Oltáři

Hledám varianty 'oltáři' [ oltářům (1) oltářů (13) oltářích (3) oltáři (105) oltářem (21) oltáře (127) oltář (158) ]. Nalezeny 372 verše.
Genesis 8:20...podle svých čeledí. Noe tehdy postavil Hospodinu oltář a vzal ze všech čistých zvířat a ze všeho čistého...
Genesis 12:7...zem dám tvému semeni." Abram tam proto postavil oltář Hospodinu, jenž se mu ukázal. Odtud se přesunul k...
Genesis 12:8...na západě a Ajem na východě, postavil tam oltář Hospodinu a vzýval Hospodinovo jméno. Potom Abram...
Genesis 13:4...stával jeho stan mezi Bet-elem a Ajem, k místu oltáře, který tam předtím postavil. Tam Abram vzýval...
Genesis 13:18...u háje Mamre, který je v Hebronu, a postavil tam oltář Hospodinu. V oněch dnech šineárský král Amrafel,...
Genesis 22:9...na místo, jež mu Bůh určil, Abraham tam postavil oltář a narovnal dřevo. Pak svázal svého syna Izáka a...
Genesis 26:25...Abrahamovi, svému služebníku." Postavil tam tedy oltář a vzýval Hospodinovo jméno. Vztyčil tam svůj stan a...
Genesis 33:20...otce Chamora za sto mincí. Postavil tam oltář a nazval ho "Bůh je Bohem Izraele." Dína, dcera,...
Genesis 35:1...se vzhůru do Bet-elu. Bydli tam a postav tam oltář Bohu, jenž se ti ukázal, když jsi utíkal před svým...
Genesis 35:3...vstaňme a pojďme vzhůru do Bet-elu. Tam postavím oltář Bohu, jenž vyslyšel v den úzkosti a byl se mnou...
Genesis 35:7...- on i všichni, kdo byli s ním - a postavil tam oltář. Nazval to místo El-betel, Bůh Bet-elu, neboť tam se...
Exodus 17:15...vyhladím zpod nebe." Tehdy Mojžíš postavil oltář a nazval jej "Hospodin je korouhev." Řekl totiž:...
Exodus 20:24...ani bohy ze zlata. Uděláš mi pouze hliněný oltář a na něm budeš obětovat své zápalné a pokojné oběti,...
Exodus 20:25...přijdu a požehnám ti. Jestliže mi uděláš kamenný oltář, nestav jej z tesaných kamenů; dotkneš-li se jej...
Exodus 20:26...jej dlátem, znesvětíš jej. Také nebudeš k mému oltáři vystupovat po stupních, aby se při tom neodkryla tvá...
Exodus 21:14...svého bližního, takového odtrhneš i od mého oltáře, aby zemřel. Kdo udeří svého otce nebo matku, musí...
Exodus 24:4...zapsal. Časně ráno vstal a postavil pod horou oltář a dvanáct památných sloupů podle dvanácti izraelských...
Exodus 24:6... nalil ji do misek a tou polovinou krve pokropil oltář. Vzal také Knihu smlouvy a předčítal ji lidu. Ten...
Exodus 27:1...pět bronzových patek." "Vyrobíš také čtvercový oltář z akáciového dřeva. pět loket na délku, pět...
Exodus 27:2...koutech vytvaruješ rohy, jež budou vystupovatoltáře, a obložíš jej bronzem. K oltáři vyrobíš nádoby na...
Exodus 27:3...vystupovat z oltáře, a obložíš jej bronzem. K oltáři vyrobíš nádoby na vynášení popela, lopaty, obětní...
Exodus 27:5...čtyři bronzové kruhy. Mříž připevníš pod obrubu oltáře tak, aby byla v polovině výšky oltáře. K oltáři...
Exodus 27:6...oltáře tak, aby byla v polovině výšky oltáře. K oltáři zhotovíš také tyče z akáciového dřeva a obložíš je...
Exodus 27:7...se provléknou skrz kruhy a budou po obou bocích oltáře, aby se dal nosit. Uděláš jej dutý, z desek. ...
Exodus 28:43...vcházet do Stanu setkávání nebo přistupovatoltáři, aby konali službu ve svatyni. Tak neponesou vinu a...
Exodus 29:12...trochu býčkovy krve a prstem potřeš rohy oltáře. Všechnu zbývající krev vyliješ k patě oltáře....
Exodus 29:13...s tukem, který je na nich, a necháš to dýmat na oltáři. Maso z toho býčka, jeho kůži a výkaly však spálíš...
Exodus 29:16... Berana zabiješ, vezmeš jeho krev a pokropíš  oltář ze všech stran. Potom berana rozsekáš na díly....
Exodus 29:18...dílům a hlavě. Celého berana pak necháš dýmat na oltáři. Je to zápalná oběť Hospodinu, příjemná vůně, ohnivá...
Exodus 29:20...a palec jejich pravé nohy. Zbytkem krve pokropíš oltář ze všech stran. Poté vezmeš trochu krve, která bude...
Exodus 29:21...stran. Poté vezmeš trochu krve, která bude na oltáři, a trochu oleje pomazání a postříkáš tím Árona a...
Exodus 29:25...to přijmeš z jejich rukou a necháš to dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí, aby to bylo příjemnou vůní...
Exodus 29:36...pro smíření obětovat býčka za hřích. Vykonáš na oltáři obřad smíření, abys jej očistil od hříchu, a pomažeš...
Exodus 29:37... aby byl posvěcen. Po sedm dní budeš očišťovat oltář, abys jej posvětil. Tak bude oltář svatosvatý. Cokoli...
Exodus 29:38... Toto pak budeš každodenně a stále obětovat na oltáři: dva roční beránky. Jednoho beránka budeš obětovat...
Exodus 29:44...posvěceno mou slávou. Posvětím Stan setkáváníoltář, také Árona a jeho syny posvětím, aby mi konali...
Exodus 30:1... jejich Bůh." "Z akáciového dřeva zhotovíš také oltář k pálení kadidla. je čtvercový, loket na délku a...
Exodus 30:6...z akáciového dřeva a obložíš je zlatem. Tento oltář postavíš před oponu zastírající Truhlu svědectví,...
Exodus 30:10... a to jednou za rok, v Den smíření. Kadidlový oltář bude svatosvatý Hospodinu." Hospodin promluvil k...
Exodus 30:18...podstavcem. Postav je mezi Stanem setkáváníoltářem a nalij do něj vodu. Tou si pak Áron a jeho synové...
Exodus 30:20...vcházet do Stanu setkávání nebo přistupovatoltáři, aby sloužili Hospodinu dýmáním ohnivé oběti, omyjí...
Exodus 30:27...jeho náčiním, svícen s jeho náčiním, kadidlový oltář, oltář pro zápalné oběti s veškerým jeho náčiním a...
Exodus 30:28...náčiním, svícen s jeho náčiním, kadidlový oltářoltář pro zápalné oběti s veškerým jeho náčiním a také...
Exodus 31:8...z čistého zlata a všechno jeho náčiní, kadidlový oltář, oltář pro zápalné oběti a všechno jeho náčiní,...
Exodus 31:9...zlata a všechno jeho náčiní, kadidlový oltářoltář pro zápalné oběti a všechno jeho náčiní, umyvadlo i...
Exodus 32:5...Když to Áron uviděl, postavil před sochou oltář. Potom oznámil: "Zítra bude Hospodinova slavnost!"...
Exodus 34:13...pastí přímo ve tvém středu. Proto zbořte jejich oltáře, jejich posvátné sloupy roztříštěte a jejich...
Exodus 35:15...jeho náčiní a kahany, olej ke svícení, kadidlový oltář a jeho tyče, olej pomazání a vonné kadidlo, vchodový...
Exodus 35:16...kadidlo, vchodový závěs ke vchodu do Příbytkuoltář pro zápalné oběti, jeho bronzový rošt, tyče a všechno...
Exodus 37:25...z talentu čistého zlata. Zhotovil také kadidlový oltář z akáciového dřeva. Byl čtvercový, loket na délku a...
Exodus 38:1... Z akáciového dřeva zhotovil také čtvercový oltář pro zápalné oběti. Měl pět loket na délku, pět loket...
Exodus 38:2...čtyřech koutech vytvaroval rohy vystupujícíoltáře a obložil jej bronzem. Vyrobil veškeré náčiní k...
Exodus 38:3...a obložil jej bronzem. Vyrobil veškeré náčiníoltáři, hrnce, lopaty, obětní misky, vidlice a pánvice na...
Exodus 38:4...na uhlí; veškeré jeho náčiní vyrobil z bronzu. K oltáři zhotovil také mřížový rošt z bronzu a připevnil jej...
Exodus 38:7...je bronzem. Pak je provlékl skrz kruhy po bocích oltáře, aby se na nich dal nosit. Udělal jej dutý, z desek....
Exodus 38:30...patky ke vchodu do Stanu setkávání, bronzový oltář s jeho bronzovým roštem, veškeré náčiní k oltáři,...
Exodus 39:38...kahany a všechno náčiní, olej ke svícení, zlatý oltář, olej pomazání, vonné kadidlo, závěs pro vchod do...
Exodus 39:39...kadidlo, závěs pro vchod do Stanu, bronzový oltář, jeho bronzový rošt, tyče a všechno náčiní, umyvadlo...
Exodus 40:5...kahany. Před Truhlu svědectví postavíš zlatý oltář k pálení kadidla a ve vchodu do Příbytku pověsíš...
Exodus 40:6...do Příbytku, do Stanu setkávání, postavíš oltář pro zápalné oběti. Mezi Stanem setkávání a oltářem...
Exodus 40:7...oltář pro zápalné oběti. Mezi Stanem setkáváníoltářem postavíš umyvadlo a naliješ do něj vodu. Kolem...
Exodus 40:10...vybavením posvětíš, a bude svatý. Pomažeš také oltář pro zápalné oběti a veškeré jeho náčiní. Tak oltář...
Exodus 40:26...oponu ve Stanu setkávání postavil také zlatý oltář a zapálil na něm vonné kadidlo, jak mu Hospodin...
Exodus 40:29...do Příbytku, do Stanu setkávání, postavil oltář pro zápalné oběti a obětoval na něm zápalné i moučné...
Exodus 40:30...mu Hospodin přikázal. Mezi Stanem setkáváníoltářem postavil umyvadlo a nalil do něj vodu k omývání,...
Exodus 40:32...vcházeli do Stanu setkávání nebo přistupovalioltáři, omývali se, jak mu Hospodin přikázal. Okolo...
Exodus 40:33...se, jak mu Hospodin přikázal. Okolo Příbytkuoltáře pak vztyčil zástěny nádvoří a do jeho brány pověsil...
Leviticus 1:5...krev jako oběť a tou krví pokropí ze všech stran oltář, který je u vchodu do Stanu setkávání. Potom ...
Leviticus 1:7...ji na díly. Kněží, synové Áronovi, zapálí na oltáři oheň a narovnají na něj dříví. Na pak rozloží ty...
Leviticus 1:9...však musí omýt vodou. Kněz to vše nechá dýmat na oltáři jako zápalnou oběť, jako ohnivou oběť příjemně...
Leviticus 1:11...a zabije ho před Hospodinem u severní strany oltáře. Kněží, synové Áronovi, pak tou krví pokropí oltář...
Leviticus 1:12... Kněz je narovná na dříví, které je na ohni na oltáři. Vnitřnosti a nohy se však musí omýt vodou. Kněz to...
Leviticus 1:13...to všechno přinese jako oběť a nechá to dýmat na oltáři. To je zápalná oběť, ohnivá oběť příjemně vonící...
Leviticus 1:15...z hrdliček nebo z holoubat. Kněz přinese ptáčeoltáři, nehtem mu poodštípne hlavu a nechá je dýmat na...
Leviticus 1:16...mu také vole i s obsahem a odhodí je poblíž oltáře východním směrem na místo pro popel. Natrhne ptáka u...
Leviticus 1:17...neroztrhne jej. Potom jej kněz nechá dýmat na oltáři, na dříví, které je na ohni. To je zápalná oběť,...
Leviticus 2:2...kadidlo. Tento památeční díl nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Zbytek...
Leviticus 2:8...Hospodinu, bude předána knězi. Ten ji doneseoltáři, odejme z památeční díl a nechá jej dýmat na...
Leviticus 2:9... odejme z památeční díl a nechá jej dýmat na oltáři jako ohnivou oběť příjemně vonící Hospodinu. Zbytek...
Leviticus 2:12...jako dar z prvotin, ale nesmíte je obětovat na oltáři jako příjemnou vůni. Každý dar moučné oběti ochuť...
Leviticus 3:2...setkávání; kněží, synové Áronovi, pak pokropí oltář krví ze všech stran. Potom z této pokojné oběti...
Leviticus 3:5... Áronovi synové to pak nechají dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí ležící na dříví, jež bude na...
Leviticus 3:8...setkávání; Áronovi synové pak její krví pokropí oltář ze všech stran. Potom z pokojné oběti přinese ohnivou...
Leviticus 3:11...spolu s ledvinami. Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako pokrm ohnivé oběti Hospodinu. Přináší-li darem...
Leviticus 3:13...setkávání; Áronovi synové pak jeho krví pokropí oltář ze všech stran. Potom z něj přinese ohnivou oběť...
Leviticus 3:16...spolu s ledvinami. Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako pokrm ohnivé oběti, jako příjemnou vůni....
Leviticus 4:7... před oponou svatyně. Trochou krve potře rohy oltáře k pálení vonného kadidla, který stojí před...
Leviticus 4:10...při pokojné oběti). Kněz to pak nechá dýmat na oltáři pro zápalné oběti. Celý zbytek býčka - jeho kůži,...
Leviticus 4:18... před oponou. Trochou krve také potře rohy oltáře, který stojí před Hospodinem ve Stanu setkávání....
Leviticus 4:19...z něj odejme všechen tuk a nechá jej dýmat na oltáři. Naloží s tím býčkem přesně tak, jak se nakládá s...
Leviticus 4:25...nabere trochu krve z oběti za hřích a potře rohy oltáře pro zápalné oběti; zbytek krve vylije k patě oltáře....
Leviticus 4:26...vylije k patě oltáře. Všechen tuk nechá dýmat na oltáři tak jako tuk pokojné oběti. Tak za něj kněz kvůli...
Leviticus 4:30... Kněz pak prstem nabere trochu krve a potře rohy oltáře pro zápalné oběti; všechnu zbývající krev pak vylije...
Leviticus 4:31...tuk pokojné oběti, a kněz jej nechá dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Tak za něj kněz...
Leviticus 4:34...nabere trochu krve z oběti za hřích a potře rohy oltáře pro zápalné oběti; všechnu zbývající krev vylije k...
Leviticus 4:35...tuk při pokojné oběti) a kněz jej nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu. Tak za něj kněz vykoná...
Leviticus 5:9...ji. Trochou krve oběti za hřích stříkne na stěnu oltáře a zbytek krve bude vymáčknut k patě oltáře; je to...
Leviticus 5:12...hrst jako památeční díl a nechá ji dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu; to bude oběť za hřích....
Leviticus 6:2... zůstane celou noc do rána v ohništi na oltáři, kde bude planout oheň. Kněz si oblékne plátěné...
Leviticus 6:3... Vybere popel ze zápalné oběti strávené ohněm na oltáři a vysype jej poblíž oltáře. Potom se převlékne a...
Leviticus 6:5...vynese popel na čisté místo ven za tábor. na oltáři plane oheň, nikdy nezhasne! Na něm kněz každé...
Leviticus 6:6...a na něm nechá dýmat tuk pokojných obětí. na oltáři stále plane oheň, nikdy nezhasne!" "Toto je zákon...
Leviticus 6:7...ji přinesou před Hospodina k přední straně oltáře. Kněz z oběti vezme hrst jemné mouky s olejem i...
Leviticus 6:8...oběti, a nechá tento památeční díl dýmat na oltáři jako příjemnou vůni Hospodinu. Áron a jeho synové...
Leviticus 7:2...se zabíjí zápalná oběť. Její krví se pokropí oltář ze všech stran. Potom bude obětován všechen její tuk:...
Leviticus 7:5...spolu s ledvinami. Kněz to pak nechá dýmat na oltáři jako ohnivou oběť Hospodinu; je to oběť odškodnění....
Leviticus 7:14...pro Hospodina. Ten připadne knězi, který kropil oltář krví pokojné oběti. Maso pokojné oběti díkůvzdání se...
Leviticus 7:31...nabídl Hospodinu. Kněz nechá tuk dýmat na oltáři, ale hrudí připadne Áronovi a jeho synům. Pravou...
Leviticus 8:11...v něm, aby to posvětil. Sedmkrát jím stříkl na oltář a pomazal oltář s veškerým jeho náčiním i umyvadlo s...
Leviticus 8:15...zabil. Pak vzal jeho krev a prstem potřel rohy oltáře ze všech stran, aby oltář očistil od hříchu. Zbytek...
Leviticus 8:16... obě ledviny i jejich tuk a nechal to dýmat na oltáři. Samotného býčka, jeho kůži, maso a výkaly pak...
Leviticus 8:19...hlavu berana, Mojžíš jej zabil. Potom pokropil oltář ze všech stran krví. Berana rozsekal na díly a nechal...
Leviticus 8:20...a nechal ty díly i s hlavou a tukem dýmat na oltáři. Jeho vnitřnosti a nohy Mojžíš omyl vodou a celého...
Leviticus 8:21...omyl vodou a celého berana nechal dýmat na oltáři. Byla to příjemně vonící zápalná oběť, byla to...
Leviticus 8:24...nohy. Zbytkem krve pak ze všech stran pokropil oltář. Potom vzal tuk (tučný ocas a všechen tuk kolem...
Leviticus 8:28...Mojžíš vzal z jejich dlaní a nechal vše dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí. Byla to příjemně vonící...
Leviticus 8:30...oleje pomazání a trochu krve, která byla na oltáři, a postříkal tím Árona a jeho roucha a s ním i jeho...
Leviticus 9:7...sláva." Potom Mojžíš řekl Áronovi: "Přistupoltáři, obětuj svou oběť za hřích a svou zápalnou oběť, a...
Leviticus 9:8... jak přikázal Hospodin." Áron tedy přistoupiloltáři a zabil své tele jako oběť za hřích. Když mu pak...
Leviticus 9:9...podali krev, namočil si v prst a potřel rohy oltáře. Zbytek krve vylil k patě oltáře. Tuk, ledviny a...
Leviticus 9:10...a jaterní lalok z oběti za hřích nechal dýmat na oltáři, jak Hospodin přikázal Mojžíšovi. Maso a kůži však...
Leviticus 9:12... Jeho synové mu podali krev a on pokropil oltář ze všech stran. Podali mu zápalnou oběť rozsekanou na...
Leviticus 9:13...rozsekanou na díly a hlavu a on to dal dýmat na oltář. Když omyl vnitřnosti a nohy, dal je dýmat na oltáři...
Leviticus 9:14... Když omyl vnitřnosti a nohy, dal je dýmat na oltáři spolu se zápalnou obětí. Potom obětoval dar lidu....
Leviticus 9:17...moučnou oběť, vzal z hrst a dal ji dýmat na oltáři vedle ranní zápalné oběti. Potom zabil býka a berana...
Leviticus 9:18...za lid. Jeho synové mu podali krev, jíž pokropil oltář ze všech stran, a tučné kusy z býka i z berana -...
Leviticus 9:20...kusy položili na hrudí a on je nechal dýmat na oltáři. Hrudí a pravou kýtu pak Áron zvedáním nabídl...
Leviticus 9:22...za hřích, zápalnou i pokojnou oběť a sestoupiloltáře. Mojžíš s Áronem pak vešli do Stanu setkávání, a...
Leviticus 9:24...oheň a pohltil zápalnou oběť i tučné kusy na oltáři. A když to všechen lid spatřil, vykřikli a padli na...
Leviticus 10:12...ohnivých obětí, a jezte ji nekvašenou poblíž oltáře, neboť je svatosvatá. Sníte ji na svatém místě,...
Leviticus 14:20...oběť a obětuje ji spolu s moučnou obětí na oltáři. Tak za něj vykoná obřad smíření a bude čistý. Je-li...
Leviticus 16:12...plnou kadidelnici žhavého uhlí, jež bylo na oltáři před Hospodinem, do obou hrstí nabere jemně drcené...
Leviticus 16:18...i za celé izraelské shromáždění. Potom vyjdeoltáři, který je před Hospodinem, a očistí jej: vezme...
Leviticus 16:20...nejsvětější svatyně, Stanu setkáváníoltáře, přivede toho živého kozla. Áron vloží obě ruce na...
Leviticus 16:25...i za lid. Tuk oběti za hřích pak nechá dýmat na oltáři. Ten, kdo zahnal kozla k Azazelovi, si vypere oděv a...
Leviticus 16:33...nejsvětější svatyni i Stan setkávání, očistí oltář i kněží, očistí také všechen shromážděný lid. Toto se...
Leviticus 17:6...oběti. Kněz pokropí krví oběti Hospodinův oltář u vchodu do Stanu setkávání a tuk nechá dýmat na...
Leviticus 17:11...život těla je v krvi! Proto jsem vám ji určil na oltář, k vykoupení vašich životů. Vždyť krev, ta vykupuje...
Leviticus 21:23...však nesmí vcházet za oponu ani se přiblížitoltáři - jinak by znesvětil mou svatyni. Vždyť jsem...
Leviticus 22:22...či lišejem. Nic takového nedáte Hospodinu na oltář jako ohnivou oběť. Býka nebo berana s pokroucenými...
Numeri 3:26...pro vchod do nádvoří, které je kolem Příbytkuoltáře, jeho lana, a to se vší příslušnou službou. Z Kehata...
Numeri 3:31... Dostali do opatrování Truhlu, stůl, svícenoltáře, vybavení svatyně, které používali ke službě, a...
Numeri 4:11...odolných usní a položí na nosítka. Také na zlatý oltář prostřou přehoz z modré látky, přikryjí ho pokrývkou...
Numeri 4:13...odolných usní a položí na nosítka. Pak vyberouoltáře popel, prostřou na oltáři přehoz z purpurové látky a...
Numeri 4:26...do brány nádvoří, které je kolem Příbytkuoltáře, jejich lana a veškeré příslušenství k jejich službě...
Numeri 5:25...žárlivosti, nabídne ji Hospodinu a přinese jioltáři. Vezme z moučné oběti do hrsti památeční díl a...
Numeri 5:26...do hrsti památeční díl a nechá jej dýmat na oltáři. Potom ženě vypít tu vodu. Pokud se poskvrnila a...
Numeri 7:1...jej i veškeré jeho vybavení a rovněž tak oltář a veškeré jeho vybavení. Když to vše pomazal a...
Numeri 7:10...věcech, které se nosí na ramenou. V den, kdy byl oltář pomazán, přinesli vůdcové své dary k jeho zasvěcení a...
Numeri 7:11...Mojžíšovi řekl: " přináší své dary k zasvěcení oltáře jeden vůdce po druhém, každý vůdce v jeden den."...
Numeri 7:84...Enanova. Toto byl dar vůdců Izraele k zasvěcení oltáře v den, kdy byl pomazán: 12 stříbrných mís, 12...
Numeri 7:88... 60 ročních beránků. Toto byl dar k zasvěcení oltáře poté, co byl pomazán. A když Mojžíš vcházel do Stanu...
Numeri 17:3...o život, se udělají tepané pláty k obložení oltáře, neboť je přinesli před Hospodina, a tak jsou...
Numeri 17:4...byli spáleni, a nechal z nich vytepat obložení oltáře. To se stalo pro syny Izraele připomínkou, aby žádný...
Numeri 17:11..."Vezmi kadidelnici, dej do žhavé uhlíoltáře a na něj kadidlo. Pospěš si k obci a vykonej za ...
Numeri 18:3...Nesmí se však přiblížit k vybavení svatyně anioltáři - jinak by zemřeli jak oni, tak vy. Připojí se k...
Numeri 18:5...nepřiblíží. Budete držet stráž při svatyni a při oltáři, aby na syny Izraele nedolehl hrozný hněv. Hle,...
Numeri 18:7...smíte sloužit jako kněží ve všem, co souvisíoltářem a se službou uvnitř za oponou. Kněžskou službu vám...
Numeri 18:17...nenecháš, je to svaté. Jejich krví pokropíš oltář a jejich tuk necháš dýmat jako ohnivou oběť, jako...
Numeri 23:1... Balaám tehdy Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm beranů." Balák...
Numeri 23:2...jak Balaám řekl, a obětoval s Balaámem na každém oltáři býka a berana. Balaám Balákovi řekl: "Postůj u své...
Numeri 23:4...setkal a Balaám mu řekl: "Připravil jsem sedm oltářů a na každém jsem obětoval býka a berana." Hospodin...
Numeri 23:14...na pláň Cofim na vrcholu Pisgy, postavil sedm oltářů a na každém obětoval býka a berana. Balaám pak...
Numeri 23:29... Tehdy Balaám Balákovi řekl: "Postav mi tu sedm oltářů a přiveď mi sem sedm býků a sedm beranů." Balák...
Numeri 23:30...udělal, co mu Balaám řekl, a obětoval na každém oltáři býka a berana. Balaám viděl, že se Hospodinu líbí,...
Deuteronomium 7:5... vyhladil. Proto s nimi naložte takto: jejich oltáře zbořte, jejich posvátné sloupy roztříštěte, jejich...
Deuteronomium 12:3...nebo pod kdejakým košatým stromem. Jejich oltáře zbořte, jejich posvátné sloupy roztříštěte, jejich...
Deuteronomium 12:27...obětovat své zápalné oběti - maso i krev - na oltář Hospodina, svého Boha. U tvých ostatních obětí bude...
Deuteronomium 16:21...zem, kterou ti Hospodin, tvůj Bůh, dává. U oltáře, který postavíš Hospodinu, svému Bohu, si nezasadíš...
Deuteronomium 26:4...." Kněz od tebe nůši přijme a postaví ji před oltář Hospodina, tvého Boha. Tehdy před Hospodinem, svým...
Deuteronomium 27:5...na hoře Ebal a nabělte je vápnem. Postav tam oltář Hospodinu, svému Bohu, oltář z kamenů neopracovaných...
Deuteronomium 27:6...železem. Hospodinu, svému Bohu, postavíš oltář z netknutých kamenů, přineseš na něm Hospodinu, svému...
Deuteronomium 33:10...před tebe budou klást, zápaly přinášet ti na oltář. Požehnej, Hospodine, jeho síle, v díle jeho rukou...
Jozue 8:30... Jozue pak vystavěl Hospodinu, Bohu Izraeleoltář na hoře Ebal, jak synům Izraele přikázal Hospodinův...
Jozue 8:31...Mojžíš. Jak je psáno v knize Mojžíšova zákona: "Oltář z netknutých kamenů, neopracovaných železem." Na něm...
Jozue 9:27...dřevaře a nosiče vody pro obec a pro Hospodinův oltář na místě, které vyvolí. A tak je tomu dodnes. ...
Jozue 22:10...polovina kmene Manasesova u jordánského Gelilotu oltář; byl tak veliký, že ho bylo vidět zdaleka. K...
Jozue 22:11... Gádovi a polovina kmene Manasesova postavili oltář u jordánského Gelilotu na izraelské straně kanaánské...
Jozue 22:16...jste se od Hospodina - postavili jste si oltář, abyste se dnes vzbouřili proti Hospodinu! To nám...
Jozue 22:19...proti Hospodinu ani proti nám stavbou jiného oltáře, než je oltář Hospodina, našeho Boha. Když se Achan,...
Jozue 22:23... nám, Bože, nepomáhej! Pokud jsme si postavili oltář, abychom se odvrátili od Hospodina nebo abychom na...
Jozue 22:26... Řekli jsme si tedy: Přičiňme se a postavme si oltář. Ne pro zápaly a oběti, ale aby byl svědkem mezi námi...
Jozue 22:28... odpovíme: ‚Pohleďte na to zpodobení Hospodinova oltáře, jež vytvořili naši otcové - ne pro zápaly a oběti,...
Jozue 22:29...Neodvrátili jsme se dnes od Hospodina stavbou oltáře pro zápalné, moučné nebo pokojné oběti. Jediný...
Jozue 22:34...ve které bydlí. Rubenovi a Gádovi synové pak ten oltář pojmenovali Ed, Svědek, neboť řekli: "Je svědkem mezi...
Soudců 2:2...uzavřít smlouvu s obyvateli této země - jejich oltáře zbořte!' Vy jste ale neposlechli! Co jste to...
Soudců 6:24... nezemřeš." Gedeon tam proto postavil Hospodinu oltář a nazval jej "Hospodin je pokoj". Ten oltář je v...
Soudců 6:25...toho druhého býka, sedm let starého. Zboř Baalův oltář, jenž patří tvému otci, a ten Ašeřin kůl vedle něj...
Soudců 6:26...pokácej. Na vrchu toho kopce pak postav řádný oltář Hospodinu, svému Bohu. Vezmi toho druhého býka a...
Soudců 6:28...noci. Ráno lidé ve městě vstali - a hle, Baalův oltář je stržen, Ašeřin kůl u něj pokácen a ten druhý býk...
Soudců 6:30...syna ven, zemře - za to, že strhl Baalův oltář a skácel Ašeřin kůl vedle něj!" Joaš ale odpověděl...
Soudců 6:31...to bůh, se hájí sám, když mu někdo zboří oltář." Toho dne tedy Gedeon dostal jméno Jerub-baal, se...
Soudců 6:32..." se Baal proti němu hájí, když mu zbořil oltář!" Všichni Midiánci a Amalekovci se spojili s...
Soudců 13:20...a jeho ženy stala podivuhodná věc: Když seoltáře vznesl k nebi plamen, vznesl se v tom plameni i...
Soudců 21:4...kmen?" Druhého dne časně zrána tam lid postavil oltář a přinášel zápalné a pokojné oběti. Izraelci se...
1. Samuel 2:28...kmenů vyvolil za kněze, aby vystupoval k mému oltáři, aby pálil kadidlo a nosil přede mnou efod. Rodu...
1. Samuel 2:33...stáří. I pokud někoho z vás neodetnu od svého oltáře, oči mu vyhasnou a jeho duše se usouží. Celé to...
1. Samuel 7:17...bydlel, a soudil Izrael i tam. Tam také postavil oltář Hospodinu. Když potom Samuel zestárl, ustanovil za...
1. Samuel 14:35...býka a porazil ho tam. Saul tenkrát postavil oltář Hospodinu; bylo to poprvé, co Hospodinu postavil...
2. Samuel 24:18...přišel Gád se slovy: "Jdi a postav Hospodinu oltář na mlatu Aravny Jebusejského." David tedy poslechl...
2. Samuel 24:21...ten mlat," odpověděl David. "Postavím na něm oltář Hospodinu, aby se ta rána mezi lidem zastavila."...
2. Samuel 24:25...skot za 50 šekelů stříbra. Potom tam postavil oltář Hospodinu a přinesl zápalné i pokojné oběti. Hospodin...
1. Královská 1:50...ze strachu před Šalomounem se běžel chytit rohů oltáře. Šalomounovi bylo oznámeno: "Hle, Adoniáš z krále...
1. Královská 1:51... z krále Šalomouna strach. Drží se rohů oltáře a říká: ‚ mi dnes král Šalomoun odpřisáhne, že...
1. Královská 1:53... zemře." S tím ho Šalomoun nechal odvést od oltáře. Adoniáš pak přišel a poklonil se Šalomounovi...
1. Královská 2:28...utekl k Hospodinovu stánku a chytil se rohů oltáře. Králi Šalomounovi bylo oznámeno, že Joáb utekl k...
1. Královská 2:29... že Joáb utekl k Hospodinovu stánku a že jeoltáře. Šalomoun poslal Benajáše, syna Jojadova, se slovy:...
1. Královská 3:4... která z nich byla nejvýznamnější. Na tamním oltáři Šalomoun obětoval na tisíc zápalných obětí. Jednou v...
1. Královská 6:20...pokryl ryzím zlatem, kterým pokryl také cedrový oltář před ním. Šalomoun pokryl celý vnitřek chrámu ryzím...
1. Královská 6:22...zlatem a stejně tak byl zlatem pokryt i celý oltář před svatostánkem. Pro svatostánek zhotovil dva...
1. Královská 7:48...veškeré vybavení pro Hospodinův chrám: zlatý oltář, zlatý stůl pro chleby předložení, pět svícnů z...
1. Královská 8:22..." Poté se Šalomoun postavil před Hospodinův oltář. Před očima celého izraelského shromáždění vztáhl...
1. Královská 8:31... kdyby pak přišel a složil přísahu před tvým oltářem v tomto chrámu, vyslýchej na nebesích. Zasáhni a...
1. Královská 8:54...a prosbu k Hospodinu, vstal od Hospodinova oltáře, kde klečel na kolenou s rukama vztaženýma k nebi,...
1. Královská 8:64...oběť i tuk pokojných obětí, neboť bronzový oltář před Hospodinem byl příliš malý, než aby mohl pojmout...
1. Královská 9:25...přinášel Šalomoun zápalné i pokojné oběti na oltáři, který postavil Hospodinu, a nechal z něj stoupat...
1. Královská 12:32...svátek podobný svátku judskému a obětoval na oltáři. Tak to provedl i v Bet-elu: obětoval telatům, která...
1. Královská 12:33...usmyslel zavést pro Izraelce svátek, vystoupiloltáři, který postavil v Bet-elu, aby na něm obětoval. ...
1. Královská 13:1...aby na něm obětoval. Právě když Jeroboám stáloltáře a chystal se na něm obětovat, vtom na Hospodinův...
1. Královská 13:2...rozkaz přišel do Bet-elu Boží muž z Judska. "Oltáři, oltáři," zvolal k oltáři na Hospodinův rozkaz, "tak...
1. Královská 13:3...bude znamení, že promluvil Hospodin. Hle, tento oltář se roztrhne a popel na něm se rozsype!" Jakmile král...
1. Královská 13:4...uslyšel, co Boží muž zvolal k betelskému oltáři, namířil na něj od oltáře rukou a poručil: "Chopte...
1. Královská 13:5... a ji nemohl přitáhnout zpět k sobě. Vtom se oltář roztrhl a popel z něj se rozsypal - přesně podle...
1. Královská 13:32...slovo, které na Hospodinův rozkaz provolal proti oltáři v Bet-elu i proti všem svatostánkům na výšinách...
1. Královská 16:32... V Samaří postavil Baalův chrám a v něm Baalův oltář. Kromě toho také vztyčil Ašeřin posvátný kůl. Takto...
1. Královská 18:26...ani hlásek, žádná odpověď. Jen poskakovali kolem oltáře, který udělali. Kolem poledne se jim Eliáš začal...
1. Královská 18:30...přistoupili, Eliáš opravil zbořený Hospodinův oltář. Vzal dvanáct kamenů podle počtu kmenů, jež vzešly z...
1. Královská 18:32...Eliáš z těch kamenů postavil v Hospodinově jménu oltář a kolem něj udělal strouhu, do níž by se vešly dvě...
1. Královská 18:35...Když to udělali potřetí, voda se roztékala kolem oltáře a zaplnila i strouhu. Potom, v čas večerní oběti,...
1. Královská 19:10...Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen , ale i...
1. Královská 19:14...Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky popravili. Zůstal jsem jen , ale i...
2. Královská 11:11...od pravé strany chrámu k jeho levé straně, u oltáře před chrámem. Potom k nim Jojada přivedl králova...
2. Královská 11:18...pak vyrazil k Baalovu chrámu a zbořili ho. Jeho oltáře a sochy rozbili napadrť a Baalova kněze Matana...
2. Královská 12:10... udělal v jejím víku otvor a postavil ji vedle oltáře vpravo od brány k Hospodinovu chrámu. Kněží, strážci...
2. Královská 16:10...do Damašku. Když spatřil damašský oltář, poslal knězi Uriášovi jeho nákres a podrobný popis...
2. Královská 16:11...popis jeho provedení. Kněz Uriáš pak postavil oltář přesně podle údajů, které poslal král Achaz z Damašku...
2. Královská 16:12...vrátil. Když král dorazil z Damašku, prohlédl si oltář, přistoupil k němu a obětoval na něm. Zažehl svou...
2. Královská 16:13...i moučnou oběť, přinesl úlitbu a skropil oltář krví své pokojné oběti. Bronzový oltář, který stával...
2. Královská 16:14...a skropil oltář krví své pokojné oběti. Bronzový oltář, který stával před Hospodinem, ale nechal odnést z...
2. Královská 16:15...přikázal knězi Uriášovi: "Na tomto velkém novém oltáři obětuj ranní zápaly, večerní moučné oběti - zápalnou...
2. Královská 18:22...Boha.' Není to snad ten, jehož obětní výšinyoltáře Ezechiáš sám odstranil? Judovi a Jeruzalému pak...
2. Královská 21:3... které jeho otec Ezechiáš zničil. Postavil také oltáře Baalovi a vztyčil Ašeřin kůl, jako to dělal...
2. Královská 21:4...všem nebeským zástupům a sloužil jim. Nastavěl oltáře v Hospodinově chrámu, o kterém Hospodin prohlásil:...
2. Královská 21:5..." Na obou nádvořích Hospodinova chrámu nastavěl oltáře všem nebeským zástupům. Dokonce provedl vlastního...
2. Královská 23:9... Kněží oněch výšin nesloužili u Hospodinova oltáře v Jeruzalémě, přesto však směli jíst nekvašený chléb...
2. Královská 23:12...ve sloupořadí), a spálil sluneční vozy. Rozbořil oltáře, které si judští králové zřídili na střešní terase...
2. Královská 23:15...po nich naplnil lidskými kostmi. Dokonce i ten oltář v Bet-elu - tu obětní výšinu, kterou vystavěl...
2. Královská 23:16... Poslal z nich tedy vyzvednout kosti a ty na tom oltáři spálil, aby ho znesvětil. Tak došlo na Hospodinova...
2. Královská 23:17...který přišel z Judska a vykřikl proti betelskému oltáři všechno to, co jsi s ním právě udělal." "Nechte ho...
2. Královská 23:20... Všechny kněze těch výšin pobil na jejich oltářích a pálil na nich lidské kosti. Teprve pak se vrátil...
1. Letopisů 6:34...se však věnovali obětem na zápalném a kadidlovém oltáři, veškeré službě nejsvětější svatyně a očišťování...
1. Letopisů 16:40...příbytkem na výšině v Gibeonu, aby na zápalném oltáři pravidelně přinášeli Hospodinu zápalné oběti ráno i...
1. Letopisů 21:18..."Řekni Davidovi, jde a postaví Hospodinu oltář na mlatu Aravny Jebusejského." David poslechl, co mu...
1. Letopisů 21:22...ten mlat," řekl David Aravnovi. "Postavím na něm oltář Hospodinu, aby se ta rána mezi lidem zastavila....
1. Letopisů 21:26...odvážil 600 šekelů zlata. Potom tam postavil oltář Hospodinu a přinesl zápalné i pokojné oběti. Vzýval...
1. Letopisů 21:29...Mojžíš na poušti, stával v době i se zápalným oltářem na výšině v Gibeonu. David tam ale nebyl s to...
1. Letopisů 22:1..."Zde bude stát dům Hospodina Boha. Zde bude oltář pro izraelské oběti." Potom David nechal shromáždit...
1. Letopisů 28:18...určil váhu každé jednotlivé mísy, pro kadidlový oltář určil váhu přetaveného zlata. Předal mu také předlohu...
2. Letopisů 1:5... kde pro ni připravil stan, ale bronzový oltář, který zhotovil Becaleel, syn Uriho, syna Hurova,...
2. Letopisů 1:6...shromážděním hledal Hospodina a na tom bronzovém oltáři u Stanu setkávání obětoval před Hospodinem na tisíc...
2. Letopisů 4:1... a levý Boáz, Posila. Vyrobil také bronzový oltář 20 loktů dlouhý, 20 loktů široký a 10 loktů vysoký....
2. Letopisů 4:19...zhotovit veškeré vybavení pro Boží chrám: zlatý oltář, stoly pro chleby předložení, svícny s kahánky z...
2. Letopisů 5:12...syny a bratry stáli oblečeni kmentem východně od oltáře s činely, lyrami a citerami. Sto dvacet kněží k tomu...
2. Letopisů 6:12...syny Izraele." Poté se postavil před Hospodinův oltář a před očima celého izraelského shromáždění vzepjal...
2. Letopisů 6:22... kdyby pak přišel a složil přísahu před tvým oltářem v tomto chrámu, vyslýchej z nebe. Zasáhni a rozsuď...
2. Letopisů 7:7...oběť i tuk pokojných obětí, protože bronzový oltář, který Šalomoun zhotovil, nemohl pojmout všechny ty...
2. Letopisů 7:9...zahájili osmého dne; sedm dní totiž zasvěcovali oltář a dalších sedm dní slavili. Třiadvacátého dne sedmého...
2. Letopisů 8:12...Truhla Hospodinova, jsou svatá." Na Hospodinově oltáři, který postavil před chrámovou předsíní, přinášel...
2. Letopisů 14:2...v očích Hospodina, jeho Boha. Odstranil cizí oltáře a obětní výšiny, zničil posvátné sloupy a pokácel...
2. Letopisů 15:8...v Efraimských horách. Obnovil také Hospodinův oltář stojící naproti předsíni Hospodinova chrámu. Poté...
2. Letopisů 23:10...od pravé strany chrámu k jeho levé straně, u oltáře před chrámem. Jojada a jeho synové pak přivedli...
2. Letopisů 23:17...k Baalovu chrámu a zbořili ho. Rozbili jeho oltáře i sochy a Baalova kněze Matana zabili před těmi...
2. Letopisů 26:16...dovnitř Hospodinova chrámu, aby na kadidlovém oltáři pálil kadidlo. Kněz Azariáš a osmdesát statečných...
2. Letopisů 26:19...jejich zraky v Hospodinově chrámu u kadidlového oltáře vyrazilo malomocenství. Nejvyšší kněz Azariáš s...
2. Letopisů 28:24...a na kdejakém jeruzalémském nároží si zřídil oltáře. V každém z judských měst nadělal obětní výšiny k...
2. Letopisů 29:18..."Vyčistili jsme celý Hospodinův chrám, zápalný oltář s veškerým náčiním i stůl předložení s veškerým...
2. Letopisů 29:19...zhotovili a posvětili. jsou před Hospodinovým oltářem." Ezechiáš hned ráno shromáždil městské hodnostáře...
2. Letopisů 29:21...synů přikázal, je obětují na Hospodinově oltáři. Poráželi tedy býčky a kněží chytali jejich krev a...
2. Letopisů 29:22...býčky a kněží chytali jejich krev a kropili s  oltář. Když poráželi berany, kropili oltář jejich krví, a...
2. Letopisů 29:24... Kněží je potom porazili a jejich krví očistili oltář od hříchu. Tak vykonali smírčí obřady za Izrael; král...
2. Letopisů 29:27...a kněží s trubkami, Ezechiáš nechal přinést na oltáři zápalnou oběť. Ve chvíli, kdy začala oběť, začalo se...
2. Letopisů 30:14...to veliké množství nejdříve zbořilo jeruzalémské oltáře, odstranili také všechny kadidlové oltáříky a...
2. Letopisů 30:16...určoval Zákon Božího muže Mojžíše. Kněží kropili oltář krví, kterou jim levité podávali. Mnozí ve...
2. Letopisů 31:1... káceli Ašeřiny kůly a bourali obětní výšinyoltáře všude v Judovi a Benjamínovi, ale i v Efraimovi a...
2. Letopisů 32:12...snad Ezechiáš o tom bohu, jehož obětní výšinyoltáře sám odstranil? Judovi a Jeruzalému pak nařídil:...
2. Letopisů 33:3... které zbořil jeho otec Ezechiáš. Postavil také oltáře baalům a vztyčil Ašeřiny kůly. Klaněl se všem...
2. Letopisů 33:4...všem nebeským zástupům a sloužil jim. Nastavěl oltáře v Hospodinově chrámu, o kterém Hospodin prohlásil:...
2. Letopisů 33:5..." Na obou nádvořích Hospodinova chrámu nastavěl oltáře všem nebeským zástupům. Dokonce prováděl vlastní...
2. Letopisů 33:15...chrámu odstranil cizí bohy a sochy. Všechny oltáře, které předtím nastavěl na Chrámové hoře v...
2. Letopisů 33:16...vyházel na skládku za městem. Opravil Hospodinův oltář a obětoval na něm pokojné a děkovné oběti a vyzval...
2. Letopisů 34:4... soch a odlitků. Pod jeho dohledem se bořily oltáře baalů a kadidlové oltáříky nad nimi rozsekal na...
2. Letopisů 34:5...jejich uctívačů a kosti kněží spálil na jejich oltářích. Tak očistil Judsko i Jeruzalém. Dokonce i ve...
2. Letopisů 34:7... po Neftalího bořil jejich chrámy, porážel oltáře, rozdrtil Ašeřiny kůly a sochy a rozsekal kadidlové...
2. Letopisů 35:11...a podávali krev kněžím, kteří s kropili oltář, zatímco levité stahovali zvířata. Oddělovali, co...
2. Letopisů 35:16...Hodu beránka a obětováním zápalů na Hospodinově oltáři. Přítomní synové Izraele tenkrát slavili Hod beránka...
Ezdráš 3:2... syn Šealtielův, se svými bratry začali stavět oltář Bohu Izraele, aby na něm mohli přinášet zápalné oběti...
Ezdráš 3:3...v Zákoně Božího služebníka Mojžíše. Obnovili oltář na původních základech. Přestože měli obavy z...
Ezdráš 7:17...jakož i příslušné dary a úlitby a obětuješ je na oltáři vašeho Boha v Jeruzalémě. Se zbytkem stříbra a zlata...
Nehemiáš 10:35...podle svých otcovských rodů v určený čas, aby na oltáři Hospodina, našeho Boha, plál oheň, jak je psáno v...
Žalmy 26:6...nesedím. Ruce si umývám v nevinnosti, ke tvému oltáři, Hospodine, přicházím, abych ti hlasitě vzdával díky...
Žalmy 43:4... kde bydlíš ty. Tehdy přistoupím k Božímu oltáři, k Bohu, svému štěstí a radosti, chválit budu na...
Žalmy 51:21...vady, tehdy se znovu budou obětovat býci na tvém oltáři. Pro předního zpěváka. Poučný žalm Davidův...
Žalmy 84:4...vlaštovka, aby vyvedla svá mláďata - u tvých oltářů, Hospodine zástupů, Králi můj a Bože můj! Blaze těm,...
Žalmy 118:27...s ratolestmi v ruce, vzhůru se vydejte k rohům oltáře! Ty jsi můj Bůh, tobě vzdám díky, tebe, můj Bože,...
Izaiáš 6:6...ze serafů, v ruce žhavý uhlík vzatý kleštěmioltáře. Dotkl se mých úst a řekl: "Hle, tento uhlík se...
Izaiáš 17:8...izraelskému pohled obrátí. Nebude vzhlížetoltářům, k vlastnoručnímu dílu, přestane obdivovat posvátné...
Izaiáš 19:19... V ten den bude uprostřed Egypta Hospodinův oltář a u hranic země bude Hospodinův sloup. Ten bude v...
Izaiáš 27:9...jeho hříchu přinese ovoce: všechny kamenné oltáře budou roztlučeny, jako se na prach drtí vápenec,...
Izaiáš 36:7...Boha.' Není to snad ten, jehož obětní výšinyoltáře Ezechiáš sám odstranil? Judovi a Jeruzalému pak...
Izaiáš 56:7...zápaly a jejich oběti dojdou zalíbení na mém oltáři a můj dům bude nazýván domem modlitby pro všechny...
Izaiáš 60:7...nabajotští berani; budou přijati za oběť na mém oltáři, a tak dům své slávy oslavím. Kdo se to slétají jako...
Jeremiáš 11:13...každé město! A kolik je ulic v Jeruzalémě, tolik oltářů jste postavili Hanbě, oltářů k pálení kadidla...
Jeremiáš 17:1...vyryt na tabulích jejich srdcí, na rozích jejich oltářů! Jejich synové myslí jen na své oltáře, na své...
Jeremiáš 17:2...jejich oltářů! Jejich synové myslí jen na své oltáře, na své posvátné kůly u košatých stromů na vysokých...
Pláč 2:7...ve svém rozhořčeném hněvu. Hospodin na svůj oltář zanevřel, zošklivil si svou svatyni. Vydal do rukou...
Ezechiel 6:4... přivádím na vás meč a zničím vaše výšiny! Vaše oltáře budou zbořeny, vaše kadidlové oltáříky budou rozbity...
Ezechiel 6:5...hnusné modly a vaše kosti rozmetám okolo vašich oltářů. Kdekoli teď bydlíte, zůstanou zpustošená města a...
Ezechiel 6:6...zpustošená města a opuštěné výšiny. Z vašich oltářů zbudou ostudné sutiny, vaše hnusné modly skončí jako...
Ezechiel 6:13...budou válet mezi hnusnými modlami kolem jejich oltářů na kdejakém vyšším návrší a horském vrcholku, pod...
Ezechiel 8:5...tím směrem, a hle - severně od brány vedoucíoltáři stála přímo v cestě ta urážlivá socha. "Synu člověčí...
Ezechiel 8:16...u vchodu do Hospodinova chrámu, mezi předsíníoltářem, bylo asi pětadvacet mužů. Zády k Hospodinovu...
Ezechiel 9:2...náčiním po boku. Přišli a stanuli u bronzového oltáře. Sláva Boha Izraele se zatím zvedla ze svého místa...
Ezechiel 40:46...k severu je pro kněze, kteří drží strážoltáře. Jsou to synové Sádokovi - jediní z Leviho potomků,...
Ezechiel 40:47...a 100 loktů široký čtverec. Před chrámem stál oltář. Nato přivedl k předsíni chrámu a změřil její...
Ezechiel 41:22...veřeje. Před svatyní stálo cosi jako dřevěný oltář. Byl 3 lokty vysoký, 2 lokty široký a 2 lokty dlouhý....
Ezechiel 43:13... Hle - toto je zákon chrámu." Toto jsou rozměry oltáře v loktech (počítaje lokty o dlaň delší): okolo něj...
Ezechiel 43:17... 14 loktů dlouhý a 14 loktů široký. Okolo oltáře je na loket široký žlab lemovaný půl lokte širokou...
Ezechiel 43:18...Panovník Hospodin: Toto jsou předpisy ohledně oltáře. V den, kdy bude postaven, aby se na něm přinášely...
Ezechiel 43:20... Vezmeš trochu jeho krve a potřeš čtyři rohy oltáře, čtyři hrany horního stupně i obrubu kolem dokola....
Ezechiel 43:22...oběti za hřích kozla bez vady, aby jím očistili oltář tak, jako jej předtím očistili býčkem. dokončíš...
Ezechiel 43:26...sedm dní se takto budou konat smírčí obřady za oltář, aby byl očištěn a zasvěcen. ty dny uplynou,...
Ezechiel 43:27...dny uplynou, počínaje osmým dnem budou kněží na oltáři obětovat vaše zápalné i pokojné oběti a ve vás...
Ezechiel 45:19... veřeje chrámu, čtyři hrany horního stupně oltáře a veřeje brány vnitřního nádvoří. Totéž uděláš i...
Ezechiel 47:1... Voda stékala zpod pravé strany chrámu na jih od oltáře. Poté odvedl severní branou ven a vedl okolo...
Ozeáš 8:11...břemeno krále nad velmoži. Efraim tolik oltářů k oběti za hřích - z těch se mu ale staly oltáře k...
Ozeáš 10:1... Čím víc však míval ovoce, tím víc si stavěl oltáře. Čím lepší byla jeho zem, tím líp si zdobil sloupy...
Ozeáš 10:2... je ale stihne trest: Hospodin zboří jejich oltáře, jejich posvátné sloupy roztluče! "Nemáme krále,"...
Ozeáš 10:8...návrší - ten izraelský hřích - a na jejich oltářích vzroste trní a bodláčí. Tehdy řeknou horám:...
Ozeáš 12:12...čeká zmar. Že v Gilgalu obětují býky? Z jejich oltářů budou kupy kamení u polích zoraných! Jákob utekl na...
Joel 1:13... Oblečte se pytlem, kněží, truchlete! Sluhové oltáře, kvílejte! Pojďte, nocujte v pytlovině, kdo mému...
Joel 2:17... kteří Hospodinu sloužíte, plačte mezi síníoltářem! Proste: "Ušetři, Hospodine, svůj lid, nevydávej...
Amos 2:8...i syn, aby svaté jméno prznili. Při kdejakém oltáři se na zabavených pláštích válejí a v chrámě svého...
Amos 3:14...za jeho vzbouření, zúčtuji také s betelskými oltáři: Rohy oltáře budou odsekány a popadají k zemi....
Amos 9:1... nevstali. Spatřil jsem Pána, jak stojí nad oltářem a říká: "Udeř ty sloupy do hlavic, se zachvějí...
Zachariáš 9:15...po víně, budou plní jak miska ke skrápění rohů oltáře. Hospodin, jejich Bůh, zachrání v onen den svůj lid...
Zachariáš 14:20...chrámu budou stejně svaté jako obětní mísy před oltářem. Právě tak i každý hrnec v Jeruzalémě a Judsku...
Malachiáš 1:7...pohrdáme tvým jménem?" ptáte se. Tak, že na můj oltář přinášíte poskvrněný chléb. "Jak poskvrňujeme?"...
Malachiáš 1:10... Kdyby tak někdo z vás zavřel vrata, aby se můj oltář darmo nezapaloval! Nelíbíte se mi, praví Hospodin...
Malachiáš 2:13...A provádíte ještě něco: Zaléváte Hospodinův oltář slzami, pláčete a naříkáte, že si nevšímá vašich...
Matouš 5:23...vydán pekelnému ohni. Proto když bys přinášel na oltář svůj dar a tam si vzpomněl, že tvůj bratr něco...
Matouš 5:24...bratr něco proti tobě, nech svůj dar tam před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem. Teprve...
Matouš 23:18...posvěcuje? Říkáte také: ‚Když někdo přísahá na oltář, nic to neznamená, ale kdo přísahá na dar ležící na...
Matouš 23:19...ten je zavázán.' Slepci! Co je větší - dar, nebo oltář, který ten dar posvěcuje? Kdo přísahá na oltář,...
Matouš 23:20...oltář, který ten dar posvěcuje? Kdo přísahá na oltář, přísahá na něj i na všechno, co na něm leží. Kdo...
Matouš 23:35... kterého jste zavraždili mezi svatyníoltářem. Amen, říkám vám, že to všechno padne na toto...
Lukáš 1:11...Hospodinův anděl; stál vpravo od kadidlového oltáře. Když ho Zachariáš spatřil, byl ohromen a přemožen...
Lukáš 11:51... po krev Zachariáše, který zahynul mezi oltářem a chrámem. Ano, říkám vám, toto pokolení se bude...
Skutky 17:23...a pozoroval vaše náboženství, našel jsem také oltář, na němž je napsáno: NEZNÁMÉMU BOHU. Nuže, koho ctíte...
Římanům 11:3...na Izrael: "Pane, tvé proroky pobili a tvé oltáře rozbořili; zůstal jsem jen , a i mně usilují o...
1. Korintským 9:13...chrámové pokrmy? Nevíte, že ti, kdo sloužíoltáře, mají podíl z oltářních obětí? Právě tak Pán určil,...
1. Korintským 10:18...ti, kdo jedí z obětí, nesdílejí společenství oltáře? Co se tu snažím říci? Že maso obětované modlám něco...
Židům 7:13...patří k jinému pokolení, z něhož nikdy nikdooltáře nesloužil. Jak známo, náš Pán pochází z Judy, a...
Židům 9:4...nejsvětější svatyně. K patřil zlatý kadidlový oltář a truhla smlouvy, ze všech stran obložená zlatem, v...
Židům 13:10... které svým stoupencům nijak nepomohly. Máme oltář, z něhož nemají právo jíst ti, kdo slouží stánku....
Jakub 2:21...základě skutků, když přinesl svého syna Izáka na oltář? Vidíš? Víra podporovala jeho skutky a díky těm...
Zjevení 6:9... Když otevřel pátou pečeť, viděl jsem pod oltářem duše zavražděných pro Boží slovo a pro svědectví,...
Zjevení 8:3...jiný anděl se zlatou kadidelnicí a postavil seoltáři. Bylo mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbami...
Zjevení 8:5...pak vzal tu kadidelnici, naplnil ji ohněmoltáře a shodil ji na zem. Tehdy nastaly hlasy, hromobití,...
Zjevení 9:13... uslyšel jsem jakýsi hlas ze čtyř rohů zlatého oltáře, který je před Boží tváří, jak řekl šestému andělu s...
Zjevení 11:1...tyč a bylo mi řečeno: "Vstaň a změř Boží chrámoltář i ty, kteří se v něm klanějí. Nádvoří, které je venku...
Zjevení 14:18...vyšel další anděl a také on měl ostrý srp. A od oltáře vyšel ještě další anděl, který měl moc nad ohněm, a...
Zjevení 16:7... jak si zaslouží." Tehdy jsem uslyšel, jak se od oltáře ozvalo: "Ano, Pane Bože Všemohoucí, tvé soudy jsou...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |