jeho boků vycházelo šest prutů: tři pruty svícnu z jedné...
Exodus 37:21...mandlovité pohárky s pupeny a květy. Pod jedním párem prutů, jež z něj vystupují, byl jeden pupen, pod...
Exodus 37:25...tímto náčiním vyrobil z talentu čistého zlata. Zhotovil také kadidlový oltář z akáciového dřeva. Byl...
Exodus 37:26...měl dva lokte a vystupovaly z něj rohy. Obložil jej čistým zlatem: jeho vršek, jeho stěny kolem dokola i...
Exodus 37:27...jeho obvodu udělal zlatý věnec. Pod tím věncemněmu na obou bocích připevnil dva zlaté kruhy, a to po obou...
Exodus 38:2... pět loket na šířku a tři lokte na výšku. V jeho čtyřech koutech vytvaroval rohy vystupující z oltáře a...
Exodus 38:3...obětní misky, vidlice a pánvice na uhlí; veškeré jeho náčiní vyrobil z bronzu. K oltáři zhotovil také...
Exodus 38:4...veškeré jeho náčiní vyrobil z bronzu. K oltáři zhotovil také mřížový rošt z bronzu a připevnil jej zespodu...
Exodus 38:7...bocích oltáře, aby se na nich dal nosit. Udělal jej dutý, z desek. Bronzové umyvadlo a jeho bronzový...
Exodus 38:8...na nich dal nosit. Udělal jej dutý, z desek. Bronzové umyvadlo a jeho bronzový podstavec vyrobil ze...
Exodus 38:19...vysoký 5 loket, tak jako zástěny nádvoří. K němu patřily čtyři sloupy se čtyřmi bronzovými patkami a...
Exodus 38:23...všechno, co Hospodin přikázal Mojžíšovi. S ním byl Oholiab, syn Achisamachův z pokolení Dan, zručný v...
Exodus 38:30...jako dar bylo 70 talentů a 2 400 šekelů. Z něj byly vyrobeny patky ke vchodu do Stanu setkávání,...
Exodus 39:5...ramenní díly, aby byl spojen. Tkaný pás, který jej obepínal, byl stejně jako efod ze zlata, z modré,...
Exodus 39:9...kmentu. Náprsník byl čtvercový; udělali jej dvojitý, po přehnutí byl na píď dlouhý a na píď široký....
Exodus 39:10...byl na píď dlouhý a na píď široký. Posázeli jej čtyřmi řadami drahých kamenů: v první řadě rubín, topas...
Exodus 39:19...dva zlaté kroužky, které připevnili ke dvěma dolním okrajům náprsníku, k jeho vnitřní obrubě. Dále vyrobili...
Exodus 39:20...k dolní části obou ramenních dílů efodu, těsnějeho švu nad tkaným pásem efodu. Náprsník pak modrou šňůrou...
Exodus 39:21...efodu. Náprsník pak modrou šňůrou přivázali za jeho kroužky ke kroužkům efodu. Takto spočíval na tkaném...
Exodus 39:23...také plášť celý utkaný z modré látky. Uprostřed něj byl otvor, jako bývá v pancíři, s tkanou obrubou, aby...
Exodus 39:27...služba, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Pro Árona a jeho syny utkali kmentové suknice, kmentový turban,...
Exodus 39:30...přikázal Mojžíšovi. Vyrobili také štítek z čistého zlata, totiž korunu svatosti, a jako na pečeť na něj...
Exodus 39:31...na něj vyryli: Svatý Hospodinu. Připevniliněmu modrou šňůru, aby mohl být přivázán na vrchol turbanu,...
Exodus 39:33...přinesli Příbytek k Mojžíšovi: Stan a všechno jeho náčiní, jeho spony, rámy, svlaky, sloupy a patky,...
Exodus 39:36... její tyče a slitovnici, stůl a všechno jeho náčiní, chleby předložení, svícen z čistého zlata,...
Exodus 39:37...jeho náčiní, chleby předložení, svícen z čistého zlata, jeho uspořádané kahany a všechno náčiní, olej ke...
Exodus 39:39... vonné kadidlo, závěs pro vchod do Stanu, bronzový oltář, jeho bronzový rošt, tyče a všechno náčiní,...
Exodus 39:40... umyvadlo a jeho podstavec, zástěny nádvoříjejich sloupy a patky, závěs do brány nádvoří, jeho lana a...
Exodus 39:41...ke službě v Příbytku, ve Stanu setkávání, bohoslužebná roucha pro službu ve svatyni, svatá roucha kněze...
Exodus 40:4...ji oponou. Přineseš stůl a uspořádáš vše na něm, přineseš i svícen a zapálíš jeho kahany. Před Truhlu...
Exodus 40:7...a oltářem postavíš umyvadlo a naliješ do něj vodu. Kolem dokola vztyčíš zástěny nádvoří a v jeho...
Exodus 40:8...vodu. Kolem dokola vztyčíš zástěny nádvoří a v jeho bráně pověsíš závěs. Potom vezmeš olej pomazání a...
Exodus 40:9...pomazání a pomažeš Příbytek i všechno, co jeněm. Tak jej i s veškerým vybavením posvětíš, a bude svatý....
Exodus 40:10... Pomažeš také oltář pro zápalné oběti a veškeré jeho náčiní. Tak oltář posvětíš, a bude svatosvatý. Pomažeš...
Exodus 40:11... a bude svatosvatý. Pomažeš i umyvadlojeho podstavec, a tak je posvětíš. Potom přivedeš Árona a...
Exodus 40:12...podstavec, a tak je posvětíš. Potom přivedeš Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkávání a omyješ je...
Exodus 40:13...do Stanu setkávání a omyješ je vodou. Oblékneš Áronovi svatá roucha a pomažeš ho. Tak jej posvětíš, aby mi...
Exodus 40:14... aby mi konal kněžskou službu. Přivedeš také jeho syny, oblékneš jim suknice a pomažeš je, jako jsi...
Exodus 40:16..." A Mojžíš udělal všechno přesně tak, jak mu Hospodin přikázal. Prvního dne prvního měsíce druhého...
Exodus 40:18...vztyčen. Mojžíš vztyčil Příbytek: položil jeho patky, postavil jeho rámy, provlékl jeho svlaky a...
Exodus 40:19...jeho sloupy. Nad Příbytkem roztáhl stan a seshora na něj položil jeho přikrývku, jak Hospodin Mojžíšovi...
Exodus 40:21... Když vnesl truhlu do Příbytku, pověsilněm zastírající oponu. Tak zastřel Truhlu svědectví, jak mu...
Exodus 40:23... pak ve Stanu setkávání postavil stůl a před Hospodinem na něm uspořádal chleby, jak mu Hospodin...
Exodus 40:25...do Stanu setkávání svícen a zapálil před Hospodinem kahany, jak mu Hospodin přikázal. Před oponu ve...
Exodus 40:27...setkávání postavil také zlatý oltář a zapálil na něm vonné kadidlo, jak mu Hospodin přikázal. Ve vchodu do...
Exodus 40:29...vchodu do Příbytku pověsil závěs. Před vchodem do Příbytku, do Stanu setkávání, postavil oltář pro...
Exodus 40:30...setkávání a oltářem postavil umyvadlo a nalil do něj vodu k omývání, aby si v něm Mojžíš i Áron a jeho...
Exodus 40:31...umyvadlo a nalil do něj vodu k omývání, aby siněm Mojžíš i Áron a jeho synové omývali ruce a nohy....
Exodus 40:32...nebo přistupovali k oltáři, omývali se, jak mu Hospodin přikázal. Okolo Příbytku a oltáře pak vztyčil...
Exodus 40:33...a oltáře pak vztyčil zástěny nádvoří a do jeho brány pověsil závěs. Tak Mojžíš to dílo dokončil....
Exodus 40:35...Mojžíš nemohl vejít do Stanu setkávání, neboť na něm spočíval oblak a Příbytek naplňovala Hospodinova sláva....
Exodus 40:38...do dne, kdy se vznesl. Ve dne byl nad Příbytkem Hospodinův oblak a v noci v něm byl oheň, před očima celého...
Leviticus 1:1...celého domu Izraele, na všech jejich cestách.  Hospodin zavolal Mojžíše a promluvil k němu ze Stanu...
Leviticus 1:3...ze skotu, přivede samce bez vady. Přivede jej ke vchodu do Stanu setkávání, aby došel zalíbení před...
Leviticus 1:4...na hlavu zápalné oběti a ta bude přijata jako jeho smírčí výkupné. Potom to dobytče zabije před...
Leviticus 1:5...smírčí výkupné. Potom to dobytče zabije před Hospodinem. Kněží, synové Áronovi, přinesou jeho krev jako...
Leviticus 1:7...z kůže a rozseká ji na díly. Kněží, synové Áronovi, zapálí na oltáři oheň a narovnají na něj dříví. Na...
Leviticus 1:11...nebo koz - přivede samce bez vady a zabije ho před Hospodinem u severní strany oltáře. Kněží, synové...
Leviticus 1:15...z holoubat. Kněz přinese ptáče k oltáři, nehtem mu poodštípne hlavu a nechá je dýmat na oltáři; jeho krev...
Leviticus 1:16...krev bude vymáčknuta na stěnu oltáře. Odejme mu také vole i s obsahem a odhodí je poblíž oltáře...
Leviticus 1:17...popel. Natrhne ptáka u křídel, ale neroztrhne jej. Potom jej kněz nechá dýmat na oltáři, na dříví, které...
Leviticus 2:3...vonící Hospodinu. Zbytek moučné oběti připadne Áronovi a jeho synům jako svatosvatý díl z ohnivých obětí...
Leviticus 2:9...k oltáři, odejme z památeční díl a nechá jej dýmat na oltáři jako ohnivou oběť příjemně vonící...
Leviticus 2:10...vonící Hospodinu. Zbytek moučné oběti připadne Áronovi a jeho synům jako svatosvatý díl z ohnivých obětí...
Leviticus 3:13...kůzle, přivede je před Hospodina, vloží ruku na jeho hlavu a zabije je před Stanem setkávání; Áronovi...
Leviticus 3:14...jeho krví pokropí oltář ze všech stran. Potomněj přinese ohnivou oběť Hospodinu: tuk přikrývající...
Leviticus 4:4...bez vady jako oběť za hřích. Býčka přivede před Hospodina ke vchodu do Stanu setkávání, vloží mu ruku na...
Leviticus 4:11...na oltáři pro zápalné oběti. Celý zbytek býčkajeho kůži, veškeré maso i s hlavou, nohama, vnitřnostmi a...
Leviticus 4:12...tábor na čisté místo, kam se sype popel, a spálí jej na ohni z dříví. je spálen na místě, kam se sype...
Leviticus 4:15...jako oběť za hřích. Stařešinové obce vloží před Hospodinem ruce na jeho hlavu a býček bude zabit před...
Leviticus 4:16...před Hospodinem. Pomazaný kněz přinese trochu jeho krve do Stanu setkávání, namočí prst v krvi a sedmkrát...
Leviticus 4:19...který stojí u vchodu do Stanu setkávání. Potomněj odejme všechen tuk a nechá jej dýmat na oltáři. Naloží...
Leviticus 4:21...jim odpuštěno. Vynese býčka ven za tábor a spálí jej, jako spálil toho prvního býčka. To je oběť za hřích...
Leviticus 4:24...darem kozla, samce bez vady. Vloží ruku na jeho hlavu a zabije ho před Hospodinem na místě, kde se...
Leviticus 4:26...na oltáři tak jako tuk pokojné oběti. Tak za něj kněz kvůli jeho hříchu vykoná obřad smíření a bude mu...
Leviticus 4:31...k patě oltáře. Všechen tuk odejme, jako se odnímá tuk pokojné oběti, a kněz jej nechá dýmat na oltáři...
Leviticus 4:35... Všechen tuk odejme (tak jako se z jehněte odnímá tuk při pokojné oběti) a kněz jej nechá dýmat na...
Leviticus 5:6... v čem se prohřešil. Jako odškodnění za hříchjehož se dopustil, Hospodinu přinese samici z bravu,...
Leviticus 5:8...to, které je určeno k oběti za hřích. Nehtem mu zespodu poodštípne hlavu, ale neodtrhne ji. Trochou krve...
Leviticus 5:10...k patě oltáře; je to oběť za hřích. Z druhého pak připraví zápalnou oběť podle pravidel. Tak za něj...
Leviticus 5:11...odpuštěno. Jsou-li však i dvě hrdličky nebo dvě holoubata nad jeho možnosti, přinese ten, kdo se prohřešil,...
Leviticus 5:13...oběť Hospodinu; to bude oběť za hřích. Tak za něj kněz vykoná obřad smíření kvůli hříchu, jehož se v...
Leviticus 5:16... co ze svatých věcí zanedbal, nahradí, přidá k tomu ještě pětinu ceny a to knězi. Kněz pak za něj...
Leviticus 5:18...o patřičné ceně jako oběť odškodnění. Kněz za něj vykoná obřad smíření kvůli neúmyslnému hříchu, jehož se...
Leviticus 5:23... zhřeší. Protože se tedy prohřešil a provinilmu vše vrátit - to ukradl nebo si to vynutil...
Leviticus 5:25...právoplatnému majiteli. Jako odškodnění přivede Hospodinu berana bez vady o patřičné ceně; přivede jej ke...
Leviticus 5:26...jej ke knězi jako oběť odškodnění. Kněz za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření a bude mu...
Leviticus 6:2...promluvil k Mojžíšovi: "Dej Áronovi a jeho synům následující pokyny. Toto je zákon o...
Leviticus 6:3...planout oheň. Kněz si oblékne plátěné roucho a pod něj plátěné spodky. Vybere popel ze zápalné oběti...
Leviticus 6:5... na oltáři plane oheň, nikdy nezhasne! Na něm kněz každé ráno zapálí dříví, na něm narovná zápalnou...
Leviticus 6:9...dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Áron a jeho synové budou jíst, co z zůstane. Budou to jíst...
Leviticus 6:13...dále promluvil k Mojžíšovi: "Áron i jeho synové budou v den svého pomazání přinášet...
Leviticus 6:15...ji obětoval jako příjemnou vůni Hospodinu. Áronův syn, který přijme kněžské pomazání po něm, udělá totéž...
Leviticus 6:18...promluvil k Mojžíšovi: "Promluv k Áronovi a jeho synům. Toto je zákon o oběti za hřích: Na...
Leviticus 7:15...Maso pokojné oběti díkůvzdání se bude jíst v den jejího obětování; z něj nic nezůstane do rána....
Leviticus 7:18... Kdyby se maso pokojné oběti jedlo i třetího dne, nedojde ten, kdo ji obětoval, zalíbení. Nebude mu...
Leviticus 7:24...hovězího dobytka nebo z ovce či kozy. Tuk zdechlého nebo rozsápaného zvířete se smí užívat k různým účelům,...
Leviticus 7:31...nechá tuk dýmat na oltáři, ale hrudí připadne Áronovi a jeho synům. Pravou kýtu ze svých pokojných obětí...
Leviticus 7:34...odevzdání jsem totiž synům Izraele odebraljejich pokojných obětí a dal jsem je knězi Áronovi a jeho...
Leviticus 7:35...přijímat od synů Izraele." Toto je podílHospodinových ohnivých obětí, patřící Áronovi a jeho synům...
Leviticus 7:36... kdy budou uvedeni do kněžské služby HospodinuHospodin přikázal, aby jej dostávali od synů Izraele ode...
Leviticus 7:38...odškodnění, oběti pověření a pokojné obětiHospodin jej vydal Mojžíšovi na hoře Sinaj v den, kdy...
Leviticus 8:2...promluvil k Mojžíšovi: "Vezmi Árona s jeho syny a jejich roucha, olej pomazání, býčka k...
Leviticus 8:4...do Stanu setkávání." Mojžíš tedy učinil, jak mu Hospodin přikázal. Když se obec shromáždila u vchodu do...
Leviticus 8:6...Hospodin." Tehdy Mojžíš nechal přistoupit Árona s jeho syny a omyl je vodou. Navlékl mu suknici,...
Leviticus 8:7...Árona s jeho syny a omyl je vodou. Navlékl mu suknici, přepásal ho šerpou, oblékl mu plášť, na něj...
Leviticus 8:8...tkaným pásem efodu, a tak mu jej připevnil. Na něj umístil náprsník a do náprsníku vložil urim a tumim. Na...
Leviticus 8:9...a do náprsníku vložil urim a tumim. Na hlavu mu nasadil turban a na turban zepředu připevnil zlatý...
Leviticus 8:10...pomazání a pomazal Příbytek i všechno, co byloněm, aby to posvětil. Sedmkrát jím stříkl na oltář a...
Leviticus 8:11...jím stříkl na oltář a pomazal oltář s veškerým jeho náčiním i umyvadlo s podstavcem, aby je posvětil. Část...
Leviticus 8:12...je posvětil. Část oleje pomazání také vylil na Áronovu hlavu a pomazal ho, aby ho posvětil. Potom Mojžíš...
Leviticus 8:15...ruce na hlavu býčka obětovaného za hřích, Mojžíš jej zabil. Pak vzal jeho krev a prstem potřel rohy oltáře...
Leviticus 8:17...i jejich tuk a nechal to dýmat na oltáři. Samotného býčka, jeho kůži, maso a výkaly pak spálil na ohni venku...
Leviticus 8:19...svými syny vložili ruce na hlavu berana, Mojžíš jej zabil. Potom pokropil oltář ze všech stran krví. Berana...
Leviticus 8:21...ty díly i s hlavou a tukem dýmat na oltářiJeho vnitřnosti a nohy Mojžíš omyl vodou a celého berana...
Leviticus 8:23...svými syny vložili ruce na hlavu berana, zabil jej. Mojžíš pak vzal trochu jeho krve a potřel lalůček...
Leviticus 8:27...je na onen tuk a pravou kýtu. To vše vložil do Áronových dlaní a do dlaní jeho synů, aby to zvedáním...
Leviticus 8:30...krve, která byla na oltáři, a postříkal tím Árona a jeho roucha a s ním i jeho syny a jejich roucha. Tak...
Leviticus 8:31...ním i jeho syny a jejich roucha. Tehdy Mojžíš Áronovi a jeho synům řekl: "Uvařte maso u vchodu do Stanu...
Leviticus 9:1...vše, co Hospodin skrze Mojžíše přikázal. Osmého dne pak Mojžíš zavolal Árona a jeho syny i stařešiny...
Leviticus 9:9...oltáři a zabil své tele jako oběť za hřích. Když mu pak jeho synové podali krev, namočil si v prst a...
Leviticus 9:12...ohni venku za táborem. Poté zabil zápalnou oběťJeho synové mu podali krev a on pokropil oltář ze všech...
Leviticus 9:13...a on pokropil oltář ze všech stran. Podali mu zápalnou oběť rozsekanou na díly a hlavu a on to dal...
Leviticus 9:15...dar lidu. Vzal kozla oběti za hřích lidu, zabil jej a obětoval jej za hřích tak jako předešlou oběť. Nechal...
Leviticus 9:18... Potom zabil býka a berana pokojné oběti za lidJeho synové mu podali krev, jíž pokropil oltář ze všech...
Leviticus 10:1...lid spatřil, vykřikli a padli na tvář. Áronovi synové Nádab a Abihu pak vzali každý svou kadidelnici...
Leviticus 10:6...ven za tábor, jak jim Mojžíš řekl. Mojžíš řekl Áronovi a jeho zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi:...
Leviticus 10:12...jim Hospodin vydal skrze Mojžíše." Mojžíš pak Áronovi a jeho zbylým synům Eleazarovi a Itamarovi řekl:...
Leviticus 11:21...po čtyřech pro vás bude ohavností. Smíteněj ale jíst to, co další členěné nožky ke skákání po...
Leviticus 11:26...nepřežvykuje, pro vás bude nečistý. Kdokoli se ho dotkne, bude nečistý. Každý čtyřnohý živočich, který...
Leviticus 11:38...osivo čisté. Bylo-li však předtím, než na něj taková zdechlina upadla, namočeno vodou, bude pro vás...
Leviticus 11:39...namočeno vodou, bude pro vás nečisté. Když pojde nějaké zvíře, které smíte jíst, bude ten, kdo se dotkl jeho...
Leviticus 11:47...živočichů i všeho, co se hemží po zemi. Podle něj se rozlišuje mezi čistým a nečistým a mezi povolenými a...
Leviticus 13:2...rána malomocenství, je přiveden ke knězi Áronovi nebo k jednomu z jeho synů, kněží. Kněz pak ránu na...
Leviticus 13:3...kůže, je to rána malomocenství. Po prohlídce jej kněz prohlásí za nečistého. Je-li to však jen bílá...
Leviticus 13:5... kněz postiženého odloučí na sedm dní. Sedmého dne jej prohlédne: Shledá-li, že se rána zastavila a...
Leviticus 13:6...se po kůži, odloučí ho na dalších sedm dní. Sedmého dne jej kněz prohlédne znovu: Je-li rána matná a nešíří...
Leviticus 13:8...za čistého, musí se knězi ukázat znovu. Kněz ho prohlédne: Šíří-li se vyrážka po kůži, kněz jej prohlásí...
Leviticus 13:10...malomocenství, je přiveden ke knězi. Kněz ho prohlédne: Je-li na kůži bílý otok, od něhož zbělelo...
Leviticus 13:11...masa, je to pokročilé malomocenství kůže - kněz jej prohlásí za nečistého. Neodloučí ho, neboť je zjevně...
Leviticus 13:13...hlavy k patě, kamkoli padne knězův zrak, kněz ho prohlédne: Pokrylo-li malomocenství celé jeho tělo,...
Leviticus 13:14...všechno zbělelo, je čistý. Kdykoli by se však na něm ukázalo živé maso, bude nečistý. Jakmile kněz spatří...
Leviticus 13:15...nečistý. Jakmile kněz spatří živé maso, prohlásí jej za nečistého. Živé maso je nečisté - je to...
Leviticus 13:17...a místo zbělá, přijde postižený ke knězi. Kněz ho prohlédne: Pokud postižené místo zbělelo, prohlásí jej...
Leviticus 13:20...napohled hlubší než okolní kůže a ochlupení na něm zbělelo, kněz jej prohlásí za nečistého - je to rána...
Leviticus 13:21...kněz místo prohlédne a uvidí, že ochlupení na něm není bílé, že není hlubší než okolní kůže a je matné,...
Leviticus 13:22...na sedm dní. Pokud se po kůži rozšíří, prohlásí jej kněz za nečistého - je to rána malomocenství. Pokud...
Leviticus 13:23...a nerozšíří se, je to jizva po vředu - kněz jej prohlásí za čistého. Když bude na kůži spálenina od...
Leviticus 13:25... je to malomocenství, vypuklo na spálenině. Kněz jej prohlásí za nečistého - je to rána malomocenství....
Leviticus 13:26... Jestliže však kněz skvrnu prohlédne a uvidí, že její ochlupení není bílé, není hlubší než okolní kůže a je...
Leviticus 13:27...a je matné, odloučí ho kněz na sedm dní. Sedmého dne jej kněz prohlédne: Pokud se skvrna po kůži rozšíří,...
Leviticus 13:28...a bude matná, je to otok po spálenině - kněz jej prohlásí za čistého, neboť je to jizva po spálenině....
Leviticus 13:30...napohled hlubší než okolní kůže a bude-li její ochlupení nažloutlé a tenké, prohlásí jej kněz za...
Leviticus 13:34...s prašivinou odloučí na dalších sedm dní. Sedmého dne kněz prašivinu prohlédne znovu: Pokud se prašivina...
Leviticus 13:36...se prašivina poté, co byl prohlášen za čistéhomu ho prohlédnout kněz: Šíří-li se prašivina po kůži, ...
Leviticus 13:37...že na vyrostlo černé ochlupení, prašivina se zhojila - je čistý a kněz jej prohlásí za čistého. Když bude...
Leviticus 13:41...na temeni, takže pleš, je čistý. Vypadají-li mu vlasy na skráních, takže holé čelo, je čistý. Když...
Leviticus 13:43...bující na holém čele nebo na pleši. Kněz ho prohlédne: Je-li na jeho holém čele nebo na pleši rána s...
Leviticus 13:44... je ten člověk malomocný. Je nečistý - kněz jej musí prohlásit za nečistého, neboť je postižen na hlavě...
Leviticus 13:59... bude vyprán znovu a bude čistý." Toto je zákon o ráně malomocenství na vlněném či lněném oděvu, na...
Leviticus 14:2...promluvil k Mojžíšovi: "Pro malomocného bude v čas jeho očišťování platit tento zákon: Musí být...
Leviticus 14:3...ke knězi. Kněz vyjde ven za tábor a prohlédne ho: Uvidí-li, že se rána malomocenství na postiženém...
Leviticus 14:7... Sedmkrát tou krví stříkne na člověka očišťovaného od malomocenství a prohlásí jej za čistého. Živého ptáka...
Leviticus 14:12...vchodu do Stanu setkávání. Potom kněz vezme jednoho beránka a bude ho obětovat s mírkou oleje jako oběť...
Leviticus 14:18... Zbývajícím olejem v dlani kněz potře hlavu toho, kdo se očišťuje, a tak za něj před Hospodinem vykoná...
Leviticus 14:19...Hospodinem vykoná obřad smíření. Potom kněz vykoná oběť za hřích, a tak očistí toho, kdo chce být očištěn,...
Leviticus 14:20...ji spolu s moučnou obětí na oltáři. Tak za něj vykoná obřad smíření a bude čistý. Je-li však ten...
Leviticus 14:21...čistý. Je-li však ten člověk chudý a je to nad jeho možnosti, poskytne pro obřad smíření jednoho beránka...
Leviticus 14:25...zabije jako oběť odškodnění, nabere trochu jeho krve a potře očišťovanému lalůček pravého ucha, palec...
Leviticus 14:29...olejem v dlani kněz potře hlavu očišťovaného, a tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření....
Leviticus 14:32...smíření za toho, kdo se očišťuje." Toto je zákon o člověku, který je postižen malomocenstvím a jehož...
Leviticus 14:48...přijde, ránu prohlédne a uvidí, že se v domě po jeho vymazání nešíří, prohlásí dům za čistý. Rána se...
Leviticus 14:57... vyrážku či světlou skvrnu. Podle něj se určí, kdy je co nečisté a kdy čisté. Toto je zákon o...
Leviticus 15:3...údu, bude pro ten výtok nečistý. Pro nečistotu jeho výtoku platí toto: výtok z jeho těla uniká nebo...
Leviticus 15:5...na čem by seděl, bude nečisté. Kdokoli se dotkne jeho lůžka, vypere si oděv, omyje se vodou a bude nečistý...
Leviticus 15:15...oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť; tak za něj před Hospodinem vykoná obřad smíření kvůli jeho výtoku....
Leviticus 15:18...vodou a budou nečisté do večera. Když bude muž spát se ženou a vyjde z něj semeno, oba se omyjí vodou...
Leviticus 15:24... do večera. Jestliže s ovšem někdo spaljejí krvácení se ocitlo na něm, bude nečistý po sedm dní....
Leviticus 15:32...Příbytek, který je uprostřed nich." Toto je zákon o tom, kdo trpí výtokem, o muži majícím výron semene,...
Leviticus 16:9...‚pro Hospodina' a druhýpro Azazela'. Kozla, na něhož vyšel lospro Hospodina', Áron přivede a obětuje ho...
Leviticus 16:10...a obětuje ho jako oběť za hřích. Kozla, na něhož vyšel lospro Azazela', však postaví živého před...
Leviticus 16:11...smíření a aby jej zahnal k Azazelovi na poušť. Áron tedy přivede svého býka k oběti za hřích, aby vykonal...
Leviticus 16:15...krve. Potom zabije kozla oběti za hřích lidujeho krev vnese dovnitř za oponu. Naloží s jeho krví tak,...
Leviticus 16:18...shromáždění. Potom vyjde k oltáři, který je před Hospodinem, a očistí jej: vezme trochu krve z onoho býka a...
Leviticus 16:19...rohy oltáře ze všech stran a trochu krve na něj sedmkrát stříkne prstem. Tak jej očistí a posvětí od...
Leviticus 16:21...setkávání a oltáře, přivede toho živého kozla. Áron vloží obě ruce na hlavu živého kozla a bude nad ním...
Leviticus 17:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi, k jeho synům a ke všem Izraelitům: Toto přikázal...
Leviticus 17:4...venku za táborem, aniž to zvíře přivedl před Hospodinův příbytek ke vchodu do Stanu setkávání, aby z něj...
Leviticus 17:10...člověk bude vyobcován ze svého lidu. Kdokoli z domu Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by jedl...
Leviticus 17:13...jíst krev. Kdokoli ze synů Izraele nebo z přistěhovalců, kteří žijí u vás, by ulovil zvíře nebo ptáka,...
Leviticus 17:14...krev a přikrýt ji prachem. Vždyť životem každého tvora je krev, právě ta je jeho životem! Proto jsem...
Leviticus 18:14...příbuznou tvé matky! Nezostuzuj bratra svého otce tím, že bys obcoval s jeho manželkou. Je to tvá...
Leviticus 19:17... jsem Hospodin. Nenos v srdci nenávist ke svému bratru. Svého bližního otevřeně napomeň - jinak jsi jeho...
Leviticus 19:22...- berana odškodnění. Tím beranem pak za něj kněz vykoná před Hospodinem obřad smíření kvůli jeho...
Leviticus 19:23...země a zasadíte jakýkoli ovocný strom, nechte na něm jeho ovoce jako neobřízku. Po tři roky pro vás bude...
Leviticus 19:24...tak jako neobřízka - nesmí se jíst. Čtvrtého roku je všechno jeho ovoce posvěceno k oslavě...
Leviticus 19:25...posvěceno k oslavě Hospodina, aby vám rozmnožil jeho úrodu. Teprve pátý rok jezte jeho ovoce. jsem...
Leviticus 19:33...Hospodin. s tebou ve tvé zemi bude žít přistěhovalec, nesmíte mu ubližovat. K přistěhovalci žijícímu...
Leviticus 19:34...žít přistěhovalec, nesmíte mu ubližovat. K přistěhovalci žijícímu mezi vámi se budete chovat jako k...
Leviticus 20:2...Izraele: Kdokoli, Izraelita nebo přistěhovalec žijící v Izraeli, by daroval své dítě Molochovi,...
Leviticus 20:3...jej ukamenuje. sám se postavím proti takovému člověku a vyvrhnu jej z jeho lidu. Když daroval své dítě...
Leviticus 20:4...oči nad člověkem, který daroval své dítě Molochovi, a neusmrtí ho, sám se postavím proti takovému...
Leviticus 20:5... a neusmrtí ho, sám se postavím proti takovému člověku i proti jeho rodině. Jeho i všechny, kdo jej v...
Leviticus 20:6... Kdo by se obrátil k vyvolávačům duchů a věštkyním, aby je následoval v jejich smilstvu, postavím se proti...
Leviticus 20:9...Hospodin, váš Posvětitel. Kdokoli by zlořečil svému otci nebo matce, musí zemřít. Zlořečil svému otci a...
Leviticus 20:14...krev padne na ! Kdokoli by si vzal ženujejí matku, je to zvrhlost. ho spolu s nimi upálí -...
Leviticus 20:17...! Kdokoli by vzal svou sestru, dceru svého otce nebo své matky, a obcoval s a ona s ním, je to...
Leviticus 21:8...ženou, neboť kněz je svatý svému Bohu. Měj ho tedy za svatého, neboť přináší pokrm tvého Boha. Bude...
Leviticus 21:12...vyjít ze svatyně, a znesvětit tak svatyni svého Boha - vždyť je na něm znak zasvěcení, olej pomazání...
Leviticus 21:15...neznesvětil své símě ve svém lidu. Vždyť jsem Hospodin, jeho Posvětitel!" Hospodin promluvil k...
Leviticus 21:24... jejich Posvětitel." Tak Mojžíš promluvil k Áronovi, k jeho synům a ke všem synům Izraele. Hospodin...
Leviticus 22:2...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi a jeho synům, zacházejí uctivě se svatými dary,...
Leviticus 22:5...mrtvolou nebo výron semene nebo se dotkne nějaké havěti, jež by ho poskvrnila, anebo člověka, který...
Leviticus 22:7...a bude moci jíst ze svatých darů - vždyť je to jeho pokrm. Nesmí se však poskvrnit tím, že by jedl něco...
Leviticus 22:9...nebo rozsápaného. jsem Hospodin. zachovávají, co jsem jim svěřil, aby na sebe neuvalili hřích a...
Leviticus 22:11...svatého. Když si ale kněz koupí otroka, ten z toho jíst smí; rovněž otroci narození v jeho domě smí jíst z...
Leviticus 22:18...promluvil k Mojžíšovi: "Mluv k Áronovi, k jeho synům a ke všem Izraelitům: Kdokoli z domu...
Leviticus 23:11...ke knězi. Kněz pak ten snop pozvedne před Hospodinem, abyste došli zalíbení; pozvedne jej v den...
Leviticus 23:13...ročního beránka bez vady. Jako moučnou oběťněmu přidáte dvě desetiny efy jemné mouky zadělané olejem....
Leviticus 23:30... bude vyobcován ze svého lidu. Kdokoli by toho dne dělal jakoukoli práci, toho vyhubím z jeho lidu....
Leviticus 24:3...zapalovat svícen. Ve Stanu setkávání, před oponou zastírající Svědectví, o něj Áron stále pečuje před...
Leviticus 24:8... Vždy v sobotní den jsou narovnány před Hospodinem; věčnou smlouvou mu náleží od synů Izraele....
Leviticus 24:9...mu náleží od synů Izraele. Chléb pak připadne Áronovi a jeho synům a budou ho jíst na svatém místě. Je to...
Leviticus 24:11...Izraele a popral se v táboře s jedním IzraelcemOnen syn izraelské ženy se přitom rouhal Božímu jménu a...
Leviticus 24:12...Šelomít, dcera Dibrího z pokolení Dan.) Nechali jej hlídat, dokud se nevyjasní, co jim Hospodin přikáže....
Leviticus 24:14... Všichni, kdo to slyšeli, vloží ruce na jeho hlavu a celá obec ho ukamenuje. Potom promluv k...
Leviticus 24:16...Bohu, ponese svůj hřích. Kdo by se rouhal jménu Hospodina, musí zemřít! Celá obec jej bez milosti ukamenuje...
Leviticus 24:19... nahradí je kus za kus. Když někdo zmrzačí svého bližního, udělají mu, co udělal on: zlomeninu za...
Leviticus 24:20...oko, zub za zub. Jaké zmrzačení způsobil, takové mu bude způsobeno. Kdo ubije dobytče, nahradí je, ale kdo...
Leviticus 24:23...Mojžíš takto promluvil k synům Izraele, vyvedli onoho rouhače ven z tábora a ukamenovali ho. Synové Izraele...
Leviticus 25:14...každý ke svému vlastnictví. Když budeš svému bližnímu prodávat pozemek nebo jej budeš od svého...
Leviticus 25:15... Podle počtu let od léta milosti nakoupíš od svého bližního; podle počtu let, kdy budeš sklízet úrodu, ti...
Leviticus 25:25... Zchudl-li jeden z tvých bratří tak, že musel prodat část svého vlastnictví, přijde jeho...
Leviticus 25:26... ale později se vzmůže a získá, co je potřebajeho vykoupení, spočítá léta od prodeje svého pozemku a...
Leviticus 25:27...k jeho vykoupení, spočítá léta od prodeje svého pozemku a zbytek nahradí tomu, komu jej prodal. Tak se...
Leviticus 25:28...vlastnictví. Nezíská-li však, co je potřebajeho navrácení, zůstane prodaný pozemek v rukou kupce do...
Leviticus 25:29...obytný dům v hrazeném městě, bude mít právojeho vykoupení, dokud neuplyne rok od jeho prodeje. Právo...
Leviticus 25:30...Nebude-li vykoupen, než uběhne celý rok, zůstane onen dům v hrazeném městě tomu, kdo jej koupil, i jeho...
Leviticus 25:35...tvých bratří, takže nebude moci obstát, ujmi se jej jako hosta a přistěhovalce, aby mohl žít u tebe. Neber...
Leviticus 25:36...a přistěhovalce, aby mohl žít u tebe. Neber od něj úrok ani přirážku - boj se svého Boha! - aby tvůj bratr...
Leviticus 25:37...úrok na peníze ani přirážku na jídlo, jež mu poskytneš. jsem Hospodin, váš Bůh, který vás vyvedl z...
Leviticus 25:39...bratří, takže ti sám sebe prodá, nepodrobuj ho otrocké službě. je u tebe jako nádeník, jako...
Leviticus 25:41... do léta milosti. Tehdy od tebe odejdeon a s ním i jeho děti - a vrátí se ke své rodině, vrátí se...
Leviticus 25:43...nebudou na prodej jako otroci!) Nebudeš nad ním krutě panovat - boj se svého Boha! Tvůj otrok i tvá...
Leviticus 25:47...bratrem nikdo nesmí krutě panovat. Když se přistěhovalec žijící u tebe vzmůže a tvůj bratr vedle něj zchudne...
Leviticus 25:48...tomu přistěhovalci anebo jeho příbuznému, bude jeho právo na vykoupení trvat i poté, co se prodal. Jeho...
Leviticus 25:49...strýc či bratranec nebo jiný pokrevní příbuznýjeho rodu ho vykoupí anebo se vzmůže a vykoupí se sám....
Leviticus 25:50...se vzmůže a vykoupí se sám. Spolu s tím, kdo jej koupil, spočítá roky od svého prodeje do léta milosti....
Leviticus 25:53... spočítá cenu svého výkupného podle nich. Budením nakládáno jako s nádeníkem najímaným rok po roce....
Leviticus 25:54...těchto letech vykoupen, odejde v létě milostion a s ním i jeho děti. Synové Izraele jsou přece moji...
Leviticus 26:1...ve své zemi ani tvarovaný kámen, abyste se mu klaněli. Vždyť jsem Hospodin, váš Bůh! Zachovávejte...
Leviticus 26:26...žen bude péci chléb v jedné peci a odváží vám jej na příděl. budete jíst, nenasytíte se. Jestliže ...
Leviticus 26:46...Bohem. jsem Hospodin." Toto jsou pravidla, zákony a pokyny, jež Hospodin skrze Mojžíše vydal na hoře...
Leviticus 27:2...k synům Izraele: Když někdo zasvětí život zvláštním slibem Hospodinu, smí jej za určenou cenu vyplatit....
Leviticus 27:8...na určenou cenu příliš chudý, postaví zaslíbeného před kněze a ten určí jeho cenu podle možností toho, kdo...
Leviticus 27:12...nepřináší, postaví to zvíře před kněze. Ten určí jeho cenu, bude lepší nebo horší. Jakou cenu kněz...
Leviticus 27:14...pětinu. Zasvětí-li někdo svůj dům, aby byl svatý Hospodinu, kněz určí jeho cenu, bude lepší nebo horší...
Leviticus 27:15...kolik jej kněz ocení, při tom zůstane. Bude-li jej ten, kdo svůj dům zasvětil, chtít vykoupit, přidá k...
Leviticus 27:18... Zasvětí-li své pole po létě milosti, spočítá mu kněz cenu podle let zbývajících do léta milosti, takže...
Leviticus 27:19...určené ceně ještě pětinu peněz navíc, a zůstane mu. Nevykoupí-li to pole, ale prodá je někomu jinému,...
Leviticus 27:21...bude to pole v létě milosti vydáno, bude svaté Hospodinu jako pole jemu propadlé; stane se majetkem kněze....
Leviticus 27:22...stane se majetkem kněze. Zasvětí-li však Hospodinu koupené pole, které není z jeho dědičné polnosti,...
Leviticus 27:23... které není z jeho dědičné polnosti, spočítá mu kněz výši určené ceny do léta milosti a dotyčný toho...
Leviticus 27:28...se za určenou cenu. Zasvětí-li člověk něco ze svého majetku tak, že to propadne Hospodinu - člověka,...
Leviticus 27:33... Majitel nebude zjišťovat, zda je lepší, nebo horší; nebude jej moci vyměnit. Kdyby jej však přece...
Numeri 1:50... Levitům svěříš Příbytek svědectví, veškeré jeho vybavení i vše, co k němu náleží. Oni budou Příbytek s...
Numeri 1:51... Když se bude Příbytek chystat na cestu, levité jej složí; když se bude Příbytek chystat k táboření, levité...
Numeri 2:4...vůdce Judových synů Nachšon, syn Aminadabův, a jeho vojsko o počtu 74 600 mužů. Vedle něj táboří pokolení...
Numeri 2:5...jeho vojsko o počtu 74 600 mužů. Vedle něj táboří pokolení Isachar: vůdce Isacharových synů...
Numeri 2:6...vůdce Isacharových synů Netaneel, syn Cuarův, a jeho vojsko o počtu 54 400 mužů. Dále pokolení Zabulon:...
Numeri 2:8...vůdce Zabulonových synů Eliab, syn Chelonův, a jeho vojsko o počtu 57 400 mužů. Celkem v oddílech Judova...
Numeri 2:11...vůdce Rubenových synů Elicur, syn Šedeurův, a jeho vojsko o počtu 46 500 mužů. Vedle něj táboří pokolení...
Numeri 2:12...jeho vojsko o počtu 46 500 mužů. Vedle něj táboří pokolení Šimeon: vůdce Šimeonových synů Šelumiel...
Numeri 2:13...Šimeonových synů Šelumiel, syn Curišadajův, a jeho vojsko o počtu 59 300 mužů. Dále pokolení Gád: vůdce...
Numeri 2:15...Gád: vůdce Gádových synů Eljasaf, syn Deuelův, a jeho vojsko o počtu 45 650 mužů. Celkem v oddílech Rubenova...
Numeri 2:19...vůdce Efraimových synů Elišama, syn Amihudův, a jeho vojsko o počtu 40 500 mužů. Vedle něj pokolení...
Numeri 2:20...jeho vojsko o počtu 40 500 mužů. Vedle něj pokolení Manases: vůdce Manasesových synů Gamaliel, syn...
Numeri 2:21...Manasesových synů Gamaliel, syn Pedacurův, a jeho vojsko o počtu 32 200 mužů. Dále pokolení Benjamín:...
a další...

Slova obsahující on: abaddon (1) abdon (7) abdonu (1) abroně (1) abrony (1) acmoně (1) acmonu (1) adoni (5) adoniáš (20) adoniáše (4) adoniášem (1) adoniášovi (2) adoniášovými (1) adonikamovi (2) adonikamových (1) adoniram (3) adonirama (2) adonu (1) ainonu (1) ajalon (7) ajalonu (3) albon (1) almon (3) alon (1) alonova (1) amnon (15) amnona (5) amnonem (2) amnonovi (1) amnonovu (1) amon (7) amona (4) amonce (4) amonci (32) amoncích (2) amonců (29) amoncům (19) amonem (1) amonka (2) amonky (3) amonova (3) amonovi (6) amonovy (1) amonových (1) amonovými (1) amonská (1) amonské (2) amonskému (3) amonskou (2) amonský (13) amonským (2) amonští (2) amonu (2) andronika (1) apollyon (1) apolonii (1) ardon (1) armagedon (1) armoniho (1) arnon (16) arnonské (1) arnonských (2) arnonu (6) áron (96) árona (65) árone (2) áronem (25) áronova (14) áronově (1) áronovi (101) áronovo (1) áronovu (3) áronovy (5) áronových (10) áronovým (11) áronův (7) aškelon (8) aškelonských (1) aškelonu (4) baalmeon (1) babylon (34) babylone (2) babylonem (3) babylonie (5) babylonii (4) babylonská (4) babylonské (18) babylonského (57) babylonském (3) babylonskému (26) babylonskou (1) babylonský (52) babylonských (4) babylonským (7) babylonskými (3) babylonští (5) babylonu (88) beon (1) betonim (1) bezúhonné (3) a další...

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |