Omyti

Hledám varianty 'omyti' [ omyti (1) omyta (1) omýt (2) omyt (1) omyli (1) omyl (7) omyjí (2) omyješ (3) omyje (22) omyj (5) ]. Nalezeno 45 veršù.
Genesis 43:12...vaků, a odneste to s sebou zpět - snad šloomyl. Vezměte si i svého bratra. Vstaňte a vraťte se k tomu...
Exodus 29:4...Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkáváníomyješ je vodou. Vezmeš kněžská roucha a oblékneš Áronovi...
Exodus 29:17...Potom berana rozsekáš na díly. Vnitřnosti a nohy omyješ a přiložíš k ostatním dílům a hlavě. Celého berana...
Exodus 30:20... aby sloužili Hospodinu dýmáním ohnivé obětiomyjí se vodou, aby nezemřeli. Budou si omývat ruce a nohy,...
Exodus 40:12...Árona a jeho syny ke vchodu do Stanu setkáváníomyješ je vodou. Oblékneš Áronovi svatá roucha a pomažeš ho...
Leviticus 1:9...s hlavou a tukem. Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to vše nechá dýmat na oltáři jako zápalnou...
Leviticus 1:13...ohni na oltáři. Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to všechno přinese jako oběť a nechá to...
Leviticus 8:6...Mojžíš nechal přistoupit Árona s jeho synyomyl je vodou. Navlékl mu suknici, přepásal ho šerpou,...
Leviticus 8:21...dýmat na oltáři. Jeho vnitřnosti a nohy Mojžíš omyl vodou a celého berana nechal dýmat na oltáři. Byla to...
Leviticus 9:14...na díly a hlavu a on to dal dýmat na oltář. Když omyl vnitřnosti a nohy, dal je dýmat na oltáři spolu se...
Leviticus 14:8... si vypere oděv, oholí si veškeré ochlupeníomyje se vodou a bude čistý. Potom vejde do tábora, ale po...
Leviticus 14:9...i všechno ostatní ochlupení. Vypere si oděvomyje si tělo vodou a bude čistý. Osmého dne pak vezme dva...
Leviticus 15:5... Kdokoli se dotkne jeho lůžka, vypere si oděvomyje se vodou a bude nečistý do večera. Kdo by si sedl...
Leviticus 15:6... na čem seděl trpící výtokem, vypere si oděvomyje se vodou a bude nečistý do večera. Kdo by se dotkl...
Leviticus 15:7...dotkl člověka trpícího výtokem, vypere si oděvomyje se vodou a bude nečistý do večera. Kdyby trpící...
Leviticus 15:8...plivl na čistého, vypere dotyčný svůj oděvomyje se vodou a bude nečistý do večera. Každé sedlo, na...
Leviticus 15:10...do večera. Kdo by ty věci nesl, vypere si oděvomyje se vodou a bude nečistý do večera. Každý, koho by...
Leviticus 15:11... aniž by si umyl ruce vodou, si vypere oděvomyje se vodou a bude nečistý do večera. Hliněná nádoba,...
Leviticus 15:12...musí být rozbita; každý dřevěný předmět musí být omyt vodou. Když bude ten muž od svého výtoku uzdraven,...
Leviticus 15:13...svém uzdravení ještě sedm dní. Vypere si oděvomyje si tělo pramenitou vodou a bude čistý. Osmého dne si...
Leviticus 15:16...jeho výtoku. Muž, který by měl výron semene, si omyje celé tělo vodou a bude nečistý do večera. Každý...
Leviticus 15:18...muž spát se ženou a vyjde z něj semeno, oba se omyjí vodou a budou nečistí do večera. Trpí-li žena...
Leviticus 15:21...by se dotkl jejího lůžka, vypere si oděvomyje se vodou a bude nečistý do večera. Kdokoli by se...
Leviticus 15:22...se dotkl něčeho, na čem seděla, vypere si oděvomyje se vodou a bude nečistý do večera. Rovněž...
Leviticus 15:27...by se toho dotkl, bude nečistý; vypere si oděvomyje se vodou a bude nečistý do večera. Když bude od...
Leviticus 16:4...turbanem. Jsou to svatá roucha; než je oblékneomyje si tělo vodou. Od izraelské obce Áron přijme dva...
Leviticus 16:24...svatyně, a nechá je tam. Když si na svatém místě omyje tělo vodou, oblékne si svá původní roucha a vyjde,...
Leviticus 16:26... kdo zahnal kozla k Azazelovi, si vypere oděvomyje si tělo vodou; teprve pak smí vejít do tábora. Býka...
Leviticus 16:28...ohni. Také ten, kdo je spálil, si vypere oděvomyje si tělo vodou; teprve pak smí vejít do tábora. Stane...
Leviticus 17:15...něco zdechlého nebo rozsápaného, vypere si oděvomyje se vodou a bude nečistý do večera. Teprve pak bude...
Numeri 19:7...se pálí ta jalovice. Kněz si pak vypere oděvomyje si tělo vodou a teprve potom vejde do tábora. do...
Numeri 19:8... kdo jalovici spálil, si vypere oděv ve voděomyje si tělo vodou. do večera však bude nečistý. Někdo...
Numeri 19:19...dne očistí. Dotyčný pak vypere svůj oděvomyje se vodou, a večer bude čistý. Kdo by však byl nečistý...
Deuteronomium 23:12...tábor. Nesmí vkročit do tábora. Kvečeru se pak omyje vodou a po západu slunce se vrátí do tábora. Venku za...
2. Královská 5:10...mu po svém poslu vzkázal: "Jdi a sedmkrát se omyj v Jordánu. Tak se tvé tělo uzdraví a budeš čistý."...
2. Královská 5:13... neudělal bys to? Čím spíše tedy, když ti řeklOmyj se, a budeš čistý." A tak sestoupil a sedmkrát se...
Žalmy 51:4...svém soucitu odstraň poklesky. Důkladně omyj od mého provinění, od mého hříchu očisti!...
Žalmy 51:9... moudrosti. Yzopem očisti a budu zas čistýomyj a budu bělejší než sníh! Dej mi zas uslyšet radost...
Žalmy 68:24... i z mořské hlubiny přivedu je nazpátek, aby sis omyl nohy v krvi nepřátel, tví psi aby ji chlemtali...
Kazatel 10:5...věc, kterou jsem viděl pod sluncem, a sice omyl, jehož se dopouštějí vládci: Hloupým se nabízejí...
Jeremiáš 4:14...rychlejší než orli - běda, je s námi konec! "Omyj své srdce od zla, Jeruzaléme, a budeš zachráněn. Jak...
Ezechiel 16:4...šňůra nebyla odříznuta, nebylas vodou do čista omyta, solí jsi nebyla ošetřena ani plenkami zavinuta jsi...
Skutky 9:37... V těch dnech však onemocněla a zemřelaOmyli ji a položili do horní místnosti. Lydda je blízko...
Skutky 16:33...v tu noční hodinu je totiž vzal k sobě, aby jim omyl rány.) Hned nato se dal s celou svou domácností...
1. Korintským 6:11...království. A takoví jste někteří byli, ale jste omyti, jste posvěceni a jste ospravedlněni jménem Pána...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |