Okraj

Hledám varianty 'okraj' [ okrajům (3) okrajích (3) okraji (15) okrajem (3) okraje (14) okraj (7) ]. Nalezeno 37 veršù.
Exodus 19:12...se vystoupit na horu nebo se jen dotknout jejího okraje. Každý, kdo se dotkne hory, musí zemřít, ovšem bez...
Exodus 28:7...a šarlatové látky a ze soukaného kmentu. Na obou okrajích připojené ramenní díly, jimiž bude spojen....
Exodus 28:23...zlaté kroužky, které připevníš na oba jeho horní okraje. Ty dvě zlaté šňůry pak připevníš k oběma kroužkům...
Exodus 28:24...zlaté šňůry pak připevníš k oběma kroužkům na okrajích náprsníku. Druhé konce obou šňůr připevníš k oněm...
Exodus 28:26...zlaté kroužky, které připevníš ke dvěma dolním okrajům náprsníku, k jeho vnitřní obrubě. Dále vyrobíš dva...
Exodus 39:4...purpurové a šarlatové látky a do kmentu. K oběma okrajům efodu připojili ramenní díly, aby byl spojen. Tkaný...
Exodus 39:16...kroužky. Ty dva kroužky připevnili na oba horní okraje náprsníku. Ty dvě zlaté šňůry pak připevnili k oběma...
Exodus 39:17...zlaté šňůry pak připevnili k oběma kroužkům na okrajích náprsníku. Druhé konce obou šňůr připevnili k oněm...
Exodus 39:19...zlaté kroužky, které připevnili ke dvěma dolním okrajům náprsníku, k jeho vnitřní obrubě. Dále vyrobili dva...
Numeri 11:1... Hospodinův oheň vyšlehl proti nim a pohltil okraj tábora. Lid tedy volal k Mojžíšovi, a když se Mojžíš...
Jozue 3:15...Jordánu a kněží nesoucí Truhlu se nohama dotkli okraje vody (Jordán se pokaždé během sklizně všude vylévá z...
Jozue 4:19...měsíce a utábořil se v Gilgalu u východního okraje Jericha. Oněch dvanáct kamenů, které vzali z Jordánu...
Jozue 12:3...hranici Amonců; dále pláň Arava k východnímu okraji Galilejského jezera a také k východnímu okraji...
Jozue 13:27...krále Sichona (východní břeh Jordánu okraji Galilejského jezera). To je dědictví Gádových synů...
Jozue 18:15...je západní strana. Jižní strana začíná na západě okrajem Kiriat-jearimu, odkud hranice postupuje k vodnímu...
Soudců 7:17..."Sledujte a dělejte, co . dojduokraji tábora, udělejte přesně to, co . Jakmile se svými...
Soudců 7:19...stráže, došel Gedeon se stovkou mužůokraji tábora. Vtom zatroubili na rohy a rozbili džbány,...
1. Samuel 9:27...se Samuelem vyšli ven. Když se blížiliokraji města, Samuel Saulovi řekl: "Pošli toho mládence...
1. Samuel 14:2...otci to ale neřekl. (Saul se zatím zdržoval na okraji Gibeje pod granátovníkem u Migronu. Jeho vojsko...
1. Samuel 17:20...to vzal a šel, jak mu Jišaj přikázal. Dorazilokraji tábora, právě když vojsko v šiku vyráželo s válečným...
1. Královská 7:23... Poté odlil kulatou nádrž zvanou Moře. Napříč od okraje k okraji měřila 10 loktů, na výšku 5 loktů a po...
1. Královská 7:24... na výšku 5 loktů a po obvodu 30 loktů. Pod okrajem lemovaly nádrž po celém obvodu dvě řady ozdobných...
1. Královská 7:26...zezadu přikrývalo. Bylo na dlaň silné a jeho okraje byly vytvarovány do liliového květu jako okraj...
2. Královská 7:5... že půjdou do tábora Aramejců. Došli k jeho okraji a hle - nikde nikdo! Hospodin způsobil, že Aramejci...
2. Královská 21:16...tolik nevinné krve, že naplnil Jeruzalém od okraje po okraj - jako by nebylo dost na tom, že svedl Judu...
1. Letopisů 5:9...velmi rozmnožila, rozšířili se na východ okraji pouště sahající k řece Eufrat. Za Saulových dnů...
2. Letopisů 4:2... Poté odlil kulatou nádrž zvanou Moře. Napříč od okraje po okraj měřila 10 loktů, na výšku 5 loktů a po...
2. Letopisů 4:3... na výšku 5 loktů a po obvodu 30 loktů. Pod okrajem ji po celém obvodu lemovaly dvě řady ozdob ve tvaru...
2. Letopisů 4:5...zezadu přikrývalo. Bylo na dlaň silné a jeho okraje byly vytvarovány do liliového květu jako okraj...
Job 26:14...svou rukou poranil. A to jsou z jeho cest pouhé okraje, jen slabý šepot o něm slyšíme - burácení jeho moci...
Job 38:13...někdy místo Jitřence, aby uchopila zem za okraje a ničemy z hnala ven? Tehdy se země tvaruje jak...
Ezechiel 23:32...široký. Je plný výsměchu a opovržení, plný okraji. Opiješ se k zoufalství kalichem hrůzy a zděšení,...
Ezechiel 41:12...5 loktů široká. Mohutná stavba na západním okraji vyhrazeného prostranství byla 70 loktů dlouhá, 90...
Ezechiel 43:14... A toto je výška oltáře: od žlabu v zemiokraji spodního stupně jsou to 2 lokty. Tento stupeň je na...
Ezechiel 45:7...vládci. Bude se prostírat od jejich západního okraje na západ a od jejich východního okraje na východ. Po...
Lukáš 4:29...zuřivost. Vstali a hnali ho ven z města na okraj hory, na níž bylo jejich město postaveno. Chtěli ho...
Jan 2:7...ty nádoby vodou." Když je naplnili po okraj, řekl jim: "Teď nalévejte a doneste vrchnímu správci...

Slova obsahující okraj: okraj (7) okraje (14) okrajem (3) okraji (15) okrajích (3) okrajům (3) pokraji (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |