Olej

Hledám varianty 'olej' [ olejů (1) oleji (8) olejem (81) oleje (53) olej (73) ]. Nalezeny 203 verše.
Genesis 28:18... vztyčil jej jako památník a polil jeho vrchol olejem. To místo nazval Bet-el, Boží dům, ačkoli se tomu...
Genesis 35:14...kamenný sloup, vykonal na něm úlitbu a polil jej olejem. Jákob to místo, kde k němu Bůh mluvil, nazval...
Exodus 22:28...nespílej. Neváhej se podělit o úrodu, o vínoolej ze svého lisu. Svého prvorozeného syna odevzdej mně....
Exodus 25:6...beraní kůže, odolné usně, akáciové dřevoolej na svícení, také balzámy na olej pomazání a na vonné...
Exodus 27:20... k tobě nanosí čistý vytlačený olivový olej ke svícení, aby mohl stále zapalovat svícen. Ve Stanu...
Exodus 29:2...nekvašený chléb, nekvašené bochánky zadělané olejem a nekvašené placky pomazané olejem; uděláš je z...
Exodus 29:7...turban připevníš korunu svatosti. Nakonec vezmeš olej pomazání, vyliješ mu jej na hlavu a pomažeš ho....
Exodus 29:21...trochu krve, která bude na oltáři, a trochu oleje pomazání a postříkáš tím Árona a jeho roucha a s ním...
Exodus 29:23...pecen chleba, jeden chlebový bochánek zadělaný olejem a jednu placku. To všechno vložíš Áronovi a jeho...
Exodus 29:40...jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu vytlačeného oleje a jako úlitbu čtvrtku hinu vína. Druhého beránka...
Exodus 30:24...podle šekelu svatyně) a jeden hin olivového oleje. Voňavkářským způsobem pak z toho připravíš olej...
Exodus 30:25... Voňavkářským způsobem pak z toho připravíš olej svatého pomazání jako vonnou mast. To je olej svatého...
Exodus 30:31...řekneš: ‚Toto bude po všechna vaše pokolení můj olej svatého pomazání. Nebude se lít na tělo kteréhokoli...
Exodus 30:32...na tělo kteréhokoli člověka a neuděláte žádný olej podobného složení. Je svatý a svatý pro vás zůstane....
Exodus 31:11... roucha jeho synů ke konání kněžské službyolej pomazání a vonné kadidlo pro svatyni. vše udělají...
Exodus 35:8...beraní kůže, odolné usně, akáciové dřevoolej na svícení, také balzámy na olej pomazání a na vonné...
Exodus 35:14...chleby předložení, svícen, jeho náčiní a kahanyolej ke svícení, kadidlový oltář a jeho tyče, olej pomazání...
Exodus 35:15... olej ke svícení, kadidlový oltář a jeho tyčeolej pomazání a vonné kadidlo, vchodový závěs ke vchodu do...
Exodus 35:28...k posázení efodu a náprsníku, také balzámolej na svícení i na přípravu oleje pomazání a vonného...
Exodus 37:29...je zlatem. Voňavkářským způsobem pak připravil olej svatého pomazání a čisté kadidlo z vonných látek. Z...
Exodus 39:37...zlata, jeho uspořádané kahany a všechno náčiníolej ke svícení, zlatý oltář, olej pomazání, vonné kadidlo,...
Exodus 39:38...a všechno náčiní, olej ke svícení, zlatý oltářolej pomazání, vonné kadidlo, závěs pro vchod do Stanu,...
Exodus 40:9...a v jeho bráně pověsíš závěs. Potom vezmeš olej pomazání a pomažeš Příbytek i všechno, co je v něm....
Leviticus 2:1...oběť, ji daruje z jemné mouky. Tu polije olejem, položí na ni kadidlo a přinese ji k Áronovým synům,...
Leviticus 2:2...kněžím. Kněz pak z toho vezme hrst jemné moukyolejem a všechno kadidlo. Tento památeční díl nechá dýmat...
Leviticus 2:4...udělej z jemné mouky nekvašené bochánky zadělané olejem nebo nekvašené placky pomazané olejem. Je-li tvým...
Leviticus 2:5...smažená na pánvi, je z jemné mouky zadělané olejem, nekvašená. Rozdrob ji na kousky a polij olejem; je...
Leviticus 2:6...olejem, nekvašená. Rozdrob ji na kousky a polij olejem; je to moučná oběť. Je-li tvým darem moučná oběť...
Leviticus 2:7...v kotlíku, je připravena z jemné moukyolejem. Když takto připravenou moučnou oběť přineseš...
Leviticus 2:15...z čerstvých klasů pražených na ohni. Přidej k  olej a polož na ni kadidlo; je to moučná oběť. Kněz pak...
Leviticus 2:16...je to moučná oběť. Kněz pak část drceného zrníoleje a všechno kadidlo nechá dýmat jako památeční díl; je...
Leviticus 5:11...za hřích desetinu efy jemné mouky. Nepolije ji olejem a nepoloží na ni kadidlo, neboť je to oběť za hřích....
Leviticus 6:8...oltáře. Kněz z oběti vezme hrst jemné moukyolejem i všechno kadidlo, které je na moučné oběti, a nechá...
Leviticus 6:14...večer. Bude se smažit na plotně. Nasáklou olejem a rozdrobenou na kousky ji pak přineseš, abys ji...
Leviticus 7:10... který ji vykonal. Každá moučná oběť zadělaná olejem nebo suchá pak připadne všem Áronovým synům rovným...
Leviticus 7:12...jako oběť díkůvzdání nekvašené bochánky zadělané olejem, nekvašené placky pomazané olejem a smažené bochánky...
Leviticus 8:2..."Vezmi Árona s jeho syny a jejich rouchaolej pomazání, býčka k oběti za hřích, dva berany a koš...
Leviticus 8:10...Mojžíšovi přikázal Hospodin. Potom vzal Mojžíš olej pomazání a pomazal Příbytek i všechno, co bylo v něm,...
Leviticus 8:12...i umyvadlo s podstavcem, aby je posvětil. Část oleje pomazání také vylil na Áronovu hlavu a pomazal ho,...
Leviticus 8:26...bochánek, jeden chlebový bochánek zadělaný olejem a jednu placku a položil je na onen tuk a pravou...
Leviticus 8:30...přikázal Hospodin. Potom vzal Mojžíš trochu oleje pomazání a trochu krve, která byla na oltáři, a...
Leviticus 9:4...před Hospodinem spolu s moučnou obětí zadělanou olejem. Dnes se vám totiž ukáže Hospodin." Vzali tedy to,...
Leviticus 10:7...setkávání, abyste nezemřeli, neboť je na vás olej Hospodinova pomazání." Zachovali se tedy podle...
Leviticus 14:10...bez vady, tři desetiny efy jemné mouky zadělané olejem jako moučnou oběť a jednu mírku oleje. Očišťující...
Leviticus 14:12...jednoho beránka a bude ho obětovat s mírkou oleje jako oběť odškodnění; zvedáním to nabídne Hospodinu....
Leviticus 14:15...pravé ruky a palec pravé nohy. Vezme také trochu oleje z mírky, odlije si do levé dlaně, namočí si v tom...
Leviticus 14:16...mírky, odlije si do levé dlaně, namočí si v tom oleji pravý prst a sedmkrát jím stříkne před Hospodinem. Ze...
Leviticus 14:17...sedmkrát jím stříkne před Hospodinem. Ze zbytku oleje, který v dlani, kněz potře očišťovanému lalůček...
Leviticus 14:18... kde krev oběti odškodnění. Zbývajícím olejem v dlani kněz potře hlavu toho, kdo se očišťuje, a...
Leviticus 14:21...odškodnění, desetinu efy jemné mouky zadělané olejem jako moučnou oběť, jednu mírku oleje a podle svých...
Leviticus 14:24... Kněz vezme beránka oběti odškodnění a mírku oleje a zvedáním to nabídne Hospodinu. Potom beránka zabije...
Leviticus 14:26...ucha, palec pravé ruky a palec pravé nohy. Z oleje si kněz trochu odlije do levé dlaně a pravým prstem...
Leviticus 14:28...jím sedmkrát stříkne před Hospodinem. Trochou oleje, který v dlani, pak potře očišťovanému lalůček...
Leviticus 14:29... kde krev oběti odškodnění. Zbývajícím olejem v dlani kněz potře hlavu očišťovaného, a tak za něj...
Leviticus 21:10...bratry nejvyšší, ten, na jehož hlavu byl vylit olej pomazání a který byl pověřen nosit svatá roucha, si na...
Leviticus 21:12...svého Boha - vždyť je na něm znak zasvěceníolej pomazání jeho Boha! jsem Hospodin. Ožení se jen s...
Leviticus 23:13...přidáte dvě desetiny efy jemné mouky zadělané olejem. To je příjemně vonící ohnivá oběť Hospodinu. K tomu...
Leviticus 24:2... k tobě nanosí čistý vytlačený olivový olej ke svícení, aby se mohl stále zapalovat svícen. Ve...
Numeri 4:9... pánvicemi na uhlí a veškerými nádobami na olej, jichž se užívá k jeho obsluze, zabalí jej i s jeho...
Numeri 4:16... Eleazarovi, synu kněze Árona, pak bude svěřen olej ke svícení, kadidlo z vonných látek, každodenní moučná...
Numeri 5:15...oběť desetinu efy ječné mouky. Nepolije ji však olejem a nepoloží na ni kadidlo, neboť je to moučná oběť...
Numeri 6:15...pečiva z jemné mouky, bochánky zadělané olejem, nekvašené placky pomazané olejem a s nimi patřičné...
Numeri 7:13...šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech,...
Numeri 7:19...šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech,...
Numeri 7:25...šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech,...
Numeri 7:31...šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech,...
Numeri 7:37...šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech,...
Numeri 7:43...šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech,...
Numeri 7:49...šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech,...
Numeri 7:55...šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech,...
Numeri 7:61...šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech,...
Numeri 7:67...šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech,...
Numeri 7:73...šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech,...
Numeri 7:79...šekelem svatyně), obě plné jemné mouky zadělané olejem k moučné oběti, jeden zlatý pohárek o 10 šekelech,...
Numeri 8:8...spolu s moučnou obětí z jemné mouky zadělané olejem; ty pak vezmi druhého mladého býčka k oběti za hřích...
Numeri 11:8...placky. Chuť měla šťavnatou jako čerstvý olej. Když na tábor v noci padala rosa, mana padala s ...
Numeri 15:4...desetinu efy jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu oleje. Při zápalné či pokojné oběti s každým beránkem...
Numeri 15:6...desetiny efy jemné mouky zadělané třetinou hinu oleje jako moučnou oběť a třetinu hinu vína jako úlitbu -...
Numeri 15:9...desetiny efy jemné mouky zadělané půlkou hinu oleje a jako úlitbu půl hinu vína - to je ohnivá oběť...
Numeri 18:12... kdo je ve tvém domě čistý. Všechen nejlepší olej a všechno nejlepší víno i obilí, jejich prvotiny,...
Numeri 28:5...jemné mouky zadělané čtvrtkou hinu vytlačeného oleje. To je stálá zápalná oběť, ustanovená na hoře Sinaj...
Numeri 28:9...nim přidej dvě desetiny efy jemné mouky zadělané olejem s příslušnou úlitbou. To je sobotní zápalná oběť -...
Numeri 28:12...přidejte tři desetiny efy jemné mouky zadělané olejem ke každému býčku, dvě desetiny k jednomu beranu a po...
Numeri 28:20...oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na berana a...
Numeri 28:28...oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na jednoho býčka, dvě desetiny na...
Numeri 29:3...oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na berana a...
Numeri 29:9...oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na býčka, dvě desetiny na jednoho...
Numeri 29:14...oběť k nim přidejte jemnou mouku zadělanou olejem: tři desetiny efy na každého z těch třinácti býčků,...
Numeri 35:25... do smrti nejvyššího kněze pomazaného svatým olejem. Pokud se ale ten, kdo někoho zabil, odváží vyjít za...
Deuteronomium 7:13...lůna i plodům tvé půdy - tvému obilí, vínuoleji, vrhu tvého skotu i mláďatům tvého bravu v zemi, o...
Deuteronomium 8:8... fíků a granátových jablek, do země olivového oleje a medu, do země, v níž nebudeš jíst chléb poskrovnu a...
Deuteronomium 11:14...i na jaře, abys mohl sklízet své obilí, vínoolej. Na tvých pastvinách dám vyrůst trávě pro tvůj dobytek...
Deuteronomium 12:17...svém městě jíst desátky ze svého obilí, vínaoleje ani prvorozené ze svého skotu a bravu, žádnou ze...
Deuteronomium 14:23...vyroste na poli. Desátky ze svého obilí, vínaoleje, stejně jako prvorozené ze svého skotu a bravu, budeš...
Deuteronomium 18:4...mu také dávat prvotiny ze svého obilí, vínaoleje a prvotiny z vlny svých ovcí. Jeho si totiž Hospodin,...
Deuteronomium 28:40...budeš mít olivy po celém kraji, nepomažeš se olejem; tvá oliva opadá. I když zplodíš syny a dcery,...
Deuteronomium 28:51...nebudeš vyhlazen. Nenechá ti obilí, víno ani olej, vrh tvého skotu ani mláďata tvého bravu, dokud ...
Deuteronomium 32:13...pole aby sytil se. Medem ze skály je napájelolejem ze skály přetvrdé, smetanou od krav i mlékem koz....
Deuteronomium 33:24... mezi bratry je oblíben, své nohy smáčí olejem! Z železa a bronzu jsou tvé závory, po všechny...
Soudců 9:9...olivě: Kraluj nám! Oliva řekla: To snad mám svůj olej přestat vydávat, kterým se Bůh i lidé ctí, a jít...
1. Samuel 10:1...ode Boží slovo." Tehdy vzal Samuel nádobkuolejem, vylil mu ji na hlavu a políbil ho. Pak řekl:...
1. Samuel 16:1...jako krále nad Izraelem odmítl. Naplň si roh olejem a jdi. Posílám k Jišajovi Betlémskému, neboť jsem...
1. Samuel 16:13... "Vstaň a pomaž ho." Samuel tedy vzal roholejem a uprostřed jeho bratrů ho pomazal. Od toho dne se...
2. Samuel 1:21...hrdinů byl pohaněn, štít Saulův, již nepomazán olejem! Bez krve raněných, bez tuku udatných luk Jonatanův...
1. Královská 1:39... Kněz Sádok vzal z Hospodinova stánku roholejem a pomazal Šalomouna. Pak zatroubili na beraní roh a...
1. Královská 5:25...stravu pro jeho dvůr a 20 000 batů panenského oleje. To pak Šalomoun dával Chíramovi rok co rok. Hospodin...
1. Královská 17:12...ve džbánu jen tak na dlaň a v láhvi jen troška oleje. Nasbírám teď trochu dříví a půjdu to připravit sobě...
1. Královská 17:14... Bůh Izraele: ‚Mouka z toho džbánu nedojdeoleje z láhve neubude do dne, kdy Hospodin sešle na zem...
1. Královská 17:16...dlouho co jíst. Mouka ve džbánu nedocházelaolej v láhvi neubýval, přesně jak řekl Hospodin skrze...
2. Královská 4:2..."Tvá služebnice nemá doma nic než lahvičku oleje," odpověděla. "Jdi ven," řekl, "a vypůjči si od všech...
2. Královská 4:4...i za svými syny dveře a lij do všech těch džbánů olej. Plné dávej stranou." A tak šla ven. Potom za sebou a...
2. Královská 4:6..."Podej mi další." "Další nemáme," řekl a vtom olej došel. Šla to povědět Božímu muži a ten řekl: "Jdi...
2. Královská 4:7...to povědět Božímu muži a ten řekl: "Jdi ten olej prodat a vyrovnej svůj dluh. Z toho, co zbude, pak...
2. Královská 9:1...mu: "Přepásej se, vezmi s sebou tuhle nádobkuolejem a jdi do Rámot-gileádu. tam přijdeš, vyhledej...
2. Královská 9:3...ho do nejzazšího pokojíku. Tam vezmi nádobkuolejem, vylij mu ji na hlavu a řekni: ‚Tak praví Hospodin:...
2. Královská 9:6...vstal a šel s ním dovnitř. On mu tam polil hlavu olejem a řekl mu: "Tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Pomazal...
2. Královská 20:13...klenotnici, stříbro, zlato, balzámy a výborný olej. Ukázal jim i zbrojnici a všechno, co se jen našlo v...
1. Letopisů 9:29...posvátnému náčiní a také k jemné mouce, vínuoleji, kadidlu a balzámu. Někteří z kněžských synů...
1. Letopisů 12:41...zásoby mouky, hroudy fíků, trsy rozinek, vínoolej i hojnost bravu a skotu. Izrael se tehdy radoval. ...
1. Letopisů 27:28...fíky v podhůří Baal-chanan Gederský; za příjmyoleje Joaš; za skot pasoucí se v Šáronu Šitraj Šáronský; za...
2. Letopisů 2:9...000 korů ječmene, 20 000 batů vína a 20 000 batů oleje." Týrský král Chíram odpověděl dopisem, ve kterém...
2. Letopisů 2:14...můj pán pošle svým služebníkům pšenici a ječmenolej a víno, jak řekl. My pokácíme v Libanonu tolik stromů,...
2. Letopisů 11:11...opevnění a dodal jim velitele, zásoby potravinoleje a vína a také štíty a kopí. Všechna ta města tím...
2. Letopisů 31:5...začali přinášet množství prvotin z obilí, vínaoleje, medu a z veškeré úrody. Přinesli také štědrý desátek...
2. Letopisů 32:28...a všemožných klenotů. Měl sklady obilí, vínaoleje, chlévy pro všemožný dobytek a ohrady pro stáda....
Ezdráš 3:7...peníze kameníkům a tesařům a za jídlo, pitíolej najali Sidonské a Týrské, aby po moři přivezli cedrové...
Ezdráš 6:9...obětem Bohu nebes, pšenice, sůl, víno či olej - cokoli si budou jeruzalémští kněží přát, nechť jim...
Ezdráš 7:22... 100 korů pšenice, 100 batů vína, 100 batů oleje a soli bez omezení. Každé nařízení Boha nebes ohledně...
Nehemiáš 5:11...a domy a také úrok z peněz, z obilí, vínaoleje, za který jim půjčujete!" "Všechno vrátíme,"...
Nehemiáš 10:38...příspěvků, z ovoce všech stromů, z vínaoleje budeme přinášet kněžím do komor v domě našeho Boha....
Nehemiáš 10:40...přinášet tyto obětní příspěvky z obilí, vínaoleje do komor, kde je uloženo náčiní svatyně a kde jsou i...
Nehemiáš 13:5... kadidlo, nádoby a desátky z obilí, vínaoleje, předepsaného pro levity, zpěváky a strážné, jakož i...
Nehemiáš 13:12...přinášel do pokladnic desátky z obilí, vínaoleje. Pokladnice jsem svěřil knězi Šelemiášovi, písaři...
Ester 2:12... Po šest měsíců byly denně ošetřovány myrhovým olejem a dalších šest měsíců balzámy a ženskou kosmetikou....
Job 20:17... jazyk zmijí ho zabije. Nikdy nezažije proudy oleje, nebude se koupat v medu a smetaně. To, co ukořistil,...
Job 24:11...nemají, o hladu cizí snopy snášejí. Vytlačují olej mezi kameny, o žízni šlapou vinný lis. Sténání...
Job 29:6...koupaly ve smetaně, ze skály prýštily mi proudy oleje. Když jsem chodíval k městské bráně, abych své místo...
Žalmy 23:5...zraky protivníků stůl mi prostíráš, hlavu mi olejem potíráš, můj kalich přetéká. Dobro a láska budou...
Žalmy 45:8...nenávidíš; to proto Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti nad společníky tvé! Myrhou, aloí a kasií...
Žalmy 55:22... v srdci však válku nosil si. Jak jemný olej hladily jeho řeči, vskutku však byly dýkami! Své břímě...
Žalmy 89:21... Našel jsem svého služebníka Davida, svým svatým olejem jsem ho pomazal. ruka jej bude podpírat, paže...
Žalmy 92:11...Můj roh však pozvedneš jako roh buvolí, čerstvým olejem pokropíš. Uvidím pád těch, kdo špehují, o...
Žalmy 104:15...vyrostl: Víno, jež smrtelníka v srdci oblažíolej, po němž se obličej rozzáří, a chléb, který člověku...
Žalmy 133:2... když bratři žijí spolu v jednotě! Jak vzácný olej na hlavě, stékající po bradě - po bradě Áronově...
Přísloví 5:3...sice oplývají medem, její ústa jsou jemná nad olej, pak ale zhořkne jako pelyněk, jak dvojsečný meč se...
Přísloví 21:20...než s hašteřivou ženou hádat se. Moudrý doma olej a vzácné poklady, tupec však všechno rozhází. Komu jde...
Přísloví 27:9...ze svého hnízda je člověk prchající z domovaOlej a kadidlo oblažují srdce, přítel je vítanější než...
Přísloví 27:16...zkrotit, chce zkrotit vítr, do pravé ruky chce olej pochytat. Železo se brousí železem, tak přítel brousí...
Kazatel 7:1...on tu nebude? Lepší je dobré jméno než nejlepší olej, den smrti je lepší než den zrození. Lepší je vejít do...
Kazatel 9:8...dávno oblíbil! jsou tvé šaty vždycky bíléolej na tvé hlavě nikdy nechybí. Užívej život se svou...
Píseň 1:3...svých úst - nad víno lahodná jsou milování tváOleje tvé tolik lahodně voní, jak olej se line jméno tvé -...
Píseň 4:10...víno lahodnější jsou milování tvá, vůně tvých olejů nad všechny balzámy. Tvé rty, nevěsto, kanou...
Izaiáš 1:6...jizvy samý hnis - nejsou ošetřeny ani obvázányolejem nejsou léčeny! Vaše země leží v sutinách, vaše města...
Izaiáš 10:27...ramene a jejich jho ze tvé šíje - jho se po oleji sesmekne. Přitáhli do Ajatu, prošli Migronem, v...
Izaiáš 39:2...klenotnici, stříbro, zlato, balzámy a výborný olej. Ukázal jim i celou zbrojnici a všechno, co se jen...
Izaiáš 57:9...spojila, jejich lože milovala, na úd zírala! S olejem jsi za Molochem chodila, byla jsi samá vonná mast;...
Izaiáš 61:3...na Sionu truchlící, dát jim věnec místo popelaolej radosti místo truchlení a oděv chvály místo skleslosti...
Jeremiáš 31:12...se Hospodinovou dobrotou - všude obilí, vínoolej, mladý brav a skot! Jejich duše budou zavlažovanou...
Jeremiáš 40:10... Vy ale jděte sklízet víno, ovoce a olivy na olej, skladujte je ve džbánech a bydlete ve svých městech,...
Jeremiáš 41:8...Máme venku schované zásoby pšenice, ječmeneoleje a medu." A tak je nechal a nepobil je s ostatními....
Ezechiel 16:9...jsem vodou, opláchl od krve a pomazal  olejem. Oblékl jsem ti vyšívané šaty a obul sandály z jemné...
Ezechiel 16:13...a výšivek a jedla pokrmy z jemné mouky s medemolejem. Stala se z tebe nesmírná krasavice, opravdová...
Ezechiel 16:18...jsi svá vyšívaná roucha a oblékla je jimi. Můj olej a kadidlo jsi přinášela jim. Pokrm, jímž jsem ...
Ezechiel 16:19... jímž jsem sytil - jemnou mouku s medemolejem - jsi přinášela jim, aby voněl před nimi. Tak to...
Ezechiel 23:41...za prostřený stůl, na který jsi nakladla můj olej a kadidla. Bývala tam spousta lidí, hluk a zábava....
Ezechiel 27:17...tvé zboží platí minítským obilím, prosem, medemolejem a balzámy. Damašek s tebou vede obchody kvůli...
Ezechiel 32:14...jejich vody ustálím a nechám je plynout podobné oleji, praví Panovník Hospodin. Egypt zcela zpustoším a...
Ezechiel 45:14...efy z každého chomeru ječmene. Předepsaná dávka oleje (měřeno batem) bude desetina batu z každého koru...
Ezechiel 45:24...býku a beranu efu mouky a ke každé efě přidá hin oleje. Totéž bude přinášet po sedm dní slavnosti začínající...
Ezechiel 45:25...jak oběti za hřích, tak zápalné i moučné obětiolej." Tak praví Panovník Hospodin: "Východní brána...
Ezechiel 46:5...pak podle vlastní vůle. Ke každé efě přidá hin oleje. V den novoluní přinese mladého býčka, šest beránků a...
Ezechiel 46:7...podle vlastní možnosti. Ke každé efě přidá hin oleje. Když bude vládce přicházet, vejde do brány skrze síň...
Ezechiel 46:11...podle vlastní vůle. Ke každé efě se přidá hin oleje. Když bude vládce přinášet Hospodinu dobrovolný dar -...
Ezechiel 46:14...oběť přidáš šestinu efy mouky a třetinu hinu oleje na zalití mouky. Tato moučná oběť Hospodinu je stálé...
Ezechiel 46:15...co ráno budou přinášet beránka, moučnou oběťolej ke stálé zápalné oběti." Tak praví Panovník Hospodin:...
Ozeáš 2:7...jídlo i vodu dávají, kteří mi dávají vlnu i lenolej i nápoje." Proto zatarasím cestu trním a zastavím...
Ozeáš 2:10...ale uznat nechtěla, že jsem obilí, vínoolej dával , že jsem dával hojnost stříbra i zlata,...
Ozeáš 2:24...nebi a to odpoví zemi. Země odpoví obilí, vínuoleji a to vše odpoví Jizreeli. Do země si jej zaseji a nad...
Ozeáš 12:2...násilí. S Asýrií smlouvu sjednává, a přitom nosí olej do Egypta. Hospodin žalobu proti Judovi; Jákoba...
Joel 1:10...pole, vyschla země, zničeno obilí, víno pryčolej dochází. Zoufejte, rolníci, kvílejte, vinaři, kvůli...
Joel 2:19...lidu odpoví: "Hle, posílám vám obilí, vínoolej do sytosti! Nevydám vás nikdy víc posměchu mezi...
Joel 2:24...plná obilí, tvé lisy budou tonout ve vínuoleji. Nahradím vám roky, jež sežraly kobylky, larvy,...
Amos 6:6...víno plnými miskami, mažete se nejjemnějšími oleji a zkáza Josefa vás vůbec netrápí. Proto budete...
Micheáš 6:7...zalíbení v tisíci beranech, v nesčíslných řekách oleje? Mám dát svého prvorozeného za svůj přestupek,...
Micheáš 6:15...se sklizně; vylisuješ olivy, ale nepomažeš se olejem; vytlačíš mošt, ale vína se nenapiješ. Řídíte se...
Ageus 1:11...sucho na tuto zemi i na hory, na obilí, vínoolej i na vše ostatní, co roste ze země, a také na lidi, na...
Ageus 2:12...maso a tím cípem by se dotkl chleba, kaše, vínaoleje nebo jakéhokoli jídla, posvětí se to?" "Ne,"...
Zachariáš 4:12... ze kterých dvěma zlatými trubicemi proudí zlatý olej?" "Ty nevíš, co to znamená?" řekl mi. "Ne, pane,"...
Zachariáš 4:14...jsem. Tehdy mi řekl: "To jsou ti dva pomazaní olejem, kteří slouží Pánu vší země." Znovu jsem zvedl oči...
Matouš 6:17...odměnu. Když se postíš, raději si pomaž hlavu olejem a umyj si tvář, aby tvůj půst nebyl zjevný lidem,...
Matouš 25:3... Ty bláhové si s sebou vzaly lampy, ale žádný olej. Ty rozumné si kromě lamp vzaly také nádobky s olejem...
Matouš 25:4... Ty rozumné si kromě lamp vzaly také nádobkyolejem. Když ženich dlouho nešel, začaly všechny podřimovat...
Matouš 25:8...ty bláhové těm rozumným: ‚Dejte nám trochu svého oleje, naše lampy hasnou.' Ty rozumné jim ale odpověděly:...
Matouš 25:10...nakoupit k prodavačům.' Když odešly kupovat olej, přišel ženich a ty, které byly připravené, s ním šly...
Marek 6:13... Vymítali mnoho démonů a mnoho nemocných mazali olejem a uzdravovali. Jak se jeho pověst šířila, uslyšel o...
Lukáš 7:46... nepřestala líbat nohy. Nepomazal jsi mi hlavu olejem, ale ona mi pomazala nohy mastí. Proto ti říkám: Je...
Lukáš 10:34...soucitem. Přistoupil, ovázal mu rány a polil je olejem a vínem. Naložil ho na svého mezka, dovezl do...
Lukáš 16:6...se zeptal: ‚Kolik dlužíš mému pánu?' ‚Sto sudů oleje,' odpověděl dlužník. Řekl mu: ‚Zde je tvůj úpis -...
Lukáš 23:56...pochováno. Vrátily se domů, připravily vonné oleje a masti, pak ale podle přikázání zachovaly sobotní...
Židům 1:9...nenávidíš; to proto Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti nad společníky tvé." A dále: "Na počátku jsi...
Jakub 5:14...starší sboru a ti se za něj modlí a mažou ho olejem v Pánově jménu. Modlitba víry uzdraví nemocného, Pán...
Zjevení 6:6...pšenice, jen tři mírky ječmene za denní mzduolej a víno však nech!" Když otevřel čtvrtou pečeť, slyšel...
Zjevení 18:13...a vonné koření, voňavky, mast i kadidlo; vínoolej, mouku i pšenici; dobytek, ovce, koně i vozy; a těla i...

Slova obsahující olej: olej (73) oleje (53) olejem (81) oleji (8) olejů (1) provolej (1) provolejte (1) přivolej (1) svolej (2) svolejte (5) volej (17) volejte (4) vyvolej (2) zavolej (7) zavolejte (5) zvolejte (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |