Olivové

Hledám varianty 'olivové' [ olivy (22) olivový (3) olivoví (2) olivového (6) olivové (2) olivou (1) olivě (1) oliva (7) oliv (2) ]. Nalezeny 42 verše.
Genesis 8:11...holubice vrátila a hle, v zobáku měla čerstvý olivový lístek! Tak Noe poznal, že voda ustoupila ze země....
Exodus 27:20...synům Izraele, k tobě nanosí čistý vytlačený olivový olej ke svícení, aby mohl stále zapalovat svícen....
Exodus 30:24...(vše měřeno podle šekelu svatyně) a jeden hin olivového oleje. Voňavkářským způsobem pak z toho připravíš...
Leviticus 24:2...synům Izraele, k tobě nanosí čistý vytlačený olivový olej ke svícení, aby se mohl stále zapalovat svícen...
Deuteronomium 6:11... vykopané studny, které jsi nekopal, viniceolivoví, které jsi nesázel. pak budeš jíst a nasytíš se,...
Deuteronomium 8:8... vinné révy, fíků a granátových jablek, do země olivového oleje a medu, do země, v níž nebudeš jíst chléb...
Deuteronomium 24:20... k čemu přiložíš ruku. Když budeš střásat své olivy, znovu je po sobě nečeš. Připadnou přistěhovalci,...
Deuteronomium 28:40...skladování; sežerou to červi. I když budeš mít olivy po celém kraji, nepomažeš se olejem; tvá oliva opadá....
Jozue 24:13...městech, která jste nestavěli, a jíte z vinicolivoví, které jste nesázeli.' Proto tedy ctěte Hospodina a...
Soudců 9:8...rozhodly krále nad sebou si stanovit. Řekly olivě: Kraluj nám! Oliva řekla: To snad mám svůj olej...
Soudců 9:9...nad sebou si stanovit. Řekly olivě: Kraluj námOliva řekla: To snad mám svůj olej přestat vydávat, kterým...
Soudců 15:5...sklizené i nesklizené obilí, ba i viniceolivy. "Kdo to udělal?" ptali se Filištíni. "Samson, zeť...
1. Samuel 8:14...voňavky. Vezme vám nejlepší pole, viniceolivy a rozdá je svým dvořanům. Vaši setbu i vaše vinice...
1. Královská 6:23... Pro svatostánek zhotovil dva cherubyolivového dřeva. Každý byl 10 loktů vysoký. Jedno i druhé...
1. Královská 6:31...zlatem. Do vchodu svatostánku zavěsil dveřeolivového dřeva na pětihranných zárubních. Na tyto dvojité...
1. Královská 6:32...pětihranných zárubních. Na tyto dvojité dveřeolivového dřeva vyřezal rytiny cherubů, palem a rozvitých...
1. Královská 6:33...a palmy. Podobně zhotovil čtverhranné zárubněolivového dřeva pro vchod do chrámové lodi a k nim dvojité...
2. Královská 18:32...do země obilí a moštu, země chleba a vinic, země oliv a medu. Žijte, neumírejte! Neposlouchejte Ezechiáše!...
1. Letopisů 27:28...výnosy vinic a vinné sklepy Zabdi Šifmiský; za olivy a plané fíky v podhůří Baal-chanan Gederský; za...
Nehemiáš 5:11...Vraťte jim ještě dnes jejich pole, viniceolivy a domy a také úrok z peněz, z obilí, vína i oleje, za...
Nehemiáš 8:15...a přineste ratolesti z ušlechtilých i planých oliv, z myrt, palem a listnatých stromů a postavte si...
Nehemiáš 9:25...domy plné cenností, vykopané studny, viniceolivy i ovocné sady. Jedli do sytosti, tukem se obalili,...
Job 15:33... Bude jak réva, jež ztrácí hrozny nezralé, jako oliva, jež setřásá svůj květ. Spolek bezbožných je neplodný...
Žalmy 52:10...posílit chtěl se skrze záhubu!" ale budu jako oliva - v Božím domě budu rozkvétat. Na Boží lásku totiž...
Žalmy 128:3...réva plodící v srdci tvého domu, tvé děti jak olivové proutky kolem tvého stolu! Hle - takové požehnání...
Izaiáš 17:6... Zbudou z něj pouhé paběrky, jako když se češou olivy: dvě tři olivky na vrchu koruny, čtyři pět se jich...
Izaiáš 24:13...stane na zemi mezi národy - jako když se češou olivy, jako když po vinobraní zbudou paběrky. Hlasitě potom...
Izaiáš 41:19... V poušti vysázím cedry a akáty, myrty a také olivy. Pustinu osadím cypřiši a jilmy spolu s jedlemi, ...
Jeremiáš 11:16...tvé neštěstí, aby ses znovu veselil? Košatou olivou nazval Hospodin, krásnou a s pěkným ovocem. Za...
Jeremiáš 40:10...k nám přišli. Vy ale jděte sklízet víno, ovoceolivy na olej, skladujte je ve džbánech a bydlete ve svých...
Ozeáš 14:7... jeho koruna se rozroste. Bude nádherný jako oliva, jeho vůně bude cedrová. V jeho stínu se lidé znovu...
Amos 4:9...bil znovu a znovu plísní a snětí; vaše fíkyolivy žraly housenky. A přesto jste se ke mně nevrátili,...
Micheáš 6:15... Zaseješ, ale nedočkáš se sklizně; vylisuješ olivy, ale nepomažeš se olejem; vytlačíš mošt, ale vína se...
Abakuk 3:17...na vinicích nebyly, i kdyby zklamala plodnost olivy a pole nedala co jíst, i kdyby zmizely ovce z ohrady...
Ageus 2:19...v obilnici zrní? Réva, fíkovník, granátovník ani oliva ještě nerodí? Ode dneška vám požehnám."...
Zachariáš 4:3...svícnu vede po sedmi hubicích. A u něj stojí dvě olivy, jedna vpravo od mísy a druhá vlevo." Tehdy jsem se...
Zachariáš 4:11...zemi." Zeptal jsem se ho: "A co znamenají ty dvě olivy vpravo a vlevo od svícnu?" Zeptal jsem se znovu: "Co...
Zachariáš 4:12...Zeptal jsem se znovu: "Co znamenají ty dvě olivové ratolesti, ze kterých dvěma zlatými trubicemi...
Římanům 11:17... Ano, některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, jsi byl naroubován mezi . Čerpáš z vydatného...
Římanům 11:24...zpět! Když jsi ty mohl být vyťat z původní plané olivy a proti přírodě byl naroubován do ušlechtilé olivy,...
Jakub 3:12...vodu? Může snad, bratři moji, fíkovník plodit olivy anebo vinná réva fíky? Stejně tak solný pramen...
Zjevení 11:4...dní, oblečeni pytlovinou." To jsou ty dvě olivy a dva svícny stojící před tváří Pána vší země. Kdyby...

Slova obsahující olivové: olivové (2) olivového (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |