Olejem

Hledám varianty 'olejem' [ olejů (1) oleji (8) olejem (81) oleje (53) olej (73) ]. Nalezeny 203 verše.
Genesis 28:18... vztyčil jej jako památník a polil jeho vrchol olejem. To místo nazval Bet-el, Boží dům, ačkoli se tomu...
Genesis 35:14...kamenný sloup, vykonal na něm úlitbu a polil jej olejem. Jákob to místo, kde k němu Bůh mluvil, nazval...
Exodus 22:28...nespílej. Neváhej se podělit o úrodu, o vínoolej ze svého lisu. Svého prvorozeného syna odevzdej mně....
Exodus 25:6...beraní kůže, odolné usně, akáciové dřevoolej na svícení, také balzámy na olej pomazání a na vonné...
Exodus 27:20... k tobě nanosí čistý vytlačený olivový olej ke svícení, aby mohl stále zapalovat svícen. Ve Stanu...
Exodus 29:2...nekvašený chléb, nekvašené bochánky zadělané olejem a nekvašené placky pomazané olejem; uděláš je z...
Exodus 29:7...turban připevníš korunu svatosti. Nakonec vezmeš olej pomazání, vyliješ mu jej na hlavu a pomažeš ho....
Exodus 29:21...trochu krve, která bude na oltáři, a trochu oleje pomazání a postříkáš tím Árona a jeho roucha a s ním...
Exodus 29:23...pecen chleba, jeden chlebový bochánek zadělaný olejem a jednu placku. To všechno vložíš Áronovi a jeho...
Exodus 29:40...jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu vytlačeného oleje a jako úlitbu čtvrtku hinu vína. Druhého beránka...
Exodus 30:24...podle šekelu svatyně) a jeden hin olivového oleje. Voňavkářským způsobem pak z toho připravíš olej...
Exodus 30:25... Voňavkářským způsobem pak z toho připravíš olej svatého pomazání jako vonnou mast. To je olej svatého...
Exodus 30:31...řekneš: ‚Toto bude po všechna vaše pokolení můj olej svatého pomazání. Nebude se lít na tělo kteréhokoli...
Exodus 30:32...na tělo kteréhokoli člověka a neuděláte žádný olej podobného složení. Je svatý a svatý pro vás zůstane....
Exodus 31:11... roucha jeho synů ke konání kněžské službyolej pomazání a vonné kadidlo pro svatyni. vše udělají...
Exodus 35:8...beraní kůže, odolné usně, akáciové dřevoolej na svícení, také balzámy na olej pomazání a na vonné...
Exodus 35:14...chleby předložení, svícen, jeho náčiní a kahanyolej ke svícení, kadidlový oltář a jeho tyče, olej pomazání...
Exodus 35:15... olej ke svícení, kadidlový oltář a jeho tyčeolej pomazání a vonné kadidlo, vchodový závěs ke vchodu do...
Exodus 35:28...k posázení efodu a náprsníku, také balzámolej na svícení i na přípravu oleje pomazání a vonného...
Exodus 37:29...je zlatem. Voňavkářským způsobem pak připravil olej svatého pomazání a čisté kadidlo z vonných látek. Z...
Exodus 39:37...zlata, jeho uspořádané kahany a všechno náčiníolej ke svícení, zlatý oltář, olej pomazání, vonné kadidlo,...
Exodus 39:38...a všechno náčiní, olej ke svícení, zlatý oltářolej pomazání, vonné kadidlo, závěs pro vchod do Stanu,...
Exodus 40:9...a v jeho bráně pověsíš závěs. Potom vezmeš olej pomazání a pomažeš Příbytek i všechno, co je v něm....
Leviticus 2:1...oběť, ji daruje z jemné mouky. Tu polije olejem, položí na ni kadidlo a přinese ji k Áronovým synům,...
Leviticus 2:2...kněžím. Kněz pak z toho vezme hrst jemné moukyolejem a všechno kadidlo. Tento památeční díl nechá dýmat...
Leviticus 2:4...udělej z jemné mouky nekvašené bochánky zadělané olejem nebo nekvašené placky pomazané olejem. Je-li tvým...
Leviticus 2:5...smažená na pánvi, je z jemné mouky zadělané olejem, nekvašená. Rozdrob ji na kousky a polij olejem; je...
Leviticus 2:6...olejem, nekvašená. Rozdrob ji na kousky a polij olejem; je to moučná oběť. Je-li tvým darem moučná oběť...
Leviticus 2:7...v kotlíku, je připravena z jemné moukyolejem. Když takto připravenou moučnou oběť přineseš...
Leviticus 2:15...z čerstvých klasů pražených na ohni. Přidej k  olej a polož na ni kadidlo; je to moučná oběť. Kněz pak...
Leviticus 2:16...je to moučná oběť. Kněz pak část drceného zrníoleje a všechno kadidlo nechá dýmat jako památeční díl; je...
Leviticus 5:11...za hřích desetinu efy jemné mouky. Nepolije ji olejem a nepoloží na ni kadidlo, neboť je to oběť za hřích....
Leviticus 6:8...oltáře. Kněz z oběti vezme hrst jemné moukyolejem i všechno kadidlo, které je na moučné oběti, a nechá...
Leviticus 6:14...večer. Bude se smažit na plotně. Nasáklou olejem a rozdrobenou na kousky ji pak přineseš, abys ji...
Leviticus 7:10... který ji vykonal. Každá moučná oběť zadělaná olejem nebo suchá pak připadne všem Áronovým synům rovným...
Leviticus 7:12...jako oběť díkůvzdání nekvašené bochánky zadělané olejem, nekvašené placky pomazané olejem a smažené bochánky...
Leviticus 8:2..."Vezmi Árona s jeho syny a jejich rouchaolej pomazání, býčka k oběti za hřích, dva berany a koš...
Leviticus 8:10...Mojžíšovi přikázal Hospodin. Potom vzal Mojžíš olej pomazání a pomazal Příbytek i všechno, co bylo v něm,...
Leviticus 8:12...i umyvadlo s podstavcem, aby je posvětil. Část oleje pomazání také vylil na Áronovu hlavu a pomazal ho,...
Leviticus 8:26...bochánek, jeden chlebový bochánek zadělaný olejem a jednu placku a položil je na onen tuk a pravou...
Leviticus 8:30...přikázal Hospodin. Potom vzal Mojžíš trochu oleje pomazání a trochu krve, která byla na oltáři, a...
Leviticus 9:4...před Hospodinem spolu s moučnou obětí zadělanou olejem. Dnes se vám totiž ukáže Hospodin." Vzali tedy to,...
Leviticus 10:7...setkávání, abyste nezemřeli, neboť je na vás olej Hospodinova pomazání." Zachovali se tedy podle...
Leviticus 14:10...bez vady, tři desetiny efy jemné mouky zadělané olejem jako moučnou oběť a jednu mírku oleje. Očišťující...
Leviticus 14:12...jednoho beránka a bude ho obětovat s mírkou oleje jako oběť odškodnění; zvedáním to nabídne Hospodinu....
Leviticus 14:15...pravé ruky a palec pravé nohy. Vezme také trochu oleje z mírky, odlije si do levé dlaně, namočí si v tom...
Leviticus 14:16...mírky, odlije si do levé dlaně, namočí si v tom oleji pravý prst a sedmkrát jím stříkne před Hospodinem. Ze...
Leviticus 14:17...sedmkrát jím stříkne před Hospodinem. Ze zbytku oleje, který v dlani, kněz potře očišťovanému lalůček...
Leviticus 14:18... kde krev oběti odškodnění. Zbývajícím olejem v dlani kněz potře hlavu toho, kdo se očišťuje, a...
Leviticus 14:21...odškodnění, desetinu efy jemné mouky zadělané olejem jako moučnou oběť, jednu mírku oleje a podle svých...
Leviticus 14:24... Kněz vezme beránka oběti odškodnění a mírku oleje a zvedáním to nabídne Hospodinu. Potom beránka zabije...
Leviticus 14:26...ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy. Z oleje si kněz trochu odlije do levé dlaně a pravým prstem...
Leviticus 14:28...jím sedmkrát stříkne před Hospodinem. Trochou oleje, který v dlani, pak potře očišťovanému lalůček...
Leviticus 14:29... kde krev oběti odškodnění. Zbývajícím olejem v dlani kněz potře hlavu očišťovaného, a tak za něj...
Leviticus 21:10...bratry nejvyšší, ten, na jehož hlavu byl vylit olej pomazání a který byl pověřen nosit svatá roucha, si na...
Leviticus 21:12...svého Boha - vždyť je na něm znak zasvěceníolej pomazání jeho Boha! jsem Hospodin. Ožení se jen s...
Leviticus 23:13...přidáte dvě desetiny efy jemné mouky zadělané olejem. To je příjemně vonící ohnivá oběť Hospodinu. K tomu...
Leviticus 24:2... k tobě nanosí čistý vytlačený olivový olej ke svícení, aby se mohl stále zapalovat svícen. Ve...
Numeri 4:9... pánvicemi na uhlí a veškerými nádobami na olej, jichž se užívá k jeho obsluze, zabalí jej i s jeho...
Numeri 4:16... Eleazarovi, synu kněze Árona, pak bude svěřen olej ke svícení, kadidlo z vonných látek, každodenní moučná...
Numeri 5:15...oběť desetinu efy ječné mouky. Nepolije ji však olejem a nepoloží na ni kadidlo, neboť je to moučná oběť...
Numeri 6:15...pečiva z jemné mouky, bochánky zadělané olejem, nekvašené placky pomazané olejem a s nimi patřičné...
Numeri 7:13...šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech,...
Numeri 7:19...šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech,...
Numeri 7:25...šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech,...
Numeri 7:31...šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech,...
Numeri 7:37...šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech,...
Numeri 7:43...šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech,...
Numeri 7:49...šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech,...
Numeri 7:55...šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech,...
Numeri 7:61...šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech,...
Numeri 7:67...šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech,...
Numeri 7:73...šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech,...
Numeri 7:79...šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech,...
Numeri 8:8...spolu s moučnou obětí z jemné mouky zadělané olejem; ty pak vezmi druhého mladého býčka k oběti za hřích...
Numeri 11:8...placky. Chuť měla šťavnatou jako čerstvý olej. Když na tábor v noci padala rosa, mana padala s ...
Numeri 15:4...desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu oleje. Při zápalné či pokojné oběti s každým beránkem...
Numeri 15:6...desetiny efy jemné mouky zadělané třetinou hinu oleje jako moučnou oběť a třetinu hinu vína jako úlitbu -...
Numeri 15:9...desetiny efy jemné mouky zadělané půlkou hinu oleje a jako úlitbu půl hinu vína - to je ohnivá oběť...
Numeri 18:12... kdo je ve tvém domě čistý. Všechen nejlepší olej a všechno nejlepší víno i obilí, jejich prvotiny,...
Numeri 28:5...jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu vytlačeného oleje. To je stálá zápalná oběť, ustanovená na hoře Sinaj...
Numeri 28:9...nim přidej dvě desetiny efy jemné mouky zadělané olejem s příslušnou úlitbou. To je sobotní zápalná oběť -...
Numeri 28:12...přidejte tři desetiny efy jemné mouky zadělané olejem ke každému býčku, dvě desetiny k jednomu beranu a po...
Numeri 28:20...oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na berana a...
Numeri 28:28...oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na jednoho býčka, dvě desetiny na...
Numeri 29:3...oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na berana a...
Numeri 29:9...oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na jednoho...
Numeri 29:14...oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na každého z těch třinácti býčků,...
Numeri 35:25... do smrti nejvyššího kněze pomazaného svatým olejem. Pokud se ale ten, kdo někoho zabil, odváží vyjít za...
Deuteronomium 7:13...lůna i plodům tvé půdy - tvému obilí, vínuoleji, vrhu tvého skotu i mláďatům tvého bravu v zemi, o...
Deuteronomium 8:8... fíků a granátových jablek, do země olivového oleje a medu, do země, v níž nebudeš jíst chléb poskrovnu a...
Deuteronomium 11:14...i na jaře, abys mohl sklízet své obilí, vínoolej. Na tvých pastvinách dám vyrůst trávě pro tvůj dobytek...
Deuteronomium 12:17...svém městě jíst desátky ze svého obilí, vínaoleje ani prvorozené ze svého skotu a bravu, žádnou ze...
Deuteronomium 14:23...vyroste na poli. Desátky ze svého obilí, vínaoleje, stejně jako prvorozené ze svého skotu a bravu, budeš...
Deuteronomium 18:4...mu také dávat prvotiny ze svého obilí, vínaoleje a prvotiny z vlny svých ovcí. Jeho si totiž Hospodin,...
Deuteronomium 28:40...budeš mít olivy po celém kraji, nepomažeš se olejem; tvá oliva opadá. I když zplodíš syny a dcery,...
Deuteronomium 28:51...nebudeš vyhlazen. Nenechá ti obilí, víno ani olej, vrh tvého skotu ani mláďata tvého bravu, dokud ...
Deuteronomium 32:13...pole aby sytil se. Medem ze skály je napájelolejem ze skály přetvrdé, smetanou od krav i mlékem koz....
Deuteronomium 33:24... mezi bratry je oblíben, své nohy smáčí olejem! Z železa a bronzu jsou tvé závory, po všechny...
Soudců 9:9...olivě: Kraluj nám! Oliva řekla: To snad mám svůj olej přestat vydávat, kterým se Bůh i lidé ctí, a jít...
1. Samuel 10:1...ode Boží slovo." Tehdy vzal Samuel nádobkuolejem, vylil mu ji na hlavu a políbil ho. Pak řekl:...
1. Samuel 16:1...jako krále nad Izraelem odmítl. Naplň si roh olejem a jdi. Posílám k Jišajovi Betlémskému, neboť jsem...
1. Samuel 16:13... "Vstaň a pomaž ho." Samuel tedy vzal roholejem a uprostřed jeho bratrů ho pomazal. Od toho dne se...
2. Samuel 1:21...hrdinů byl pohaněn, štít Saulův, již nepomazán olejem! Bez krve raněných, bez tuku udatných luk Jonatanův...
1. Královská 1:39... Kněz Sádok vzal z Hospodinova stánku roholejem a pomazal Šalomouna. Pak zatroubili na beraní roh a...
1. Královská 5:25...stravu pro jeho dvůr a 20 000 batů panenského oleje. To pak Šalomoun dával Chíramovi rok co rok. Hospodin...
1. Královská 17:12...ve džbánu jen tak na dlaň a v láhvi jen troška oleje. Nasbírám teď trochu dříví a půjdu to připravit sobě...
1. Královská 17:14... Bůh Izraele: ‚Mouka z toho džbánu nedojdeoleje z láhve neubude do dne, kdy Hospodin sešle na zem...
1. Královská 17:16...dlouho co jíst. Mouka ve džbánu nedocházelaolej v láhvi neubýval, přesně jak řekl Hospodin skrze...
2. Královská 4:2..."Tvá služebnice nemá doma nic než lahvičku oleje," odpověděla. "Jdi ven," řekl, "a vypůjči si od všech...
2. Královská 4:4...i za svými syny dveře a lij do všech těch džbánů olej. Plné dávej stranou." A tak šla ven. Potom za sebou a...
2. Královská 4:6..."Podej mi další." "Další nemáme," řekl a vtom olej došel. Šla to povědět Božímu muži a ten řekl: "Jdi...
2. Královská 4:7...to povědět Božímu muži a ten řekl: "Jdi ten olej prodat a vyrovnej svůj dluh. Z toho, co zbude, pak...
2. Královská 9:1...mu: "Přepásej se, vezmi s sebou tuhle nádobkuolejem a jdi do Rámot-gileádu. tam přijdeš, vyhledej...
2. Královská 9:3...ho do nejzazšího pokojíku. Tam vezmi nádobkuolejem, vylij mu ji na hlavu a řekni: ‚Tak praví Hospodin:...
2. Královská 9:6...vstal a šel s ním dovnitř. On mu tam polil hlavu olejem a řekl mu: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Pomazal...
2. Královská 20:13...klenotnici, stříbro, zlato, balzámy a výborný olej. Ukázal jim i zbrojnici a všechno, co se jen našlo v...
1. Letopisů 9:29...posvátnému náčiní a také k jemné mouce, vínuoleji, kadidlu a balzámu. Někteří z kněžských synů...
1. Letopisů 12:41...zásoby mouky, hroudy fíků, trsy rozinek, vínoolej i hojnost bravu a skotu. Izrael se tehdy radoval. ...
1. Letopisů 27:28...fíky v podhůří Baal-chanan Gederský; za příjmyoleje Joaš; za skot pasoucí se v Šáronu Šitraj Šáronský; za...
2. Letopisů 2:9...000 korů ječmene, 20 000 batů vína a 20 000 batů oleje." Týrský král Chíram odpověděl dopisem, ve kterém...
2. Letopisů 2:14...můj pán pošle svým služebníkům pšenici a ječmenolej a víno, jak řekl. My pokácíme v Libanonu tolik stromů,...
2. Letopisů 11:11...opevnění a dodal jim velitele, zásoby potravinoleje a vína a také štíty a kopí. Všechna ta města tím...
2. Letopisů 31:5...začali přinášet množství prvotin z obilí, vínaoleje, medu a z veškeré úrody. Přinesli také štědrý desátek...
2. Letopisů 32:28...a všemožných klenotů. Měl sklady obilí, vínaoleje, chlévy pro všemožný dobytek a ohrady pro stáda....
Ezdráš 3:7...peníze kameníkům a tesařům a za jídlo, pitíolej najali Sidonské a Týrské, aby po moři přivezli cedrové...
Ezdráš 6:9...obětem Bohu nebes, pšenice, sůl, víno či olej - cokoli si budou jeruzalémští kněží přát, nechť jim...
Ezdráš 7:22... 100 korů pšenice, 100 batů vína, 100 batů oleje a soli bez omezení. Každé nařízení Boha nebes ohledně...
Nehemiáš 5:11...a domy a také úrok z peněz, z obilí, vínaoleje, za který jim půjčujete!" "Všechno vrátíme,"...
Nehemiáš 10:38...příspěvků, z ovoce všech stromů, z vínaoleje budeme přinášet kněžím do komor v domě našeho Boha....
Nehemiáš 10:40...přinášet tyto obětní příspěvky z obilí, vínaoleje do komor, kde je uloženo náčiní svatyně a kde jsou i...
Nehemiáš 13:5... kadidlo, nádoby a desátky z obilí, vínaoleje, předepsaného pro levity, zpěváky a strážné, jakož i...
Nehemiáš 13:12...přinášel do pokladnic desátky z obilí, vínaoleje. Pokladnice jsem svěřil knězi Šelemiášovi, písaři...
Ester 2:12... Po šest měsíců byly denně ošetřovány myrhovým olejem a dalších šest měsíců balzámy a ženskou kosmetikou....
Job 20:17... jazyk zmijí ho zabije. Nikdy nezažije proudy oleje, nebude se koupat v medu a smetaně. To, co ukořistil,...
Job 24:11...nemají, o hladu cizí snopy snášejí. Vytlačují olej mezi kameny, o žízni šlapou vinný lis. Sténání...
Job 29:6...koupaly ve smetaně, ze skály prýštily mi proudy oleje. Když jsem chodíval k městské bráně, abych své místo...
Žalmy 23:5...zraky protivníků stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem potíráš, můj kalich přetéká. Dobro a láska budou...
Žalmy 45:8...nenávidíš; to proto Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti nad společníky tvé! Myrhou, aloí a kasií...
Žalmy 55:22... v srdci však válku nosil si. Jak jemný olej hladily jeho řeči, vskutku však byly dýkami! Své břímě...
Žalmy 89:21... Našel jsem svého služebníka Davida, svým svatým olejem jsem ho pomazal. ruka jej bude podpírat, paže...
Žalmy 92:11...Můj roh však pozvedneš jako roh buvolí, čerstvým olejem pokropíš. Uvidím pád těch, kdo špehují, o...
Žalmy 104:15...vyrostl: Víno, jež smrtelníka v srdci oblažíolej, po němž se obličej rozzáří, a chléb, který člověku...
Žalmy 133:2... když bratři žijí spolu v jednotě! Jak vzácný olej na hlavě, stékající po bradě - po bradě Áronově...
Přísloví 5:3...sice oplývají medem, její ústa jsou jemná nad olej, pak ale zhořkne jako pelyněk, jak dvojsečný meč se...
Přísloví 21:20...než s hašteřivou ženou hádat se. Moudrý doma olej a vzácné poklady, tupec však všechno rozhází. Komu jde...
Přísloví 27:9...ze svého hnízda je člověk prchající z domovaOlej a kadidlo oblažují srdce, přítel je vítanější než...
Přísloví 27:16...zkrotit, chce zkrotit vítr, do pravé ruky chce olej pochytat. Železo se brousí železem, tak přítel brousí...
Kazatel 7:1...on tu nebude? Lepší je dobré jméno než nejlepší olej, den smrti je lepší než den zrození. Lepší je vejít do...
Kazatel 9:8...dávno oblíbil! jsou tvé šaty vždycky bíléolej na tvé hlavě nikdy nechybí. Užívej život se svou...
Píseň 1:3...svých úst - nad víno lahodná jsou milování tváOleje tvé tolik lahodně voní, jak olej se line jméno tvé -...
Píseň 4:10...víno lahodnější jsou milování tvá, vůně tvých olejů nad všechny balzámy. Tvé rty, nevěsto, kanou...
Izaiáš 1:6...jizvy samý hnis - nejsou ošetřeny ani obvázányolejem nejsou léčeny! Vaše země leží v sutinách, vaše města...
Izaiáš 10:27...ramene a jejich jho ze tvé šíje - jho se po oleji sesmekne. Přitáhli do Ajatu, prošli Migronem, v...
Izaiáš 39:2...klenotnici, stříbro, zlato, balzámy a výborný olej. Ukázal jim i celou zbrojnici a všechno, co se jen...
Izaiáš 57:9...spojila, jejich lože milovala, na úd zírala! S olejem jsi za Molochem chodila, byla jsi samá vonná mast;...
Izaiáš 61:3...na Sionu truchlící, dát jim věnec místo popelaolej radosti místo truchlení a oděv chvály místo skleslosti...
Jeremiáš 31:12...se Hospodinovou dobrotou - všude obilí, vínoolej, mladý brav a skot! Jejich duše budou zavlažovanou...
Jeremiáš 40:10... Vy ale jděte sklízet víno, ovoce a olivy na olej, skladujte je ve džbánech a bydlete ve svých městech,...
Jeremiáš 41:8...Máme venku schované zásoby pšenice, ječmeneoleje a medu." A tak je nechal a nepobil je s ostatními....
Ezechiel 16:9...jsem vodou, opláchl od krve a pomazal  olejem. Oblékl jsem ti vyšívané šaty a obul sandály z jemné...
Ezechiel 16:13...a výšivek a jedla pokrmy z jemné mouky s medemolejem. Stala se z tebe nesmírná krasavice, opravdová...
Ezechiel 16:18...jsi svá vyšívaná roucha a oblékla je jimi. Můj olej a kadidlo jsi přinášela jim. Pokrm, jímž jsem ...
Ezechiel 16:19... jímž jsem sytil - jemnou mouku s medemolejem - jsi přinášela jim, aby voněl před nimi. Tak to...
Ezechiel 23:41...za prostřený stůl, na který jsi nakladla můj olej a kadidla. Bývala tam spousta lidí, hluk a zábava....
Ezechiel 27:17...tvé zboží platí minítským obilím, prosem, medemolejem a balzámy. Damašek s tebou vede obchody kvůli...
Ezechiel 32:14...jejich vody ustálím a nechám je plynout podobné oleji, praví Panovník Hospodin. Egypt zcela zpustoším a...
Ezechiel 45:14...efy z každého chomeru ječmene. Předepsaná dávka oleje (měřeno batem) bude desetina batu z každého koru...
Ezechiel 45:24...býku a beranu efu mouky a ke každé efě přidá hin oleje. Totéž bude přinášet po sedm dní slavnosti začínající...
Ezechiel 45:25...jak oběti za hřích, tak zápalné i moučné obětiolej." Tak praví Panovník Hospodin: "Východní brána...
Ezechiel 46:5...pak podle vlastní vůle. Ke každé efě přidá hin oleje. V den novoluní přinese mladého býčka, šest beránků a...
Ezechiel 46:7...podle vlastní možnosti. Ke každé efě přidá hin oleje. Když bude vládce přicházet, vejde do brány skrze síň...
Ezechiel 46:11...podle vlastní vůle. Ke každé efě se přidá hin oleje. Když bude vládce přinášet Hospodinu dobrovolný dar -...
Ezechiel 46:14...oběť přidáš šestinu efy mouky a třetinu hinu oleje na zalití mouky. Tato moučná oběť Hospodinu je stálé...
Ezechiel 46:15...co ráno budou přinášet beránka, moučnou oběťolej ke stálé zápalné oběti." Tak praví Panovník Hospodin:...
Ozeáš 2:7...jídlo i vodu dávají, kteří mi dávají vlnu i lenolej i nápoje." Proto zatarasím cestu trním a zastavím...
Ozeáš 2:10...ale uznat nechtěla, že jsem obilí, vínoolej dával , že jsem dával hojnost stříbra i zlata,...
Ozeáš 2:24...nebi a to odpoví zemi. Země odpoví obilí, vínuoleji a to vše odpoví Jizreeli. Do země si jej zaseji a nad...
Ozeáš 12:2...násilí. S Asýrií smlouvu sjednává, a přitom nosí olej do Egypta. Hospodin žalobu proti Judovi; Jákoba...
Joel 1:10...pole, vyschla země, zničeno obilí, víno pryčolej dochází. Zoufejte, rolníci, kvílejte, vinaři, kvůli...
Joel 2:19...lidu odpoví: "Hle, posílám vám obilí, vínoolej do sytosti! Nevydám vás nikdy víc posměchu mezi...
Joel 2:24...plná obilí, tvé lisy budou tonout ve vínuoleji. Nahradím vám roky, jež sežraly kobylky, larvy,...
Amos 6:6...víno plnými miskami, mažete se nejjemnějšími oleji a zkáza Josefa vás vůbec netrápí. Proto budete...
Micheáš 6:7...zalíbení v tisíci beranech, v nesčíslných řekách oleje? Mám dát svého prvorozeného za svůj přestupek,...
Micheáš 6:15...se sklizně; vylisuješ olivy, ale nepomažeš se olejem; vytlačíš mošt, ale vína se nenapiješ. Řídíte se...
Ageus 1:11...sucho na tuto zemi i na hory, na obilí, vínoolej i na vše ostatní, co roste ze země, a také na lidi, na...
Ageus 2:12...maso a tím cípem by se dotkl chleba, kaše, vínaoleje nebo jakéhokoli jídla, posvětí se to?" "Ne,"...
Zachariáš 4:12... ze kterých dvěma zlatými trubicemi proudí zlatý olej?" "Ty nevíš, co to znamená?" řekl mi. "Ne, pane,"...
Zachariáš 4:14...jsem. Tehdy mi řekl: "To jsou ti dva pomazaní olejem, kteří slouží Pánu vší země." Znovu jsem zvedl oči...
Matouš 6:17...odměnu. Když se postíš, raději si pomaž hlavu olejem a umyj si tvář, aby tvůj půst nebyl zjevný lidem,...
Matouš 25:3... Ty bláhové si s sebou vzaly lampy, ale žádný olej. Ty rozumné si kromě lamp vzaly také nádobky s olejem...
Matouš 25:4... Ty rozumné si kromě lamp vzaly také nádobkyolejem. Když ženich dlouho nešel, začaly všechny podřimovat...
Matouš 25:8...ty bláhové těm rozumným: ‚Dejte nám trochu svého oleje, naše lampy hasnou.' Ty rozumné jim ale odpověděly:...
Matouš 25:10...nakoupit k prodavačům.' Když odešly kupovat olej, přišel ženich a ty, které byly připravené, s ním šly...
Marek 6:13... Vymítali mnoho démonů a mnoho nemocných mazali olejem a uzdravovali. Jak se jeho pověst šířila, uslyšel o...
Lukáš 7:46... nepřestala líbat nohy. Nepomazal jsi mi hlavu olejem, ale ona mi pomazala nohy mastí. Proto ti říkám: Je...
Lukáš 10:34...soucitem. Přistoupil, ovázal mu rány a polil je olejem a vínem. Naložil ho na svého mezka, dovezl do...
Lukáš 16:6...se zeptal: ‚Kolik dlužíš mému pánu?' ‚Sto sudů oleje,' odpověděl dlužník. Řekl mu: ‚Zde je tvůj úpis -...
Lukáš 23:56...pochováno. Vrátily se domů, připravily vonné oleje a masti, pak ale podle přikázání zachovaly sobotní...
Židům 1:9...nenávidíš; to proto Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti nad společníky tvé." A dále: "Na počátku jsi...
Jakub 5:14...starší sboru a ti se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu. Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán...
Zjevení 6:6...pšenice, jen tři mírky ječmene za denní mzduolej a víno však nech!" Když otevřel čtvrtou pečeť, slyšel...
Zjevení 18:13...a vonné koření, voňavky, mast i kadidlo; vínoolej, mouku i pšenici; dobytek, ovce, koně i vozy; a těla i...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |